Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det norske rettshjelpsystemet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det norske rettshjelpsystemet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det norske rettshjelpsystemet
Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck

2 Fri rettshjelp i Norge - oversikt
Straffesaker Straffeprosessloven En straffetiltalt person har rett til offentlig forsvarer i det store flertall av saker Ingen inntekts- eller formuesgrenser Sivile saker Rettshjelploven (Rhjl.) Hovedregel: En person har kun rett på fri rettshjelp i bestemte saker Inntekts- og formuesgrenser i mange tilfeller Subsidiær til andre dekningsmåter

3 Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker
Sosial støtteordning Skal dekke grunnleggende rettshjelpbehov for personer med lav inntekt og andre sårbare grupper I overensstemmelse med internasjonale forpliktelser Formål Justis- og beredskapsdepartementet: Lovgivning og forskrifter SRF: Kompetansesenter for fri rettshjelp. Iverksetter og bidrar til lovendringer, etc. Dobbelt system for adgang til å innvilge fri rettshjelp Organisering Den juridiske bistanden ytes av advokater i privat praksis i de aller fleste tilfellene Gjennomføring i praksis

4 Hvem er berettiget til fri rettshjelp?
Hovedregel: Kun fysiske personer Unntak: Ideelle sammenslutninger Vurdering: Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem? Avgjørende betydning for sammenslutningen? Avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi?

5 Organisering av rettshjelpsystemet Kompetanse til å innvilge fri rettshjelp Paragraf 13 og 19 i rettshjelploven Kapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven Justis- og beredskapsdepartementet LOVGIVNING BEHANDLER IKKE ENKELTSAKER Overordnede domstoler Ankeinstans Domstolene Fri sakførsel Statens sivilrettsforvaltning Klageinstans Fylkesmennene Fritt rettsråd Advokater Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

6 Kompetanse til å yte fri rettshjelp Paragraf 2 i rettshjelploven
I MEDHOLD AV RETTSHJELPLOVEN PRIVATPRAKTISERENDE ADVOKATER OFFENTLIGE RETTSHJELPKONTOR UTENFOR RETTSHJELPLOVEN SÆRSKILTE RETTSHJELPTILTAK STUDENTORGANISASJONER ANDRE (FAGFORENINGER, NGO, ETC.) PILOTPROSJEKTET 2010 – 2012 ADVOKATER ‘ANSATT’ I OFFENTLIGE INSTITUSJONER

7 Nasjonalbudsjettet 2013 Kostnader for fri rettshjelp i sivile saker
Fritt rettsråd NOK Fri sakførsel NOK Tilskudd til særskilte rettshjelptiltak NOK Totale kostnader NOK

8 Hovedvilkår for innvilgelse av fri rettshjelp
Subsidiaritetsprinsippet Behovet for rettshjelp kan ikke bli dekket av andre ordninger Rettshjelploven § 5 Sakstype Behovet for fri rettshjelp gjelder en sakstype som uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven Unntak kan gjøres etter en skjønnsmessig vurdering Rettshjelploven § 11, 12, 16 og 17 Søkerens økonomiske situasjon I mange saker må rettshjelpsøkeren oppfylle økonomiske vilkår Unntak kan gjøres etter en skjønnsmessig forholdsmessighetsvurdering Rettshjelploven § 11, 12, 16 og 17, kapittel I i rettshjelpforskriften

9 Fritt rettsråd vs. fri sakførsel
Rettshjelploven kapittel II Utenrettslig bistand Rettshjelpen omfatter: Bistand i forbindelse med forvaltningsvedtak, private tvister, erstatningskrav, dokumentgjennomgang, vurdering av/forberedelser til søksmål Hovedregel: Betaling etter stykkpris (fast timeantall) Betaling av egenandel: fast sats Fri sakførsel Rettshjelploven kapittel III Bistand ved domstolene / fylkesnemndene Rettshjelpen omfatter: Skrive stevning, korrespondanse, forberedende arbeid, hovedforhandling, etc. Dekning av rettsgebyr. Hovedregel: Betaling time for time Betaling av egenandel: 25 % av kostnadene

10 Sentrale prioriterte sakstyper
Utlendingssaker Barnevernsaker Erstatning etter strafforfølgning Erstatningssak mot gjerningsperson Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg, samvær) Personskadeerstatning Oppsigelse i husleieforhold Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven Søknad/klage om voldsoffererstatning Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12

11 Skjønnsmessig vurdering
“Ikke prioriterte” saker Rettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven Skjønnsmessig vurdering Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene Saken må berøre søker i særlig sterk grad Likhetstrekk med prioriterte sakstyper Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri rettshjelp Restriktiv praksis

12 Økonomiske vilkår Rettshjelpforskriften § 1-1
Inntekt Enslige NOK Ektefeller, etc. NOK Brutto beregning Formue NOK Netto beregning. Formue som består av egen bolig sees bort ifra ved vurderingen

13 Inntektsgrensen Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013): NOK Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009 En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av rettshjelploven

14 Unntak fra de økonomiske vilkårene
Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon? Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak Vurderingen er i overensstemmelse med rettshjelplovens formål (§ 1)

15 Egenandeler Saker med økonomiske vilkår Bruttoinntekt over 100 000 NOK
Søker betaler egenandel Saker uten økonomiske vilkår Ingen egenandel

16 Kontakt


Laste ned ppt "Det norske rettshjelpsystemet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google