Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Det norske rettshjelpsystemet Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Det norske rettshjelpsystemet Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Det norske rettshjelpsystemet Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck

2 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Fri rettshjelp i Norge - oversikt Straffesaker Straffeprosessloven En straffetiltalt person har rett til offentlig forsvarer i det store flertall av saker Ingen inntekts- eller formuesgrenser Sivile saker Rettshjelploven (Rhjl.) Hovedregel: En person har kun rett på fri rettshjelp i bestemte saker Inntekts- og formuesgrenser i mange tilfeller Subsidiær til andre dekningsmåter

3 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker Sosial støtteordning Skal dekke grunnleggende rettshjelpbehov for personer med lav inntekt og andre sårbare grupper I overensstemmelse med internasjonale forpliktelser Formål Justis- og beredskapsdepartementet: Lovgivning og forskrifter SRF: Kompetansesenter for fri rettshjelp. Iverksetter og bidrar til lovendringer, etc. Dobbelt system for adgang til å innvilge fri rettshjelp Organisering Den juridiske bistanden ytes av advokater i privat praksis i de aller fleste tilfellene Gjennomføring i praksis

4 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Hvem er berettiget til fri rettshjelp? Hovedregel: Kun fysiske personer Unntak: Ideelle sammenslutninger Vurdering: – Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem? – Avgjørende betydning for sammenslutningen? – Avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi?

5 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Organisering av rettshjelpsystemet Kompetanse til å innvilge fri rettshjelp Paragraf 13 og 19 i rettshjelploven Kapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven Justis- og beredskapsdepartementet LOVGIVNING BEHANDLER IKKE ENKELTSAKER Overordnede domstoler Ankeinstans Domstolene Fri sakførsel Statens sivilrettsforvaltning Klageinstans Fylkesmennene Fri sakførsel Fritt rettsråd Advokater Fritt rettsråd Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Fri sakførsel

6 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Kompetanse til å yte fri rettshjelp Paragraf 2 i rettshjelploven I MEDHOLD AV RETTSHJELPLOVEN PRIVATPRAKTISERENDE ADVOKATER OFFENTLIGE RETTSHJELPKONTOR UTENFOR RETTSHJELPLOVEN SÆRSKILTE RETTSHJELPTILTAK STUDENTORGANISASJONER ANDRE (FAGFORENINGER, NGO, ETC.) PILOTPROSJEKTET 2010 – 2012 ADVOKATER ‘ANSATT’ I OFFENTLIGE INSTITUSJONER

7 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Nasjonalbudsjettet 2013 Kostnader for fri rettshjelp i sivile saker Fritt rettsråd517 059 000 NOK Fri sakførsel158 545 000 NOK Tilskudd til særskilte rettshjelptiltak 31 293 000 NOK Totale kostnader706 897 000 NOK

8 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Hovedvilkår for innvilgelse av fri rettshjelp Subsidiaritetsprinsippet Behovet for rettshjelp kan ikke bli dekket av andre ordninger Rettshjelploven § 5 Sakstype Behovet for fri rettshjelp gjelder en sakstype som uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven Unntak kan gjøres etter en skjønnsmessig vurdering Rettshjelploven § 11, 12, 16 og 17 Søkerens økonomiske situasjon I mange saker må rettshjelpsøkeren oppfylle økonomiske vilkår Unntak kan gjøres etter en skjønnsmessig forholdsmessighetsvurdering Rettshjelploven § 11, 12, 16 og 17, kapittel I i rettshjelpforskriften

9 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Fritt rettsråd vs. fri sakførsel Fritt rettsråd Rettshjelploven kapittel II Utenrettslig bistand Rettshjelpen omfatter: Bistand i forbindelse med forvaltningsvedtak, private tvister, erstatningskrav, dokumentgjennomgang, vurdering av/forberedelser til søksmål Hovedregel: Betaling etter stykkpris (fast timeantall) Betaling av egenandel: fast sats Fri sakførsel Rettshjelploven kapittel III Bistand ved domstolene / fylkesnemndene Rettshjelpen omfatter: Skrive stevning, korrespondanse, forberedende arbeid, hovedforhandling, etc. Dekning av rettsgebyr. Hovedregel: Betaling time for time Betaling av egenandel: 25 % av kostnadene

10 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Sentrale prioriterte sakstyper Utlendingssaker Barnevernsaker Erstatning etter strafforfølgning Erstatningssak mot gjerningsperson Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg, samvær) Personskadeerstatning Oppsigelse i husleieforhold Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven Søknad/klage om voldsoffererstatning Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12

11 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING “Ikke prioriterte” saker Rettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven Skjønnsmessig vurdering – Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene – Saken må berøre søker i særlig sterk grad – Likhetstrekk med prioriterte sakstyper – Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri rettshjelp – Restriktiv praksis

12 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Økonomiske vilkår Rettshjelpforskriften § 1-1 Inntekt Enslige 246 000 NOK Ektefeller, etc. 369 000 NOK Brutto beregning Formue 100 000 NOK Netto beregning. Formue som består av egen bolig sees bort ifra ved vurderingen

13 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Inntektsgrensen Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013): 489 200 NOK Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009 En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av rettshjelploven

14 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Unntak fra de økonomiske vilkårene Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon? Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak Vurderingen er i overensstemmelse med rettshjelplovens formål (§ 1)

15 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Egenandeler Saker med økonomiske vilkår Bruttoinntekt over 100 000 NOK Søker betaler egenandel Saker uten økonomiske vilkår Ingen egenandel

16 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Kontakt Wenche.Bjorland@sivilrett.no Nicolai.Beck@sivilrett.no


Laste ned ppt "STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Det norske rettshjelpsystemet Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google