Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo
Ålesund mai 2011 For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 2 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. To create a thank you slide with a picture in the Input area of the Beam, duplicate this master slide and create a new master slide. If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Customize the Input area of the Beam as described below. Click on the View tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on OK. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide

2 Formålet med boregnskapet
Boregnskapet skal være: Informasjon om boets drift Grunnlag for dividendeberegning Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen som har full informasjon om boets drift og forvaltning It is possible to apply this template to exiting presentations. Have the latest presentation template open Click on the View tab and select Normal Delete all unwanted slides Click on the Insert tab from the menu bar and select Slides from Files Click on Browse. Navigate to the presentation you wish to update with the new template. Highlight the presentation and click Open Wait for the slides from the presentation to load and click on Insert All. Then click Close Check the inserted slides to ensure that the most appropriate master slide has been used on each slide To change the master applied to a slide select the slide you wish to apply a different master to then click on the Format tab from the menu bar and select Slide Design From the Used in This Presentation section choose the master you wish to apply to the slide and hover over it to reveal a drop-down arrow. Click on the arrow and select Apply to Selected Slides It is important to thoroughly check the presentation to ensure that no further formatting is needed.

3 Lovens rammebetingelser for boregnskap
Konkursbo som driver virksomhet: Full regnskapsplikt etter regnskapsloven og bokføringsloven Transaksjonsprinsipp Konkursbo som ikke driver virksomhet (kun avvikling): Begrenset regnskapsplikt ifølge forskrift om bokføring Kontantprinsipp Sluttregnskap må likevel periodiseres (eks tilgode mva og skyldige honorarer)

4 Regnskapsføring i konkursbo
Boer som driver virksomhet: Regnskapsprogram (gjerne skyldnerens) Konkursbo som ikke driver virksomhet: Regnskapsprogram i store boer Regneark i små boer Vanligvis blir utgående saldi fra næringsdrivende boer overført til boregnskapet når boet avsluttes.

5 Praksis for boregnskap i dag
Det finnes i dag nesten like mange former for boregnskap som det finnes bostyrere. Regnskapsloven og god regnskapsskikk har utviklet seg vesentlig de siste årene. Presentasjonene av boregnskap har endret seg lite i samme periode. Konkursrådet har utarbeidet utkast til en ny mal for boregnskap som vil legges ut på

6 Rammebetingelsene for revisjon i konkursbo
Revisors oppgaver etter kk-lovens § 90, annet ledd: ”Det påhviler revisor: Å gjennomgå og kommentere skyldnerens regnskaper og forretningsførsel og å utarbeide en revisjoninnberetning i den utstrekning bostyreren antar det har betydning for utarbeidelse av innberetning etter § 120; Å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet.

7 Rammebetingelsene for revisjon i konkursbo
Oppnevnelse av revisor: Kk-lovens §77, 3 ledd ”Retten kan også oppnevne revisor, jf § 90” Kk-lovens § 90, 1, 3 og 4 ledd ”...., skal retten oppnevne en revisor for boet etter at fordringshaverne på den første skiftesamlingen har hatt anledning til å uttale seg.” ”Retten kan ved oppnevnelsen eller senere begrense revisors oppgaver etter annet ledd nr 1. Retten kan også frita revisor for oppgavene etter annet ledd nr 2. Hvis boet er enkelt og oversiktelig eller dets midler så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene ved en revisor oppnevnelse, kan retten helt unnlate å oppnevne revisor. Hvis det ikke er oppnevnt revisor til å utføre oppgavene etter annet ledd nr 2, skal disse utføres av retten, av kreditorutvalget eller av særskilt oppnevnt revisor etter instruks av retten.

8 Bruk av revisor under bobehandling
Konkursrådets uttalelse nr 55: Bruk av revisor under bobehandling Gjennomgang av skyldnerens regnskap, formål er å avdekke: Vesentlige regnskapsmessige feil og mangler Straffbare forhold Omstøtelige forhold Tilbakeføringskrav i medhold av aksjelovens bestemmelser Revisor kan bistå bostyrer med et begrenset mandat og rapportere på de avtalte kontrollhandlingene.

9 Revisjon av boregnskapet
Konkursrådets uttalelse nr 51: Revisjon av boregnskapet Oppnevnelse av revisor for boregnskapet Statsautorisert/registrert revisor Dersom det ikke oppnevnes revisor til å utføre oppgavene etter kk-lovens § 90, annet ledd nr 2, skal disse utføres av Retten Kreditorutvalget Særskilt oppnevnt revisor etter instruks gitt av retten

10 Revisjon av boregnskapet
Utførelsen av revisjon av boregnskapet: Kk-lovens § 90, annet ledd nr 2 forutsetter at omfanget av revisjonen er det samme uavhengig av hvem som utøver revisjonen. ”God revisjonsskikk” , en rettslig standard er gjenstand for betydelig utvikling. At revisjonen av boregnskapet kan utføres av andre enn en oppnevnt borevisor, begrenser ikke kontrollen av boregnskapet.

11 Revisjon av boregnskapet
Konkursrådets ”Huskeliste ved borevisjon” Omfatter kontrollhandlinger i forhold til skyldnerens regnskap og til boregnskapet ”Huskelisten” er ikke uttømmende, men er ment som inspirasjonskilde for å plukke relevante kontrollhandlinger til det enkelte konkursbo ”Huskelisten” kan også være nyttig for bostyrer som grunnlag for å definere spesifikke avtalte kontrollhandlinger med revisor.


Laste ned ppt "Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google