Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo Ålesund 25-26 mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo Ålesund 25-26 mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo Ålesund 25-26 mai 2011

2 Presentation titlePage 2 Formålet med boregnskapet ► Boregnskapet skal være: ► Informasjon om boets drift ► Grunnlag for dividendeberegning ► Grunnlag for forvaltningskontroll av konkursboet Bostyrer er i utgangspunktet den eneste personen som har full informasjon om boets drift og forvaltning

3 Presentation titlePage 3 Lovens rammebetingelser for boregnskap Konkursbo som driver virksomhet: ► Full regnskapsplikt etter regnskapsloven og bokføringsloven ► Transaksjonsprinsipp Konkursbo som ikke driver virksomhet (kun avvikling): ► Begrenset regnskapsplikt ifølge forskrift om bokføring ► Kontantprinsipp ► Sluttregnskap må likevel periodiseres (eks tilgode mva og skyldige honorarer)

4 Presentation titlePage 4 Regnskapsføring i konkursbo Boer som driver virksomhet: ► Regnskapsprogram (gjerne skyldnerens) Konkursbo som ikke driver virksomhet: ► Regnskapsprogram i store boer ► Regneark i små boer Vanligvis blir utgående saldi fra næringsdrivende boer overført til boregnskapet når boet avsluttes.

5 Presentation titlePage 5 Praksis for boregnskap i dag Det finnes i dag nesten like mange former for boregnskap som det finnes bostyrere. Regnskapsloven og god regnskapsskikk har utviklet seg vesentlig de siste 15-20 årene. Presentasjonene av boregnskap har endret seg lite i samme periode. Konkursrådet har utarbeidet utkast til en ny mal for boregnskap som vil legges ut på www.konkursradet.no

6 Presentation titlePage 6 Rammebetingelsene for revisjon i konkursbo Revisors oppgaver etter kk-lovens § 90, annet ledd: ”Det påhviler revisor: 1. Å gjennomgå og kommentere skyldnerens regnskaper og forretningsførsel og å utarbeide en revisjoninnberetning i den utstrekning bostyreren antar det har betydning for utarbeidelse av innberetning etter § 120; 2. Å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet.

7 Presentation titlePage 7 Rammebetingelsene for revisjon i konkursbo Oppnevnelse av revisor: Kk-lovens §77, 3 ledd ”Retten kan også oppnevne revisor, jf § 90” Kk-lovens § 90, 1, 3 og 4 ledd ”...., skal retten oppnevne en revisor for boet etter at fordringshaverne på den første skiftesamlingen har hatt anledning til å uttale seg.” ”Retten kan ved oppnevnelsen eller senere begrense revisors oppgaver etter annet ledd nr 1. Retten kan også frita revisor for oppgavene etter annet ledd nr 2. Hvis boet er enkelt og oversiktelig eller dets midler så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene ved en revisor oppnevnelse, kan retten helt unnlate å oppnevne revisor. Hvis det ikke er oppnevnt revisor til å utføre oppgavene etter annet ledd nr 2, skal disse utføres av retten, av kreditorutvalget eller av særskilt oppnevnt revisor etter instruks av retten.

8 Presentation titlePage 8 Bruk av revisor under bobehandling Konkursrådets uttalelse nr 55: Bruk av revisor under bobehandling Gjennomgang av skyldnerens regnskap, formål er å avdekke: ► Vesentlige regnskapsmessige feil og mangler ► Straffbare forhold ► Omstøtelige forhold ► Tilbakeføringskrav i medhold av aksjelovens bestemmelser Revisor kan bistå bostyrer med et begrenset mandat og rapportere på de avtalte kontrollhandlingene.

9 Presentation titlePage 9 Revisjon av boregnskapet Konkursrådets uttalelse nr 51: Revisjon av boregnskapet Oppnevnelse av revisor for boregnskapet ► Statsautorisert/registrert revisor Dersom det ikke oppnevnes revisor til å utføre oppgavene etter kk- lovens § 90, annet ledd nr 2, skal disse utføres av ► Retten ► Kreditorutvalget ► Særskilt oppnevnt revisor etter instruks gitt av retten

10 Presentation titlePage 10 Revisjon av boregnskapet Utførelsen av revisjon av boregnskapet: Kk-lovens § 90, annet ledd nr 2 forutsetter at omfanget av revisjonen er det samme uavhengig av hvem som utøver revisjonen. ”God revisjonsskikk”, en rettslig standard er gjenstand for betydelig utvikling. At revisjonen av boregnskapet kan utføres av andre enn en oppnevnt borevisor, begrenser ikke kontrollen av boregnskapet.

11 Presentation titlePage 11 Revisjon av boregnskapet Konkursrådets ”Huskeliste ved borevisjon”  Omfatter kontrollhandlinger i forhold til skyldnerens regnskap og til boregnskapet  ”Huskelisten” er ikke uttømmende, men er ment som inspirasjonskilde for å plukke relevante kontrollhandlinger til det enkelte konkursbo  ”Huskelisten” kan også være nyttig for bostyrer som grunnlag for å definere spesifikke avtalte kontrollhandlinger med revisor.


Laste ned ppt "Boregnskapet og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo Ålesund 25-26 mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google