Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Jannicke Husevåg, eKoordinator

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Jannicke Husevåg, eKoordinator"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Jannicke Husevåg, eKoordinator 16.04.09.
Resultat og oppsummering av spørreundersøkelse - som grunnlag for diskusjon om videre arbeid Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Jannicke Husevåg, eKoordinator

2 Bakgrunn og svarprosent
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS i Sør-Trøndelag ønsker å undersøke status mht ikt-utviklingen i kommunene i Sør-Trøndelag for bedre å kunne vurdere hva det regionale nivået kan bistå med på området. Det er tatt initiativ til å etablere et eForum og det vurderes å opprette et eget regionalt IKT-program. I den forbindelse ønsker vi å utføre en kommunal kartlegging mht status på IKT-siden, samt ønsker og behov når det gjelder regional bistand. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til rådmenn og IT-sjefer i alle kommunene i Sør-Trøndelag. 28 svar fra kommuner (2 anonyme) Dobbel respons fra 7 kommuner

3 Hva har vi spurt om? Kjennskap til nasjonal politikk, veiledningsmateriell og regionale prosjekter Strategiarbeid mht ikt i kommunen Organisering av ikt-drift og utvikling Status mht infrastruktur og digitale tjenester Kompetanseutvikling Innretning på mulig regional bistand Andre innspill

4 Hva sier resultatene noe om?
Egenvurdering av kommunens status mht ikt-utvikling Indikasjoner på hva som ønskes av regional bistand Mye vi ikke har spurt om Resultatene er et godt utgangspunkt for videre diskusjon; bekrefte, konkretisere, utdype

5 Resultater og oppsummeringer som utgangspunkt for diskusjoner

6 Nasjonal politikk og tiltak
Hva er ditt forhold til Stortingsmelding 17 - IKT-meldingen? Ikke hørt om den 5 18% Har hørt om den % Har god kjennskap til den 9 32% Bruker den aktivt 0 0% Hva er ditt forhold til KS sin strategiplan eKommune2012? Ikke hørt om den 1 4% Har hørt om den % Har god kjennskap til den 12 43% Bruker den aktivt 5 18% Hva er ditt forhold til KS IKT-Forum? Ikke hørt om 1 4% Har hørt om det % Er medlem % Bruker forumet aktivt 0 0% Hva er ditt kjennskap til IKT-veiledningsmateriell fra KS? Ikke hørt om det 4 14% Kjennskap til at det finnes noe % Har brukt flere veiledningshefter og oppskrifter %

7 Nasjonale/regionale støtteordninger
Har du kjennskap til hva fylkeskommunen jobber med innen ikt-utvikling i Sør-Trøndelag? Nei - ingen kjennskap % Ja - vet om noen prosjekter eller støtteordninger % Ja - har deltatt i/fått støtte til prosjekter % Har kommunen deltatt i noen nasjonale ikt-prosjekter? Ja % Nei % Vet ikke 1 4%

8 Oppsummert - nasjonal/regional politikk og tiltak
De fleste har hørt om IKT-meldingen, men bruker den ikke aktivt. Langt flere har god kjennskap til eller bruker eKommune2012-planen aktivt. Spørsmål: Har kommunene noen påvirkning av nasjonal ikt-politikk og tiltak? Eller har man for lite kunnskap om/fokus på området? De fleste har hørt om eller er medlem av KS IKT-Forum, men få bruker det aktivt. Likevel er det mange (39%) som oppgir å ha brukt diverse veiledningsmateriell fra KS. Spesielt eKommune-planene og verktøykasse for IKT-strategi. Spørsmål: Hvorfor er det ikke flere som bruker KS IKT-Forum? De fleste kjenner til STFKs støtteordninger (71%), men få har deltatt i prosjekter/fått støtte. Flere har derimot deltatt i nasjonale prosjekter (57%). Spørsmål: Hvorfor? Er dette fordi de fleste støtteordninger på IKT-området hittil har vært nasjonale initiativer? Eks Høykom?

9 Strategiplaner 1

10 Strategiplaner 2

11 Oppsummert strategiplaner
50% har ikke egen strategiplan for IKT-utvikling 86% har ikke egen ikt-plan for helse- og omsorgssektor 25% har ikke egen ikt-plan for skolesektor Spørsmål: Hvordan vet man da hvilke verktøy og tjenester som trengs? Hvordan klarer man da å budsjettere ikt-utviklingen? Om man ikke har egne ikt-planer – er da IKT-utvikling godt beskrevet i andre strategiplaner og styringsdokumenter? Det er enten IT-sjef (43%) eller rådmann/rådmannens stab (50%) som styrer strategiutviklingsarbeidet mht ikt. Deltar IT-sjef i adm.ledergruppe/rådmannens stab? Hvordan involveres politikerne? Hvordan involveres administrasjon og enhetsledere for andre tjenestområder?

12 Organisering av ikt-drift og utvikling

13 Samarbeid og rekruttering

14 Oppsummering organisering og samarbeid
54-57% har egne IKT-avdelinger som håndterer både drift og utvikling Spørsmål: Hvor mange ansatte/årsverk? 14% outsourcer drift Spørsmål: Fungerer det greit? Hvorfor har man valgt det? 29% samarbeider om utvikling etter vertskommunemodellen Spørsmål: Hvorfor har mang valgt det? Har man sjekket ut juridiske spørsmål vedr offentlige anskaffelser?

15 Egenvurdering status 1 – budsjett og bredbånd

16 Egenvurdering status 2 – digitale tjenester

17 Egenvurdering status 3 – nettsider og kompetanse

18 Egenvurdering status 3 – kompetansetiltak

19 Egenvurdering status 4 – kompetansetiltak

20 Oppsummering egenvurdering status
IKT prioritering – middels (54%) Spørsmål: Hva baseres denne vurderingen på? Bredbåndsdekning – god/svært god (78%) Spørsmål: Har innsatsen de siste to årene hatt effekt på dette? Hvordan vurderes kapasiteten? Digitale tjenester – middels (61%) Spørsmål: Hva er man fornøyd med, og ikke? Hvordan bli bedre? Virker å være i gang med digitale skjemaer, men er de integrert i bakenforliggende systemer? Nettsider – middels (54%) Spørsmål: Hvilke tjenester har man, og ikke? Hvordan ligger kommunen an på Norge.no sine målinger? Kompetansenivå adm.ledelse – middels (54%) Spørsmål: Hva er det man mangler av kompetanse? Lite fokus på kompetanseheving IKT mht virksomhetsstyring, strategi og ledelse?

21 Innretning regional bistand – type oppgaver

22 Innretning regional bistand – tematiske områder

23 Oppsummering regional bistand
1 av 28 respondenter ønsker ikke regionalt program/bistand Aktuelle oppgaver: Informere om muligheter; midler, veiledningsmateriell, etc (18) Økonomisk støtte/medfinansiering (17) Faglig rådgivning (16) eForum (16) Prosjektledelse/koordinere fellessøknader (15) Tematiske fokusområder: Kompetanseheving adm.ledelse og politikere Utvikling av strategiplaner Identitetshåndtering (eID, Feide) Bredbånd Informasjonssikkerhet Elektronisk samhandling helsesektor Innkjøp Digitale tjenester mot innbyggerne Spørsmål: Regionalt program – ønsker vi det? Hvorfor disse tematiske områdene? Hvorfor fortsatt så høyt fokus på bredbånd når de fleste sier å ha god/svært god dekning?

24 Andre innspill Å få diskutert IKT-strategier og arbeidet rundt dette hadde vært positivt. Alle sitter på sin haug og arbeider - fint å få hørt hvordan andre kommuner satser. Mange forum... Mange prosjekter Uoversiktlig. … på generelt grunnlag at man bør tone ned satsingen på regionale/fylkesvise IKT forum i KS regi, og heller konsentrere seg om satsingen på KS sitt nasjonale IK forum. Det er der man best kan påvirke en nasjonal og enhetlig satsing på IKT utvikling i kommunesektoren, og man bør unngå at det ender opp med forskjellige satsingsområder fra fylke til fylke. De regionale behovene for samordnet satsing blir godt ivaretatt innenfor de samarbeidspgrupperingene som allerede er på plass eller som er i ferd med å dannes. Kommentarer til dette?

25 Overall inntrykk 1 Har kjennskap til en del nasjonal/regional politikk og tiltak, men mange som ikke drar nytte av det Egenvurdering status – virker som om de fleste er i gang, men mye ’middels’ som vurdering Virker å være positive til regionalt ikt-program

26 Overall inntrykk 2 Har kjennskap til en del nasjonal/regional politikk og tiltak, men mange som ikke drar nytte av det Egenvurdering status – virker som om de fleste er i gang, men mye ’middels’ som vurdering Virker å være positive til regionalt ikt-program

27 Overall inntrykk 3

28 Diskusjon Kommentarer/innspill: Stemmer tallene? Hvordan bli bedre?
Hva er utfordringene fremover? Hva kan man samhandle om? Hva kan de regionale aktørene bidra med?


Laste ned ppt "Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Jannicke Husevåg, eKoordinator"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google