Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbanken og studentboliger Internt seminar i Husbanken 12.April 2005 Espen Paus Strategikontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbanken og studentboliger Internt seminar i Husbanken 12.April 2005 Espen Paus Strategikontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbanken og studentboliger Internt seminar i Husbanken 12.April 2005 Espen Paus Strategikontoret

2 Oversikt over dagens program –”Orientering om tildelingsbrevet”, egentlig : ”hva har vi gjort og hvordan har det gått” (Espen) – ” tildelingen av tilskudd for 2005” (Terje) –” de nye retningslinjene” (Terje og Espen) – søknadsblankettene (Terje) – Rutiner i HILS (Tor Arne) –Studentboliger og universell utforming (Odd Roar Sjøhelle) –Veiledningsarbeidet - hvordan følger vi det opp? (Terje) –Husbankens oppfølgingsrolle mot samskipnadene (Gunnar) –Regionkontorenes erfaringer –Andre måter å jobbe på? – DISKUSJON

3 Disposisjon for det jeg har tenkt å snakke om Litt historikk og noen trender Styringssignalene i tildelingsbrevet 2005 mv Studentboliger til Husbanken: –Bakgrunn, forventninger og suksesskriterier Administrative erfaringer fra det første året –Har vi hatt gode prosesser, gode rutiner og god rating? –Har vi riktige ambisjoner ? –Har vi gode nok redskaper for å gjøre arbeidet? –Levekårs- og Husleieindeks for studenter

4 Jeg kan nok ikke dy meg…. Definisjonen og livsvilkårene for ”en student” Kan studentboligproblematikk sees uavhengig av studentproblematikken? Hva er en rimelig bosituasjon; hvilke kvalitetskriterier skal en sstill tilboligen, hvilket prisnivå skal aksepteres Bør studentene (ikke permanent vanskeligstilte) være en prioritert målgruppe for Husbanken Subsidiere gjennom bostøtte istf. tilskudd OM LOKALISERING AV STUDENTBOLIGENE Hvorfor skal studentboligbygg plasseres i sentrum? Hvorfor ikke like godt subsidiere studentenes månedskort?

5 Kort historikk Innført i 1961, fortsatt samme mål for ordningen: sikre rekruttering til høyere utdanning uavhengig av studentenes geografiske tilhørighet -bidra til en rimelig og forutsigbar bosituasjon for studentene -forskjellene på studentenes situasjon i 1961 og 2005 1. oktober 2003: Husbanken tok over de oppgavene som tidligere lå hos ROS 1. januar 2004: Husbanken også ansvarlig for å godkjenne og utbetale tilskudd Regionkontor Arendal (i realiteten reg.ktr Oslo) hadde konsernansvar i oppstartsfasen Strategikontoret overtok konsernansvar høsten 2004 Oktober 2004 ; Markering av ett-års overtakelsen i BØ

6 Noen facta om utviklingen

7 Tendens: færre tilsagn 1996- 2001: sterk økning i ant. tilsagn til studentboliger. 2001 : toppåret - 900 tilsagn. Siden 2002 - en fallende tendens 2004 ; 500 nye boligenheter i 2005: drøyt 300. 2006 ?

8 Antatt bestemmende for utviklingen Dekningsgrad; –forholdet mellom antall hybelenheter og avlagte studenter (studentpoengenheter eller antall som har betalt studieavgift) Utviklingen i prisnivået i det private leiemarkedet –Gjennomsnittlig prisnivå: 3000 kr for nye studentboliger Utviklingen i antall tomme studentboliger Politisk tautrekking og prioritering Vårt eget initiativ?

9 Studenttallet ndelen antall hybelenheter (HE) utgjør av det gjennomsnittlige antallet studenter som har betalt semesteravgift et år.

10 Samlet dekningsgrad

11 Varierende dekningsgrader mellom studentsamskipnadene, – Dekningsgraden blir beregnet som den andelen antall hybelenheter (HE) utgjør av det gjennomsnittlige antallet studenter som har betalt semesteravgift et år.

12 Norske finansieringsmodellen i et nordisk perspektiv

13 Storting og pressgrupper UFD KRD Husbanken Regionkontor Konkrete prosjekter Pyramiden

14 Studentboliger til Husbanken Bakgrunn og forventninger NOU’en: Foreslo økt studentboligbygging - bla for å bremse prisutviklingen på leiemarkedet og avlaste det ordinære leiemarkedet (Bl.a) foreslo NOU’en å overføre ordningen til Husbanken For å bevare ordningens utdanningspolitiske funksjon skal UFD fortsatt utarbeide forskriftene. Husbanken skal være rådgiver, kvalitetssikrer og følge framdriften i byggesakene Rådgivningen ift spm om finansiering, godkjenning av byggesaker, rutiner for anbud, kontrakter og byggeledelse (?) Den nye organiseringen vil bli evaluert når tilstrekkelig erfaring er opparbeidet

15 Husbankens første jobb Dekningsgraden blir beregnet som den andelen antall hybelenheter (HE) utgjør av det gjennomsnittlige antallet studenter som har betalt semesteravgift et år.

16 Beregnet husleienivå

17 Utdrag av tildelingsbrevet til studentsamskipnadene –”Samskipnadene kan ikke legge til grunn at departementet (UFD) i detalj har gjennomgått de enkelte prosjektene” –”forutsetter at samskipnadene tidlig i planleggingsfasen tilpasser prosjektene til gjeldende kostnadsramme” –”Husbankens skal raskt involveres” –”Husbanken har ansvaret for å veilede” –”Forutsetter at alle prosjekter holdes innenfor gitt kostnadsrammer” –”Settes det i gang uten godkjennelse fra Husbanken, gjøres det for egen risiko”

18 Mandatet fra UFD ifbm prioritering av tilskudd mellom søkerne Leiemulighetene i privatmarkedet på søknadsstedet fordelt på hybler, hybelleiligheter, småleiligheter, familieleiligheter, etc. (FOB-statistikkbanken) husleieprisnivå i privatmarkedet på søknadsstedet. ( hentet fra evt. handlingsplaner, lokale/regionale statistikker og informanter.  en samlet vurdering av alternativer i leiemarkedet for det stedet det søkes om tilskudd.  regionkontoret må gi sin tilrådning/frarådning om tilskudd.

19 Administrative erfaringer Har vi hatt en god prosess? Hvordan kan vi forbedre den? Har vi riktig ambisjoner? Leverer vi gode nok produkter for oppdragsgiver Har vi gode nok verktøy til å gjøre en god nok jobb?

20 Tidsuavhengige spørsmål Hva kan vi bli best til? Ambisjon: Hvilke resultater vil vi oppnå? Hva brenner vi for?

21 Våre fortrinn ? Merkenavn Bred erfaring Brukbar tillit og legitimitet Regional forankring, regionalt apparat, Innarbeidede driftssystemer Kan sy sammen gunstige finansieringspakker - gode tilskuddsordninger Nye verktøy –husleieindeks for studenter Nettverk/kontaktnett bolig/bygningsfaglig kompetanse? unik kunnskap om boligkvalitet: utforming Får vi gjennomslag for nye ideer Legger UFD vekt på hva vi foreslår? Deltar vi i samfunnsdebatten? Gode Medarbeidere

22 Strategier For oss gjelder det å bygge en posisjon og strategi som er mest mulig robust opp mot ekstern usikkerhet. Samtidig bør vi dokumentere vår kompetanse gjennom analyser, tall og fakta Uavhengig blir det avgjørende for oss at den makter å bygge seg opp til et sterkest mulig faglig kompetansesenter også på dette området. Systematisk satse på partnerskap og allianser for den operative virksomhet. Studentsamskipnadene er vår viktigste partner.


Laste ned ppt "Husbanken og studentboliger Internt seminar i Husbanken 12.April 2005 Espen Paus Strategikontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google