Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori
Instruktørkurs 9. oktober 2014

2 Rettslig grunnlag for ordningen
Fremmet i RNB i prop. 112 L ( ) kapittel 9 A-opplysningsloven med endringer i berørte lover Sanksjonert 22. juni 2012. Fremmet flere lovendringer som følge av høring våren 2013 i prop. 48 L ( ): Særlig endringer i folketrygdlovens bestemmelser som omhandler Aa-registeret. Flere endringer i øvrige berørte lover. Sanksjonert 20. juni 2014. A-opplysningsforskrift fastsatt 24. juni 2014 Fremmet forslag om utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde i prop. 1 LS ( ) Forarbeidene for ordningen fremkommer så langt i to lovproposisjoner; Prop. 112 L ( ) kapittel 9, og Prop. 48 L ( ). A-opplysningsforskriften ble vedtatt 24. juni Forskriftsendringer i Aa-registerforskriften og forskrift til folketrygdloven § også vedtatt, 10. juli 2014.

3 A-opplysningsloven § 3. Opplysningspliktens omfang
Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter: a. ligningsloven § 5-2, b. folketrygdloven §§ 24-2, 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4, c. skattebetalingsloven § 5-11 og d. statistikkloven § 2-2 e. svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd. Med mindre annet er bestemt, skal opplysningene gis spesifisert for hver enkelt inntektsmottaker, og det skal gis opplysninger om fødselsnummer eller annet nummer for identifikasjon av inntektsmottaker. (bestemmelsen gir videre hjemmel til å gi forskrift og fastsette skjema) Den sentrale bestemmelse om opplysningsplikt i loven angir omfanget av hvilke opplysninger som skal innrapporteres. Innrapporteringen skjer i hovedsak spesifisert på hver inntektsmottaker, ved løpende og endelig månedlig innrapportering.

4 Kontantprinsippet i a-ordningen
Skatteloven § 14-3 første ledd: Arbeidsinntekt, pensjonsinntekt, underholdsbidrag o.l. tas til inntekt i det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i tilfelle på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt. Når det gjelder hvilke opplysninger som skal innrapporteres og når innrapporteringen skal skje, er det skattelovens kontantprinsipp som ligger til grunn. Kontantprinsippet er ikke nytt med a-ordningen, men enkelte arbeidsgivere har ikke fulgt prinsippet idag.

5 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen
Ligningsloven § 5-2 første ledd skal lyde: Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter reglene i a-opplysningsloven. Går her nærmere inn på gjennomføringen av dette prinsippet i de enkelte lovbestemmelsene. Ligningsloven § 5-2 første ledd: Skal innrapportere det som i løpet av kalendermåneden er utbetalt i kontanter eller fordeler som er ytet på annen måte.

6 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen
Folketrygdloven § 24-2 første ledd skal lyde: Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgiften etter § 23-2 for hver kalendermåned. Opplysninger om beregnet avgift og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven. Innebærer f.eks. at vurderinger knyttet til ambulerende virksomhet må skje før innrapportering, etter månedens utløp frem til fristen 5. i måneden etter. Utkast til endringer i forskrift til folketrygdloven om fastsetting og beregning av arbeidsgiveravgift § 3: (...) å ta med til avgiftsberegning avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse (medregnet avgiftspliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser) som er utbetalt i kalendermåneden eller som er tatt med ved beregning av forskuddstrekk. Opplysninger om beregnet avgift for hver kalendermåned skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven. Arbeidsgiveravgiften beregnes av lønn og annen godtgjørelse som skal innrapporteres, jf. folketrygdloven § 23-2 første ledd. Det som er nytt er at opplysninger skal innrapporteres for hver kalendermåned, dette vil særlig kunne få betydning for de som har ambulerende virksomheter. Forslag til endringer i forskriften § 3. Om tidspunktet for beregningen av arbeidsgiveravgiften.

7 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen
Skattebetalingsloven § 5-10 første ledd om tidspunkt for gjennomføringen av forskuddstrekk. Oppstår adgang til å få godtgjørelsen utbetalt. Tidspunkt for gjennomføringen ses i sammenheng med kontantprinsippet. Skattebetalingsloven § 5-11 første ledd første punktum skal lyde: Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om forskuddstrekket for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven. Skattebetalingsloven § første ledd skal lyde: Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november. Når det gjelder forskuddstrekket er det gitt bestemmelse om gjennomføringen av trekket i skattebetalingsloven § 5-10 første ledd. Trekket skal gjennomføres når det oppstår adgang for skattyter til å få godtgjørelse utbetalt. Tidspunktet ses i sammenheng med kontantprinsippet. Det er en ubetinget plikt til å gjennomføre trekket. Trekket er gjennomført når det er beregnet og holdt tilbake i oppgjøret med arbeidstaker. Vanligvis på det rene at plikten er oppfylt når midlene er satt inn på skattetrekkskonto. Skattebetalingsloven § 5-11 første ledd innebærer at foretatt trekk i en kalendermåned skal tas med i a-meldingen for denne måneden. Skattebetalingsloven § første ledd innebærer at betalingsfristene videreføres. Hver termin er det trekk for de to foregående kalendermåneder som skal betales.

8 A-opplysningsloven § 4. Frist for levering av opplysninger
Opplysninger skal gis av den opplysningspliktige minimum en gang per kalendermåned. Opplysninger om føderåd etter ligningsloven2 § 5-2 nr. 1 bokstav b kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret. (...) Departementet kan i forskrift gi regler om fristen for å levere opplysninger (...)

9 A-opplysningsforskriften § 2-1. Frist for levering av opplysninger
Opplysningene skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Opplysninger om føderåd skal leveres senest den 5. januar i året etter inntektsåret. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag. Slik forskrift er gitt i bestemmelse i a-opplysningsforskriften § 2-1. Fristen for rapportering er den 5. i kalendermåneden opplysningene gjelder.

10 Utgangspunkt for korreksjoner: Kontantprinsippet gjelder
I henhold til a-opplysningsforskriften § 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det ikke gis egen bestemmelse i a-opplysningsforskriften om feil og mangler, må ordningen innebære at opplysninger skal knyttes til den "kalendermåned opplysningene gjelder", altså i tråd med kontantprinsippet. Når opplysninger skal korrigeres er det med utgangspunkt i at opplysningene skal henføres til den måned de gjelder. Kontantprinsippet gjelder slik sett også for korreksjoner. I a-meldingen skal det gis opplysninger om den kalendermåned opplysningene gjelder. Det samme må legges til grunn når man skal rette for feil. Utg.pkt og hovedregel er at kontantprinsippet også gjelder for korreksjoner. Det kan imidlertid forekomme at fremgangsmåte for korreksjoner ikke følger utgangspunktet. Feks når det gjelder trekket, kan man ikke korrigere i ettertid dersom det er gjennomført mindre trekk enn det som var riktig. Kan også forekomme ved visse etterfølgende omstendigheter, samt korreksjoner etter inntektsårets utløp som gjelder tidligere år.

11 Rammer for korrigering av forskuddstrekk
Forskuddstrekket tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Ved overføring til skattetrekkskonto skal betaling skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Kontohaver kan ikke disponere over skattetrekkskonto på annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren, jf. skattebetalingsloven § Etter dagens ordning: Opplysninger om samlet forskuddstrekk for termin tas med på terminoppgaven og betales til skatteoppkreveren samtidig. Forskuddstrekk spesifisert på person skjer på lønns- og trekkoppgaven året etter via innberetning i kode 950. I denne delen gjennomgås så korreksjon knyttet til forskuddstrekket. Neste del av presentasjonen tar for seg øvrige typer korreksjoner. Ramme for korreksjonene er at trekket allerede ved separeringen tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Dette er da ikke lenger arbeidsgivers midler.

12 Rammer for korrigering av forskuddstrekk
Etter innføring av a-ordningen: Opplysninger om samlet forskuddstrekk for hver kalendermåned fremkommer i månedens a-meldinger. Ved forfall betales samlet forskuddstrekk tilsvarende opplysninger i a-meldingene for oppgjørsperioden (to foregående kalendermåneder) til skatteoppkreveren. Opplysninger om forskuddstrekk for hver inntektsmottaker innrapporteres løpende for hver kalendermåned. Med a-ordningen står vi overfor en ny situasjon, ved at trekket spesifiseres på person allerede ved den månedlige innrapporteringen.

13 Rammer for korrigering av forskuddstrekk
Utgangspunktet er at den skattepliktige ikke skal få tilbakebetalt forskuddstrekk før ordinær avregning. Visse feil knyttet til trekket kan korrigeres: Sende nye opplysninger, enten ved erstatningsmelding eller ny melding med opplysninger om inntektsmottakeren det skal korrigeres for. Dersom ytelsen er riktig innrapportert og ikke skal korrigeres, kan feil knyttet til trekket utstå til avregningen året etter.

14 Korreksjon av forskuddstrekk – rettslig ramme
Skattebetalingsforskriften § 5-5-2 (4) Arbeidsgiveren skal korrigere forskuddstrekket når det ved en feil er beregnet for høyt, eller når det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig. Det samme gjelder når ligningsmyndighetene setter ned verdien av en naturalytelse som skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår. (5) Korreksjon som medfører tilbakebetaling til skattyter kan bare foretas innenfor samme oppgjørsperiode. Tilbakebetaling av forskuddstrekk etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i § (6) Korreksjonene skal gå fram av arbeidsgiverens lønningsregnskap. For arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt, skal korreksjonene gå fram av lønnsliste, se § 4. ledd – forutsettes normalt korrigering i senere utbetalinger i inntektsåret. Aktuell når arbeidsgiver ved en feil har beregnet trekket for høyt, eller trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig. Arbeidstaker vil ha krav på at arbeidsgiver foretar korreksjon såfremt dette kan skje ved korreksjon i senere utbetaling til arbeidstakeren. 5. ledd – gjelder hvor det ikke kan korrigeres i senere utbetaling, typisk hvor arbeidstaker har sluttet, eller hvor feilen er så stor at det ikke lar seg korrigere i senere utbetalinger. Her er arbeidsgiver avskåret fra å korrigere trekket etter 4. ledd, feks fordi arbeidstakeren er sluttet. Hovedregelen er at skattyter må vente til avregningen før han kan få utbetalt beløp som feilaktig er trukket med for høyt beløp, som tilgodebeløp ved avregningen.

15 Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (1)
Eksempel: Arbeidstaker slutter i desember, feriepenger utbetales i januar året etter, arbeidsgiver foretar ved en feil trekk i ytelsen. Oppdages 20. februar. Arbeidsgiver kjører ny lønnsavregning på vedkommende for januar. Betaler tilbake feilaktig forskuddstrekk fra egen konto, eller ber skatteoppkrever om tillatelse til tilbakeføring fra skattetrekkskonto. Ny a-melding for januar, som viser trekket for vedkommende med motsatt fortegn. Ytelsen er riktig innrapportert. Samlede opplysninger fra a-meldinger levert for januar blir riktig. Forskuddstrekket blir riktig etter korreksjonen. Ettersom korreksjon har skjedd før betalingsforfall overføres riktig beløp til skatteoppkrever 15. mars. Opplysninger om samlet forskuddstrekk å betale for terminen stemmer med overført beløp. Rapportering av feriepenger og forskuddstrekk er gjort i a-melding for januar innen fristen. Oppdages 20. februar, før terminforfall 15. mars. Vil gjelde det samme prinsippet for situasjoner der det er frikort.

16 Eksempel – Feriepenger, korrigering av trekk
15. mars Jan Feb Feriepenger ’ Forskuddstrekk 25’ Netto utbetales 35’ Innrapportert iht faktiske forhold Kjører ny lønns-avregning for januar Betaler ut 25’ fra egen konto Tilleggsmelding for januar med motsatt fortegn på trekket 15. mars betales forskuddstrekk iht opplysninger fra a-meldingene for januar og februar

17 Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (2)
Eksempel: Arbeidstaker slutter i desember, feriepenger utbetales i januar året etter, arbeidsgiver foretar ved en feil trekk i ytelsen. Oppdages 20. april. Trukket for mye i januar, men trekket innbetalt ved terminforfall. Arbeidsgiver kontakter skatteoppkrever og anmoder om tilbakebetaling til skattyter, jf. skattebetalingsforskriften § Arbeidsgivers tidligere innsendte opplysninger skal ikke korrigeres. Oppdages 20. april, etter terminforfall. Arbeidsgiver er ferdig når han har kontaktet skatteoppkrever og anmodet om tilbakebetaling. Skal ikke korrigere a-meldinger.

18 Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (3)
Eksempel: Utbetalt trekkfri utgiftsgodtgjørelse, gjennomført trekk ved en feil. Arbeidsforholdet er ikke avsluttet. Oppdager feilen etter lønnskjøring og etter at a-melding er sendt. Kan korrigeres innenfor inntektsåret, jf. skattebetalingsforskriften § fjerde ledd. Gjøres på neste utbetaling. Ved lønnskjøringen for februar beregnes riktig trekk iht månedens ytelser. Korrigering for januar gjennomføres ved at trekket for februar reduseres tilsvarende det som ble innrapportert feil i januar. Rapportering av trekk skjer i tråd med faktisk forskuddstrekk for februar. Gjelder uansett selv om det har vært terminforfall før feilen ble oppdaget. Denne korreksjonen synes ikke i a-meldingen, men fremgår av lønnsslipp til arbeidstaker og arbeidsgivers regnskap.

19 For mye utbetalt i lønn Eksempel: Utbetalt for mye lønn i januar iht avtalen mellom partene. Det er gjennomført riktig trekk i den totale ytelsen, og rapporteringen er skjedd i tråd med de faktiske forhold. Oppdages før terminforfall: Arbeidstaker betaler tilbake det feilutbetalte nettobeløpet. Skatteoppkrever må frigi trekkbeløpet fra skattetrekkskonto. Tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp og forskuddstrekk med motsatt fortegn for den måneden feilen gjelder, det vil si i melding for januar. Oppdages etter terminforfall: Bruttobeløpet må tilbakebetales fra arbeidstaker. Tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp, i melding for januar. Forskuddstrekket korrigeres ikke, fordi arbeidstaker skal få dette godskrevet ved avregningen. Dersom dette oppdages før terminforfall kan det reverseres overfor arbeidstaker. Det kjøres ny lønn. Arbeidstaker betaler tilbake nettobeløpet, og arbeidsgiver anmoder skatteoppkrever om å frigi trekket. Sender ny a-melding for den aktuelle kalendermåneden, hvor brutto ytelse innrapporteres med minus og trekket med motsatt fortegn. Dersom dette oppdages etter terminforfall skal arbeidstaker tilbakebetale bruttobeløpet. Korrigeringen skjer skjer ved at tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp, i melding for januar. Forskuddstrekket korrigeres ikke, fordi arbeidstaker får dette godskrevet ved avregningen.

20 Korreksjon av forskuddstrekk - kildeskatt
Foretatt forskuddstrekk hos inntektsmottaker som legger frem fritakserklæring Kan betales tilbake fra arbeidsgiver dersom det ikke er innbetalt til skatteoppkrever. Legges frem for skatteoppkrever for å få frigjort det aktuelle trekket fra skattetrekkskonto. Korrigeres i a-melding for den eller de kalendermåneder hvor trekket er feilaktig gjennomført. Gjelder også arbeidsgiveravgiften, slik at grunnlaget for den aktuelle kalendermåneden reduseres (angi reduksjon med minus). Arbeidsgiver betaler tilbake, og sender ny a-melding.

21 Korreksjon av forskuddstrekk - kildeskatt
Skattebetalingsloven § 5-3 annet ledd annet og tredje punktum: Er inntekten falt bort eller foreligger det andre særlige forhold som gjør det overveiende sannsynlig at det som er innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret, kan skattekontoret bestemme at det overskytende skal betales tilbake til skattyteren. Slik bestemmelse skal bare treffes når det vil virke urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregning er foretatt.


Laste ned ppt "Korreksjoner i a-ordningen Juridisk teori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google