Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen
Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010

2 Hovedpunkter Historisk sterkt årsresultat før skatt for konsernet SpareBank 1 Gruppen, herunder SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og Bank 1 Oslo Lønnsomhetsprosjektet Delta realiseres i henhold til plan SpareBank 1 Skadeforsikring AS har kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. med 15 % markedsandel Bank 1 Oslo AS går ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010

3 Historisk sterkt årsresultat før skatt
Resultat før skatt konsern per kvartal Resultat før skatt for året ble MNOK (-732). Resultat i 4. kvartal på MNOK 218 (-1.046) Resultat etter skatt for 2009 ble MNOK 881 (-858) EK-avkastning for 2009 på 17,1 % (-16,3 %) Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året NOK 61,4 mrd., opp NOK 5,0 mrd. fra Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 11,6 % og 16,1 % per , mot 9,4 % og 12,6 % ved årsskiftet

4 Historisk sterkt resultat før skatt fra livsforsikring, skadeforsikring og banken
Resultat før skatt i datterselskaper Samlet resultat før skatt for datterselskapene ble for 2009 MNOK (-637). Resultat i 4. kvartal på MNOK 247 (-1.009) Sterkt rente- og risikoresultat i livselskapet. Betydelig styrket bufferkapital. Meget sterk verdijustert og bokført avkastning Meget god finansavkastning og god bestandvekst i skadeselskapet Økende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning Høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter i Bank 1 Oslo Livsfors. SB1

5 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 2009

6 Bank 1 Oslo Historisk årsresultat med høye netto
renteinntekter og betydelige finansinntekter

7 Bank 1 Oslo (konsern) Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt på MNOK 197 (3) i Resultat i 4. kvartal var på MNOK 41 (-57) Resultatfremgangen skyldes høye inntekter fra finansielle investeringer, samt høyere netto renteinntekter Tap på utlån MNOK 123 (65) i 2009, hvorav MNOK 32 (50) i 4. kvartal Brutto misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,1 % (1,9 %) av brutto utlån per Positivt resultat før skatt fra EiendomsMegler 1 Oslo & Akershus på MNOK 7 (-55)

8 Bank 1 Oslo (morbank) Høyere netto renteinntekter i 2. halvår
Netto renteinntekter og rentenetto Utlånsvekst inkl. Boligkreditt på 11,6 % i 2009, hvorav PM økte med 15,3 % og BM med 2,6 % Netto renteinntekter på MNOK 408 (388) i I 4. kvartal var netto renteinntekter på MNOK 119 (90) Rentenetto per på 1,59 % (1,71 %)

9 Bank 1 Oslo (morbank) Bedret innskuddsmargin i 2. halvår
MNOK Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR

10 Bank 1 Oslo (morbank) Økte tap sammenlignet med fjoråret – tap i prosent av brutto utlån utgjør 0,59 % MNOK Sum Tap på utlån 4. kv isolert Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum Tap på utlån

11 Bank 1 Oslo (konsern) Økte provisjons- og finansinntekter
Andre inntekter per kvartal Inntekter fra finansielle investeringer var MNOK 137 (-66) i 2009 Obligasjonsportefølje: MNOK 50 (-15) Aksjer og grunnfondsbevis: MNOK (-59) Netto provisjonsinntekter og andre inntekter på MNOK 305 (255) for 2009 Provisjonsinntekter fra eiendoms-megling var opp 34,6 % til MNOK 127 (94)

12 EiendomsMegler 1 Kilde: Dagens Næringsliv tirsdag 26. januar

13 SpareBank 1 Livsforsikring
Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat

14 Sterk utvikling i netto risikoresultat; MNOK 352 (210) hittil i år
SpareBank 1 Livsforsikring Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt var MNOK (-1.039) for Resultat i 4. kvartal var på MNOK 81 (-696) Sterk utvikling i netto risikoresultat; MNOK 352 (210) hittil i år Renteresultatet var MNOK (-906) i I 4. kvartal utgjorde det MNOK 125 (-573) Forvaltningskapitalen per var NOK 24,3 mrd., opp 14,5 % fra

15 SpareBank 1 Livsforsikring Styrket bufferkapital i livselskapet
Utvikling i bufferkapital Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 16,1 % og 19,0 % per , mot 11,2 % og 14,3 % forrige år Bufferkapitalen etter disponering av resultatet var 11,7 % (5,8 %)* per Estimert solvensmargin ved utgangen 2009 var 264 % (223 %) Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 289 (172) ved utgangen av 2009 Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 327 (null) per *) Bufferkapitalen inkl. året resultat var 15,1 % (5,8 %)

16 SpareBank 1 Livsforsikring Stigende aksjeandel i kollektivporteføljen
Per *) 34,2 (31,4) % 14,5 (12,4) % 0,1 (7,3) % 19,4 (1,0) % 31,5 (28,9) % 61,4 (54,4) % 5,2 (3,0) % 17,0 (32,2) % 21,7 (22,9) % 24,3 (30,3) % 48,7 (26,9) % 14,7 (32,6) % 7,1 (16,7) % NOK 15,5 (14,7) mrd. NOK 2,5 (1,3) mrd. NOK 5,6 (4,0) mrd. * Tall i parentes er per

17 SpareBank 1 Livsforsikring Sterk verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 NA NA NA Kilde: selskapspresentasjoner

18 SpareBank 1 Skadeforsikring
Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst

19 SpareBank 1 Skadeforsikring Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst
Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt var MNOK 621 (218) for Resultat i 4. kvartal var på MNOK 115 (-19) Netto finansinntekter i 2009 ble MNOK 535 (37). Finansavkastningen per var 6,6 % (0,5 %), Forsikringsresultat i 2009 var på MNOK 114 (216). I 4. kvartal var dette på MNOK -2 (72) Skadeprosent f.e.r. utgjorde 73,8 % (72,1 %) og combined ratio f.e.r. 96,2 % (94,0 %) per God bestandvekst på 6,7 % (2,9 %)

20 SpareBank 1 Skadeforsikring Storskader i 1. og 4
SpareBank 1 Skadeforsikring Storskader i 1. og 4. kvartal trekker opp combined ratio for egen regning Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 94,6 % 96,2 % 94,0 % 89,9 % 87,2 %

21 SpareBank 1 Skadeforsikring har kjøpt Skandia Lifeline Norge og posisjonerer seg innen helseforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS signerte den kjøpsavtale for den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. Skadeselskapet får med dette nye forsikrede og en markedsandel på 15 % i det norske markedet for helseforsikring Markedet for helseforsikring har hatt en årlig vekst på 46 % fra 2003 til 2008, og det forventes fortsatt vekst i årene som kommer Transaksjonen forutsettes godkjent av norske og svenske myndigheter

22 ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene

23 ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene
Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt var MNOK 42 (115) for Resultat i 4. kvartal var på MNOK 24 (30) Forvaltningskapitalen økte i 2009 med NOK 8,8 mrd. til NOK 28,0 mrd. 9 av 11 egenforvaltede aksjefond med bedre avkastning enn referanseindeks per Fra og med har ODIN fjernet tegnings- og innløsningsgebyrene. Det vil kun være et årlig forvaltnings-honorar

24 Argo Securities Grunnmuren er nå på plass

25 Argo Securities: Grunnmuren på plass
Argo Securities (73,25 %) har i 2009 utvidet staben fra 37 til 70 ansatte, og er nå et fullverdig meglerhus Et selskap rigget for vekst tar nå markedsandeler på flere områder, bl.a. vist i meglerstatistikken for januar Resultatet for 2009 bærer preg av ønsket ekspansjon og kompetanseløft Resultat før skatt på MNOK –46,3 Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i 2010 Kilde: Finansavisen mandag 1. februar

26 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern
Solid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon

27 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Solid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon Resultat før skatt for 2009 Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK 22 Actor Fordringsforvaltning (inkasso) fikk et resultat før skatt på MNOK 26 (15) SpareBank 1 Factoring hadde et resultat før skatt på MNOK 9 i 2009 Selskapet økte sin markedsandel med 1,4 % til 9,1 %. Totalt gikk factoringmarkedet tilbake med 13,6 % Actor Portefølje (porteføljekjøp) og datterselskapet Actor Verdigjenvinning (overvåksinkasso) hadde samlet et negativt resultat på MNOK 3 i 2009 kjøpte i 4. kvartal flere porteføljer som gir begge selskaper positive utsikter for 2010 MNOK *) *) I konsernresultatet er resultatet for de tre første månedene, MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen

28 177 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger foran plan mht. realisering av både lønnsomhetseffekter og reduksjon i bemanningen. - Regnskapet er i 2009 belastet med omstillingskostnader på MNOK 70 REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (MNOK, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer Bank1 er fortsatt inkludert i tallene. For tall eksklusiv Bank1 henvises til appendiks 28

29 SpareBank 1 Gruppen - godt rustet for videre vekst

30 Bank. Forsikring. Og deg.

31 Appendiks

32 SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS
SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Bankeid virksomhet: SpareBank 1 Boligkreditt AS EiendomsMegler 1 BNbank ASA SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) Alliansesamarbeidet Bredt samarbeid - Merkevare/kommunikasjon - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø Argo Securities AS (73,25%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) SpareBank 1 Factoring AS (100 %) Actor Fordrings- forvaltning AS Actor Portefølje AS Verdigjenvinning AS

33 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 01.01.10
Bank 1 Oslo blir direkte eid av SpareBank 1- bankene (90 %) og LO (10 %) med samme eierandel som i SpareBank 1 Gruppen AS Hensynet til å etablere et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig faktor i beslutningen om å endre eiermodellen for Bank 1 Oslo Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1 Alliansen, som innebærer en enda sterkere satsing på markedet i Oslo og Akershus Beregnede effekter for SpareBank 1 Gruppen per Kjernekapitaldekning: +3,3 prosentpoeng Kapitaldekning: + 4,1 prosentpoeng Forvaltningskapital: NOK -25,6 mrd. SpareBank 1-bankene LO 90 % 10 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS Produkter: - Livsforsikring - Skadeforsikring - Aksjefond - Verdipapirhandel - Fordringsforvaltning - Factoring - Medlemskort - etc. - Bankvirksomhet - Eiendomsmegling - Distribusjon av produkter

34 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater

35 Bank 1 Oslo (konsern) Resultat for 2009

36 Bank 1 Oslo (morbank) Stabil utvikling i mislighold i 2009, men på et høyere nivå enn i 2008
Prosent Mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager

37 Bank 1 Oslo (morbank) Stabil utvikling på mislighold

38 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 2009
* * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 158 hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt

39 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.12.09

40 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år
3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 NA NA NA Kilde: selskapspresentasjoner

41 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for 2009

42 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter

43 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 2009

44 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for 2009

45 SpareBank 1 Skadeforsikring God total bestandvekst i 2009 på 6,7 %
Bestand BM Bestand PM Total bestand +10,9 % +5,8 % +6,7 % +7,9 % +2,0 % +2,9 %

46 ODIN Forvaltning Resultat for 2009

47 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT
55 49 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10

48 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT
101 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10

49 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT Bank 1 Oslo
89 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT Bank 1 Oslo RAPPORTDATO Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Plan Plan Faktisk realisert Faktisk Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10

50 92 Fremdriften i gjennomføringen av tiltakene i lønnsomhetsprosjektet er god, også dersom man trekker ut effektene i Bank 1 Oslo, som nå er utfisjonert REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 – UTEN BANK 1 OSLO Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (MNOK, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1H 2010 2H 2010 50

51 Lønnsomhetsprosjektet Delta har i 2009 belastet regnskapet med MNOK 70
5 Lønnsomhetsprosjektet Delta har i 2009 belastet regnskapet med MNOK 70 MNOK Så langt i prosjektet er det gitt 24 sluttpakker med en verdi på MNOK 9,5 Totalt belaster sluttpakker regnskapet i 2009 med MNOK 30

52 Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen i SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdien av pensjonsforpliktelsen i balansen SpareBank 1 Gruppen benytter ny tariff K2005

53 Nøkkeltall SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper


Laste ned ppt "Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google