Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010

2 2 2 Hovedpunkter Historisk sterkt årsresultat før skatt for konsernet SpareBank 1 Gruppen, herunder SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og Bank 1 Oslo Lønnsomhetsprosjektet Delta realiseres i henhold til plan SpareBank 1 Skadeforsikring AS har kjøpt den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. med 15 % markedsandel Bank 1 Oslo AS går ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen og blir direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010

3 3 3 Historisk sterkt årsresultat før skatt Resultat før skatt for året ble MNOK 1.192 (-732). Resultat i 4. kvartal på MNOK 218 (-1.046) Resultat etter skatt for 2009 ble MNOK 881 (-858) EK-avkastning for 2009 på 17,1 % (-16,3 %) Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året NOK 61,4 mrd., opp NOK 5,0 mrd. fra 31.12.08 Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 11,6 % og 16,1 % per 31.12.09, mot 9,4 % og 12,6 % ved årsskiftet Resultat før skatt konsern per kvartal

4 4 4 Historisk sterkt resultat før skatt fra livsforsikring, skadeforsikring og banken Samlet resultat før skatt for datterselskapene ble for 2009 MNOK 1.243 (-637). Resultat i 4. kvartal på MNOK 247 (-1.009) Sterkt rente- og risikoresultat i livselskapet. Betydelig styrket bufferkapital. Meget sterk verdijustert og bokført avkastning Meget god finansavkastning og god bestandvekst i skadeselskapet Økende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning Høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter i Bank 1 Oslo Resultat før skatt i datterselskaper SB1 Livsfors.

5 5 5 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 2009

6 6 6 Bank 1 Oslo Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

7 7 7 Bank 1 Oslo (konsern) Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Resultat før skatt på MNOK 197 (3) i 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 41 (-57) Resultatfremgangen skyldes høye inntekter fra finansielle investeringer, samt høyere netto renteinntekter Tap på utlån MNOK 123 (65) i 2009, hvorav MNOK 32 (50) i 4. kvartal Brutto misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 2,1 % (1,9 %) av brutto utlån per 31.12.09 Positivt resultat før skatt fra EiendomsMegler 1 Oslo & Akershus på MNOK 7 (-55) Resultat før skatt per kvartal

8 8 8 Bank 1 Oslo (morbank) Høyere netto renteinntekter i 2. halvår Utlånsvekst inkl. Boligkreditt på 11,6 % i 2009, hvorav PM økte med 15,3 % og BM med 2,6 % Netto renteinntekter på MNOK 408 (388) i 2009. I 4. kvartal var netto renteinntekter på MNOK 119 (90) Rentenetto per 31.12.09 på 1,59 % (1,71 %) Netto renteinntekter og rentenetto

9 9 9 Bank 1 Oslo (morbank) Bedret innskuddsmargin i 2. halvår Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR MNOK

10 10 Bank 1 Oslo (morbank) Økte tap sammenlignet med fjoråret – tap i prosent av brutto utlån utgjør 0,59 % MNOK Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum Tap på utlån Sum Tap på utlån 4. kv isolert

11 11 Bank 1 Oslo (konsern) Økte provisjons- og finansinntekter Inntekter fra finansielle investeringer var MNOK 137 (-66) i 2009 –Obligasjonsportefølje: MNOK 50 (-15) –Aksjer og grunnfondsbevis: MNOK 72 (-59) Netto provisjonsinntekter og andre inntekter på MNOK 305 (255) for 2009 –Provisjonsinntekter fra eiendoms- megling var opp 34,6 % til MNOK 127 (94) Andre inntekter per kvartal

12 12 EiendomsMegler 1 Kilde: Dagens Næringsliv tirsdag 26. januar

13 13 SpareBank 1 Livsforsikring Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat

14 14 SpareBank 1 Livsforsikring Historisk årsresultat med sterkt rente- og risikoresultat Resultat før skatt var MNOK 392 (-1.039) for 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 81 (-696) Sterk utvikling i netto risikoresultat; MNOK 352 (210) hittil i år Renteresultatet var MNOK 557 (-906) i 2009. I 4. kvartal utgjorde det MNOK 125 (-573) Forvaltningskapitalen per 31.12.09 var NOK 24,3 mrd., opp 14,5 % fra 31.12.08 Resultat før skatt per kvartal

15 15 SpareBank 1 Livsforsikring Styrket bufferkapital i livselskapet Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 16,1 % og 19,0 % per 31.12.09, mot 11,2 % og 14,3 % forrige år Bufferkapitalen etter disponering av resultatet var 11,7 % (5,8 %)* per 31.12.09 Estimert solvensmargin ved utgangen 2009 var 264 % (223 %) Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 289 (172) ved utgangen av 2009 Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 327 (null) per 31.12.09 Utvikling i bufferkapital *) Bufferkapitalen inkl. året resultat var 15,1 % (5,8 %)

16 16 SpareBank 1 Livsforsikring Stigende aksjeandel i kollektivporteføljen NOK 15,5 (14,7) mrd. NOK 2,5 (1,3) mrd. NOK 5,6 (4,0) mrd. Per 31.12.2009 *) 34,2 (31,4) % 24,3 (30,3) % 14,5 (12,4) % 21,7 (22,9) % 5,2 (3,0) % 19,4 (1,0) % 0,1 (7,3) % 48,7 (26,9) %14,7 (32,6) % 17,0 (32,2) % 31,5 (28,9) % 61,4 (54,4) % 7,1 (16,7) % * Tall i parentes er per 31.12.08

17 17 SpareBank 1 Livsforsikring Sterk verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) Kilde: selskapspresentasjoner 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 NA

18 18 SpareBank 1 Skadeforsikring Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst

19 19 SpareBank 1 Skadeforsikring Historisk resultat med høye finansinntekter og god bestandvekst Resultat før skatt var MNOK 621 (218) for 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 115 (-19) Netto finansinntekter i 2009 ble MNOK 535 (37). Finansavkastningen per 31.12.09 var 6,6 % (0,5 %), Forsikringsresultat i 2009 var på MNOK 114 (216). I 4. kvartal var dette på MNOK -2 (72) Skadeprosent f.e.r. utgjorde 73,8 % (72,1 %) og combined ratio f.e.r. 96,2 % (94,0 %) per 31.12.09 God bestandvekst på 6,7 % (2,9 %) Resultat før skatt per kvartal

20 20 SpareBank 1 Skadeforsikring Storskader i 1. og 4. kvartal trekker opp combined ratio for egen regning Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 87,2 % 89,9 % 94,6 % 96,2 % 94,0 %

21 21 SpareBank 1 Skadeforsikring har kjøpt Skandia Lifeline Norge og posisjonerer seg innen helseforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS signerte den 23.12.09 kjøpsavtale for den totale helseforsikringsvirksomheten til Skandia Lifeline Norge fra Skandia Insurance Company Ltd. Skadeselskapet får med dette 20 000 nye forsikrede og en markedsandel på 15 % i det norske markedet for helseforsikring Markedet for helseforsikring har hatt en årlig vekst på 46 % fra 2003 til 2008, og det forventes fortsatt vekst i årene som kommer Transaksjonen forutsettes godkjent av norske og svenske myndigheter

22 22 ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene

23 23 ODIN Forvaltning Fjerner tegnings- og innløsningsgebyrene Resultat før skatt var MNOK 42 (115) for 2009. Resultat i 4. kvartal var på MNOK 24 (30) Forvaltningskapitalen økte i 2009 med NOK 8,8 mrd. til NOK 28,0 mrd. 9 av 11 egenforvaltede aksjefond med bedre avkastning enn referanseindeks per 31.12.09 Fra og med 21.12.09 har ODIN fjernet tegnings- og innløsningsgebyrene. Det vil kun være et årlig forvaltnings- honorar Resultat før skatt per kvartal

24 24 Argo Securities Grunnmuren er nå på plass

25 25 Argo Securities: Grunnmuren på plass Argo Securities (73,25 %) har i 2009 utvidet staben fra 37 til 70 ansatte, og er nå et fullverdig meglerhus Et selskap rigget for vekst tar nå markedsandeler på flere områder, bl.a. vist i meglerstatistikken for januar Resultatet for 2009 bærer preg av ønsket ekspansjon og kompetanseløft –Resultat før skatt på MNOK –46,3 Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i 2010 Kilde: Finansavisen mandag 1. februar

26 26 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Solid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon

27 27 SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Solid resultat i første driftsår for fordringsadministrasjon Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK 22 Actor Fordringsforvaltning (inkasso) fikk et resultat før skatt på MNOK 26 (15) SpareBank 1 Factoring hadde et resultat før skatt på MNOK 9 i 2009 –Selskapet økte sin markedsandel med 1,4 % til 9,1 %. –Totalt gikk factoringmarkedet tilbake med 13,6 % Actor Portefølje (porteføljekjøp) og datterselskapet Actor Verdigjenvinning (overvåksinkasso) hadde samlet et negativt resultat på MNOK 3 i 2009 –kjøpte i 4. kvartal flere porteføljer som gir begge selskaper positive utsikter for 2010 *)*) * ) I konsernresultatet er resultatet for de tre første månedene, MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen Resultat før skatt for 2009 MNOK

28 28 Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger foran plan mht. realisering av både lønnsomhetseffekter og reduksjon i bemanningen. - Regnskapet er i 2009 belastet med omstillingskostnader på MNOK 70 REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (MNOK, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer Bank1 er fortsatt inkludert i tallene. For tall eksklusiv Bank1 henvises til appendiks 2H 20101H 20102H 20091H 2009 Hittil realisert Plan 2H 20101H 20102H 20091H 2009 Hittil realisert Plan

29 29 SpareBank 1 Gruppen - godt rustet for videre vekst

30 30 Bank. Forsikring. Og deg.

31 31 Appendiks

32 32 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO (10 %) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) Argo Securities AS (73,25%) Bankeid virksomhet: SpareBank 1 Boligkreditt AS EiendomsMegler 1 BNbank ASA SpareBank 1 Oslo og Akershus SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Bredt samarbeid - Merkevare/kommunikasjon - Teknologi - Kompetanse - Felles prosesser og beste praksis - Innkjøp Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger - Læring: Tromsø SpareBank 1 Factoring AS (100 %) Actor Fordrings- forvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Actor Verdigjenvinning AS (100 %)

33 33 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 01.01.10 Bank 1 Oslo blir direkte eid av SpareBank 1- bankene (90 %) og LO (10 %) med samme eierandel som i SpareBank 1 Gruppen AS Hensynet til å etablere et klarere skille mellom produksjon og distribusjon i SpareBank 1 Alliansen har vært en viktig faktor i beslutningen om å endre eiermodellen for Bank 1 Oslo Bank 1 Oslo vil fortsatt være en del av SpareBank 1 Alliansen, som innebærer en enda sterkere satsing på markedet i Oslo og Akershus Beregnede effekter for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09 –Kjernekapitaldekning: +3,3 prosentpoeng –Kapitaldekning: + 4,1 prosentpoeng –Forvaltningskapital: NOK -25,6 mrd. Produkter: - Livsforsikring - Skadeforsikring - Aksjefond - Verdipapirhandel - Fordringsforvaltning - Factoring - Medlemskort - etc. - Bankvirksomhet - Eiendomsmegling - Distribusjon av produkter SpareBank 1- bankene LO 90 % 10 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS

34 34 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater

35 35 Bank 1 Oslo (konsern) Resultat for 2009

36 36 Bank 1 Oslo (morbank) Stabil utvikling i mislighold i 2009, men på et høyere nivå enn i 2008 Prosent Mislighold = Sum av forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte ikke forfalte krav over 90 dager

37 37 Bank 1 Oslo (morbank) Stabil utvikling på mislighold

38 38 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 2009 * * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 158 hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt

39 39 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.12.09

40 40 SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år Kilde: selskapspresentasjoner 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 3. kv 2009 4. kv 2009 NA

41 41 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse for 2009

42 42 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter

43 43 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 2009

44 44 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat for 2009

45 45 SpareBank 1 Skadeforsikring God total bestandvekst i 2009 på 6,7 % +7,9 % +10,9 % +2,0 % +5,8 % +2,9 % +6,7 % Bestand BM Bestand PM Total bestand

46 46 ODIN Forvaltning Resultat for 2009

47 47 Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKTSpareBank 1 SkadeforsikringRAPPORTDATO01.02.2010 Q3-09Q2-09Q4-10Q1-10Q4-09Q3-10Q2-10Q1-10Q4-09Q3-09Q4-10Q3-10Q2-10Q2-09 Faktisk realisert Plan Faktisk

48 48 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKTSpareBank 1 LivsforsikringRAPPORTDATO01.02.2010 Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Q1-10Q4-09Q3-09Q2-09Q2-10Q4-10Q3-10Q4-10Q3-10Q2-10Q1-10Q4-09Q3-09Q2-09 Faktisk realisert Plan Faktisk Plan

49 49 EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKTBank 1 OsloRAPPORTDATO01.02.2010 Realiserte effekter per kvartal (MNOK) Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (Årsverk) Q1-10Q4-09Q3-09Q2-09Q2-10Q4-10Q3-10Q4-10Q3-10Q2-10Q1-10Q4-09Q3-09Q2-09 Faktisk realisert Plan Faktisk Plan

50 50 Fremdriften i gjennomføringen av tiltakene i lønnsomhetsprosjektet er god, også dersom man trekker ut effektene i Bank 1 Oslo, som nå er utfisjonert Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (MNOK, akkumulert årstakt) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) 2H 20101H 20102H 20091H 2009 Hittil realisert Plan 2H 20101H 20102H 20091H 2009 Hittil realisert Plan REALISERTE EFFEKTER PER 31. DESEMBER 2009 – UTEN BANK 1 OSLO

51 51 Lønnsomhetsprosjektet Delta har i 2009 belastet regnskapet med MNOK 70 MNOK Så langt i prosjektet er det gitt 24 sluttpakker med en verdi på MNOK 9,5 Totalt belaster sluttpakker regnskapet i 2009 med MNOK 30

52 52 Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen i SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdien av pensjonsforpliktelsen i balansen SpareBank 1 Gruppen benytter ny tariff K2005

53 53 Nøkkeltall SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper


Laste ned ppt "Foreløpig regnskap 2009 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 10. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google