Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny markedsføringslov - Muligheter og begrensninger Markedskonferanse Energi Norge Advokat Cecilie Haavik Partner Advokatfirmaet DLA Piper 22. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny markedsføringslov - Muligheter og begrensninger Markedskonferanse Energi Norge Advokat Cecilie Haavik Partner Advokatfirmaet DLA Piper 22. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny markedsføringslov - Muligheter og begrensninger Markedskonferanse Energi Norge Advokat Cecilie Haavik Partner Advokatfirmaet DLA Piper 22. september 2010

2 Innhold  Markedsføring ved elektronisk kommunikasjon  Markedsføring via telefon  Adressert / uadressert reklame  Hva skjer ved brudd på reglene

3 Markedsføring ved elektronisk kommunikasjon Massekommunikasjon: Internett (hjemmeside, nettaviser, startsider, Google, Facebook, Twitter)  Krav til innholdet  ikke villedende  avsender må fremgå  hvis pris opplyses - må være fullstendig (også evnt. fakturagebyr)  All markedsføring må fremstå som markedsføring (annonser på netteviser må ikke se ut som journalistiske artikler  Oppfylle god markedsføringsskikk  eks. dårlig markedsføringsskikk (ikke brudd på sikkerhetsnormer, spille på folks uttrygghetsfølelse)  § 18: Utlodninger, konkurranser, kuponger  gratis konkurranser / utlodning - tillatt hvis åpen for alle (krav om klarhet) (ikke begrense konkurranser til kun å gjelde egne kunder)  kuponger, samlemerker, rabatter og gaver tillatt (med klare vilkår) (rabatt ved skifte av strømleverandør el gave til egne kunder - ok)

4 Markedsføring ved elektronisk kommunikasjon Direkte kommunikasjon: Epost / sms til fysiske personer (forbrukere/på arbeidsplassen)  Må ha samtykke  må være informert samtykke (frivillig, uttrykkelig, vite hva det samtykkes til, tilbakekallsmulighet)  Innehente samtykke  ikke via samme kommunikasjonsform (ikke sende epost for å be om samtykke, OK hvis legitim grunn for å sende eposten x: ved avtaleinngåelse, ordrebekreftelse, purring på faktura)  telefon, brev, internett, direkte kundekontakt: be om samtykke  Egne kunder (unntak fra samtykkeregelen) - vilkår:  mottatt epostadressen / tlfnr ifm salg  var mulig å reservere seg da epostadressen ble opplyst/samlet inn  fra samme selskap - ikke tilstrekkelig med samme konsern/eiere  egne varer/tjenester lik de kundeforholdet bygger på  avmeldingsmulighet i alle eposter/smser  eksisterende kundeforhold (varer også i en kort overgangsfase ved oppsigelse av abonnement, inntil sluttavregningen er betalt)

5 Markedsføring via telefon Telefonselgere kanskje en utdøende rase, fordi … Bestemmelsene om telefonsalg gjelder ikke når forbrukeren er den som selv ringer, eller forbrukeren eksplisitt har bedt om å blir ringt" Opplysninger som skal gis før salgsfremstøtet: 1.Hvor ringelisten/personopplysningene kommer fra (hvordan er navn og nummer fremskaffet) 2.Navnet på personen som ringer og selskapet 3.At det dreier seg om telefonsalg 4.Fortelle om reservasjonsretten (brreg.no eller direktereservasjon) 5.Notere de som reserverer seg der og da, og avslutte samtalen Angrerettloven:  Forbrukeren må bekrefte avtalen skriftlig. Avtale ikke inngått før forbrukeren har sendt skriftlig aksept (abonnement).  Elektronisk aksept pr sms eller epost fra forbrukeren er OK

6 Markedsføring via telefon  Ikke til de som har reservert seg Brønnøysund (1.874.869 stk)  Gjelder ift forbrukere og på arbeidsplassen (Tillatt å spørre etter "serviceleder" el "den som har med strømabonnementet å gjøre")  Ringelistene skal oppdateres mot Br.reg hver måned  Næringsdrivende som bruker telefonsalg må føre eget reservasjonsregister  Ikke helg og helligdager, ikke mellom kl 21.00-09.00  Kan ringe egne kunder selv om reservert seg i Br.reg  mottatt tlf-nr ifm salg el tegning av abonnement  var mulig å reservere seg da tlf-nr ble opplyst  samme selskap - ikke tilstrekkelig med samme konsern/eiere  egne varer/tjenester lik de kundeforholdet bygger på  ta i mot reservasjon på telefon  eksisterende kundeforhold

7 Adressert / uadressert reklame Adressert reklame:  Kan reservere seg mot adressert reklame i Br.reg (likt telefonsalg)  Samme reservasjonsregler som for telefonsalg  Gjelder både forbrukere og arbeidstakere (borettslag OK)  Kan sende adressert reklame til egne kunder selv om reservert seg i Br.reg  mottatt adressen ifm kjøp (forespørsel ikke nok)  var mulig å reservere da adressen ble gitt  samme selskap - ikke tilstrekkelig med samme konsern/eiere  egne varer/tjenester lik de kundeforholdet bygger på  opplyse om reservasjonsrett i reklamen  eksisterende kundeforhold (avsluttet abonnement ikke nok)

8 Adressert / uadressert reklame Uadressert reklame:  Ikke levere uadressert reklame til noen med lapp på postkassen og døren (bygårder)  Br.reg ikke relevant. (her gjelder klistremerker/lapper)  Ikke "uadressert reklame":  Gratisaviser med redaksjonelt stoff. Kan ha egen reservasjon mot gratisaviser. Betydelig andel redaksjonelt stoff.  Innstikk i aviser/magasiner underlagt redaktøransvar  Alminnelig informasjon (x: miljøverntiltak, strømsparing)

9 Hva skjer ved brudd på reglene  Forbrukerombudet  Komme til frivillig ordning  Ved gjentakelse - ikke krav om forsøke frivillig ordning  Forbud, påbud, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr  Markedsrådet  Når Forbrukerombudet ikke får løst saken  Forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr  Forbrukerrådet  Opprettet Elklagenemnda sammen med Energi Norge (Norges Energiverkforbund) i 1991  Negativ medieomtale

10 Markedsføringsloven § 18. Bruk av utlodninger, konkurranser, samlemerker mv. ved markedsføring til forbrukere Det er forbudt i næringsvirksomhet å søke å fremme omsetningen av ytelser ved å iverksette utlodninger, konkurranser eller lignende for forbrukerne dersom deltakelse forutsetter kjøp eller motytelse. Forbudet gjelder ikke fordeling av premier for oppgaveløsninger eller iverksetting av konkurranser i mediene. [Det er videre forbudt å søke å fremme omsetningen av ytelser til forbrukerne ved å tilby samlemerker dersom forbrukerne må kjøpe en ytelse for å motta merkene. Dette gjelder ikke dersom merkene gir rett til mer av samme ytelse fra samme næringsdrivende. Som samlemerke regnes merke, kupong eller tilsvarende som først når flere merker er samlet, gir rett til andre ytelser enn penger. Merker som i seg selv kan innløses i en ytelse, anses også som samlemerker dersom ytelsen blir mer attraktiv hvis forbrukerne har samlet flere merker. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om samlemerker.] Ikke trådt i kraft Næringsdrivende som i markedsføring tilbyr forbrukerne en tilleggsfordel eller en mulighet for å oppnå en slik fordel, eksempelvis i form av rabatter, gaver, deltakelse i konkurranser eller spill, skal sikre at vilkårene for å benytte seg av tilbudet er klare og lett tilgjengelige for forbrukerne.

11 Markedsføringsloven § 15. Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin). Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder likevel ikke for markedsføring der den fysiske personen kontaktes muntlig ved telefon. Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser. Med elektronisk post menes i denne bestemmelse enhver henvendelse i form av tekst, tale, lyd eller bilde som sendes via et elektronisk kommunikasjonsnett, og som kan lagres i nettet eller i mottakerens terminalutstyr inntil mottakeren henter den. Herunder omfattes tekst- og multimediemeldinger til mobiltelefon. Ehandelslovens bestemmelser, herunder § 9 om elektronisk markedsføring, gjelder i tillegg til bestemmelsen her.

12 Ehandelsloven § 9. Tjenesteyterens opplysningsplikt ved elektronisk markedsføring Ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. Sendes uanmodet markedsføring ved hjelp av elektronisk post, skal det fremgå at meldingene inneholder markedsføring idet meldingene mottas. Hvis det angis priser i forbindelse med en informasjonssamfunnstjeneste, skal det opplyses om avgifter og leveringsomkostninger. I forbrukerforhold skal det opplyses om totalkostnadene forbrukeren skal betale, medregnet alle avgifter og leveringskostnader, med mindre opplysninger om prisen for tjenesten er regulert i annen lovgivning. Reklametilbud, som for eksempel rabatter, premier og gaver, skal lett kunne identifiseres. Opplysninger om vilkår for å benytte seg av tilbudene skal være klare og lett tilgjengelige. Salgsfremmende konkurranser eller spill skal lett kunne identifiseres. Opplysninger om vilkår for å delta i konkurransene eller spillene skal være klare og lett tilgjengelige. Markedsføringslovens bestemmelser gjelder i tillegg til bestemmelsene i paragrafen her.

13 Ehandelsloven § 11. Opplysningsplikt før elektronisk bestilling Før elektronisk bestilling skal tjenesteyteren på en klar, forståelig og utvetydig måte gi tjenestemottakeren opplysning om: a)relevante atferdsregler som tjenesteyteren følger og om og hvor disse er tilgjengelige elektronisk, b)de forskjellige tekniske etappene som er knyttet til avtaleinngåelsen, c)om en inngått avtale vil bli arkivert av tjenesteyteren, og om den vil være tilgjengelig, d)de tekniske midlene til å finne og rette inntastingsfeil før bestilling er foretatt, e)de språk avtalen kan inngås på. Avtalevilkår, standardvilkår og generelle vilkår, må gjøres tilgjengelige for tjenestemottakeren på en måte som gjør det mulig å lagre og gjengi dem. Tjenesteyteren skal tilrettelegge den elektroniske avtaleinngåelsen slik at inntastingsfeil på en enkel måte kan oppdages og rettes før avtalen inngås. Første og tredje ledd gjelder ikke for avtaler som utelukkende inngås ved elektronisk post eller tilsvarende individuell kommunikasjon, og kan fravikes i avtale utenfor forbrukerforhold.

14 Markedsføringsloven § 16. Opplysningsplikt ved uanmodet markedsføring ved telefon eller adressert post Næringsdrivende som driver uanmodet markedsføring ved telefon eller adressert post, skal opplyse hvem som har gitt personopplysningene som ligger til grunn for henvendelsen. Ved uanmodet markedsføring ved telefon til forbrukere skal den næringsdrivende straks presentere seg og opplyse om at henvendelsen skjer i markedsføringshensikt. Den næringsdrivende skal informere om reservasjonsretten etter § 12. Det skal legges til rette for at mottakeren enkelt og gebyrfritt kan reservere seg hos den næringsdrivende.

15 Markedsføringsloven § 12. Rett til å reservere seg mot markedsføring ved telefon eller adressert post Forbrukere kan reservere seg mot markedsføring ved telefon eller adressert post ved å registrere navn, adresser og telefonnumre i det sentrale reservasjonsregisteret for direktemarkedsføring (Reservasjonsregisteret). Den som registrerer seg i Reservasjonsregisteret, kan angi at reservasjonen likevel ikke skal gjelde for markedsføring til inntekt for frivillige organisasjoner. Næringsdrivende som markedsfører ved telefon eller adressert post, skal oppdatere sitt adresseregister mot Reservasjonsregisteret før første gangs henvendelse og før henvendelse den måned markedsføring utføres. Både forbrukere og andre fysiske personer kan reservere seg direkte hos næringsdrivende.

16 Markedsføringsloven § 13. Virkninger av reservasjon I næringsvirksomhet er det forbudt å rette markedsføring ved telefon eller adressert post til fysiske personer som har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret eller hos den næringsdrivende. Første ledd er ikke til hinder for at den som har reservert seg, uttrykkelig kan anmode næringsdrivende eller organisasjoner om å bli kontaktet til tross for reservasjonen. Reservasjon i Reservasjonsregisteret gjelder ikke markedsføring ved telefon eller adressert post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens kontaktopplysninger i forbindelse med salg. Markedsføringen kan i så fall bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når navn, adresse og telefonnummer samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.

17 Markedsføringsloven § 14. Forbud mot telefonmarkedsføring på enkelte tidspunkter I næringsvirksomhet er det forbudt å rette markedsføring ved telefon til forbrukere på lørdager, helgedager eller dager som i lov er likestilt med helgedager, og på virkedager før kl. 09.00 og etter kl. 21.00.

18 Angrerettloven § 10a. Krav om skriftlig aksept ved telefonsalg Ved uanmodet oppringning fra selgeren eller tjenesteyteren må tilbud rettet til forbrukeren aksepteres skriftlig av forbrukeren for at bindende avtale skal være inngått. Tilbudet skal inneholde opplysning om at forbrukeren ikke blir bundet før forbrukeren aksepterer skriftlig. Selgeren eller tjenesteyteren skal på forespørsel dokumentere mottatt aksept etter første ledd. Første og annet ledd gjelder ikke ved oppringning om a)salg av varer eller tjenester fra frivillige organisasjoner b)salg av avisabonnement.

19 Markedsføringsloven § 17. Levering av uadressert reklame og gratis aviser I næringsvirksomhet er det forbudt å levere ut eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette. En formidler er likevel ikke ansvarlig for leveringen hvis formidleren har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut, ikke er reklame eller gratis avis. Innstikk i aviser og andre trykksaker, som er omfattet av redaktøransvaret, anses ikke som uadressert reklame eller gratis avis etter denne bestemmelsen.


Laste ned ppt "Ny markedsføringslov - Muligheter og begrensninger Markedskonferanse Energi Norge Advokat Cecilie Haavik Partner Advokatfirmaet DLA Piper 22. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google