Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Permittering Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Permittering Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Permittering Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli

2 2 Dagens tema Når kan man permittere – vilkår Hvordan skal permittering gjennomføres? Hvem skal permitteres - utvelgelsen Utvidelse av opprinnelig permitteringsperiode Lønnsplikten Avbrudd av permitteringsperioden Sykmelding og permittering Oppsigelse i permitteringsperioden Ferie og permittering

3 3 Adgangen til å permittere Adgangen til å permittere er ikke lovregulert. Foreligger en alminnelig ulovefestet permitteringsadgang på nærmere vilkår. Permitteringsadgangen kan være avskåret i tariffavtale, jfr ARD 1982 s. 249. Permitteringsadgangen kan også være nærmere regulert i tariffavtale, jfr eksempelvis Hovedavtalen LO - NHO, (eller i ansettelsesavtalen)

4 4 Adgangen til å permittere, forts. Temaet for foredraget – den ”alminnelige” permitteringsadgangen Hovedavtalen LO-NHO antas i stor grad å gi uttrykk for ulovfestet rett, jfr. RG 2001 s. 1098 (Hålogaland)

5 5 3 grunnvilkår for permittering Kreves saklig grunn, (Hovedavtalen § 8-1) Krav til nødvendighet Behovet må være midlertidig

6 6 Kravet til saklig grunn Vurderingstema: Er det nødvendig å redusere arbeidsstokken i et avgrenset tidsrom for å opprettholde virksomhetens drift på en økonomisk forsvarlig måte?

7 7 Kravet til saklig grunn, forts Typiske situasjoner –Svikt i ordretilgangen –Skade på produksjonsutstyr –Streik i egen bedrift/hos underleverandør –Ombygging eller flytting av arbeidslokaler

8 8 Nærmere om nødvendighetskravet Må være overvekt av hensyn på bedriftens side som taler for permittering

9 9 Domstolens prøving av saklighets- og nødvendighetskravet Domstolene er tilbakeholdne med å overprøve de bedriftsøkonomiske vurderingene, men prøver saksbehandlingen Adgangen til permittering er generelt antatt å være videre enn adgangen til å foreta nedbemanningsoppsigelser

10 10 Nærmere om kravet til tidsbegrensning Arbeidsgiver må vurdere om behovet er midlertidig eller permanent –Det må foreligge reelle utsikter til bedring av situasjonen innen overskuelig tid –Hovedavtalen LO-NHO fastslår at permittering ut over 6 mnd. krever enighet mellom tariffpartene –6 månedersregelen gir veiledning også utenfor LO-NHO - avtalen

11 11 Nærmere om kravet til tidsbegrensning Domstolene er normalt tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers vurdering av varigheten, jf. RG 1985 s. 128 Se likevel –RG 2001 s. 1098 [Hålogaland] –RG 1991 s. 1194 [Eidsivating] –RG 1986 s. 98 [Eidsivating]

12 12 Konsekvenser av urettmessig permittering Søksmål med påstand om at vilkårene for permittering ikke var tilstede Søksmål med påstand om at det foreligger en ugyldig oppsigelse Søksmål fra myndighetene –Krav om tilbakebetaling av utbetalte dagpenger?

13 13 Hvordan gjennomføre permitteringer? Drøftingsplikt med tillitsvalgte Varsel til de permitterte Melding til NAV ved massepermittering

14 14 Drøftingsplikt før permitteringsvarsel utstedes (Hovedavtalens § 8-2) Plikt til å drøfte permitteringsbehov, -årsak og utvelgelsen med de tillitsvalgte, men ikke med den enkelte arbeidstaker Det skal føres protokoll fra drøftelsene

15 15 Varsel - form (Hovedavtalens §§ 8-3 og 8-4) Skriftlig varsel til den enkelte arbeidstaker senest 14 dager før permittering iverksettes. 2 dagers frist når permitteringen skyldes uforutsette forhold som nevnt i aml § 15-3 (10) 14-dagers fristen begynner etter Hovedavtalen ikke å løpe før drøfting er gjennomført Etter hovedavtalens § 8-3 nr. 3 løper 14-dagers fristen fra arbeidstidens slutt den dagen det gis, evt. fra avholdt drøftingskonferanse Utenfor Hovedavtalens virkeområde løper fristen fra det tidspunkt varsel er mottatt av arbeidstaker

16 16 Varsel - innhold Skal være ubetinget – kan ikke inneholde forbehold Angi permitteringsårsak Angi permitteringens sannsynlige lengde Dersom lengden ikke kan angis, må fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 mnd. og deretter hver mnd., hvis man ikke blir enige om noe annet, jfr Hovedavtalen § 8-4.

17 17 Permitteringsbevis Permitteringsbevis til ansatte – skal redegjøre for permitteringsårsak, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt

18 18 Melding til NAV ved massepermittering Arbeidsmarkedslovens § 8 pålegger varsel til NAV ved permittering av minst 10 ansatte innenfor en periode på 30 dager Oppsigelse og permitteringer må trolig kumuleres etter arbeidsmarkedslovens § 8, slik at 5 oppsigelser + 5 permitteringer gir varslingsplikt etter § 8 30 dagers fristen i arbeidsmarkedslovens § 8 nr. 3 gjelder neppe ved permittering

19 19 Hvem – utvelgelseskriterier Arbeidsgiver må basere utvelgelsen på saklige kriterier og disse må følges konsekvent.

20 20 Hvem - fortsettelse Utgangspunktet etter Hovedavtalen er ansiennitet –Hovedavtalen § 8-1: ”Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn” –Fravik fra ansiennitet krever en nærmere vurdering og avveining, jfr. ARD 1990 s. 169 og ARD 12.03.2009 Saklig grunn –Forskjeller i kvalifikasjoner –Forskjeller m.h.t. erfaring –Forskjeller m.h.t. anvendelighet –Hensyn til den enkelte arbeidstaker, sosiale forhold Rullerende permitteringer –Fordeler byrden på et større antall arbeidstakere – normalt saklig

21 21 Hva skjer ved utløpet av den første permitteringsperioden? Arbeidstaker går tilbake til arbeid Permitteringsperioden utvides Oppsigelse

22 22 Utvidelse av permitteringsperioden Etter Hovedavtalens § 8-1 kreves samtykke fra tariffmotparten ved utvidelse av permitteringsperioden utover 6 mnd Grense mot omgåelse av oppsigelsesreglene - ugyldighet

23 23 Utvidelse av permitteringsperioden Hvor lenge? –Ingen absolutt grense, men behovet må være midlertidig, dvs. må være reelle utsikter til bedring Lønn –Lønnsplikt gjeninntrer etter 52 ukers permittering i løpet av de 18 siste månedene

24 24 Lønnsplikt under permittering Reguleres av permitteringslønnsloven og tilhørende forskrift

25 25 Permitterings- varsel Permittering i kraft Utløp av arbeidsgiverperiode 14 dager Arbeidsgiverperiode - 5 arbeidsdager ved minst 40 % permittering -15 arbeidsdager ved mindre enn 40 % 3 ventedager Ingen lønn eller dagpenger Dagpenger fra trygden, dersom vilkår for dagpenger er til stede. Lønnsplikt gjeninntrer etter 52 ukers permittering i løpet av de siste 18 mnd.

26 26 Avbrudd av permittering ved arbeid I permitteringsperioden har arbeidstaker plikt til å inntre i arbeidsforholdet etter forespørsel fra arbeidsgiver Permitteringen anses som uavbrutt hvis arbeidsperioden ikke overstiger 4 uker –Utløser ikke ny arbeidsgiverperiode med lønnsplikt –Inngår likevel i 52 ukers beregningen Arbeidsoppdrag ut over 4 uker –Utløser krav til ny drøfting, varsel og lønnsplikt i ny arbeidsgiverperiode –Slike oppdrag inngår ikke i 52 ukers beregningen

27 27 Permitterings- varsel Permittering i kraft Utløp Arbeids- giverperiode ArbeidsgiverperiodeVentedagerDagpenger Arbeidsoppdrag Kortere enn 4 uker Ny lønnsplikt etter 52 uker

28 28 Oppsigelse og permittering Arbeidsgivers oppsigelse av permittert arbeidstaker Arbeidstakers oppsigelse i permitteringsperioden Permittering av oppsagt arbeidstaker i oppsigelsestiden

29 29 Arbeidsgivers oppsigelse Avtalt eller lovbestemt oppsigelsesfrist må følges ved oppsigelse i permitteringstid Må betale lønn i oppsigelsestiden –Unntak: permittert arbeidstaker som ikke kan oppfylle arbeidsplikten pga annet arbeidsforhold

30 30 Vilkår, fremgangsmåte og utvelgelse Følger arbeidsmiljølovens alminnelige regler

31 31 Permittert arbeidstakers oppsigelse - oppsigelsesfrister Oppsigelse gitt før permitteringsvarsel – vanlig oppsigelsesfrist gjelder Oppsigelse gitt etter permitteringsvarsel – arbeidstaker kan velge å si opp med vanlig oppsigelsesfrist Alternativt kan arbeidstaker si opp med 14 dagers oppsigelsesfrist, arbml § 15-3 (9) Permittert i mer enn 3 mnd uten lønn og er permittert inntil videre – Hovedavtalen § 8-6 gir rett til oppsigelse med umiddelbar virkning – hvis arbeidstaker skal gå over i annet arbeid

32 32 Arbeidstakers oppsigelse – arbeidsplikt og lønnskrav Oppsigelse før permitteringsvarsel er gitt –Arbeidsplikt og –rett i hele oppsigelsestiden –Lønnskrav i hele oppsigelsestiden Oppsigelse etter at permitteringsvarsel er gitt –Arbeidsrett og -plikt i perioden som ikke er omfattet av permitteringen –Lønnskrav før og etter permitteringsperioden –Ikke krav på lønn i selve permitteringsperioden

33 33 Arbeidstakers oppsigelse før og under permitteringsperioden Permitteringsvarsel 1. jan.1. feb.1. mars1. april1. mai1. juni1. juli1. aug.1. sept. Permittering Oppsigelsestid m/lønn Arbeidsgiver- perioden m/lønn Ingen lønnsplikt 1. april1. juni1. juli Ingen lønnspliktLønnsplikt Alt. 1: Oppsigelse før varsel Alt. 2: Oppsigelse etter varsel Alt. 3: Oppsigelse under permitteringsperioden

34 34 Permittering av arbeidstaker som tidligere er sagt opp Ikke adgang til å permittere oppsagte arbeidstakere i oppsigelsestiden –Rt 1984 s. 400 –Ard 1980 s. 25 –RG 1990 s. 770 (Oslo tingrett) Likevel lovlig hvis oppsigelsen skyldtes andre forhold enn dem som danner grunnlag for permittering?

35 35 Sykdom og permittering Permittering utover 14 dager regnes som avbrudd av arbeidsforhold etter ftrl §§ 8-15 annet ledd og 8-18. Arbeidsgiver plikter derfor ikke å betale sykepenger i ftr arbeidsgiverperiode på 16 dager. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale lønn i arbeidsgiverperioden etter lov om lønnsplikt under permittering jfr. permitteringslønnsloven §§ 3 nr. 2 annet ledd. Eventuell gjenstående del av denne arbeidsgiverperioden betales ved friskmelding

36 36 Arbeidsgivers lønnsplikt ved sykdom Sykemelding 1. januar3. januar Permittering 8. januar16. januar30. januar5. februar Friskmelding Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer Arbeidsgivers sykepengeperiode Arbeidsgivers lønnsplikt

37 37 Sykdom og permittering, forts. Arbeidstaker som blir sykmeldt etter at permitteringsvarsel er gitt, men før permittering får ordinære sykepenger fra trygden. Sykmelding etter permittering gir bare sykepenger etter regelverket for arbeidsledige Sykmeldingsperioden medregnes ikke i perioden på 52 uker som arbeidstaker kan permitteres uten lønn

38 38 Permittering og ferie Ferielovens §§ 6-8 om rett til å pålegge avvikling av ferie, med mer, gjelder også under permittering Ferie som avvikles i permitteringsperioden medregnes ikke i beregningen av maksimalgrensen på 52 ukers permittering uten lønn Hva skjer med ferie som ikke avvikles pga. permitteringen?


Laste ned ppt "Permittering Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google