Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli
Permittering Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli

2 Dagens tema Når kan man permittere – vilkår
Hvordan skal permittering gjennomføres? Hvem skal permitteres - utvelgelsen Utvidelse av opprinnelig permitteringsperiode Lønnsplikten Avbrudd av permitteringsperioden Sykmelding og permittering Oppsigelse i permitteringsperioden Ferie og permittering

3 Adgangen til å permittere
Adgangen til å permittere er ikke lovregulert. Foreligger en alminnelig ulovefestet permitteringsadgang på nærmere vilkår. Permitteringsadgangen kan være avskåret i tariffavtale, jfr ARD 1982 s. 249. Permitteringsadgangen kan også være nærmere regulert i tariffavtale, jfr eksempelvis Hovedavtalen LO -NHO, (eller i ansettelsesavtalen)

4 Adgangen til å permittere, forts.
Temaet for foredraget – den ”alminnelige” permitteringsadgangen Hovedavtalen LO-NHO antas i stor grad å gi uttrykk for ulovfestet rett, jfr. RG 2001 s (Hålogaland)

5 3 grunnvilkår for permittering
Kreves saklig grunn, (Hovedavtalen § 8-1) Krav til nødvendighet Behovet må være midlertidig

6 Kravet til saklig grunn
Vurderingstema: Er det nødvendig å redusere arbeidsstokken i et avgrenset tidsrom for å opprettholde virksomhetens drift på en økonomisk forsvarlig måte?

7 Kravet til saklig grunn, forts
Typiske situasjoner Svikt i ordretilgangen Skade på produksjonsutstyr Streik i egen bedrift/hos underleverandør Ombygging eller flytting av arbeidslokaler

8 Nærmere om nødvendighetskravet
Må være overvekt av hensyn på bedriftens side som taler for permittering

9 Domstolens prøving av saklighets- og nødvendighetskravet
Domstolene er tilbakeholdne med å overprøve de bedriftsøkonomiske vurderingene, men prøver saksbehandlingen Adgangen til permittering er generelt antatt å være videre enn adgangen til å foreta nedbemanningsoppsigelser

10 Nærmere om kravet til tidsbegrensning
Arbeidsgiver må vurdere om behovet er midlertidig eller permanent Det må foreligge reelle utsikter til bedring av situasjonen innen overskuelig tid Hovedavtalen LO-NHO fastslår at permittering ut over 6 mnd. krever enighet mellom tariffpartene 6 månedersregelen gir veiledning også utenfor LO-NHO - avtalen

11 Nærmere om kravet til tidsbegrensning
Domstolene er normalt tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers vurdering av varigheten, jf. RG 1985 s. 128 Se likevel RG 2001 s [Hålogaland] RG 1991 s [Eidsivating] RG 1986 s [Eidsivating]

12 Konsekvenser av urettmessig permittering
Søksmål med påstand om at vilkårene for permittering ikke var tilstede Søksmål med påstand om at det foreligger en ugyldig oppsigelse Søksmål fra myndighetene Krav om tilbakebetaling av utbetalte dagpenger?

13 Hvordan gjennomføre permitteringer?
Drøftingsplikt med tillitsvalgte Varsel til de permitterte Melding til NAV ved massepermittering

14 Drøftingsplikt før permitteringsvarsel utstedes (Hovedavtalens § 8-2)
Plikt til å drøfte permitteringsbehov, -årsak og utvelgelsen med de tillitsvalgte, men ikke med den enkelte arbeidstaker Det skal føres protokoll fra drøftelsene

15 Varsel - form (Hovedavtalens §§ 8-3 og 8-4)
Skriftlig varsel til den enkelte arbeidstaker senest 14 dager før permittering iverksettes. 2 dagers frist når permitteringen skyldes uforutsette forhold som nevnt i aml § 15-3 (10) 14-dagers fristen begynner etter Hovedavtalen ikke å løpe før drøfting er gjennomført Etter hovedavtalens § 8-3 nr. 3 løper 14-dagers fristen fra arbeidstidens slutt den dagen det gis, evt. fra avholdt drøftingskonferanse Utenfor Hovedavtalens virkeområde løper fristen fra det tidspunkt varsel er mottatt av arbeidstaker

16 Varsel - innhold Skal være ubetinget – kan ikke inneholde forbehold
Angi permitteringsårsak Angi permitteringens sannsynlige lengde Dersom lengden ikke kan angis, må fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 mnd. og deretter hver mnd., hvis man ikke blir enige om noe annet, jfr Hovedavtalen § 8-4.

17 Permitteringsbevis Permitteringsbevis til ansatte – skal redegjøre for permitteringsårsak, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt

18 Melding til NAV ved massepermittering
Arbeidsmarkedslovens § 8 pålegger varsel til NAV ved permittering av minst 10 ansatte innenfor en periode på 30 dager Oppsigelse og permitteringer må trolig kumuleres etter arbeidsmarkedslovens § 8, slik at 5 oppsigelser + 5 permitteringer gir varslingsplikt etter § 8 30 dagers fristen i arbeidsmarkedslovens § 8 nr. 3 gjelder neppe ved permittering

19 Hvem – utvelgelseskriterier
Arbeidsgiver må basere utvelgelsen på saklige kriterier og disse må følges konsekvent.

20 Hvem - fortsettelse Utgangspunktet etter Hovedavtalen er ansiennitet
Hovedavtalen § 8-1: ”Ved permittering kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn” Fravik fra ansiennitet krever en nærmere vurdering og avveining, jfr. ARD 1990 s. 169 og ARD Saklig grunn Forskjeller i kvalifikasjoner Forskjeller m.h.t. erfaring Forskjeller m.h.t. anvendelighet Hensyn til den enkelte arbeidstaker, sosiale forhold Rullerende permitteringer Fordeler byrden på et større antall arbeidstakere – normalt saklig

21 Hva skjer ved utløpet av den første permitteringsperioden?
Arbeidstaker går tilbake til arbeid Permitteringsperioden utvides Oppsigelse

22 Utvidelse av permitteringsperioden
Etter Hovedavtalens § 8-1 kreves samtykke fra tariffmotparten ved utvidelse av permitteringsperioden utover 6 mnd Grense mot omgåelse av oppsigelsesreglene - ugyldighet

23 Utvidelse av permitteringsperioden
Hvor lenge? Ingen absolutt grense, men behovet må være midlertidig, dvs. må være reelle utsikter til bedring Lønn Lønnsplikt gjeninntrer etter 52 ukers permittering i løpet av de 18 siste månedene

24 Lønnsplikt under permittering
Reguleres av permitteringslønnsloven og tilhørende forskrift

25 Arbeidsgiverperiode 5 arbeidsdager ved minst 40 % permittering 15 arbeidsdager ved mindre enn 40 % Lønnsplikt gjeninntrer etter 52 ukers permittering i løpet av de siste 18 mnd. Dagpenger fra trygden, dersom vilkår for dagpenger er til stede. 3 ventedager Ingen lønn eller dagpenger 14 dager Permitterings- varsel Permittering i kraft Utløp av arbeidsgiverperiode

26 Avbrudd av permittering ved arbeid
I permitteringsperioden har arbeidstaker plikt til å inntre i arbeidsforholdet etter forespørsel fra arbeidsgiver Permitteringen anses som uavbrutt hvis arbeidsperioden ikke overstiger 4 uker Utløser ikke ny arbeidsgiverperiode med lønnsplikt Inngår likevel i 52 ukers beregningen Arbeidsoppdrag ut over 4 uker Utløser krav til ny drøfting, varsel og lønnsplikt i ny arbeidsgiverperiode Slike oppdrag inngår ikke i 52 ukers beregningen

27 Arbeidsgiverperiode Ventedager Dagpenger Ny lønnsplikt etter 52 uker Permitterings- varsel Permittering i kraft Utløp Arbeids- giverperiode Arbeidsoppdrag Kortere enn 4 uker

28 Oppsigelse og permittering
Arbeidsgivers oppsigelse av permittert arbeidstaker Arbeidstakers oppsigelse i permitteringsperioden Permittering av oppsagt arbeidstaker i oppsigelsestiden

29 Arbeidsgivers oppsigelse
Avtalt eller lovbestemt oppsigelsesfrist må følges ved oppsigelse i permitteringstid Må betale lønn i oppsigelsestiden Unntak: permittert arbeidstaker som ikke kan oppfylle arbeidsplikten pga annet arbeidsforhold

30 Vilkår, fremgangsmåte og utvelgelse
Følger arbeidsmiljølovens alminnelige regler

31 Permittert arbeidstakers oppsigelse - oppsigelsesfrister
Oppsigelse gitt før permitteringsvarsel – vanlig oppsigelsesfrist gjelder Oppsigelse gitt etter permitteringsvarsel – arbeidstaker kan velge å si opp med vanlig oppsigelsesfrist Alternativt kan arbeidstaker si opp med 14 dagers oppsigelsesfrist, arbml § 15-3 (9) Permittert i mer enn 3 mnd uten lønn og er permittert inntil videre – Hovedavtalen § 8-6 gir rett til oppsigelse med umiddelbar virkning – hvis arbeidstaker skal gå over i annet arbeid

32 Arbeidstakers oppsigelse – arbeidsplikt og lønnskrav
Oppsigelse før permitteringsvarsel er gitt Arbeidsplikt og –rett i hele oppsigelsestiden Lønnskrav i hele oppsigelsestiden Oppsigelse etter at permitteringsvarsel er gitt Arbeidsrett og -plikt i perioden som ikke er omfattet av permitteringen Lønnskrav før og etter permitteringsperioden Ikke krav på lønn i selve permitteringsperioden

33 Arbeidstakers oppsigelse før og under permitteringsperioden
Permitteringsvarsel 1. jan. 1. feb. 1. mars 1. april 1. mai 1. juni 1. juli 1. aug. 1. sept. Permittering Alt. 1: Oppsigelse før varsel Alt. 2: Oppsigelse etter varsel Alt. 3: Oppsigelse under permitteringsperioden Oppsigelsestid m/lønn Arbeidsgiver-perioden m/lønn Ingen lønnsplikt 1. april 1. juni 1. juli Ingen lønnsplikt Lønnsplikt

34 Permittering av arbeidstaker som tidligere er sagt opp
Ikke adgang til å permittere oppsagte arbeidstakere i oppsigelsestiden Rt 1984 s. 400 Ard 1980 s. 25 RG 1990 s. 770 (Oslo tingrett) Likevel lovlig hvis oppsigelsen skyldtes andre forhold enn dem som danner grunnlag for permittering?

35 Sykdom og permittering
Permittering utover 14 dager regnes som avbrudd av arbeidsforhold etter ftrl §§ 8-15 annet ledd og Arbeidsgiver plikter derfor ikke å betale sykepenger i ftr arbeidsgiverperiode på 16 dager. Arbeidsgiver plikter heller ikke å betale lønn i arbeidsgiverperioden etter lov om lønnsplikt under permittering jfr. permitteringslønnsloven §§ 3 nr. 2 annet ledd. Eventuell gjenstående del av denne arbeidsgiverperioden betales ved friskmelding

36 Arbeidsgivers lønnsplikt ved sykdom
Sykemelding Permittering Friskmelding 1. januar 3. januar 8. januar 16. januar 30. januar 5. februar Arbeidsgivers sykepengeperiode Arbeidsgivers lønnsplikt Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer

37 Sykdom og permittering, forts.
Arbeidstaker som blir sykmeldt etter at permitteringsvarsel er gitt, men før permittering får ordinære sykepenger fra trygden. Sykmelding etter permittering gir bare sykepenger etter regelverket for arbeidsledige Sykmeldingsperioden medregnes ikke i perioden på 52 uker som arbeidstaker kan permitteres uten lønn

38 Permittering og ferie Ferielovens §§ 6-8 om rett til å pålegge avvikling av ferie, med mer, gjelder også under permittering Ferie som avvikles i permitteringsperioden medregnes ikke i beregningen av maksimalgrensen på 52 ukers permittering uten lønn Hva skjer med ferie som ikke avvikles pga. permitteringen?


Laste ned ppt "Frokostseminar 10. september 2009 Advokat Marco Lilli"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google