Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrermøte 20.10. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrermøte 20.10. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrermøte

2 Statsbudsjettet

3 St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen
Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Mål 2. Styrke barnehagen som læringsarena Mål 3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

4 Statsbudsjettet Fra 1. januar 2012 vil Kunnskapsdepartementet delegere forvaltnings- og utviklingsoppgaver på barnehagefeltet til Utdanningsdirektoratet. Målet med delegeringa er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i sektoren. Sammenhengen mellom barnehage og opplæring vil bli ytterligere styrket når Utdanningsdirektoratet får oppgaver på barnehageområdet. Barnehagelovutvalget, (tidligere Brustadutvalget), som blir ledet av Kjell Erik Øie, skal vurdere styringsverktøyene i barnehagesektoren. Utvalget vil levere innstillingen sin 1. desember Departementet vil vurdere forslagene fra utvalget og komme tilbake til hvordan disse skal følges opp. Departementet har starta arbeidet med å utvikle eit system for å følgje med på utviklinga av kvaliteten i barnehagesektoren. Vidare utvikling av systemet er ei av dei oppgåvene som vil bli overførte til Utdanningsdirektoratet frå januar 2012.

5 Stortingsmelding om framtidas barnehage blir lagt frem høsten 2012.
For å kunne utvikle barnehagesektoren på ein god måte må regjeringa ta stilling til kva som skal vere måla for framtidas barnehage. Departementet vil derfor leggje fram ei stortingsmelding om framtidas barnehage hausten I meldinga vil det bli gitt eit oppdatert kunnskapsgrunnlag. I dei siste åra har det vore lagt fram fleire offentlege utgreiingar og stortingsmeldingar som omhandlar framtidas barnehage. Forslaga til tiltak skal saman med kunnskapsgrunnlaget i desse dokumenta leggje eit grunnlag for regjeringas syn på framtidas barnehage.

6 Tiltak for økt kompetanse og rekruttering i barnehagene
Vel 120 mill. kroner til forskning, kvalitets- og rekrutteringstiltak i 2012 Rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanning starter i 2012. Høsten 2011 Lederutdanning på masternivå for styrere i barnehager ble opprettet – 60 nye studieplasser Prosjektet Kompetanse 2020 er etablert for å forsterke arbeidet med kompetanseutvikling i barnehagene For å følgje opp, forsterke og koordinere det vidare arbeidet med kompetanseutvikling i barnehagane har Kunnskapsdepartementet sett i gang eit større prosjekt, Kompetanse Hovudmålet for prosjektet er å styrkje kompetansen til dei tilsette og heve statusen for arbeid i barnehage, og departementet vil i løpet av 2012 leggje fram ein samla kompetansestrategi. Eit av elementa i denne kompetansestrategien er ein rekrutteringskampanje for førskolelærarutdanning retta mot unge utdanningssøkjarar. Kampanjen skal gå over minst tre år, med oppstart i Hovudmålet med kampanjen er å auke merksemda om førskolelærarutdanninga som eit interessant og spennande studieval, og barnehagen som ein interessant arbeidsplass. Strategi for rekruttering av førskolelærere i barnehagen (2007–2011) skal evaluerast, og resultata vil liggje føre våren Evalueringa vil vere eit viktig bidrag til korleis vidare satsingar på å rekruttere førskolelærarar til barnehagane skal innrettast.

7 Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum

8 Styrermøte 22.oktober 2009

9 Program ► – 09.20: Velkommen og innledning v. Erik Førland og Torunn Stornes ► – 09.50: ”Omsorgssvikt hos barn i førskolealder” v Charlotte Johannessen ► – 10.30: ”Barn i sentrum” og ”bryrmeg.no” v. Roger Jensen ► – 10.45: Pause m. kaffemat/frukt ► – 12.00: Tidlig innsats. Gruppediskusjoner. ► – 13.00: Lunsj ► – 14.00: Fortsette prosessarbeidet ► – 1415: Pause m. frukt ► – 15.00: Oppsummering, avsutning, videre arbeid v Erik Førland og Torunn Stornes

10 Mål for dagen Innspill til det videre arbeid og satsningene for barnehagene i Bærum En prosess om tidlig innsats for barn i barnehagene i Bærum Punkt 1: Ta tak i viktige temaer . Hvordan vi skal jobbe for at barna i bhg skal ha det bra. Samfunnsmandatet Tidlig innsats; 1. Når problemer oppstår 2. for å unngå at problemer oppstår Dykke ned i de viktige områdene vi har ansvaret for. 2. Vi henger oss ikke på skolens områder og føringer. Men bevisstgjør oss selv på hva barnehagens rolle og føringerer.

11 Hva er tidlig innsats for barnehagene i Bærum?
Hva vil vi med tidlig innsats? Hva er bedre resultater for barn i barnehagene? På hvilke områder må barnehagene ha tidlig innsats? Hvilke tema må vi sette fokus på for at tidlig innsats skal bli bra for barn i barnehagene i Bærum? Hva er utfordringene? Hvordan ser det ut når vi får det til?

12 TIDLIG INNSATS 7 8 1 6 SPRÅK Inkluderende fellesskap Barn under 3 år
2 5 4 3 SPRÅK Inkluderende fellesskap Barn under 3 år Læring i fellesskap MATTE Rutiner for overganger SOSIAL KOMPETANSE Etikk i Dokumentasjons- arbeidet Inkluderende fellesskap Barn under 3 år Læring i fellesskap Prosjekt med HiO Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon og vurdering Pedagogisk bruk av IKT Pedagogisk bruk av IKT Forebygging Barn med nedsatt funksjonsevne Minoritets- språklige Prosjekt: Omsorgssvikt Språk 4 Samarbeid PPT/ bhg/skole Forebygging Tverrfaglig utvalg Minoritets- språklige Barn med nedsatt funksjonsevne Sammen for barn og unge

13 Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015
BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR ”Sats tidlig – land trygt”

14 TIDSPLAN Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt

15 Kompetanseutvikling høsten 2011
Fagdager 2 satsingsområder BARN UNDER TRE ÅR 19.august og 12.oktober SPRÅK og 25.november Planlegger å legge fagdager til planleggingsdager også i 2012

16 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA 2.JANUAR
Kompetanseutvikling 2012 Fagdager 2 satsingsområder BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA 2.JANUAR BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE HØST Planlegger å legge fagdager til planleggingsdager også i 2012

17 Fagdag 2.januar PEDAGOGISK DOKUMENTASJON
Karin Alnervik är förskollärare, adjunkt  och doktorand i pedagogiskt arbete på Högskolan i Jönköping. Sedan 1990 talet har hon arbetat som pedagogisk handledare runt om i Sverige och äger sedan 7 år tillbaka förskolan HallonEtt i Jönköping Karins stora intresse har under alla år varit att utveckla det pedagogiska arbetet, främst i förskolan men under vissa perioder även i skolan. Under två år har Karin som projektledare genom interaktiv forskning följt fyra Reggio Emilia inspirerade förskoleavdelningar, med lång erfarenhet av arbete med pedagogisk dokumentation kopplat till projektarbete, för att kunna studera vilka aktiviteter som utförs i deras dokumentationspraktik

18

19 TEMABARNEHAGER Utrede En plan for temabarnehager i Bærum Lov og rpl –
Spesiell profil – ikke på bekostning av rammeplanen Hvem vil si at de er temabarnehage Aktuelle tema Invitasjon kommer

20 Handlingsprogram 2012 – 2015 om veileder for pedagogisk bemanning
".....KS er uenig i departementets forståelse av regelverket, og arbeider for endret tolking av disse reglene. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til behov for nye pedagogstillinger i tertialrapport , dersom KS ikke får gjennomslag for sitt syn".

21 KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE – KOMMUNALE BARNEHAGER LOKALE RETNINGSLINJER GODKJENT i BAUN 12. APRIL 2011 Bærum kommune stiller krav om: Barnehager som mottar 100 % av det tilskuddet de kommunale barnehagene mottar, har plikt til å sørge for at de ansatte, som et minimum, har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager Barnehagen skal hver måned gi Barnehagekontoret en oversikt over antall barn, barnas alder og oppholdstid Barnehagen skal ta inn nye barn på plasser som blir ledig. Dette gjelder plasser som barnehagen allerede har mottatt tilskudd for, på bakgrunn av tellingen 15. desember Dette forutsatt at det er barn på venteliste, og at det er praktisk mulig i forhold til sammensetning av barnegrupper Barn det ytes tilskudd for skal ha søkt plass gjennom samordnet opptak Det ytes ikke offentlig tilskudd for barn det ikke samtidig kreves foreldrebetaling for Dersom kommunen har stilt kommunal garanti for lån, kreves det at et eventuelt driftsoverskudd skal tilbakeføres til barnehagedriften Der kommunen har stilt kommunal garanti for lån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond

22 Informasjon Prosjekt ”Barn med nedsatt funksjonsevne””
Hvordan øke kvaliteten og bedre ressursbruken i arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre spesielle behov? Hvilke tiltak har vi – hva gjøres i dag av Haug, PPT og Barnehagekontoret? Hva kan gjøres bedre? Barnehagene blir trukket med i prosjektet

23 Informasjon Meldinger til barnevernet fra barnehagene
2011 så langt: 23 meldinger Meldinger som gjelder vold mot barn 0-12 år: 2010: 99 meldinger i alt 2011: 63 så langt

24 Veilederen har kommet Telle opp hvor mange barn dere har totalt pr.hus
Eksempel 1 s. 10 i veilederen Kontakte Aud; eller Lisbeth; Alle barnehager må fylle opp de pedagogiske leder- stillingene slik at de er 100 % Lyse ut stillinger f.eks NAV Årsmeldingen skal rapportere på hele stillinger Barnehagekontoret tar kontakt med barnehager som ikke har gjort det Brev med informasjon til eier blir sendt ut umiddelbart

25 Språksenter for barnehagene
زبان SPRÅK

26 Status - Språksenter Knyttes til PPT ved å ha samme tjenesteleder
barnehagekontor skal være oppdragsgiver på vegne av barnehagene Lyses snarlig ut 2-3 stillinger/årsverk Oppstart/drift fra

27 Språksenterets hovedmål:
Barnehagene i Bærum har gode språkmiljøer for alle barn Barnehagepersonalet har god kompetanse om barns språkutvikling

28 Hva kan barnehagene forvente fra Språksenteret?
En oppsøkende og utadrettet virksomhet! Et lavterskeltilbud det er lett å komme i kontakt med og der man raskt kan få hjelp! Å møte faglig kompetente ansatte som har oversikt over fagfeltet! En oppdatert nettside som fungerer som en ide- og ressursbank!

29 Kompetanseheving i form av kurs og veiledning innen:
Språkutvikling i førskolealder Språkvansker – forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker Språkkartlegging (individ- og systemnivå) Språktiltak (STORT med bok, begrepslæring, språkstimulering i hverdagen m.m.) Flerspråklighet – utvikling og utfordringer M.m.

30


Laste ned ppt "Styrermøte 20.10. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google