Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 20.10. 2011. Barnehagekontoret Statsbudsjettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 20.10. 2011. Barnehagekontoret Statsbudsjettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 20.10. 2011

2 Barnehagekontoret Statsbudsjettet

3 Barnehagekontoret St.meld.nr.41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen Mål 1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Mål 2. Styrke barnehagen som læringsarena Mål 3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

4 Barnehagekontoret Statsbudsjettet Fra 1. januar 2012 vil Kunnskapsdepartementet delegere forvaltnings- og utviklingsoppgaver på barnehagefeltet til Utdanningsdirektoratet. Målet med delegeringa er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i sektoren. –Sammenhengen mellom barnehage og opplæring vil bli ytterligere styrket når Utdanningsdirektoratet får oppgaver på barnehageområdet. Barnehagelovutvalget, (tidligere Brustadutvalget), som blir ledet av Kjell Erik Øie, skal vurdere styringsverktøyene i barnehagesektoren. Utvalget vil levere innstillingen sin 1. desember 2011. Departementet vil vurdere forslagene fra utvalget og komme tilbake til hvordan disse skal følges opp.

5 Barnehagekontoret Stortingsmelding om framtidas barnehage blir lagt frem høsten 2012.

6 Barnehagekontoret Tiltak for økt kompetanse og rekruttering i barnehagene Vel 120 mill. kroner til forskning, kvalitets- og rekrutteringstiltak i 2012 Rekrutteringskampanje for førskolelærerutdanning starter i 2012. Høsten 2011 Lederutdanning på masternivå for styrere i barnehager ble opprettet – 60 nye studieplasser Prosjektet Kompetanse 2020 er etablert for å forsterke arbeidet med kompetanseutvikling i barnehagene

7 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015

8 Barnehagekontoret Styrermøte 22.oktober 2009

9 Barnehagekontoret Program ► 09.00 – 09.20: Velkommen og innledning v. Erik Førland og Torunn Stornes ► 09.20 – 09.50: ”Omsorgssvikt hos barn i førskolealder” v. Charlotte Johannessen ► 09.55 – 10.30: ”Barn i sentrum” og ”bryrmeg.no” v. Roger Jensen ► 10.30 – 10.45: Pause m. kaffemat/frukt ► 10.45 – 12.00: Tidlig innsats. Gruppediskusjoner. ► 12.00 – 13.00: Lunsj ► 13.00 – 14.00: Fortsette prosessarbeidet ► 14.00 – 1415: Pause m. frukt ► 14.15 – 15.00: Oppsummering, avsutning, videre arbeid v. Erik Førland og Torunn Stornes

10 Barnehagekontoret Mål for dagen Innspill til det videre arbeid og satsningene for barnehagene i Bærum En prosess om tidlig innsats for barn i barnehagene i Bærum

11 Barnehagekontoret Hva er tidlig innsats for barnehagene i Bærum? –Hva vil vi med tidlig innsats? –Hva er bedre resultater for barn i barnehagene? –På hvilke områder må barnehagene ha tidlig innsats? Hvilke tema må vi sette fokus på for at tidlig innsats skal bli bra for barn i barnehagene i Bærum? –Hva er utfordringene? –Hvordan ser det ut når vi får det til?

12 Barnehagekontoret 781 781 6 6 TIDLIG INNSATS 2 2 543 543 Barn med nedsatt funksjonsevne Pedagogisk bruk av IKT Minoritets- språklige Inkluderende fellesskap Læring i fellesskap Forebygging Dokumentasjon og vurdering Læring i fellesskap SPRÅK MATTE SOSIAL KOMPETANSE Rutiner for overganger Pedagogisk bruk av IKT Prosjekt med HiO Minoritets- språklige Samarbeid PPT/ bhg/skole Forebygging Prosjekt: Omsorgssvikt Tverrfaglig utvalg Sammen for barn og unge Dokumentasjon og vurdering Inkluderende fellesskap Barn under 3 år Barn under 3 år Etikk i Dokumentasjons- arbeidet Språk 4 Barn med nedsatt funksjonsevne

13 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR ”Sats tidlig – land trygt”

14 Barnehagekontoret Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Kurs Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Kurs Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Kurs Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt TIDSPLAN 2010 - 2015

15 Barnehagekontoret Kompetanseutvikling høsten 2011 Fagdager 2 satsingsområder BARN UNDER TRE ÅR 19.august og 12.oktober SPRÅK 24. og 25.november

16 Barnehagekontoret Kompetanseutvikling 2012 Fagdager 2 satsingsområder BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA 2.JANUAR BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE HØST

17 Barnehagekontoret Fagdag 2.januar PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Karin Alnervik är förskollärare, adjunkt och doktorand i pedagogiskt arbete på Högskolan i Jönköping. Sedan 1990 talet har hon arbetat som pedagogisk handledare runt om i Sverige och äger sedan 7 år tillbaka förskolan HallonEtt i Jönköping Karins stora intresse har under alla år varit att utveckla det pedagogiska arbetet, främst i förskolan men under vissa perioder även i skolan. Under två år har Karin som projektledare genom interaktiv forskning följt fyra Reggio Emilia inspirerade förskoleavdelningar, med lång erfarenhet av arbete med pedagogisk dokumentation kopplat till projektarbete, för att kunna studera vilka aktiviteter som utförs i deras dokumentationspraktik

18 Barnehagekontoret

19 TEMABARNEHAGER

20 Barnehagekontoret Handlingsprogram 2012 – 2015 om veileder for pedagogisk bemanning ".....KS er uenig i departementets forståelse av regelverket, og arbeider for endret tolking av disse reglene. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til behov for nye pedagogstillinger i tertialrapport 1 2012, dersom KS ikke får gjennomslag for sitt syn".

21 Barnehagekontoret KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE – KOMMUNALE BARNEHAGER LOKALE RETNINGSLINJER GODKJENT i BAUN 12. APRIL 2011 Bærum kommune stiller krav om: Barnehager som mottar 100 % av det tilskuddet de kommunale barnehagene mottar, har plikt til å sørge for at de ansatte, som et minimum, har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager Barnehagen skal hver måned gi Barnehagekontoret en oversikt over antall barn, barnas alder og oppholdstid Barnehagen skal ta inn nye barn på plasser som blir ledig. Dette gjelder plasser som barnehagen allerede har mottatt tilskudd for, på bakgrunn av tellingen 15. desember –Dette forutsatt at det er barn på venteliste, og at det er praktisk mulig i forhold til sammensetning av barnegrupper Barn det ytes tilskudd for skal ha søkt plass gjennom samordnet opptak Det ytes ikke offentlig tilskudd for barn det ikke samtidig kreves foreldrebetaling for Dersom kommunen har stilt kommunal garanti for lån, kreves det at et eventuelt driftsoverskudd skal tilbakeføres til barnehagedriften Der kommunen har stilt kommunal garanti for lån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond

22 Barnehagekontoret Informasjon Prosjekt ”Barn med nedsatt funksjonsevne”” –Hvordan øke kvaliteten og bedre ressursbruken i arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne og barn med andre spesielle behov? Hvilke tiltak har vi – hva gjøres i dag av Haug, PPT og Barnehagekontoret? Hva kan gjøres bedre? –Barnehagene blir trukket med i prosjektet

23 Barnehagekontoret Informasjon Meldinger til barnevernet fra barnehagene –2008: 5 meldinger –2009: 25 meldinger –2010: 32 meldinger –2011 så langt: 23 meldinger Meldinger som gjelder vold mot barn 0-12 år: –2010: 99 meldinger i alt –2011: 63 så langt

24 Barnehagekontoret Veilederen har kommet Telle opp hvor mange barn dere har totalt pr.hus –Eksempel 1 s. 10 i veilederen –Kontakte Aud; aud.reiersdal@baerum.kommune.no eller Lisbeth; lisbeth.bjerke@baerum.kommune.no Alle barnehager må fylle opp de pedagogiske leder- stillingene slik at de er 100 % Lyse ut stillinger f.eks NAV Årsmeldingen 15.12. skal rapportere på hele stillinger Barnehagekontoret tar kontakt med barnehager som ikke har gjort det Brev med informasjon til eier blir sendt ut umiddelbart

25 Barnehagekontoret زبان SPRÅK

26 Barnehagekontoret Status - Språksenter Knyttes til PPT ved å ha samme tjenesteleder barnehagekontor skal være oppdragsgiver på vegne av barnehagene Lyses snarlig ut 2-3 stillinger/årsverk Oppstart/drift fra 01.01.12

27 Barnehagekontoret Språksenterets hovedmål: 1.Barnehagene i Bærum har gode språkmiljøer for alle barn 2.Barnehagepersonalet har god kompetanse om barns språkutvikling

28 Barnehagekontoret Hva kan barnehagene forvente fra Språksenteret? En oppsøkende og utadrettet virksomhet! Et lavterskeltilbud det er lett å komme i kontakt med og der man raskt kan få hjelp! Å møte faglig kompetente ansatte som har oversikt over fagfeltet! En oppdatert nettside som fungerer som en ide- og ressursbank!

29 Barnehagekontoret Kompetanseheving i form av kurs og veiledning innen: Språkutvikling i førskolealder Språkvansker – forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker Språkkartlegging (individ- og systemnivå) Språktiltak (STORT med bok, begrepslæring, språkstimulering i hverdagen m.m.) Flerspråklighet – utvikling og utfordringer M.m.

30 Barnehagekontoret


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 20.10. 2011. Barnehagekontoret Statsbudsjettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google