Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger Jan Arve Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger Jan Arve Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger Jan Arve Strand

2 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 2 NAV – Visjon og målsettinger  Visjon – ”Vi gir mennesker muligheter”  Mål 1 – Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønader  Mål 2 – Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov  Mål 3 – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 3 NAV – I Levanger er vi i ferd med å omsette visjoner og mål til praktisk handling? Vi endrer oss på alle disse områdene og skal oppnå – flere i arbeid og aktivitet – tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Arbeidsprosesser IKT Regelverk Kompetanse Organisering Tjenesteinnhold

4 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 4 Ekspedisjon - kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning Drop inn aktiviteter Infomøter Funksjoner i NAV førstelinje Korttidsoppfølging Individuell oppfølging Kartlegging Koordinering Kontaktperson Veiledning Spesialfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser Forvaltningsoppgaver Overordnet målbilde Formidling av arbeid

5 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 5 Status tjenesteområde Levanger  NAV-kontoret i Levanger – Etableringsløpet gjennomføres i henhold til plan – Meget krevende etablering. – Dørene åpnet i dag men ikke ferdig.  Etablering av Nav kontor i Leksvik/Mosvik – Oppstartmøte prosjektgruppe 23. april – Etableres høsten 2009  Etablering av forvaltningsenhet – Forvaltningsenheten i Nord-Trøndelag etablert i løpet av 1. halvår 2008 – Utfordring å sikre ”nok” kompetanse på folketrygdområdene i NAV- lokal – Grensesnittet mellom Nav lokal og forvaltningsenheten – Grensesnittet mellom Nav lokal og andre kommunale tjenester

6 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 6 Forts. status  Vi opplever stort sett entusiasme (sykefravær 1. kv. 4% blant statlig ansatte) – Naturlig at noen også opplever utrygghet  Samarbeidet mellom stat og kommune har fungert meget bra i etablering av NAV-kontoret  Litt om organisering

7 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 7 Tjenesteområdeleder Jan Arve Strand Teamleder: Karstein Rye Teamleder: Alf Birger Rostad Teamleder: Jill Heidi Pallin Tjenesteområde Controller/stabsf. Erling Mathisen Veiledere mottak/verter: Turid Berg Grete Holden Terje Tansem Ny sosialkurator Anne Grete Dahlen Veiledere mottak/verter: Vigdis Strand Kjell Joar Stavrum Elisabeth Fedje Eva Hammer Veiledere Mottak/verter: Kåre Knutsen Robert Ressem Inger Meland Tone Sneve Veiledere oppfølging Anita Lønvik Bjørg Aalbergsjø Jan Ove Gravvold Per Tore Johansen Anita Hallan Veiledere oppfølging Ann Maj Rundhaug Liv Jorid Aune Gunn Flatås Magnhild Sandstad Randi Thingstad Geir Jørstad Veiledere oppfølging Anette Wadseth Anne Lise Romsøy Aina Steen Inger Johanne Aune Silje Skreden Turid Bertheussen NAV Leksvik/Mosvik’ Kari Lindgjerdet Merete Dahl Sonja Taftø Anne Staberg Karin Hammervold Organisasjonsmodell tjenesteområde Levanger/Mosvik/Leksvik

8 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 8 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad Formål og innretning:  Særlig rettet mot personer som i dag har økonomisk sosialhjelp over lengre tid  Målet er flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging  Deltakelse gir rett til stønad på 2G ( 2 / 3 under 25 år)  NAV Levanger/Levanger kommune tilbyr programmet fra og med åpning av Nav-kontoret

9 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 9 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad Kommunens ansvar:  Kommunen får plikt til å tilby programmet og den tilhørende stønaden  I likhet med økonomisk sosialhjelp legges forvaltningen til NAV- kontoret  Programmet settes sammen av statlige og kommunale tiltak ut fra den enkelte brukers behov  Kommunen vil bli kompensert for merutgifter

10 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 10 Eksempler på utfordringer med partnerskapet

11 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 11 Utfordringer: Avtaleverk og tariffområder  Ulike avtaleverk for ansatte i stat og kommune gir en rekke praktiske utfordringer, for eksempel: – Lønn – Arbeidstid  Konsekvens av to styringslinjer og fremforhandlede rettigheter over flere tiår  Dette må vi leve med i mange år  Men… vilje til å finne praktiske løsninger!  Arbeides med eget dokument som beskriver de personalpolitiske utfordringene i partnerskapet

12 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 12 Utfordringer: Partnerskapet mellom stat og kommune  Grunnlaget for partnerskapet mellom stat og kommune: – Rammeavtale om likeverdig partnerskap mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Lokal samarbeidsavtale mellom fylkeskontor og kommune  Et likeverdig partnerskap med ett kontor og to styringslinjer utfordrer oss i forhold til tradisjonelle modeller for både ledelse, arbeidsmåter, bruk av virkemidler og resultatoppfølging

13 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 13 Utfordringer: Resultatindikatorer  Både stat og kommune ser behov for og ønsker felles resultatindikatorer som måler den partnerskapsmessige jobbingen på tvers av de tre tidligere etatene.  Etableringen av forvaltningsenheter vil i seg selv redusere antall resultatindikatorer for et NAV-kontor  Det jobbes med å få til færre resultatindikatorer i den statlige styringslinjen til et NAV-kontor, men: – NAV-reformen innebærer også høye forventninger til forbedringer av resultatene langs helse-arbeidsaksen i folketrygden, bl.a. iverksetting av ordninger fra ”sykefraværsutvalget” – Forventer at høye forventninger vil bli etterfulgt av resultatkrav i helse-arbeidsaksen i folketrygden

14 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 14 Hva kan undergrave et partnerskap?  Relasjon mellom parter er preget av skjulte motiver og mange agendaer  Relasjoner der en part har all makt  Relasjoner uten deling av risiko, kostnader, ansvar og gevinster  Relasjon preget av symbolavtaler og – handling uten innhold

15 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 15 Hva må til for å utvikle effektive partnerskap i NAVkontoret?  Sterkt interessefelleskap – NAV-leder må ha et godt forhold til sine overordnede ledere i de to styringslinjene – Synliggjør de resultater som følger av partnerskapet – De gode eksemplers makt  Forstå omgivelsene – God kunnskap om rammebetingelsene: Analyser og vurderinger av brukergrupper, brukerbehov og arbeidsmarked, utnytt de muligheter virkemidlene gir og sørg for brukermedvirkning  Involvering – Må få med seg egne medarbeidere – Jobbing på andre måter enn i ”tredelte båser” for å utnytte de mulighetene som følger av tilgang til et bredt spekter av virkemidler  Tydelig og sterkt lederskap – Behov for både åpenhet og forutsigbarhet – Tydelig kommunikasjon internt og eksternt – Justering av kursen ved behov

16 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 16 Gjøre mindre av  ”Papirarbeid” – krevende omlegging  Aktiviteter brukeren gjør like godt/bedre selv  Oppfølging av ”ordinære” ledige – mindre antall  ”å styre” med folk – Slippe taket når nok er nok – Redusere bruk av utredninger/erklæringer/nye vurdering når vi vet at uføre blir utfallet uansett  Flerhodet opptreden - utnytte at vi er èn tjenesteytende enhet – Færre møter – Ikke gå i hælene på hverandre Aktivt styre frigjorte ressurser mot Gjøre mer av

17 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 17 Gjøre mer av  Tidlig oppfølging – snakke med folk – alle målgrupper – Tidlig og tydelig kartlegging – Tidlig og tydelig plan og avtale – Arbeid er tema fra første samtale  ”Hanke tak i” personer på passive ytelser – Bruke tverrfaglig kompetanse – Parallelle løp  Dialog med arbeidsgivere, offentlige og private – Sikre kvalitet i oppfølging – Påvirke beslutninger – Tidlig og tydelig kartlegging  Dialog med legene/behandlere – Funksjonsvurderinger – Understøtte målet om flere i arbeid og færre på stønad

18 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 18 Oppsummering  Vi griper fatt i de utfordringer vi vet vi står overfor, men – Det vil ta tid før vi har tatt ned alle utfordringene – Deler av dette er komplekse utfordringer som krever bred involvering og til dels omfattende beslutningsprosesser  Vi vil gjøre det vi kan for å: – bruke det handlingsrommet vi har fått, slik at vi leverer bedre tjenester til brukerne enn det vi har greid hver for oss – Bidra til utvikling av et reelt partnerskap mellom stat og kommune  NAV-reformen i Levanger blir bare en suksess hvis vi gir bedre tjenester og service til både: – ”Fler-etatsbrukerne” – Et viktig mål på suksess er hvordan vi håndterer de mest krevende brukerne – sosialhjelpsklienter ut i jobb! – ”En-etatsbrukerne” – Et annet viktig mål på suksess er kortere saksbehandlingstider og flere i arbeid i helse- og arbeidsaksen i folketrygden

19 Jan Arve Strand, NAV, 20.11.2014 – Levanger FormannskapSide 19 NAV Levanger- veien videre  Små, men bestemte steg. Produksjon og utvikling hånd i hånd.  Ett kontor – enhetlig, felles opptreden  Videreutvikle Organisering  Lokalenes muligheter  Arbeidsprosesser – grensesnitt  Utvikle ”riktig” Kompetanse  Ta ut ”potensialet” i IKT systemene  Eksterne samarbeidspartnere - samarbeidsavtaler  Kulturbygging  Medbestemmelse


Laste ned ppt "Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger Jan Arve Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google