Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Arve Strand Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Arve Strand Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Arve Strand Formannskapet Levanger kommune 14. mai Orientering om Nav kontoret i Levanger

2 NAV – Visjon og målsettinger
”Vi gir mennesker muligheter” Mål 1 Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønader Mål 2 Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov Mål 3 en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Med NAV vil personer i arbeidsstyrken ha i hovedsak to alternativer for livsopphold: egen arbeidsinntekt eller ytelser fra NAV. NAV viktigste oppgave blir tydelig: flere i lønnet arbeid, færre på stønad fra NAV NAV viktigste samarbeidspartner er arbeidsgiverne – det er her løsningen ligger… Integrering – hjelpe brukerne inn i arbeidslivet og hjelpe arbeidsgivere ved rekruttering Forebygging – hjelpe arbeidstakere i å beholde arbeid og hjelpe arbeidsgivere med å beholde arbeidskraft

3 NAV – I Levanger er vi i ferd med å omsette visjoner og mål til praktisk handling?
Vi endrer oss på alle disse områdene og skal oppnå flere i arbeid og aktivitet tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Tjenesteinnhold Organisering Arbeidsprosesser Regelverk Kompetanse Med NAV vil personer i arbeidsstyrken ha i hovedsak to alternativer for livsopphold: egen arbeidsinntekt eller ytelser fra NAV. NAV viktigste oppgave blir tydelig: flere i lønnet arbeid, færre på stønad fra NAV NAV viktigste samarbeidspartner er arbeidsgiverne – det er her løsningen ligger… Integrering – hjelpe brukerne inn i arbeidslivet og hjelpe arbeidsgivere ved rekruttering Forebygging – hjelpe arbeidstakere i å beholde arbeid og hjelpe arbeidsgivere med å beholde arbeidskraft IKT

4 Forvaltningsoppgaver
Overordnet målbilde Funksjoner i NAV førstelinje Ekspedisjon - kanalisering Veiledning egenaktivitet Drop inn aktiviteter Infomøter Formidling av arbeid Behovsavklaring og veiledning Korttidsoppfølging Spesialfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser Forvaltningsoppgaver Dette er en skjematisk framstilling av brukers møte med det nye NAV-kontoret. Vi ønsker å synliggjøre de viktigste funksjonene i NAV-kontoret, bildet må ikke oppfattes som et organisasjonskart. Brukers møte med NAVs førstelinje, kan starte hjemme i stua, via telefon, web og post. Brukeren skal oppleve å møte en dør inn til Arbeids- og velferdskontoret. Mange av brukerne vil raskt klare seg selv. Erfaringer både fra trygd, sosial og Aetat viser at mange brukere blir raskt selvhjulpne. Det blir viktig å innrette arbeidet i første møte med bruker slik at dette ivaretas på en god måte. Ny kanalstrategi skal sørge for at enkle henvendelser behandles enkelt. Det skal legges til rette for selvbetjeningsløsninger på egnede områder. Selvbetjeningsløsninger skal velges der det er mulig, og veiledning i bruk av slike løsninger må være tilgjengelig for de som har behov for det. Det vil være aktuelt å legge opp til en del drop inn aktiviteter og infomøter; for eksempel enkle jobbsøkingsopplegg og informasjon til brukergrupper med samme behov. En viktig funksjon for NAV-kontoret vil være å bistå arbeidsgiverne ved rekruttering av arbeidskraft. Brukerne skal møte nødvendig kompetanse i alle ledd og prosesser – dette betyr at det må være faglig veiledningskompetanse hos personer som møter brukere i front. De skal kunne avklare behov og bidra til løsninger. Det må legges til rette for at slike samtaler kan foretas avskjermet. Det kan også være hensiktmessig å legge kortidsoppfølging til veileder i front. NAV-kontoret vil møte brukere i en slik livssituasjon at det vil nødvendig å bruke ekstra tid der og da. Det vil være nødvendig å ha beredskap som kan ivareta dette. Brukere som ikke blir selvhjulpne ved den veiledningsbistand de får i front vil ha behov for ytterligere kartlegging, veiledning og oppfølging. Dette arbeidet utføres av veiledere som arbeider avskjermet fra frontoppgavene. I dette baklandet vil det også være behov for å ivareta brukere som trenger en kontaktperson eller koordinering ift individuell plan. Den stiplede linjen viser at skille mellom fronttjenestene og oppgavene i ”baklandet” vil variere fra kontor til kontor, for eksempel avhengig av størrelse på kontoret. NAV-kontorene må ha tilgang til spesialkompetanse på ulike områder ved behov. Brukerne kan få tilgang til spesialkompetanse enten i kontoret, eller på andre arenaer. Spesialfunksjoner kan eksempelvis være dagens arbeidsrådgivning, arbeidslivssenter, hjelpemiddelsentralen, kommunale spesialfunksjoner Produksjonsoppgaver som ikke er avhengig av direkte kontakt med brukerne, vurderes skilt ut i egne enheter. Dette gjøres både for å rydde plass til god oppfølging, få tydeligere fokus på arbeid og aktivitet og for å sikre kvalitet på saksproduksjonen. Det er behov for nært samspill mellom kontorene og produksjons- og spesialenheter. Kartlegging Koordinering Kontaktperson Veiledning Individuell oppfølging

5 Status tjenesteområde Levanger
NAV-kontoret i Levanger Etableringsløpet gjennomføres i henhold til plan Meget krevende etablering. Dørene åpnet i dag men ikke ferdig. Etablering av Nav kontor i Leksvik/Mosvik Oppstartmøte prosjektgruppe 23. april Etableres høsten 2009 Etablering av forvaltningsenhet Forvaltningsenheten i Nord-Trøndelag etablert i løpet av 1. halvår 2008 Utfordring å sikre ”nok” kompetanse på folketrygdområdene i NAV-lokal Grensesnittet mellom Nav lokal og forvaltningsenheten Grensesnittet mellom Nav lokal og andre kommunale tjenester

6 Forts. status Vi opplever stort sett entusiasme (sykefravær 1. kv. 4% blant statlig ansatte) Naturlig at noen også opplever utrygghet Samarbeidet mellom stat og kommune har fungert meget bra i etablering av NAV-kontoret Litt om organisering

7 Organisasjonsmodell tjenesteområde Levanger/Mosvik/Leksvik
Tjenesteområdeleder Jan Arve Strand Teamleder: Karstein Rye Alf Birger Rostad Jill Heidi Pallin Tjenesteområde Controller/stabsf. Erling Mathisen Veiledere mottak/verter: Turid Berg Grete Holden Terje Tansem Ny sosialkurator Anne Grete Dahlen Vigdis Strand Kjell Joar Stavrum Elisabeth Fedje Eva Hammer Veiledere Mottak/verter: Kåre Knutsen Robert Ressem Inger Meland Tone Sneve Veiledere oppfølging Anita Lønvik Bjørg Aalbergsjø Jan Ove Gravvold Per Tore Johansen Anita Hallan Ann Maj Rundhaug Liv Jorid Aune Gunn Flatås Magnhild Sandstad Randi Thingstad Geir Jørstad Anette Wadseth Anne Lise Romsøy Aina Steen Inger Johanne Aune Silje Skreden Turid Bertheussen NAV Leksvik/Mosvik’ Kari Lindgjerdet Merete Dahl Sonja Taftø Anne Staberg Karin Hammervold

8 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad
Formål og innretning: Særlig rettet mot personer som i dag har økonomisk sosialhjelp over lengre tid Målet er flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging Deltakelse gir rett til stønad på 2G (2/3 under 25 år) NAV Levanger/Levanger kommune tilbyr programmet fra og med åpning av Nav-kontoret

9 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad
Kommunens ansvar: Kommunen får plikt til å tilby programmet og den tilhørende stønaden I likhet med økonomisk sosialhjelp legges forvaltningen til NAV-kontoret Programmet settes sammen av statlige og kommunale tiltak ut fra den enkelte brukers behov Kommunen vil bli kompensert for merutgifter

10 Eksempler på utfordringer med partnerskapet

11 Utfordringer: Avtaleverk og tariffområder
Ulike avtaleverk for ansatte i stat og kommune gir en rekke praktiske utfordringer, for eksempel: Lønn Arbeidstid Konsekvens av to styringslinjer og fremforhandlede rettigheter over flere tiår Dette må vi leve med i mange år Men… vilje til å finne praktiske løsninger! Arbeides med eget dokument som beskriver de personalpolitiske utfordringene i partnerskapet

12 Utfordringer: Partnerskapet mellom stat og kommune
Grunnlaget for partnerskapet mellom stat og kommune: Rammeavtale om likeverdig partnerskap mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet Lokal samarbeidsavtale mellom fylkeskontor og kommune Et likeverdig partnerskap med ett kontor og to styringslinjer utfordrer oss i forhold til tradisjonelle modeller for både ledelse, arbeidsmåter, bruk av virkemidler og resultatoppfølging

13 Utfordringer: Resultatindikatorer
Både stat og kommune ser behov for og ønsker felles resultatindikatorer som måler den partnerskapsmessige jobbingen på tvers av de tre tidligere etatene. Etableringen av forvaltningsenheter vil i seg selv redusere antall resultatindikatorer for et NAV-kontor Det jobbes med å få til færre resultatindikatorer i den statlige styringslinjen til et NAV-kontor, men: NAV-reformen innebærer også høye forventninger til forbedringer av resultatene langs helse-arbeidsaksen i folketrygden, bl.a. iverksetting av ordninger fra ”sykefraværsutvalget” Forventer at høye forventninger vil bli etterfulgt av resultatkrav i helse-arbeidsaksen i folketrygden

14 Hva kan undergrave et partnerskap?
Relasjon mellom parter er preget av skjulte motiver og mange agendaer Relasjoner der en part har all makt Relasjoner uten deling av risiko, kostnader, ansvar og gevinster Relasjon preget av symbolavtaler og – handling uten innhold

15 Hva må til for å utvikle effektive partnerskap i NAVkontoret?
Sterkt interessefelleskap NAV-leder må ha et godt forhold til sine overordnede ledere i de to styringslinjene Synliggjør de resultater som følger av partnerskapet De gode eksemplers makt Forstå omgivelsene God kunnskap om rammebetingelsene: Analyser og vurderinger av brukergrupper, brukerbehov og arbeidsmarked, utnytt de muligheter virkemidlene gir og sørg for brukermedvirkning Involvering Må få med seg egne medarbeidere Jobbing på andre måter enn i ”tredelte båser” for å utnytte de mulighetene som følger av tilgang til et bredt spekter av virkemidler Tydelig og sterkt lederskap Behov for både åpenhet og forutsigbarhet Tydelig kommunikasjon internt og eksternt Justering av kursen ved behov

16 Gjøre mindre av Aktivt styre frigjorte ressurser mot Gjøre mer av
”Papirarbeid” – krevende omlegging Aktiviteter brukeren gjør like godt/bedre selv Oppfølging av ”ordinære” ledige – mindre antall ”å styre” med folk Slippe taket når nok er nok Redusere bruk av utredninger/erklæringer/nye vurdering når vi vet at uføre blir utfallet uansett Flerhodet opptreden - utnytte at vi er èn tjenesteytende enhet Færre møter Ikke gå i hælene på hverandre Aktivt styre frigjorte ressurser mot Gjøre mer av

17 Gjøre mer av Tidlig oppfølging – snakke med folk – alle målgrupper
Tidlig og tydelig kartlegging Tidlig og tydelig plan og avtale Arbeid er tema fra første samtale ”Hanke tak i” personer på passive ytelser Bruke tverrfaglig kompetanse Parallelle løp Dialog med arbeidsgivere, offentlige og private Sikre kvalitet i oppfølging Påvirke beslutninger Dialog med legene/behandlere Funksjonsvurderinger Understøtte målet om flere i arbeid og færre på stønad

18 Oppsummering Vi griper fatt i de utfordringer vi vet vi står overfor, men Det vil ta tid før vi har tatt ned alle utfordringene Deler av dette er komplekse utfordringer som krever bred involvering og til dels omfattende beslutningsprosesser Vi vil gjøre det vi kan for å: bruke det handlingsrommet vi har fått, slik at vi leverer bedre tjenester til brukerne enn det vi har greid hver for oss Bidra til utvikling av et reelt partnerskap mellom stat og kommune NAV-reformen i Levanger blir bare en suksess hvis vi gir bedre tjenester og service til både: ”Fler-etatsbrukerne” Et viktig mål på suksess er hvordan vi håndterer de mest krevende brukerne – sosialhjelpsklienter ut i jobb! ”En-etatsbrukerne” Et annet viktig mål på suksess er kortere saksbehandlingstider og flere i arbeid i helse- og arbeidsaksen i folketrygden

19 NAV Levanger- veien videre
Små , men bestemte steg. Produksjon og utvikling hånd i hånd. Ett kontor – enhetlig, felles opptreden Videreutvikle Organisering Lokalenes muligheter Arbeidsprosesser – grensesnitt Utvikle ”riktig” Kompetanse Ta ut ”potensialet” i IKT systemene Eksterne samarbeidspartnere - samarbeidsavtaler Kulturbygging Medbestemmelse


Laste ned ppt "Jan Arve Strand Formannskapet Levanger kommune 14. mai 2008 Orientering om Nav kontoret i Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google