Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for lokale valgteam i Agder og Telemark 2011 Bispedømmets valgmedarbeider Tom Martin Berntsen er tilgjengelig i og utenfor kontortid:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for lokale valgteam i Agder og Telemark 2011 Bispedømmets valgmedarbeider Tom Martin Berntsen er tilgjengelig i og utenfor kontortid:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for lokale valgteam i Agder og Telemark 2011 Bispedømmets valgmedarbeider Tom Martin Berntsen er tilgjengelig i og utenfor kontortid: tmb@kirken.no eller 90561239 med 12 timers svargaranti!

2 Folkefrelsar, til oss kom, fødd av møy i armodsdom! Heile verdi undrast på kvi du såleis koma må. 2 Herrens under her me ser, ved Guds Ande dette skjer. Livsens ord frå himmerik vert i kjøt og blod oss lik.

3 6 Klårt di krubbe skina kan, ljoset nytt i natti rann, naud og natt til ende er, trui alltid ljoset ser. 7 Lov og takk, du Herre kjær, som til verdi komen er! Fader god og Ande blid, lov og takk til evig tid!

4

5 Innhold Hva slags kirke vil du/Gud ha? Nytt ved Kirkevalget 2011 Valg av bispedømmeråd Valg av menighetsråd Sjekklister, hjelpemidler Summe og samtale

6 Hva slags kirke vil du/Gud ha? Slagordet fra siste valg. Demokrati i kirken: Demokratireform og statskirkeavvikling Kirke i demokratiet: Hva som er kirkens egenart? En kirke som vil være blant folket Kirke – mer enn summen av meninger Kirkens demokrati har sin basis i det allmenne prestedømme Etterfølgelse… Tjeneste Demokratireform og gudstjenestereform

7 Nytt ved Kirkevalget 2011 Valg av menighetsråd: Mulighetene til å endre på stemmeseddelen blir færre: tilleggsstemme (kumulering) kan bare gis ved kryss. Det blir ikke anledning til å endre rekkefølgen på kandidatene. Opptellingsreglene endres slik at alle kandidater på listen får like stor mulighet til å bli valgt. Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet: Preferansevalg beholdes, men med følgende justeringer: Antall leke kandidater som skal nomineres av nominasjonskomiteen reduseres fra 21 til 18. Ved supplerende nominasjon blir ordningen nå at 100 kirkemedlemmer fra minst 3 menigheter i prostiet kan fremme en kandidat. Maksimum 50 % av forslagsstillerne kan komme fra samme sokn. Forbedret presentasjon av kandidatene, slik at presentasjonen inneholder kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål. Forenklet oppsett av stemmeseddelen slik at preferansene angis med tallverdier i én kolonne til venstre for kandidatens navn.

8 Valg av bispedømmeråd - del 1 : Kombinasjon av direkte og indirekte valg Nominasjon: Nominasjonskomiteen: en representant for menighetsrådene i hvert prosti i bispedømmet. Før 1.mars! Prosten kaller inn til møte for å velge Alfabetisk valgliste. Valgbare er alle stemmeberettigede kirkemedlemmer som ikke har stemmerett eller valgbarhet som prest eller lek kirkelig tilsatt. Menighetsrådene fremmer forslag på inntil 4 navn til nominasjonskomiteen, Obs! Innen 15 mars må kandidatpresentasjon og brev fra menighetsrådet være hos nominasjonskomiteen; v/TMB Nominasjonskomiteens forslag offentliggjøres 1.mai Supplerende nominasjon etter at nominasjonskomiteens forslag foreligger. Frist 1.juni Kandidatene innarbeides på valglisten.

9 Bispedømmerådsvalget - Del 2 Totalt 7 leke medlemmer:3 ved direkte valg 4 ved indirekte valg Første valgomgang (direkte): Samtidig ved menighetsrådsvalget. (11) 12 september Stemmeberettigede: alle som har stemmerett ved menighetsrådsvalget, med unntak av de som har stemmerett som prest eller lek kirkelig tilsatt. Andre valgomgang (indirekte): Valget finner sted etter at de nyvalgte menighetsrådene har konstituert seg, og innen 1.desember.

10 Bispedømmerådsvalget HUSKELISTE Nominasjonskomite(r) før 1.mars – prostens ansvar Kandidatforslag til nominasjonskomite før 15 mars: Menighetsråd melder inn hvem Kandidaten sender inn presentasjonsskjema og bilde Gå sammen prostivis om forslag? Begynne prosess her i kveld? Kandidatliste klar 1.mai Frist 1.juni for å lansere supplerende kandidater. Frist 1.juni for å legge inn informasjon i valgmodul

11 Bispedømmeråd/Kirkemøtet Viktigheten av kontinuitet; gjenvalg!.og supplement Hva slags biskop skal vi ha? Hva er det viktig å gjøre for å styrke kirkens stilling? Bispedømmerådet tilsetter prester i menighetene. Hva kjennetegner en god prest? I neste valgperiode blir kirkens forhold til staten og organiseringen av kirken en viktig sak. Hva tenker du om  Hvilken rolle bør staten og regjeringen ha i en framtidig kirkeordning?  Hva er viktig for å sikre god organisering av kirken i en ny kirkeordning?  I dag finansieres hovedsaklig prestetjenesten, kirkeråd og bispedømmeråd av staten, den lokale kirken av kommunen og en del arbeid av givertjeneste. Bør noe av dette endres i framtiden? Hvilke krav til samlivsform synes du kirken bør stille til sine ansatte? Bør kirken utarbeide en liturgi for inngåelse eller velsignelse av parforhold mellom mennesker av samme kjønn? Hva brenner du for?

12 Presentasjon av bispedømmerådskandidatene Offentliggjøres 2.mai Aviser, nett Presentasjon: på nett? Blogg? Fysisk deltagelse på hendelser i prostiene? Få utvalgte ledere til å gi et stemmeforslag? Menighetsbladene

13 Menighetsrådsvalget – del 1 Mhetsråd er valgstyre – eller delegere til valgteam. Valghåndbok foreligger i januar. Skriv ut Særskilte regler for de kirkelige valg 2011 Fastsette valgdag og valgsted. Avklare med kommunen. KD har sendt melding Sette ned nominasjonskomite (Min 3 og 10 underskrifter/forslagsstillere) Fra nå til påske: finne kandidater; Begynne i kveld! Nominasjonskomite setter opp listen Listen ferdig 1.mai –kunngjøres snarest og innen 10.august Mai – august: presentere kandidater og valget 1.juni: alle opplysninger lagt inn i valgmodul! Forhåndstemming 10 aug – 9 september Valgtekniske kurs i de to ukene før valget: Ansvar: Kirkevergen Nye menighetsråd kurses i oktober Nye menighetsråd tiltrer 1.november –konstitueres i oktober Nye Fellesråd tiltrer 1.desember – konstitueres i november

14 Informasjonsplan Mål: Hvorfor / Hvordan / Hvem skal velges Målgrupper Budskap: Kirka di! Møtested. Lokale forhold. Sentrale forhold. Kanaler: Menighetsblad. Avisene. Digitale medier.Lage et felles fremstøt? Ansvar: Lage en plan for hvem som gjør hva

15 Menighetsrådsvalget: Nominasjon Mål for nominasjonsarbeidet Motivere til gjenvalg! Involvere nye: tilflyttere, nye grupper, En god sammensetning av menighetsrådet å finne frem til kandidater som kan gjøre en god jobb : obs! fellesrådet! å finne kandidater som er villige til å påta seg vervet Være obs på konsekvenser av nye regler for kumulering

16 Oppgave: Gå sammen soknevis (evt 2 sokn). Hvordan finne kandidater? Hvordan gjøre kjent? Del gode ideer i plenum (5-10 minutter)

17 De gode ideene… Nettsiden, facebook, rulletekst i kirka, Utfordre folk Personlig kontakt Tilflyttere Brev og besøk Forslagskasse Få presten til å spørre

18 Gudstjenestereformen Vedtas på kirkemøtet i april I bruk fra 1.søn advent 2011 Innføring høsten 2011 og 2012 Alle menighetsråd nedsetter gudstjenesteutvalg innen 1.juni eller prest/organist som ”utvalg” – rapporteres biskopen Innen 1.søn advent 2011 enten ha vedtatt lokal grunnordning eller ha laget fremdriftsplan for innføring 1 søn i advent 2012

19 101/10: Opne kyrkjer i Agder og Telemark bisped ø mme ATBR-101/10 15.12.2010 Agder og Telemark bisped ø mmer å d vedtak: Bispedømmerådet sluttar seg til dei ideane og tiltaka som kjem fram i notatet Opne kyrkjer i Agder og Telemark. Biskop og stiftsdirektør bes arbeide vidare med tiltak som kan legge til rette for å opne kyrkjene i Agder og Telemark for å styrke bønnelivet for våre kyrkjelydar, og å utfordre kyrkjelydar og enkeltmenneske til å delta i dette. (samrøystes )

20 Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 2 Berre bekken brusar frå det bratte fjell, høyr, kor sterkt det susar i den stille kveld!

21 3 Ingen kveld kan læra bekken fred og ro, ingi klokke bera honom kvilebod. 4 Så mitt hjarta stundar, bankande i barm, til eg eingong blundar i Guds faderarm.

22 Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet (2 Tim 1,7). Gå i fred. Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus (Fil 4,7). Gå i fred. Kristus sier: ” Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.” (Joh 15,16) Gå i fred.


Laste ned ppt "Kurs for lokale valgteam i Agder og Telemark 2011 Bispedømmets valgmedarbeider Tom Martin Berntsen er tilgjengelig i og utenfor kontortid:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google