Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderende naboskap Hvordan få frem flere innvandrere som ressurs i bomiljøet? Anne Line G. Danielsen Bergen Bolig og Byfornyelse KF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderende naboskap Hvordan få frem flere innvandrere som ressurs i bomiljøet? Anne Line G. Danielsen Bergen Bolig og Byfornyelse KF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderende naboskap Hvordan få frem flere innvandrere som ressurs i bomiljøet?
Anne Line G. Danielsen Bergen Bolig og Byfornyelse KF

2 Inkluderende naboskap
Utvikle metodene for beboerdialog slik at samtlige kulturelle grupper kan engasjere seg i innsats for boområdet og inkluderes i eget bomiljø Samarbeidsprosjekt mellom Bergen Bolig og Byfornyelse KF (BBB) Mottaks –og kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger (MOKS) Boligetaten og Husbanken Løvstakksiden og Landås Oktober 2006 – oktober 2008

3 Bakgrunn for prosjektet
Spørreundersøkelse (2004) blant beboere i kommunale utleieboliger i Bergen viste bekymringsfull mangel på integrasjon for innvandrerne. 45 % av innvandrerne ønsker mer kontakt med naboene, kun 25 % av de norske gjør det samme Vel 40 % av innvandrerne i bomiljøet føler seg ensom eller nokså ensom ganske ofte. Norske: vel 20 %. 37 % av innvandrerne føler naboene nokså/ temmelig avvisende. 13 % av de norske. Kun 37 % av innvandrerne føler seg hjemme i nabolaget og % av dem oppgir å ha venner i nabolaget. Prosjektets egen intervjuundersøkelse fra 2006 bekrefter at de fleste ønsker mer kontakt med naboene, men at de synes dette er vanskelig

4 Tilpasse bomiljøtjenesten
Prosjektet bygger videre på eksisterende bomiljøtjenester, og etablert tverretatlig samarbeid. Søker å utvikle tjenestetilbudet slik at det treffer den sammensatte beboergruppen bedre. Prøver ut metoder for fremtidig bomiljøarbeid og bomiljøprosjekter BBBs bomiljøtjeneste Beboerorganisering Jevnlige beboermøter Valg av beboerrepresentanter Opplæring og oppfølging av representantene Bomiljøkoordinatorer Felleslokaler og oppholdsplasser Dugnader og sosiale aktiviteter

5 Beboerkontakter Bindeledd mellom husvert og leietakere
Ta opp problemer og ønsker for boområdet Kontaktperson for dugnader og aktiviteter Formidle informasjon til beboerne Samarbeidspart i bomiljøarbeidet ut fra felles interesse av å skape et godt bomiljø Talerør Lyttepost Motivator

6 Tiltak Rekruttere innvandrere med lang botid i Norge som rollemodeller for å oppnå større deltagelse i dugnader fellesplikter og sosiale sammenkomster Rekruttere flere innvandrere som beboerrepresentanter, og tilby tilrettelagt grunnopplæring for disse. Tilby temasamlinger for samtlige beboerrepresentanter i flerkulturell kompetanse Utprøve hjemmebasert veiledning i det å ivareta bolig og naboskap for innvandrere som ikke har gjennomgått kommunens introduksjonsordning Utvikle metoder for dialog med innvandrerkvinner i boområdene, som bidrag til å skape liv, trivsel og trygghet mellom husene, og å styrke barnas oppvekstmiljø Fremme interkulturelle aktiviteter i bomiljøet i samarbeid med frivillige organisasjoner, som kan gi fellesskap og felles identitet for barn og unge, og derigjennom forebygge sjenerende og ekskluderende atferd i nabolaget

7 Rollemodeller Hussein har lang botid både i Norge og i Pakistan, og viser stort engasjement for sitt nærmiljø Er opptatt av å ha det velstelt rundt seg, at nabotvister løses før de blir låste konflikter, og at barna skal ha trygge omgivelser å vokse opp i Går foran som et godt eksempel i hverdagen i eget nabolag Banker på dørene for å få naboene med seg Krever fortløpende oppbacking fra BBBs bomiljøkoordinator Åpner vinduer inn mot et dagligliv vi ellers kjenner lite til

8 Rekruttere tillitsvalgte
Startet med å invitere en håndfull potensielle brohoder i hvert område. Hver deltager oppfordret til å ta med noen naboer til neste gang; utviklet nettverk etter snøballmetoden. Bli kjent, bygge opp fellesskap over tid. Invitasjon både via post, telefon og ved å banke på dørene Samlingene er lagt til beboernes felleslokaler i nærområdet Flere av deltakerne er senere valgt som beboerrepresentanter De ordinære beboermøtene har fått bredere etnisk sammensetting Stort engasjement og interesse for å gå i gang med bomiljøtiltak Første konkrete fellesoppgave; forberede feiring av nabodagen, vakte begeistring og innsats både før, under og etter arrangementet

9 Oppfølging og opplæring
Oppfølging med vekt på å bygge opp tillit Faste kontaktpersoner Raske reaksjoner Holde det vi lover Belønning i form av å innfri ønsker for boområdet, svare på innsats med innsats Kursing i bomiljøarbeid Tilpasset grunnkurs for nyrekrutterte Tematiske samlinger for alle; ”å leve og bo i eksil” Julesamling med sosialt fellesskap for beboer- representantene og bomiljø- og vedlikeholdsgruppene

10 Aminata Corr; nyrekruttert bomiljø - entusiast
”Jeg tror voksne og barn kan lære mye av hverandre. For å klare å skape et bedre bomiljø, er det viktig å møtes og ha det gøy sammen” Ti års botid på Løvstakksiden Har lenge ønsket en slik nærmiljøgruppe Mener godt bomiljø betyr at voksne og barn trives sammen Vil ha sikre lekeplasser, leksehjelp, og felles skitur for voksne og barn ”Det er viktig at alle kan være med på aktivitetene, enkle og rimelige ting som fjellturer og samlinger i sambrukshuset”

11 Dialog om nærmiljøet Tema fra intervjuundersøkelsen;
ro og orden, ryddig og trivelig, gode oppvekstvilkår flere aktiviteter i nærmiljøet - særlig for barn. Flere tar også med et ønske om å være til hjelp for naboer som trenger det Informere deltakerne i introprogrammet og i etablerte kvinnegrupper om muligheten til å bruke felleslokaler til barneklubb, lekselesing, fødselsdagsfeiring Informere beboerne om frivillige organisasjoner og deres arbeid Legge til rette for både enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å drive aktiviteter i boområdet

12 Dialog om nærmiljøet Sambrukshuset på Løvstakken er etter hvert fylt med en rekke aktiviteter. Noen er drevet av beboerne, andre av frivillige organisasjoner. Storstue for beboerne Base for buekorpset Beboermøter og bomiljøgrupper Utgangspunkt for nærmiljøtjenester ADA; åpent nærmiljøtilbud for småbarnsfamilier (Kirkens Bymisjon) Åpen barnehage; møtested for hjemmeværende foreldre og småbarn Barn og voksne kan leke og spise lunsj sammen EMPO; møtested for innvandrerkvinner med og uten barn. Uformelt fellesskap med håndarbeid, måltid og samvær. Gi innvandrerkvinner et eget nettverk, oppleve økt mestring og selvtillit

13 Hjemmebasert veiledning
Oppfølging i forhold til å ivareta bolig og naboskap Fuktproblemer, sopp, mugg og ødelagte leiligheter Dårlig inneklima og småbarnsfamilier Uro, uorden og konflikter Forebygge utkastelser Innhold i tjenesten avtales med familiene Fokus på de mest utsatte husstandene Starte med tett oppfølging, trappe ned etter hvert Innlede med å sette leiligheten tilbake til opprinnelig stand, og så samarbeide om å holde den slik Samarbeid BBB, MOKS, sosialkontor, helsestasjon

14 Nøkkelkriterier Mer vekt på samvær enn sak
Nærmiljøoppgaver innbyr til felles oppgaveløsning, basert på felles interesser Plusse på egen bomiljøkunnskap med erfaringsmateriale fra hele verden Ha et våkent blikk for positivt engasjement, gjerne i uventede former Etablere kanaler der ønsker og behov kan fremmes Mer vekt på samvær enn sak Informere om frivillige organisasjoner Gi opplæring i grunnleggende organisasjonsarbeid Bred, lokal mobilisering Lavterskel tilgang til arrangementer Aktiviteter på tvers av alder og kultur Vrimleprinsipp, mulig å bevege seg omkring Kurvfest-prinsipp, by naboen på egne spesialiteter

15 Fellesskapets fundament
Gjennom å løse oppgaver sammen blir vi fortrolige med andre mennesker og deres væremåter Engasjement for andres ve og vel, og for gode fellesløsninger – skapes og oppøves gjennom sivil deltagelse Noe må sikre at samfunnet ikke bare består av en samling spredte enkeltindivider som lever i hver sin private virkelighet. I en slik verden vil alle møte hverandre med frykt, mistenksomhet og fiendtlighet. Håkon Lorentzen 2004


Laste ned ppt "Inkluderende naboskap Hvordan få frem flere innvandrere som ressurs i bomiljøet? Anne Line G. Danielsen Bergen Bolig og Byfornyelse KF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google