Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grupper med særskilt opp- merksomhet MålStrategiTiltak Kvinner Kvinners levekår er på høyde med menns levekår Dokumentert kunnskap om årsaker til ulikheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grupper med særskilt opp- merksomhet MålStrategiTiltak Kvinner Kvinners levekår er på høyde med menns levekår Dokumentert kunnskap om årsaker til ulikheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grupper med særskilt opp- merksomhet MålStrategiTiltak Kvinner Kvinners levekår er på høyde med menns levekår Dokumentert kunnskap om årsaker til ulikheter skal være grunnlaget for tiltak som utjevner uønskede forskjeller  Utredes i løpet av 2011  Tiltak konkretiseres i ØP 2012-15 Innvandrer befolkningen Invandrerbefolkningen er delaktige i samfunnslivet og andelen yrkesaktive er høy.  Innvandrerbefolkningens kunnskap og ressurser er synlig både i samfunnsmessig utvikling og næringslivet  Kommunens innsats mht. tilrettelgging tar utgangspunkt i gruppenes egne behov, ressurser og ønsker om deltakelse Samarbeide med næringsliv om;  Målrettede arbeidsmesser  Fagseminar om mangfold i arbeidslivet Samarbeide med organisasjonene;  Mangfold i organisasjonslivet  Bruk av ressursene i det flerkulturelle Sandnes Tilrettelegging gjennom frivillighet;  Leksehjelp /lesegrupper for Voksne,  Flyktningeguide  Leseombud Barn Barn har likeverdige oppvekstvilkår  Ingen barn og elever i grunnskolen skal av økonomiske grunner være avskåret fra å delta i felles aktiviteter som barnehage og skole arrangerer.  Barn og unge skal ha tilgang til ideologisk og religiøst nøytrale aktivitetsmuligheter/møteplasser  Partnerskap med frivillig sektor er den fortrukne løsningen for aktivitetsskapende tiltak for særskilte grupper  Målrettet innsats for at flest mulig går/sykler til barnehage og skole  Avtaler om låneordninger for utstyr  Utvikle spekteret av brukt/bytte løsninger  Foreldreveiledning; barns sosiale behov/ferdigheter, kosthold, fysisk aktivitet - Mestringssenter  Oppvekstforum i Lura/Trones som pilotprosjekt i 2011-2012  Familiens hus –pilotprosjekt i Riska  bydelshus/aktivitetshus, L54 Eldre Eldre har gjennom selvopplevd helse, trivsel og mestring ved å bo hjemme lengst mulig god livskvalitet  Kunnskap om folkehelsetiltak tas i bruk tidlig for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer/ ulykker  Tilrettelegging for at ressurser og kompetanse som eldre besitter aktivt brukes i oppgaveløsning og tjenesteproduksjonen.  Lavterskel folkehelsetilbud; fallforebyggig, styrketrening, kost- holdsveiledning - Mestringssenter  70 års helsekontroll med veiledning og tilbud om hjemmebesøk  Utvikle Frivillighetssentralen som ressursbank for eldrekompetanse  Eldresentre lokaliseres til bydelssentre og off. flerbruksbygg

2 Grupper som må ha oppmerksomhet MålStrategiTiltak Voksne med grunnskole Med god bredde i studietilbud og lærlingeplasser fullfører elevene den videregående skolen. Dokumentere kunnskap om årsakene til at frafalllet av elever i videregående skole øker og benytte dette for konkretisere tiltak som kan ha forebyggende virkning. Bruke regelverket proaktivt for å utvide mulighetene for tilbud om praktiske- og håndverksfag i ungdomstrinnet Samarbeid med næringslivet om utvikling av flere læringeplasser Samarbeide med RFK om utvikling av et bredt studietilbud og med ulike typer av praktiske fag. Relansere behovet for og betydningen av håndverksfagene (Å være rørlegger eller maler er attraktivt) Vanskeligstilte på boligmarkedet I alle bydeler er det tilgang til utleieboliger og et varierte boligtilbud tilpasset vanskeligsstilte boligsøkende. Sosialt vanskeligstilte har verdige boforhold i trygge og inkluderende bomiljø Boligsosial handlingsplan skal tydeliggjøre de strategiske valg og behovene, slik at handlingsplan blir et konkret verktøy for å gjennomføre den boligsosial utbyggings i Sandnes Ingen barn og unge skal ha hospits som bosted. Det kommunale botilbudet skal være geografisk spredt og bestå av varierte boligstørrelser og typer boliger Strategidelen av planen skal ligge til grunn for kravene i Tjenste- sjekklisten (byplan, oppstartsmøte) Utvikling og måloppnåelse skal rapporteres kv.vis til utvalg for helse- og sosialtjenster og UBU Innen september hvert år skal revidert handlingsplan for min. prioritering de 2 neste årene behandles politisk Et pilotprosjekt med konseptet ”fra leie til eie” skal gjennomføres i løpet av første kommunestyre periode. Samarb. med Husbanken, KF Tomteselskapet, private aktører Et pilotprosjekt i samarbeid med frivillig sektor om fritidstilbud for barn/unge som bor i kortvarige botilbud og hvor forsørger er sosialt vanskeligstilt. Fokus; fysisk aktivitet sunn livsstil, trygghet, ”bli sett”. Tilrettelegge vha frivillighet møteplasser for foreldre som er sosialt vanskeligsstilte. Foreldre- rollen er tema (rutiner,mosjon,øko).

3 Grupper som må ha oppmerksomhet MålStrategiTiltak Brukere i rusomsorgen Brukerne i rusomsorgen får rehabiliteringstiltak og verdige boforhold. I strategidel og handlingsplanen av Boligsosial handlingsplan skal konseptet robust bolig ha prioritet Utviklingen av tilrettelagt lavterskeltilbud skal konsentreres om anlegget på Soma Tjenester som ytes skal bygge bygge på ”hjelp til selvhjelp” prinsippet Fysisk aktivitet og arbeid skal være synlige innsatsområder i rehabiliteringen Tomtespesifikasjon med kriterier for egnethet til robust bolig lages Innarbeides i rev. Tjen.sjekkliste Ajourholdt av arealoversikt med små ubebygde restarealer og tomter i pågående utb.områder gjennomgås årlig 4 kv. med byplan mht prioritering av de 2 neste årenes lokalisering av nye robuste boliger. Tjenstedelen av leieavtalen for robust bolig skal utvikles, og med fokus på ”hjelp til selvhjelp” Partnerskapsavtaler utvikles med frivilligsektor om ; - Treningskontakter - Praktiske sider i botrening (ernæring, helse, mosjon mv) - Turgrupper og Bibliotekgruppe Partnerskapsavtaler utvikles m/ næringslivet om arbeidserfaring Yngre enslige mødre I bomiljøet er det verdige boforhold og tygge omgivelser, som gir trivsel og selvopplevd god livskvalitet for aleneforeldre Utrede og dokumentere yngre kvinners levekår i kommunen. Bruke dette i målrettede tiltak som øker livskvaliteten. Prioritere etablering av tilbud om åpen barnehage i bydeler hvor det bor mange hjemmearbeidende småbarnsforeldre (i senteromr.) Forsøk med et Familiens hus; helsetjenester, forebyggende barnevern og åpen barnehage Grupper av innvandrerkvinner Yrkesandelen blant grupper av innvandrerkvinner øker og i kommunen som arbeidsplass gjelder det særlig kvinner fra ikke-vestlige kulturer Gjennom tilpasset språkprogam og bruk av kvalifiseringsprog. skal antallet ikke- vestlige kvinner i arbeid prioriteres I samarbeid med Innvandrer- organisasjonene utvikles små stillinger/ engsjement som har som må å skape ”veiledere” på gruppenes egne premisser Åpent barnehagetilbud Tilrettelegge for nettverk av flerkulturelle kvinnegrupper Utvikle i samarbeid kvalifiserings- kurs, for eksempel; som kostholdsveiledere, svømmeinstruktører inn mot egne kulturgrupper, språk/samtale grupper (samf.fag).


Laste ned ppt "Grupper med særskilt opp- merksomhet MålStrategiTiltak Kvinner Kvinners levekår er på høyde med menns levekår Dokumentert kunnskap om årsaker til ulikheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google