Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: Rollen som tillitsvalgt Tariffkonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: Rollen som tillitsvalgt Tariffkonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Rollen som tillitsvalgt Tariffkonferanse – sektor Spekter – Gardermoen 18. og 19. mars 2009.

2 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Rollen som tillitsvalgt 1.Rettigheter og plikter 2.Hovedreglene i Hovedavtalen (HA) 3.Rollefordeling 4.Diskusjon

3 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no 1. Rettigheter og plikter Utgangspunktet: du representerer medlemmene Du har mandat fra medlemmene til å binde dem (HA § 45) Men: god informasjon er viktig i forkant Viktig for Dnj at du ivaretar medlemmenes rettigheter på arbeidsplassen For å kunne gjøre dette trenger du opplæring

4 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Tillitsvalgte må derfor å kjennskap til gjeldene lov og avtaleverk: se jordmorforeningen/lønn og tariff Følger av hovedavtalene at tillitsvalgte skal representere organisasjon og medlemmer Medbestemmelsesrett Enestående mulighet til å påvirke lønns- og arbeidsforhold Dnj ønsker godt skolerte tillitsvalgte, men sekretariatet er tilgjengelig for råd og veiledning.

5 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Som tillitsvalgt har du krav på: å få oppdatert informasjon fra arbeidsgiver å blir hørt å medvirke i demokratiske prosesser å få opplæring fra Dnj tid til å forberede og gjennomføre vervet som tillitsvalgt

6 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Som tillitsvalgt skal du: ha god dialog med medlemmene legge frem medlemmenes interesser ovenfor arbeidsgiver og Dnj holde deg oppdatert på hva som skjer i foreningen delta på opplæring i Dnj regi

7 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Ansettelser: HA § 38 Utlysninger Arbeidsgivers styringsrett Fortrinnsrett Påse at prosessen er korrekt Kvalifikasjonsprinsippet Enkeltvedtak

8 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Oppsigelser: Prinsippet om medbestemmelse i hele HA ( § 36) Vernet i arbeidsmiljøloven Dialog med arbeidsgiver – så tidlig så mulig Bistand fra Dnj sentralt Sentralstyret avgjør om saken skal prøves rettslig HA § 54: Oppsigelse av tillitsvalgte

9 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Omorganiseringer: HA § 31 flg. Dramatisk for de det gjelder Følge lov og avtaleverk Menneskelige hensyn Viktig å blir med i prosessen så tidlig som mulig

10 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Ved tilsynssaker: Ekstrem belasting for den det gjelder Derfor: tilby deg å bistå Kontakt Dnj sentralt for faglig og juridisk bistand Medieomtale?

11 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Ved konflikter: Ikke ta stilling til konflikten Påse at alle parter får sine rettigheter oppfylt Sørg for at prosessen går riktig for seg Husk at du opptrer på vegne av alle Dnjs medlemmer

12 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no 2. Hovedreglene i HA Hovedavtalen (HA) gjelder frem til 11.12.2011 Oppgaver (ligger i permen) Gjennomgang av oppgaver

13 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no 2. Hovedreglene i HA Kap. V: Permittering § 18: ved permittering ”skal det legges vekt på de spesielle oppgaver de tillitsvalgte har” § 19: De tillitsvalgte skal informeres før varsel om permittering gis § 21: Nytt drøftelsesmøte med tillitsvalgt i løpet av en måned

14 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Kap. VII: Informasjon, samarbeid og medbestemmelse § 28: ”forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt” § 29: De tillitsvalgte skal bidra til at samarbeidet blir konstruktivt og de skal ha reell innflytelse Dette skal tilpasses virksomhetens egenart

15 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no § 30: De tillitsvalgte skal være med på drøftelser om virksomhetens ordinære drift, jf. også § 42 § 31: Så tidlig som mulig skal de tillitsvalgte få info om omlegninger og endringer - mulighet til å fremme synspunkter! § 32 følgende: Tillitsvalgte skal ha info om selskapsrettslige forhold, regnskap og økonomiske forhold og allmøter § 37: ”Behov, utforming og innføring av kontrolltiltak skal drøftes med de tillitsvalgte”. Aml § 9-2

16 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Kap IX: Tillitsvalgte, antall og valg § 45: ”forholdene skal legges best mulig til rette for at de tillitsvalgte skal fungere i sine valg og tilegne seg nødvendige kunnskaper”. Dette skal den tillitsvalgte får nok tid til! Tilpassede ordninger Mulighet for frikjøp Møter i arbeidstiden

17 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no Kap. X: Ledelsens og tillitsvalgtes rettigheter og plikter § 48: skriftlig melding til arbeidsgiver om at du er blitt tillitsvalgt Felles ansvar for godt og konstruktivt samarbeid ”Tillitsvalgte skal ta seg av og søke å ordne i minnelighet klager som medlemmer mener å ha overfor arbeidsgiver, eller som arbeidsgiver mener å ha overfor vedkommende organisasjons medlemmer”. Det er uforenelig med partenes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter. I slike sammenhenger har heller ikke de tillitsvalgte anledning til å nedlegge sine verv”.

18 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no § 49: De tillitsvalgte har krav på låsbart skap og adgang til telefon og uhindret adgang til forskjellige avdelinger i den utstrekning det er nødvendig for å utføre vervet. Ligger forholdene til rette for det skal det gis adgang til arbeidsstedets kontortekniske utstyr og interne distribusjonskanaler.

19 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no § 50: I forståelse med ledelsen kan det gis adgang til å holde møter i arbeidstiden uten trekk i lønn § 51: Rett til fri uten trekk i lønn til forhandlinger om lønns og arbeidsforhold. Mye uenighet: Protokoller undertegnet av SAN ved Dnj og Spekter i januar 2009. Forberedelse til slike møter Ledelsen innkaller til drøftelser eller informasjonsmøter i henhold til HA kap. II: Fri uten trekk i lønn. Ordnær timelønn utenfor arbeidstiden. Arbeidsgiver betaler reisen.

20 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no § 52 Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte Tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheten skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri når de skal delta i: a) forhandlinger i Spekter b) forbunds-, forenings- eller SANs styremøter/rådsmøter, representantskapsmøter, kongresser, landsmøter og landsforeningsmøter c) kurs for tillitsvalgte, organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende forbund/forening, hovedorganisasjon eller opplysningsorganisasjon d) faglige delegasjoner, e) nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens kurs/konferanser for tillitsvalgte. For punktene a, og b gis tjenestefri uten trekk i lønn. For punktene c til og med e, gis det samlet inntil 12 dager tjenestefri pr. år uten trekk i lønn. Forespørsler om tjenestefrihet skal rettes til ledelsen så tidlig som mulig.

21 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no § 53: Gjør den tillitsvalgte seg skyldig i grovt brudd på sine plikter etter HA – Spekter kan kreve fratredelse SAN kan kreve at ledelsen rep. Fratrer hvis denne gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd. § 54: Oppsigelse /avskjed av tillitsvalgt kan ikke skje uten saklig grunn. Det skal legges vekt på den spesielle situasjonen den tillitsvalgte er i. Jf. Arbeidsmiljøloven

22 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no 3. Rollefordeling Hva er det første du bør gjøre som tillitsvalgt når det oppstår konflikt/problemer på arbeidsplassen din? Når kontakter du som tillitsvalgt Dnj sentralt? Hvordan syns du som tillitsvalgt at rollefordelingen mellom de tillitsvalgte og Dnj sentralt skal være? Hvordan bør samarbeidet med fylkesforeningen være? Rollefordeling?

23 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no 4. Diskusjon Hva mener dere er de største utfordringene som de tillitsvalgte møter i dag? Hvordan kan den/de tillitsvalgte løse dette på best måte?

24 © Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: dnj@jordmorforeningen.no 4. Diskusjon Valg av tillitsvalgte Vedtekter for Dnj § 10


Laste ned ppt "© Den norske jordmorforening Tollbugata 35 0157 Oslo Tlf: 21 02 33 72 Fax: 21 02 33 77 E-post: Rollen som tillitsvalgt Tariffkonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google