Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelper dette på lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren? For hva koster det a’? Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelper dette på lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren? For hva koster det a’? Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelper dette på lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren? For hva koster det a’? Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom, kokk og baker)

2 Velkommen! Trenger du innsikt ? Vil du forstå ? Ønsker du kunnskap ? Er din kommune i en klemme ?

3 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hole har følgende organisering To nivåer (troverdig) 21 tjenestesteder 1 stab (utviklingsavdelingen) Rådmann og ass.rådmann (kommunalsjef) Eksternt /internt Politisk / gjennomfører http://www.hole.kommune.no/administrasjon

4 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Annet om oss… 5100 innbyggere (øker med 2% årlig) 175 mill i omsetning Låner som aldri før…. 430 ansatte Mye vann og skog Jernbane, Steinsfjorden, E16 Reduserte budsjetter

5 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Kontostrengen Består av Ansvar Funksjon (fra KOSTRA) Art (fra KOSTRA + 1 siffer) Objekt (prosjekt/sted/flagg) 11005652701041

6 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen www.ssb.no/kostra Tid og sammenligning Ta opp så mange år som mulig Velg din gruppe, ditt fylke og landet Lag også en interesann gruppe, for eksempel nabokommunene. Prøv å svar på hvorfor det ser slik ut Gi avisene et kurs.

7 Brukertilfredshet og KOSTRA ”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektive, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.

8 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Forutsetninger Du må forstå KOSTRA, som et alternativ til en tilbudsfunksjon KOSTRA må få rollen som meningsfullt styringssystem og prissetter for kommunens verdikjeder Brukerne må ha mulighet til å gi uttrykk for sin tilfredshet, som et alternativ til etterspørselsfunksjonen Tjeneste Funksjon

9 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen T E Mengde Kr Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked

10 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen La oss se på et nybrottsarbeid Prosjektet skal illustrere hvordan nøkkeltall fra KOSTRA og informasjon om brukernes tilfredshet med tjenestene kan kobles for å gi mer utfyllende informasjon som grunnlag for styringen av tjenesteyting og ressursbruk i kommunene Samarbeid mellom kommunene Lier, Asker og Hole, Norsk Gallup og Fürst og Høverstad, finansiert av Dept.

11 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Kostra Lønn/personal Økonomi GIS Folkeregister Andre Tanken var Brukere

12 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Dekningsgrader KOSTRA

13 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Informasjonsmodellen i KOSTRA Sier lite om hvilken kvalitet tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine behov

14 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Styringsmodell for en effektiv kommunal forvaltning Virksomheten må sikre at ressursbruken rettes mot de prioriterte målgruppene Virksomheten må videre klare å fange opp de personene i målgruppen som faktisk har behov for tjenesten Tjenestene som ytes må være tilpasset og dekke brukernes behov Tjenestene må produseres på en produktiv måte

15 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Styringsmodell for kommunale tjenester Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Deknings grader Brukere KOSTRA Behovs dekning

16 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hvilket svar trenger vi? Er det sammenheng mellom prioritering, dekningsgrader og produktivitet på den ene siden og kvalitet på tjenestene og brukernes tilfredshet på den annen side?

17 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Tjenesten tilpasset brukernes behov, kvalitet og tilfredshet Rett tjeneste I rett mengde Med rett kvalitet Avhengig av flere forhold  Det faktiske innhold  Service, leveringsevne  Forventinger og omdømme

18 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Forventinger, ikke den fulle sannhet, men den viktigste! Forventninger preges både av opplevd og reelt behov, image (manipuler bart) Påvirkning av dette kan skje uten at kvaliteten på leveransen endres. Det kan gjøres ved at verdikjeden blir gjort kjent gjennom varedeklarasjoner eller ved manipulering.

19 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Eksempler på analysen

20 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp

21 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Prioritering Netto driftsutgift til grunnskolen Prioritering Netto driftsutgift til grunnskolen Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

22 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Årsaken til utgiftsforskjellen Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

23 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

24 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Brukertilfredshet ”spesialtilpasset undervisning” HoleAskerLierNorge B.skole71666867 U skole74585664 Det vil si at det er her vi får igjen for satsningen! Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere.

25 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

26 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere Asker Lier Hole Lan dsgj.snit t Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr. barn 82.5 78 77.9 58 70.2 05 63.4 06 Finansiering: Andel av driftsutgiftene som dekkes av oppholdsbetaling 35,6 % 44,0 % 35,1 % 32,0 % Andel av driftsutgiftene som dekkes av statstilskudd 27,7 % 27,2 % 32,2 % 28,7 % Andel av driftsutgiftene som dekkes av kommunale driftsmidler 36,7 % 28,7 % 32,7 % 40,9 %

27 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

28 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

29 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Sammenheng mellom høy ressursinnsats, både i kroner og personell, kan bidra til et bedre innhold, flere aktiviteter og et bedre sosialt miljø i barnehagene. Også barnehagens størrelse kan muligens ha betydning for trivsel og det sosiale miljøet. Tabell Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

30 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Asker LierHoleLand sgj.s nitt Kommunale barnehager: Antall barn pr. årsverk 5,1 6,9 6,0 7,9 Utgifter pr. oppholdstime29,4 30,225 Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage58,249,335,5X Indekser for brukertilfredshet Innhold, pedagogisk nivå og aktiviteter (indeks) 75 75 78 74 Sosialt miljø og trivsel (indeks)80768180 Samarbeid barnehagen – hjemmet (indeks) 74677473 Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

31 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Hole bruker mest ressurser til barnehagene blant pilotkommunene og ligger omtrent på landsgjennomsnittet i netto driftsutgifter pr. barn 0-5 år. Hole har videre en høy dekningsgrad, basert på i hovedsak kommunale barnehager. Brukerne i Hole er gjennomsnittlig noe mer fornøyde med innhold, pedagogisk nivå og aktiviteter i barnehagene og tydelig mer tilfreds med forholdet mellom prisen (oppholdsbetalingen) og barnehagetilbudet enn brukerne i de andre kommunen. Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere.

32 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

33 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

34 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

35 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

36 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

37 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Bruksrater og struktur i Hjemmetjenester Brukertilfredshet for dette Produktivitet og finansiering av hjemmetjenester Produktivitet og finansiering av institusjoner Bruksrater og struktur i institusjoner Dekningsgrader for boliger til eldre og funksjonshemmede Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

38 SkolePleie&omsorgBarnehage Frem Tilbake Avslutt Hjelp Ressurser Tjenester Målgrupper Brukere

39 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hva vet vi nå Vi har prioritert, men er det politisk bevisst? Vi er ikke produktive men kvalitetsbevisste Vi er effektive og brukertilpasset men ikke billig Vi har et verktøy for politisk styring av tilbuds og etterspørselsfunksjonen. Vi har gjort noe, men det må systematisk gjenntas … og en jobb å gjøre i å ta dette i bruk.

40 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Og vi er Et bedre sted å bo! Velkommen derfor til Hole kommune….. På internett: http:/www.hole.kommune.no

41 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Og i alt pratet om marked og krefter: Demokrati dreier seg ikke om å få eller få gjøre det vi har mest lyst til akkurat nå. Demokrati dreier seg om friheten og retten til å gi uttrykk for våre behov og til å undersøke mulighetene for å få dem oppfylt innenfor felleskapets rammer og muligheter, og til eventuelt å få fellesskapet til å endre rammene. Jepser Juul, 2000

42 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Rolleavklaring:

43 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hvor finner vi igjen KOSTRA?  Kommuneplanmelding  Plan- og perspektivmøte  Handlingsplan / øk-plan  Årsbudsjett  Månedlige avviksmeldinger  Halvårsmeldinger  Dokumentasjon/bevis for virkeligheten 

44 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Styringsmetodikk Årsplan Avrapportering Budsjettprosess Politikere fra administrasjon/gjennomfører til målfastsetter / bestiller Utfordre og gjøre det mulig for politikere å delta kompentent.

45 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen For filer etc., se Internett: www.hole.kommune.no Resultatsmål 2002 Årsmelding 2001

46 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Brukerdialog, vi er på vei…. Brukerundersøkelser sortert slik at det kan kobles mot ressursbruk, effektivitet og prioriteringer Styringshjelp gjennom tjenestedeklarasjoner sortert på funksjoner. Demokratisering av faglighet gjennom etisk budsjettprosess og andre brukerfora

47 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Men mangler vi ikke noe her… Det siste benet i vårt målstyringsarbeide er medarbeideren, dvs personalet; Hva vet vi om dem, koblet mot, effektivitet, dekningsgrader og brukertilfredshet?

48 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen BMS Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Deknings grader Medarbeidere KOSTRA Behovs dekning Brukere

49 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Vårt målstyringsark: Rammevilkår er Regnskap/lønn Produksjon, effektivitet er KOSTRA Medarbeider er KLIMAUNDERSØKELSER Bruker, er brukerundersøkelsen

50 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Vi har hørt mye vakkert om Balansert målstyring….. Men dette har vi… Vi må bare forstå det Og forklare sammenhengen, hvorfor er vi slik… Hva skjer når vi endrer på faktorene Skaper krav om svar, men gir debatt og oppvekning av lokaldemokratiet …. Og så må vi få plass en tjenestedeklarasjon for alle funksjoner.

51 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Hole’s BMS BrukereRammevilkårProduksjon Med arbeider

52 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Dept. råd om BMS Start med det du har KOSTRA Legg til brukerundersøkelser Legg så til arbeidsmiljø Se så på prosesser, lær av den beste Se så på om data kan være nyttig….

53 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen 99 00 Ansatte Tilfredshet Spennende sammenhenger

54 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen 99 00 Tilfredshet Dekningsgrad Spennende sammenhenger

55 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Spørsmål? Det finnes mer enn du aner på nett.

56 Bruk av KOSTRA-data Hole kommune v/ Tore M. Andresen Takk for meg! Og bruk det du har Så vet du hva du får For hva ”koster det a’?”


Laste ned ppt "Hjelper dette på lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren? For hva koster det a’? Tore M. Andresen Ass. rådmann/kommunalsjef i Hole (siviløkonom,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google