Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Hordaland Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” Fylkesdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Hordaland Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” Fylkesdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Hordaland Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes

2 Si litt om NAV status og oppdrag Arbeidsmarked og tiltaksbruk
NAV sin samhandling med vekstbedriftene Utviklingstrekk Hvor er vi i dag? Veien videre

3 Målet med reformen Reformen er den største på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid. Den omfatter både en ny organisering og et nytt innhold i tjenestetilbudet. Hovedmålene er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne – flere kanaler inn til NAV tilpasse tjenestene etter brukernes behov skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

4 Arbeids- og velferdsetaten – korte fakta
Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2,8 millioner brukere på landsbasis Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader Ca ansatte totalt Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte

5 Et blikk inn i NAV-hverdagen
Brukernes kanaler Intern organisering Internett 1,5 mill. besøk hver måned Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Brukere 2,8 mill. Spesialenhet forvaltning NAV-kontor Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Informasjon og veiledning Saksbehandling innkomne saker pr mnd. Mottak, informasjon og oppfølging Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året Postmottak og skanningsenhet Post 22 mill. dokumenter årlig Mottak og distribusjon av post Utbetaling av ytelser

6 NAVs strategi – fem innsatsområder
Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon

7 Fra årsmeldingen 2010 NAV i fakta og tall

8 Arbeid Ca 2,5 millioner arbeidstakere i Norge
Ca personer helt ledige i snitt, dvs. 2,7 % (august 2011) Ca mottakere av dagpenger (2010) Utlyst ca stillinger pr. år i NAVs database

9 Arbeidsmarkedstiltakene
Ca deltakere pr mnd i ordinære tiltak Ca deltakere pr mnd i tiltak for dem med nedsatt arbeidsevne Kvalifiseringsprogrammet i alle kommuner Ca virksomheter har inngått IA-avtale (2010) Rekruttering fra utlandet: (2010) arbeidsgivere fått bistand fra NAV Eures arbeidstakere fått bistand fra NAV Eures Deltakelse på ca 150 jobbmesser

10 Helse Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011
Ca mottakere av sykepenger i 2010 Ca mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010 Ca mottakere av uførepensjon i 2010 Ca mottok hjelpemidler fra NAV i 2010

11 Nøkkeltall for Hordaland (snitt 2011)
Brutto arbeidsstyrke Arbeidsledige 5.800 Arbeidsledige på tiltak 1.500 Sykemeldte 16.000 Mottakere av Arbeidsavklarings-penger Uførepensjonister 24.700

12 Kontaktsentre Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål Et felles telefonnr til NAV: fra des (Oslo og Akershus kobles på i 2012) Sentralbord for den kommunale delen av NAV-kontorene Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig 70 % av samtalene besvares innen 30 sek.

13 NAV på nett nav.no Selvbetjeningsløsninger, bla.:
I løpet av 2010 hadde vi mer enn 406 millioner sidevisninger 1,4 millioner unike brukere Selvbetjeningsløsninger, bla.: Din pensjon – med pensjonskalkulator Elektronisk meldekort CV-database – for arbeidstaker og arbeidsgiver Kalkulator for å beregne barnebidrag Lyse ut stillinger ”Dine utbetalinger”, ”Finn skjema”

14 NAV sin rolle i arbeidsmarkedet
Arbeidsformidling Rekruttering Sysselsetting/tiltak Oppfølging av sykemeldte IA-arbeid Drift av tiltak for personer med varig nedsatt arbeidsevne

15 Nordnes Verksted 25 år Det ble opprettet egne stillinger tilknyttet ansvarsreformen Disse skulle jobbe med særlig utsatte grupper NAV (aetat) har hatt samarbeid fra starten. Attføringsutvalg, deltakelse i styret (observatør) etter gammelt regelverk I dag deltar vi i rådgivende utvalg fra NAV Tiltak, Intro og Marked

16 Felles utfordringer framover – hvordan møte disse?
Lavere yrkesdeltakelse fører til mangel på arbeidskraft i årene som kommer. Økende etterspørsel innen helse/omsorg/tjenester, synkende innen produksjon Mobilisering av marginaliserte grupper samt ufrivillig deltidsarbeidende. Arbeidsinnvandring Økende marginalisering, særlig blant yngre menn og personer med diffuse/ psykiske lidelser m.fl. Sterkere polarisering mellom de som er bevisst sine rettigheter, har utdanning og er selvbetjente vs brukere med store bistandsbehov 16

17 Vekstbedriftenes rolle
Være arrangør og tilbyder av NAV sine virkemidler Gi arbeid og oppfølging til NAV sine brukere VTA AB APS

18 Hvordan oppnå god kvalitet på tiltakene? (1)
Hvordan sikre at deltakerne får hensiktmessig kompetanse for å møte arbeidslivets krav? Hvordan balansere forholdet mellom produksjonsfokus og attføringsfokus i tiltaksbedriftene? Hvordan kunne tilby relevant praksis for den enkelte deltaker? Hvordan kan ordinært arbeidsliv benyttes i større grad i gjennomføringen av tiltakene i skjermet virksomhet? 18

19 Hvordan oppnå god kvalitet på tiltakene? (2)
Hvordan sikre, følge opp og måle kvalitet? NAV må være gode på å definere ønsket kvalitet i bestillingen og ”matche” riktig bruker til riktig tiltak God kommunikasjon mellom NAV og tiltaksbedriftene Ikke være redde for å stille høye krav til hverandre Hvordan få best mulige sluttrapporter? NAV må følge opp kvalitet i gjennomføringen av og resultatene av tiltakene tettere Hvordan definere og måle god kvalitet for ulike tiltak? 19

20 Deltakere i VTA i skjermet virksomhet – årsgjennomsnitt
År Antall deltakere Tallene inkluderer deltakere i Arbeidssamvirker (utfaset i 2005), men ikke deltakere i Produksjonsrettede virksomheter eller Produksjonsverksted (PV) (under utfasing)

21 VTA (aug. 2011) VTA i skjermet virksomhet Landet 7.876 plasser
Hordaland plasser VTA i ordinær virksomhet Landet plasser Hordaland plasser Hordaland har et forholdsvis høyt antall skjermede tiltaksplasser.

22 VTA i skjermet sektor Gjennomsnitt antall plasser per måned - Landet

23 VTA i ordinær virksomhet Gjennomsnitt antall plasser per måned - Landet

24 Diagnosegrupper i VTA Utviklingshemmede Psykisk syke
Fysiske funksjonshemminger Hjerneskader/kognitive begrensninger Cerebral parese

25 Utviklingshemmede Ca 18.000 utviklingshemmede i Norge (2006)
På landsbasis er det ca (2009) som arbeider i ordinære bedrifter Vi har ingen sikre tall som sier hvor mange i VTA som er utviklingshemmet Norge har høyere andel enn andre land i OECD i skjermede tiltak

26 Varig tilrettelagt arbeid - deltakere
VTA tradisjonelt det arbeidsrettede tiltaket som i størst grad benyttes av personer med diagnosen psykisk utviklingshemming Personer med psykisk utviklingshemming deltar også i andre tiltak enn VTA for eksempel arbeidspraksis, arbeid med bistand, AMO-kurs, tidsubestemt lønnstilskudd og VTA i ordinære virksomheter 26

27 Særlig om VTA forts… Forholdet mellom VTA og kommunale aktivitetstilbud VTA skal produsere varer og tjenester for et marked – ikke være et aktivitetstiltak Hvordan sikre arbeidsfokuset i VTA? Hvordan sikre at VTA og kommunale aktivitetstilbud har ulike målsetninger – at de utfyller og ikke overlapper hverandre for å dekke et bredest mulig behov hos brukerne? 27

28 Bergen Kommune Opptil 83 enkeltarbeidsplasser i kommunen på 90-tallet. Men mange flere var innom I hovedsak utviklingshemmede Oppstart med integreringstilskudd (tidligere tiltak inntil 3 år) Mange faller fra uten god og riktig oppfølging og tilrettelegging, men også som følge av forverret helse Ca 40 til 50 fortsatt i kommunen med oppfølging. Hoveddelen er fortsatt utviklingshemmet VTA - ordinær ville vært riktig virkemiddel i dag

29 Sunnhordland Etter ansvarsreformen
Ca 40 var inne på enkeltarbeidsplasser med integreringstilskudd Naturlig frafall, men og sannsynlig utilstrekkelig oppfølging I dag ca 5 – 6 fortsatt i arbeid

30 Konklusjon. Hva ønskes? Påstand: I Norge driver vi etter en segresjonsmodell. Det normale er å tilby Kommunal dagsenterplass eller varig tilrettelagt arbeid (NAV) Ønsker vi høyere grad av integrering av utviklingshemmede? Hva er til hinder? Kan de skjermede plassene brukes annerledes?

31 Bør VTA være en integrert del av den aktive arbeidsmarkedspolitikken?
Særlig om VTA… Hvordan anslå behovet for tiltaksplasser i årene fremover? Stortinget har bedt om at regjeringen vurderer hvordan man best, og på et kunnskapsbasert grunnlag, kan anslå det reelle behovet for VTA-plasser Arbeidsdepartementet utreder dette ved hjelp av eksterne forskere Bør VTA være en integrert del av den aktive arbeidsmarkedspolitikken? 31

32 VTA i årene som kommer Endringer i fremtidens arbeidsmarked og mer differensierte behov hos brukerne - hvordan ivareta dette i årene fremover? Samfunnet har opplevd en økende grad av individualisering de siste tiårene Større krav til individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver og oppfølging Utvikling mot mer differensierte behov hos deltakerne de siste årene – vil trolig øke enda mer i fremtiden Hvordan sikre høyere grad av individuell tilrettelegging for den enkelte bruker ift relevante arbeidsoppgaver? Bør VTA i ordinært arbeidsliv tas i bruk i større grad enn i dag for de dette er aktuelt for? Hvilken rolle kan Vekstbedriftene spille her? Hvordan øke trygghet hos den enkelte deltaker ved evt overganger fra skjermet virksomhet til ordinært arbeidsliv? Hvordan tilpasse arbeidsoppgaver i tiltaket for å øke deltakernes muligheter i det lokale arbeidsmarkedet? 32

33 Annen bruk av vekstbedriftene?
Kan oppfølging kjøpes i ordinært arbeidsliv? Trenger vi en ny form for supported employment? Er regelverket tilstrekkelig? Bør mer av VTA-midlene brukes i ordinært arbeidsliv? Må midler til utviklingshemmede øremerkes? Ny NOU avventes i 2011/12

34 Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?
Regjeringen nedsatt et offentlig utvalg - Utvalget for arbeidsrettede tiltak - NOU Utdrag fra utvalgets mandat: Utvalgets mandat skal være å gjennomgå og vurdere hvilken plass skjermede virksomheter skal ha innenfor den samlede virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Utvalget skal foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere hvor målet er overgang til det ordinære arbeidslivet… Utvalget skal videre foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av 2011 Arbeids- og velferdsdirektoratet imøteser resultatene av utvalgets arbeid 34


Laste ned ppt "NAV Hordaland Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” Fylkesdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google