Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” NAV Hordaland Fylkesdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” NAV Hordaland Fylkesdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” NAV Hordaland Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes

2 NAV, Side 2 Si litt om  NAV status og oppdrag  Arbeidsmarked og tiltaksbruk  NAV sin samhandling med vekstbedriftene  Utviklingstrekk  Hvor er vi i dag?  Veien videre

3 NAV, Side 3 Målet med reformen  Reformen er den største på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid. Den omfatter både en ny organisering og et nytt innhold i tjenestetilbudet.  Hovedmålene er – å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad – gjøre det enklere for brukerne – flere kanaler inn til NAV – tilpasse tjenestene etter brukernes behov – skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

4 NAV, Side 4 Arbeids- og velferdsetaten – korte fakta  Etablert 1. juli 2006  Partnerskap i alle kommuner  457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler  Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter  2,8 millioner brukere på landsbasis  Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs kroner i sekundet  Administrerer mer enn 50 ulike stønader  Ca ansatte totalt – Ca kommunalt ansatte – Ca statlig ansatte

5 NAV, Side 5 Spesialenhet forvaltning Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året NAV-kontor Informasjon og veiledning Intern organisering Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Postmottak og skanningsenhet Brukernes kanaler Post 22 mill. dokumenter årlig Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Internett 1,5 mill. besøk hver måned Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Mottak og distribusjon av post Mottak, informasjon og oppfølging Saksbehandling innkomne saker pr mnd. Utbetaling av ytelser Et blikk inn i NAV-hverdagen Brukere 2,8 mill.

6 NAV, Side 6 NAVs strategi – fem innsatsområder  Arbeid først  Pålitelig forvaltning  Aktive brukere  Kunnskapsrik samfunnsaktør  Løsningsdyktig organisasjon

7 NAV i fakta og tall Fra årsmeldingen 2010

8 NAV, Side 8 Arbeid  Ca 2,5 millioner arbeidstakere i Norge  Ca personer helt ledige i snitt, dvs. 2,7 % (august 2011)  Ca mottakere av dagpenger (2010)  Utlyst ca stillinger pr. år i NAVs database

9 NAV, Side 9 Arbeidsmarkedstiltakene  Ca deltakere pr mnd i ordinære tiltak  Ca deltakere pr mnd i tiltak for dem med nedsatt arbeidsevne  Kvalifiseringsprogrammet i alle kommuner  Ca virksomheter har inngått IA-avtale (2010)  Rekruttering fra utlandet: (2010) – arbeidsgivere fått bistand fra NAV Eures – arbeidstakere fått bistand fra NAV Eures – Deltakelse på ca 150 jobbmesser

10 NAV, Side 10 Helse  Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011  Ca mottakere av sykepenger i 2010  Ca mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010  Ca mottakere av uførepensjon i 2010  Ca mottok hjelpemidler fra NAV i 2010

11 NAV, Side 11 Nøkkeltall for Hordaland (snitt 2011) Brutto arbeidsstyrke Arbeidsledige Arbeidsledige på tiltak Sykemeldte Mottakere av Arbeidsavklarings- penger Uførepensjonister

12 NAV, Side 12 Kontaktsentre  Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål  Et felles telefonnr til NAV: – fra des (Oslo og Akershus kobles på i 2012)  Sentralbord for den kommunale delen av NAV- kontorene  Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig  70 % av samtalene besvares innen 30 sek.

13 NAV, Side 13 NAV på nett  nav.no – I løpet av 2010 hadde vi mer enn 406 millioner sidevisninger – 1,4 millioner unike brukere  Selvbetjeningsløsninger, bla.: – Din pensjon – med pensjonskalkulator – Elektronisk meldekort – CV-database – for arbeidstaker og arbeidsgiver – Kalkulator for å beregne barnebidrag – Lyse ut stillinger – ”Dine utbetalinger”, ”Finn skjema”

14 NAV, Side 14 NAV sin rolle i arbeidsmarkedet  Arbeidsformidling  Rekruttering  Sysselsetting/tiltak  Oppfølging av sykemeldte  IA-arbeid  Drift av tiltak for personer med varig nedsatt arbeidsevne

15 NAV, Side 15 Nordnes Verksted 25 år  Det ble opprettet egne stillinger tilknyttet ansvarsreformen Disse skulle jobbe med særlig utsatte grupper  NAV (aetat) har hatt samarbeid fra starten. Attføringsutvalg, deltakelse i styret (observatør) etter gammelt regelverk  I dag deltar vi i rådgivende utvalg fra NAV Tiltak, Intro og Marked

16 NAV, Side 16 Felles utfordringer framover – hvordan møte disse? Lavere yrkesdeltakelse fører til mangel på arbeidskraft i årene som kommer. Økende etterspørsel innen helse/omsorg/tjenester, synkende innen produksjon Mobilisering av marginaliserte grupper samt ufrivillig deltidsarbeidende. Arbeidsinnvandring Økende marginalisering, særlig blant yngre menn og personer med diffuse/ psykiske lidelser m.fl. Sterkere polarisering mellom de som er bevisst sine rettigheter, har utdanning og er selvbetjente vs brukere med store bistandsbehov

17 NAV, Side 17 Vekstbedriftenes rolle  Være arrangør og tilbyder av NAV sine virkemidler  Gi arbeid og oppfølging til NAV sine brukere  VTA  AB  APS

18 NAV, Side 18 Hvordan oppnå god kvalitet på tiltakene? (1)  Hvordan sikre at deltakerne får hensiktmessig kompetanse for å møte arbeidslivets krav? – Hvordan balansere forholdet mellom produksjonsfokus og attføringsfokus i tiltaksbedriftene? – Hvordan kunne tilby relevant praksis for den enkelte deltaker? – Hvordan kan ordinært arbeidsliv benyttes i større grad i gjennomføringen av tiltakene i skjermet virksomhet?

19 NAV, Side 19 Hvordan oppnå god kvalitet på tiltakene? (2)  Hvordan sikre, følge opp og måle kvalitet? – NAV må være gode på å definere ønsket kvalitet i bestillingen og ”matche” riktig bruker til riktig tiltak – God kommunikasjon mellom NAV og tiltaksbedriftene – Ikke være redde for å stille høye krav til hverandre – Hvordan få best mulige sluttrapporter? – NAV må følge opp kvalitet i gjennomføringen av og resultatene av tiltakene tettere – Hvordan definere og måle god kvalitet for ulike tiltak?

20 NAV, Side 20 Deltakere i VTA i skjermet virksomhet – årsgjennomsnitt ÅrAntall deltakere Tallene inkluderer deltakere i Arbeidssamvirker (utfaset i 2005), men ikke deltakere i Produksjonsrettede virksomheter eller Produksjonsverksted (PV) (under utfasing)

21 NAV, Side 21 VTA (aug. 2011) VTA i skjermet virksomhet – Landet plasser – Hordaland 800 plasser VTA i ordinær virksomhet – Landet 850 plasser – Hordaland 114 plasser Hordaland har et forholdsvis høyt antall skjermede tiltaksplasser.

22 NAV, Side 22 VTA i skjermet sektor Gjennomsnitt antall plasser per måned - Landet

23 NAV, Side 23 VTA i ordinær virksomhet Gjennomsnitt antall plasser per måned - Landet

24 NAV, Side 24 Diagnosegrupper i VTA  Utviklingshemmede  Psykisk syke  Fysiske funksjonshemminger  Hjerneskader/kognitive begrensninger  Cerebral parese

25 NAV, Side 25 Utviklingshemmede  Ca utviklingshemmede i Norge (2006)  På landsbasis er det ca (2009) som arbeider i ordinære bedrifter  Vi har ingen sikre tall som sier hvor mange i VTA som er utviklingshemmet  Norge har høyere andel enn andre land i OECD i skjermede tiltak

26 NAV, Side 26 Varig tilrettelagt arbeid - deltakere  VTA tradisjonelt det arbeidsrettede tiltaket som i størst grad benyttes av personer med diagnosen psykisk utviklingshemming  Personer med psykisk utviklingshemming deltar også i andre tiltak enn VTA – for eksempel arbeidspraksis, arbeid med bistand, AMO-kurs, tidsubestemt lønnstilskudd og VTA i ordinære virksomheter

27 NAV, Side 27 Særlig om VTA forts… Forholdet mellom VTA og kommunale aktivitetstilbud VTA skal produsere varer og tjenester for et marked – ikke være et aktivitetstiltak Hvordan sikre arbeidsfokuset i VTA? Hvordan sikre at VTA og kommunale aktivitetstilbud har ulike målsetninger – at de utfyller og ikke overlapper hverandre for å dekke et bredest mulig behov hos brukerne?

28 NAV, Side 28 Bergen Kommune  Opptil 83 enkeltarbeidsplasser i kommunen på 90-tallet. Men mange flere var innom  I hovedsak utviklingshemmede  Oppstart med integreringstilskudd (tidligere tiltak inntil 3 år)  Mange faller fra uten god og riktig oppfølging og tilrettelegging, men også som følge av forverret helse  Ca 40 til 50 fortsatt i kommunen med oppfølging. Hoveddelen er fortsatt utviklingshemmet  VTA - ordinær ville vært riktig virkemiddel i dag

29 NAV, Side 29 Sunnhordland  Etter ansvarsreformen  Ca 40 var inne på enkeltarbeidsplasser med integreringstilskudd  Naturlig frafall, men og sannsynlig utilstrekkelig oppfølging  I dag ca 5 – 6 fortsatt i arbeid

30 NAV, Side 30 Konklusjon. Hva ønskes?  Påstand: I Norge driver vi etter en segresjonsmodell.  Det normale er å tilby Kommunal dagsenterplass eller varig tilrettelagt arbeid (NAV)  Ønsker vi høyere grad av integrering av utviklingshemmede?  Hva er til hinder?  Kan de skjermede plassene brukes annerledes?

31 NAV, Side 31 Særlig om VTA…  Hvordan anslå behovet for tiltaksplasser i årene fremover? – Stortinget har bedt om at regjeringen vurderer hvordan man best, og på et kunnskapsbasert grunnlag, kan anslå det reelle behovet for VTA-plasser – Arbeidsdepartementet utreder dette ved hjelp av eksterne forskere Bør VTA være en integrert del av den aktive arbeidsmarkedspolitikken?

32 NAV, Side 32 VTA i årene som kommer  Endringer i fremtidens arbeidsmarked og mer differensierte behov hos brukerne - hvordan ivareta dette i årene fremover? – Samfunnet har opplevd en økende grad av individualisering de siste tiårene – Større krav til individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver og oppfølging – Utvikling mot mer differensierte behov hos deltakerne de siste årene – vil trolig øke enda mer i fremtiden – Hvordan sikre høyere grad av individuell tilrettelegging for den enkelte bruker ift relevante arbeidsoppgaver? – Bør VTA i ordinært arbeidsliv tas i bruk i større grad enn i dag for de dette er aktuelt for? Hvilken rolle kan Vekstbedriftene spille her? – Hvordan øke trygghet hos den enkelte deltaker ved evt overganger fra skjermet virksomhet til ordinært arbeidsliv? – Hvordan tilpasse arbeidsoppgaver i tiltaket for å øke deltakernes muligheter i det lokale arbeidsmarkedet?

33 NAV, Side 33 Annen bruk av vekstbedriftene?  Kan oppfølging kjøpes i ordinært arbeidsliv?  Trenger vi en ny form for supported employment?  Er regelverket tilstrekkelig?  Bør mer av VTA-midlene brukes i ordinært arbeidsliv?  Må midler til utviklingshemmede øremerkes?  Ny NOU avventes i 2011/12

34 NAV, Side 34 Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?  Regjeringen nedsatt et offentlig utvalg - Utvalget for arbeidsrettede tiltak - NOU  Utdrag fra utvalgets mandat: Utvalgets mandat skal være å gjennomgå og vurdere hvilken plass skjermede virksomheter skal ha innenfor den samlede virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Utvalget skal foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere hvor målet er overgang til det ordinære arbeidslivet… Utvalget skal videre foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass.  Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av 2011  Arbeids- og velferdsdirektoratet imøteser resultatene av utvalgets arbeid


Laste ned ppt "Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken” NAV Hordaland Fylkesdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google