Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avtale om pensjonistavlønning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avtale om pensjonistavlønning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonistavlønning i KS området – når gjelder den og når gjelder den ikke?

2 Avtale om pensjonistavlønning
Avvikende timelønn på kr 180,- pr. time Ordinære tillegg Ingen begrensning i antall timer Ordinære rettigheter for øvrig Sykepenger etter HTA §8 Feriepenger etter ferieloven Fast eller midlertidig ansettelse

3 Når gjelder pensjonistavlønning?
Ved alderspensjon fra 67 år for de med 70 års aldersgrense Ved alderspensjon fra særaldersgrensen på 60 eller 65 år Ved 85-årsregelen for de med særaldersgrense Ved tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år

4 To typer AFP Folketrygdberegnet AFP Tjenestepensjonsberegnet AFP
Folketrygd ved 67 år, pluss kr ,- Beregnes av NAV Tjenestepensjonsberegnet AFP Sluttlønn x deltid x antall år x 66 % Beregnes av pensjonsordningen

5 Overgang ved 65 år De med 70 års aldersgrense, og som slutter før 65 år, får først folketrygdberegnet AFP Ved 65 år finner pensjonsordningen fram saken igjen, og beregner om tjenestepensjonsberegnet AFP gir høyere utbetaling Dersom den er høyere, endres pensjonen og mulighet for pensjonistavlønning

6 Slutter ved 65 år De med 70 års aldersgrense, og som slutter ved 65 år, får det høyeste av folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP Man kan velge tjenestepensjonsberegnet AFP, selv om denne er lavest, dersom det er lønnsomt fordi man ønsker å jobbe ved siden av pensjonen

7 Bytte ved 65 år – vilkår Dersom man har slutter før 65 år med folketrygdberegnet AFP, kan man ikke bytte til tjenestepensjonsberegnet AFP dersom denne er lavere Endringen kan bare skje dersom tjenestepensjonsberegnet AFP er høyere

8 Særaldersgrense og 85-års regelen
85-års regel: ”Du kan fratre inntil 3 år tidligere enn aldersgrensen hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år” Eks: Alder: 62 år Medlemstid: 23 år = 85 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år 60 års aldersgrense, uttak ved 57 år etter 85-års regel kan ved 62 år også ta ut fleksibel FT dersom man oppfyller garantipensjonsnivået ved 67 år Den alminnelige aldersgrensen i Tjenestepensjons felles pensjonsordning er 70 år. Når det er fastsatt lavere aldersgrense for en stilling i Statens Pensjonskasse, vil samme aldersgrense etter vedtektene også gjelde for tilsvarende stilling i Tjenestepensjons felles pensjonsordning. En alfabetisk liste over stillinger med særaldersgrense finnes i brosjyren om Alderspensjon. Dersom du har en særaldersgrense, og ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter (30 års medlemskap), kan du fortsette i stilling til fylte 67 år dersom du ønsker det. Dersom du er ansatt ved et helseforetak gjelder ikke denne regelen med mindre det er gjort en lokal avtale om dette på ditt helseforetak. Aldersgrensen er fastsatt på grunnlag av stillingens normale innhold. Det tas ikke hensyn til at enkelte arbeidstakere kan ha funksjoner som avviker fra dette. En slik individuell fastsettelse av aldersgrenser er ikke praktisk gjennomførbar. Du kan fratre etter en tidligere stillings lavere aldersgrense dersom du har hatt stillingen med den lavere aldersgrensen i minst 15 år og det var mindre enn 10 år igjen til aldersgrensen da du skiftet stilling. Dette gjelder likevel ikke for ansatte i branntjenesten, og andre som har fått særaldersgrense på grunn av spesielle krav til de som har slik stilling. Følgende vilkår må være oppfylt: Medlemmet ville hatt rett til alderspensjon etter den tidligere aldersgrense. Medlemmet har innehatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år. Den tidligere stillingens lavere aldersgrense er begrunnet med at tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på arbeidstakeren, slik at man normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år, jfr. Lov om aldersgrenser § 2 bokstav a.

9 Når medlemmet oppfyller både 85-års regel og folketrygd-beregnet AFP
I utgangspunktet logisk å velge det som gir høyest pensjon MEN, dersom det er aktuelt å jobbe litt videre, vil pensjon etter 85-års regelen pluss pensjonistlønn kunne være gunstigere samlet.

10 Tilleggsbilder

11 Pensjon fra 62 år – aldersgrense 70 år – full opptjening
Lønn Tjenestepensjon Tjenestepensjon AFP-tillegg AFP Folketrygd 60 62 65 67 70

12 Pensjon fra 62 år med 85-års regel – full opptjening
Lønn Tjenestepensjon Tjenestepensjon Folketrygd 60 62 65 67 70

13 Ulike kombinasjoner av lønn/pensjon
En 62-åring kan ta ut folketrygd og jobbe fullt videre på ordinær lønn En 62-åring som oppfyller 85-års regelen, kan ta ut tjenestepensjon, folketrygd, og jobbe videre på pensjonistlønn i det offentlige, eller så mye man vil privat En 62-åring kan IKKE ta ut folketrygdberegnet AFP, jobbe fullt videre eller ta ut folketrygd

14 Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP
71.000 AFP Lønn Lønn 80% Lønn 60% Lønn 40% Full AFP


Laste ned ppt "Avtale om pensjonistavlønning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google