Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 19.08.2009 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 19.08.2009 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 19.08.2009 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2009

2 Stortings- og sametingsvalg n Men på grunn av at det er færre enn 30 innførte i manntallet til sametingsvalget i Sørum, har man kun anledning til å stemme på forhånd til sametingsvalget. Det skal ikke tas imot stemmer til sametingsvalget på valgdagene. Alle de 14 innførte i samemanntallet har fått personlig orienteringsbrev om dette.

3 Valglokalene n Valglokalene er de samme som før, bortsett fra at Sørumsand krets har ”flyttet tilbake” til Bingsfoss ungdomsskole, to store rom rett innenfor vestibylen. Det er bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede der enn i Bingsfosshallen.

4 Før valgdagen n Bestille servering til stemmestyret for begge valgdagene (varm og kald mat, drikke, kaffe, te osv.) n Hente nøkkel hos rektor - nærmere avtaler - minne rektor på vaktmesters ansvar for å klargjøre valglokalet (stemmeavlukker med kurver, bord, stoler, osv.) n Ved behov: Innkall varamedlemmer.

5 Frammøte n Første valgdag: Utlevering av materiell i kommunestyresalen kl. 13.00 (stemmestyreleder + minst ett medlem) med bil. Frammøte i valglokalet kl. 13.15. n Husk å ta med mobiltelefon og ha den påskrudd med lyd. n Andre valgdag: Frammøte i valglokalet kl. 09.15 (husk å hente materiell som har vært oppbevart i rådhuset først).

6 Valglokalenes åpningstider n Søndag: kl. 16.00 - 20.00. n Mandag: kl. 10.00 - 21.00. n De fleste valglokaler i landet holder nok åpent til kl. 21.00 på mandag (tidligere måtte alle stenge senest kl. 20.00).

7 Også kirkevalg n Helt nytt i år er at valg til de kirkelige organer finner sted til samme tid og i de samme bygningene som stortingsvalget, men i eget rom. n Vi har ingen ting med kirkevalget å gjøre, bare sørg for at skilting osv. er så god at velgerne ikke er i tvil om hvor de skal gå for å komme til lokalet for stortingsvalget.

8 Tilrettelegging i valglokalet før åpning n Dette er beskrevet i håndboka pkt. 3 og 10. n Hvis et stemmeavlukke ikke har kurver for stemmesedler, må stemmesedlene i stedet legges på eget bord i valglokalet. n (Brannvesenet heiser og firer flagg ved alle valglokaler.)

9 Åpning av valgtinget n Det er ingen åpningserklæring som skal leses. Presis kl. 16.00 første valgdag åpner stemmestyrets leder dørene til valglokalet og sier f.eks.: ”Klokka er 16, og som leder av stemmestyret i XXX krets erklærer jeg valgtinget for åpnet.” n Andre valgdag: Ingen "seremoni", valghandlingen starter presis kl. 10.00.

10 Avkrysningsblyant n Antall kryss i manntallet h.h.v. på søndag og på mandag skal telles hver for seg og føres i møteboka. n Bruk derfor blå blyant på søndag og rød blyant på mandag.

11 Spesielle regler i og i nær tilknytning til valglokalet n Røykeforbud, n stemmestyrets medlemmer: intet ”partiarbeid” - ingen partimerker e.l., n ingen forstyrrelser av valghandlingen, n valgagitasjon er ikke tillatt i rom som velgeren må passere, men utendørs er det tillatt, n ingen kontroll fra uvedkommende med hvem som møter fram for å stemme.

12 Valgobservatører n Se håndboka pkt. 21. n Disse kan komme, anmeldt eller uanmeldt. n De skal uansett vise en akkreditering (legitimasjon) på at de er formelt godkjente valgobservatører. n Ta vel imot dem, svar på spørsmål, gi dem tilgang til stemmeavlukkene, osv.

13 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (1) Husk: Ikke stemmeseddelkonvolutt, men stempel på stemmeseddelen. Men: Stemmeseddelkonvolutt skal brukes for velgere som også har forhåndsstemt, eller som ikke står i kretsens manntall. 1. Velgeren går til i et avlukke (evt. stiller seg i felles kø) og finner stemmeseddel, evt. finner dem på et bord i lokalet, hvis valglistene ikke ligger i avlukkene.

14 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (2) 2. Velgeren tar med stemmeseddelen og går til manntallskontrollen for avkryssing. Velgeren viser legitimasjon – valgloven krever at velgeren viser gyldig legitimasjon. Stemmer denne, settes kryss i manntallet (blått på søndag, rødt på mandag). Dersom avkrysseren kjenner velgeren, er det unødvendig å spørre etter legitimasjon.

15 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (3) 3. Avkrysseren stempler seddelen i eget felt, evt. ber velgeren snu seg til ”stempleren”, som påfører stempel (husk i så fall god kommunikasjon mellom dere to). NB: Velgeren skal selv holde seddelen, funksjonæren skal forsøke å unngå å berøre den (se håndboka side 8 – 9).

16 Stemmegivningen, ”normal” prosedyre (4) 4. Velgeren legger den stemplede seddelen i urna, og er ferdig med sitt valg. Valgurna må stå umiddelbart ved siden av manntalls- og stemplebordet.

17 Eksempel på stemmeseddel n Stemmeseddelen gir tydelig anvisning på hvordan velgeren skal behandle den og hvilke endringer man som velger har anledning til å gjøre. n Stempelet skal påføres i et eget felt.

18 Husk – Pass på n Ikke noe krav om å vise valgkort (selv om slike er sendt ut), men velgeren skal legitimere seg. n Pass på at det ikke danner seg kø rett foran avlukkene. Sett opp køordnere/ ”sluser” for å lede velgerne riktig vei. n Ingen må ta med seg stemplet stemmeseddel og gå.

19 Velgere som har forhåndsstemt (§ 31 i forskriften) n Disse er allerede avkrysset i manntallet. Kan ikke stemme "om igjen", men skal allikevel ikke avvises. n Skal ikke krysses av i manntallet, men stemmeseddelen skal stemples. n Velgeren får utlevert brun stemmeseddelkonvolutt og legger seddelen i den. n Funksjonæren legger konvolutten i en omslagskonvolutt for slike stemmer og fyller ut rubrikkene. n Omslagskonvolutten legges i en egen eske/konvolutt, som skal leveres til valgstyret, altså ikke i urna.

20 Fremmede stemmer (valgloven § 9-5 nr. 4) n Velgeren hører til i en annen stemmekrets, eller i krets 00. n Disse finnes ikke i kretsmanntallet, men skal allikevel ikke avvises. n Skal naturlig nok ikke avkrysses i manntallet. n Stemmeseddelen stemples. n Velgeren får utlevert brun stemmeseddelkonvolutt og legger seddelen i den. n Funksjonæren legger konvolutten i en omslags- konvolutt for slike stemmer og fyller ut rubrikkene. n Omslagskonvolutten legges i en egen eske/konvolutt, som skal leveres til valgstyret, altså ikke i urna.

21 Velgere som ikke finnes i manntallet i noen krets i Sørum (valgloven § 9-5 nr. 4) n Disse finnes ikke i kretsmanntallet, men skal allikevel ikke avvises. n Skal naturlig nok ikke avkrysses i manntallet. n Stemmeseddelen stemples. n Velgeren får utlevert brun stemmeseddelkonvolutt og legger seddelen i den. n Funksjonæren legger konvolutten i en omslags- konvolutt for slike stemmer og fyller ut rubrikkene. n Omslagskonvolutten legges i en egen eske/konvolutt, som skal leveres til valgstyret, altså ikke i urna.

22 Velgere med ”nedsatt bevissthet” n Alle skal få stemme uten noen form for ”særbehandling” uansett velgerens tilstand.

23 Velgere med funksjons- hemninger (valgloven § 9-5 nr. 5) Disse har krav på spesiell tilrettelegging: n Kan få stemme utenfor valglokalet (håndboka side 13). n Kan få hjelp inne i stemmeavlukket og ellers i valglokalet av et av stemmestyrets medlemmer og evt. av en annen person/ledsager/personlig assistent i tillegg. Ingen krav til alder hos denne personen (håndboka side 13). n NB: Taushetsplikt!

24 Man finner ikke velgeren noe sted i kommunens manntall n for ung? n ikke norsk statsborger? n fratatt stemmeretten? n bosatt og manntallsført i annen norsk kommune? n flyttet til Sørum etter 30. juni i år, dvs. registrert i folkeregistret i Sørum etter 30. juni? n feilaktig uteglemt fra manntallet? n Obs: hadde de annet etternavn før 30. juni? Spør om dét, og let på dette navnet hvis så er tilfellet. Ta velgeren til side og finn ut av grunnen til at vedkommende ikke finnes i manntallet. Alt etter hva grunnen er, finner man ut hvordan velgeren/ stemmen skal behandles (håndboka side 10 - 12).

25 Når skal valghandlingen avsluttes? n Presis kl. 20 på søndag og kl. 21 på mandag stenges dørene, slik at ingen nye velgere slipper inn. n De som allerede er i valglokalet eller i stemmekø utenfor valglokalet idet dørene stenges, skal få avgi stemme. (Prøv å få alle inn kl. 20 / 21 og steng så dørene.)

26 Søndag etter kl. 20 n Tell antall (blå) kryss i manntallet for stemmer avgitt på søndag og før tallet inn i stemmestyrets møtebok, felt B1. n Antall stemmesedler i valgurna/urnene skal ikke telles på søndag.

27 Oppbevaring av valgmateriell natt til mandag Følgende skal forsegles og bringes til rådhuset, snarest mulig etter at valglokalet er stengt på søndag: n urner med stemmer i Samt: n avkrysningsmanntallet n valgstempelet n stemmestyrets møtebok n eventuelt mottatte stemmer i særskilt omslag Legg dette i en tom valgurne merket med kretsens navn. Alt annet kan etterlates i valglokalet.

28 Mandag morgen n De samme som leverte valgmateriellet i rådhuset søndag kveld, henter det igjen mandag morgen. n Alt som ble levert skal hentes og tas med til valglokalet igjen. n Stemmestyrets medlemmer og alt materiell må være på plass i valglokalet senest kl. 09.15. n Valglokalet åpner presis kl. 10.00, og dag 2 forløper nøyaktig som dag 1. Fortsett gjerne med samme valgurne som ble påbegynt på søndag. n Bruk rød blyant til avkryssing i manntallet.

29 Stemmestyrets møtebok n Denne skal fylles ut først når andre valgdag (mandag) er over, ingen ting skal protokolleres på søndag, bortsett fra antall kryss i manntallet på søndag. n Post A2 (møtende medlemmer og varamedlemmer i stemmestyret) kan gjerne fylles ut i løpet av valgdagen. n Den skal helt til slutt mandag kveld, når den er ferdig utfylt, undertegnes av hele stemmestyret, dvs. de som er til stede der og da.

30 Etter kl. 21 på mandag (1) n Stemmestyret skal foreta foreløpig opptelling (grovtelling) av stemmene. n Antall (røde) kryss i manntallet fra mandagsvalget telles. Føres inn i møteboka (B1). Kryssene fra søndag og mandag summeres. n Urnene åpnes, stemmesedlene i urnene brettes ut, legges i bunke og telles samtidig. Antallet stemmesedler som var i urna/urnene protokolleres (B2), inkludert blanke sedler og ”tvilsomme”. n Stemmesedlene fordeles partivis uten hensyn til om de er rettede eller urettede. Antall stemmer pr. parti/ valgliste protokolleres (B3.2).

31 Etter kl. 21 på mandag (2) n Blanke stemmer og ”tvilsomme” stemmer, bl.a. uten stempel, legges samtidig til side. Antall slike protokolleres (B3.1 d og e) og legges i en egen konvolutt som merkes med innholdet og kretsens navn. n Stemmestyrets leder ringer inn stemmetallene i tabell B3.2 til valgstyret i rådhuset så raskt som overhodet mulig. Ring til tlf. 93 42 39 59 eller 63 82 53 09. n Stemmesedlene legges pent ned i urner igjen. Ikke brett sedlene, legg ned parti etter parti uten noe skilleark mellom partiene. Urnene forsegles. n Stemmestyrets møtebok fullføres og undertegnes av hele stemmestyret.

32 Etter kl. 21 på mandag (3) Følgende legges i en tom valgurne, som forsegles og merkes ”Forseglet materiell” + kretsens navn: n Stemmestyrets møtebok. n Valgstempelet. n Avkrysningsmanntallet. n Konvolutten/esken med stemmer som er lagt i særskilt omslagskonvolutt (”fremmede” osv). n Konvolutten med blanke stemmer og ”tvilsomme” stemmer.

33 Transport VIKTIG! Alt dette bringes raskest mulig til rådhuset av to stemmestyremedlemmer som ikke har forseglingsmateriell. Avleveres på anvist sted i 2. etasje i rådhuset.

34 Annet materiell n Ubrukte stemmesedler, ubrukte brune valgkonvolutter, annet rent søppel eller ting som er blitt ”søppel” i løpet av valgdagene legges i søppelsekker eller esker og kjøres til rådhuset (2. etasje) av et hvilket som helst medlem av stemmestyret, etter at oppryddingen i valglokalet er ferdig. Merkes ”Søppel”. n Alt annet ”bevaringsverdig” materiell legges i esker eller tomme valgurner og kjøres til rådhuset av et hvilket som helst medlem av stemmestyret, etter at oppryddingen i valglokalet er ferdig. Merkes ”Rekvisita”. n Vaktmester rydder sammen avlukker, bord og stoler neste dag.

35 Praktiske saker og ting n Levér liste over hvem som har deltatt i stemmestyret h.h.v. søndag og mandag (alle får møtegodtgjørelse pr. dag på grunnlag ev denne), n lever evt. reiseregninger, n ta pauser når det er stille perioder, n legg ut kun små bunker stemmesedler om gangen (det hender at folk stjeler lister for partier de ikke liker), n ingen stemmeseddel skal legges direkte inn i en omslagskonvolutt (det skal alltid være en brun stemmeseddelkonvolutt også), n blir det tomt for noe? Ring 93 42 39 59 og rekvirér nytt før det blir helt tomt.

36 Ha et godt valg! (Ring hvis dere lurer på noe.)


Laste ned ppt "Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 19.08.2009 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google