Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosiale medier og mobilbruk i arbeidstiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosiale medier og mobilbruk i arbeidstiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosiale medier og mobilbruk i arbeidstiden

2 Sosiale medier og mobilbruk i arbeidstiden
Ketil Mjøen HR-sjef, Skien kommune

3 Hva er HR (Human Resources)?
HR ivaretar den overordnede og helhetlige arbeidsgiverfunksjonen på vegne av Bystyret og Rådmannen, ifht: HR-/arbeidsgiverstrategi HR-systemer Partsrolle ovenfor arb.takerorg. Utvikling (system/org./ledelse) Bystyret Rådmann BDK Enhetene Oppvekst HV NAV Team HR Ass.rådmann HR er faglig støttefunksjon for linjeledelsen.

4 Sosiale medier og mobilbruk i arbeidstiden
Hvilke utfordringer kan oppstå i bruk av sosiale medier sammen med vårt behov for å være tilgjengelig hele tiden, også i arbeidstiden. Taushetsplikt Ytringsfrihet Lojalitet Etikk Fordeler, finnes de?

5 Sosiale medier Kilde: Store norske leksikon
Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv. Begrepet ble vanlig på norsk i 2008, og er en sekkebetegnelse uten noen klar definisjon. De mest brukte sosiale mediene i Norge er Facebook, Wikipedia, YouTube, blogger, Twitter og Instagram. Sosiale medier skiller seg fra massemedier (som TV, radio og avis), som i hovedsak legger til rette for en-til-mange-kommunikasjon, og fra kommunikasjonsteknologi (som telefon, brev og tekstmeldinger) som er bedre egnet til en-til-en-kommunikasjon.

6 Utgangspunkt 1: Arbeidsavtale
Arbeidsavtalen er en avtale om at det inngås et arbeidsforhold hvor: arbeidstaker stiller sin kompetanse og arbeidskraft til disposisjon og utfører nærmere definert arbeid i arbeidsgivers tjeneste og mottar en lønnskompensasjon som gjenytelse for dette innenfor en definert arbeidstid Arbeidsytelse = lønnsytelse Arbeidsforholdet bygger på en gjensidig tillit ifht partenes: Taushetsplikt Lojalitet Oppførsel

7 Utgangspunkt 2: Arbeidstid
Hva er arbeidstid? «Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.» (definisjon i arbeidsmiljølovens §10-1) «Medarbeidere skal ikke utføre privat næringsvirksomhet eller private oppdrag i arbeidstiden» (Skien kommunes etiske retningslinjer)

8 Store endringer siste 10-15 år
Arbeidstiden og dermed fritiden er for de fleste klart definert. Likevel har det de siste år skjedd en stor endring ifht den enkeltes tilgjengelighet for alle døgnet rundt. Mobiltelefon er allemannseie Internett er kommet og «alle» er på sosiale medier Smarttelefoner gjør de sosiale medier tilgjengelig overalt med mobildekning Utfordrer skillet mellom arbeid og fritid? Tilgjengelighet for henvendelser fra arbeidsgiver på fritid Tilgjengelighet for privat aktivitet i arbeidstid Åpenhet ifht hva og når ting legges ut på sosiale medier

9 Mobiltelefon og arbeidstid
For de fleste er mobiltelefonen like naturlig å ha med seg overalt som husnøkkel og lommebok – også til arbeidsplassen. Har gitt økt tilgjengelighet for bl.a. å motta og gi beskjeder – både privat og i arbeid, i og utenfor arbeidstid. Men hva er egentlig akseptabelt? Privatsamtaler/-meldinger i arbeidstiden? Henvendelser fra arbeidsgiver utenfor arbeidstiden?

10 Sosiale medier og arbeidstid
«Alle?» er på sosiale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn osv… Åpne for alle/mange, impulsive ytringer – viktig med nettvett! Lett tilgjengelig på både jobb-PC og smarttelefon. Informasjons- og kommunikasjonskanaler – både private og arbeidsrelaterte nettverk. Men hva er egentlig akseptabelt? Bruk i arbeidstiden?

11 Taushetsplikt Forvaltningsloven sier: § 13.(taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. ....

12 Taushetsplikt – utfordringer?
Mobiltelefonbruk Er vi bevisst på hva vi sier og ikke kan si når uvedkommende kan høre? (f.eks. når en skal gi beskjeder om en pasient til kollega pr. telefon) Sosiale medier Er vi bevisst på hva vi skriver – og hvem som kan se dette? Kommenterer vi noe ifht arbeid som kan knyttes til taushetsbelagte opplysninger om en pasient, en elev, et barnehagebarn…?

13 Ytringsfrihet og lojalitet
Utgangspunkt: Alle kan uttale seg fritt på egne vegne. Ytringsfriheten er definert i Grunnlovens §100. Men uttalelser kan likevel komme i konflikt med forutsetningen om tillit og lojalitet i arbeidsforholdet, f.eks. hvis: Man uttrykker private holdninger som er i konflikt med arbeidet man utfører. Man kommer med uriktig eller grunnløs kritikk av arbeidsgiver eller dens kunder/brukere. Man uttaler seg på arbeidsgivers vegne uten fullmakt. Ledere kan normalt gi uttalelser på arbeidsgivers vegne innenfor eget ansvarsområde. Ledere bør sjelden uttale seg som privatperson i saker som tenderer mot eget faglige ansvarsområde – «ikke ha flere hatter».

14

15 Etikk Skien kommunes etiske retningslinjer:
«De sosiale mediene utfordrer oss i forhold til å være bevisst egen kommunikasjon. Sosiale medier preges av å inneholde uformell kommunikasjon, linjene mellom arbeidsliv og privatliv viskes ut, spredningen av informasjon går raskt og lukkede områder for informasjonsdeling er kanskje ikke så sikret for innsyn som man tror.»

16 Etikk «Det er viktig å ivareta en profesjonell kommunikasjon i arbeidet vi utfører. Det innebærer at kommunikasjonen: Er redelig, ærlig og åpen Ivaretar taushetsplikt Benytter sikre medier ved håndtering av fortrolig informasjon Spesielt stilles det krav til bevissthet rundt ansattes kommunikasjon i arbeidet med mer sårbare grupper, som elever, funksjonshemmede, klienter eller pasienter.»

17 Konsekvenser Brudd på taushetsplikt, lojalitet og etiske retningslinjer kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

18 Fordeler – finnes de? Tilgjengelighet – kan også skape trygghet og bedre konsentrasjon/oppmerksomhet. Tilgang til informasjon er både effektiv og nærmest ubegrenset ved telefon/nettilgang – både faglig og ifht spørsmål fra «kunder»/brukere/pasienter. Annet?

19 Videre utvikling Mobiltelefoner har vært allemannseie de siste år. Sosiale medier som begrep har vi hatt i 5-10 år. Sosiale medier vil utvikles videre og gi nye muligheter – også som jobbverktøy, for mange ulike yrkesgrupper ifht kommunikasjon, informasjon, erfaringsdeling, markedsføring, opplæring etc. Vi er i startfasen på en spennende utvikling – hvor også grensene mellom arbeid og fritid stadig vil «utfordres» - 24-timers menneskene.

20 Bruk fornuften! x Ikke hensiktsmessig med totalforbud fra arbeidsgivers side. Ikke misbruk arbeidsgivers tillit ifht unødig privatbruk i arbeidstiden. Har du problemer med å rettferdiggjøre bruken ovenfor arbeidsgiver – så ikke gjør det. Bruk som hovedregel de fastsatte pausene til privat kommunikasjon. Ta opp temaet på personalmøte – drøft med leder hva som er akseptabelt på arbeidsplassen. Dette kan være forskjellig også på ulike avdelinger hos samme arbeidsgiver!

21 Husk Arbeidsytelse = lønnsytelse Gjensidig tillitsforhold Taushetsplikt Ytringsfrihet og lojalitet Etikk Bruk fornuften! Fordeler finnes

22 Takk for meg!


Laste ned ppt "Sosiale medier og mobilbruk i arbeidstiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google