Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning

2 Alkoholkonsum og skader Globalt forårsaker alkohol tap av funksjonsdyktige leveår i like stor grad som tobakk I Vest-Europa er alkohol den tredje største risikofaktor for sykdom og død Alkoholbruk forårsaker også betydelige sosiale problemer og medfører store samfunnsmessige kostnader

3 Alkohol er ingen ‘ordinær ‘ vare, men en konsumvare som - kan skape avhengighet og ukontrollert bruk medfører betydelige helseskader knyttet til beruselse såvel som til omfattende konsum medfører betydelig omfang av sosiale skader medfører skader som rammer andre enn konsumentene

4 Alkoholpolitiske virkemidler Regulering av fysisk tilgjengelighet Prisregulering og avgifter Endring av drikkekontekst Opplysning og holdningsskapende arbeid Regulering av markedsføring Tiltak mot promillekjøring Behandling og tidlig intervensjon

5 Vurdering av ulike typer strategier og tiltak 1) Tiltakenes effektivitet - hvor stor effekt kan oppnås med hensyn til konsum og skader? a 2) Hvor stor er bredden i antall studier og hvor konsistente er funnene? a 3) Konsistens på tvers av kulturer, land, regioner, befolkningsgrupper? a 4) Kostnader ved å implementere og opprettholde tiltaket b a Rating Scale: 0, (?), +, ++, +++ b Rating Scale: Lave, Middels, Høye

6 Andre hensyn ved vurdering av tiltak Målgruppe Generell befolkning Individer/grupper med høy risiko Personer med skadelig alkoholkonsum og alkoholavhengighet Hvor mange kan tiltaket nå ut til? Betydning for helse og velferd for hele befolkningen Utilsiktede negative virkninger Avgiftsunngåelse Kriminalitet Ulovlig prdouksjon Gjennomførbarhet Politiske vurderinger Økonomiske implikasjoner Bivirkninger

7 Avgifter EffektivitetBredde og konsistens Overfør- barhet KostnaderMålgruppe Avgifter +++ Lave Generell befolkning Høye avgifter kan medføre økt smugling og ulovlig produksjon

8 Begrensning av tilgjengelighet TiltakEffekti -vitet Bredde + konsistens Overfør -barhet Kost- nader Målgruppe/ kommentarer Aldersgrense +++ + Lave HR red. risikofylt drikking, lite effektivt uten aktiv håndheving Salgs- og skjenketider +++++++ Lave GB forutsetter håndheving Antall utsalg og skjenkesteder ++++ Lave GB

9 Tiltak på serveringssteder/ drikkekontekst TiltakEffekti -vitet Bredde og konsistens Overfør -barhet Kost- nader Målgruppe Kommentarer Opplæring - overskjenking (+)+++++ Midd els HR AV i Norge Kontroll med håndhevelse nødvendig Opplæring - voldsforebygging ++++ Midd els HR Safer Bars i Canada Frivillige regler skjenkepraksis 0++ Lave HR Håndhevelse av regler, sanksjoner skjenkebevilling +++ Høye HR Avhenger av kontroll- sannsynlighet Kombinerte tiltak (f eks STAD) ++ + Høye GB Ikke dok. vedvarende endringer

10 Informasjon og holdningsskapende tiltak TiltakEffekti -vitet Bredde og konsistens Overfør -barhet Kost- nader Målgruppe Kommentarer Opplysnings- tiltak i skolen 0+++++ Høye HR Kan øke kunnskap, ingen effekt på rusmiddelbruk Opplysnings- tiltak studenter 0+++ Høye HR Kan øke kunnskap, ingen effekt på rusmiddelbruk Medie- kampanjer 0+++++ Mid dels GB Ingen effekt på drikking unntak: graviditet, ulovlig sprit Advarsels- merking 0++ Lave HR Økt bevissthet om advarslene, ingen effekt på drikking

11 Regulering av reklame/markedsføring TiltakEffekti- vitet Bredde og konsistens Overfør- barhet KostnaderMålgruppe Reklameforbud +++ Lave GB Kan omgås på TV og film Kontroll av innhold i reklame ?00 Middels GB Regulerings- avtaler i industrien, sjelden håndhevet

12 Tiltak mot promillekjøring TiltakEffekti -vitet Bredde og konsistens Overfør- barhet Kost- nader Målgruppe Kommentarer Vilkårlige promillekontr. ++++++ Mid dels GB effekt avhenger av kontrollsannsynlighet Promillegrense ++++++ Lave GB Mindre effekt på lave nivåer (< 0,05%) Inndragning førerkort +++++ Mid dels HD Promillegrense for ungdom ++++++ Lave HR ”Null-toleranse” Egne trans- porttjenester 0++ Mid dels HR hindrer berusete i å kjøre, ingen effekt på ulykker

13 Behandling og tidlig intervensjon TiltakEffekti- vitet Bredde og konsistens Overfør -barhet Kost- nader Målgruppe Kommentarer Kartlegging og tidlig intervensjon +++++ Mid dels HR Lite tid og opplæring i screening og intervensjon blant legene Behandling av alkoholproblemer ++++ Høye HR Når ut til en liten del av de med alkoholproblemer Selvhjelps- grupper ++++ Lave HD Gjennomførbart og kostnadseffektivt supplement Obligatorisk behandling v gjentatt promillekjøring ++++ Mid dels HD Straff/ tvangsmetoder kan trekke oppmerksomhet bort fra mer effektive tiltak

14 ’Best practice’ Aldersgrenser for kjøp Statlig monopol for salg Begrensninger i salgs- og skjenketider Begrensninger av antall utsalg Alkoholavgifter Promillegrenser Promillekontroller Inndragning av skjenkebevillinger Kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten

15 Konklusjoner Veivalg i alkoholpolitikken kan ha stor betydning for trygghet, trivsel og helse for mange mennesker I mange tilfelle omfatter alkoholpolitikken tiltak som er ineffektive eller ikke evaluerte Forskning kan vise hvilke tiltak som har effekt på helse og velferd, og hvilke som har mindre eller ingen effekt og dermed kan være ressursødende Den største effekten oppnås når mange effektive tiltak kombineres

16 Mer informasjon? www.sirus.no 22340400 post@sirus.no


Laste ned ppt "Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google