Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt helsereglement (IHR) Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern FIRM dagene oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt helsereglement (IHR) Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern FIRM dagene oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt helsereglement (IHR) Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern FIRM dagene oktober 2008

2 Internasjonalt helsereglement (IHR) Erstatter tidligere helsereglement fra 1969 Inkluderer også varsling og oppfølging av alvorlige hendelser med kjemisk, nukleært og radiologisk utspring Hendelse basert overvåking Hindre unødvendig restriksjoner på fri ferdsel for reisende Begrensinger for tiltak som de enkelte land kan innføre Nytt internasjonalt vaksinasjonssertifikat nye sertifikater for hygienekontroll på skip erstatter de tidligere «rottesertifikatene»

3 Nasjonal smittevernlovgiving Stoppe spedning av sykdom innen landet Verne rettigheter for den enkelte smittede

4 Internasjonal smittevernlovgiving (=IHR) Stoppe spredning av sykdom over landegrenser Vern av lands suverenitet og påføre minst mulig skade mhp trafikk og handel

5 Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) Forskriften har til formål å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en internasjonalt koordinert oppfølging. Dette skal gjøres på måter som unngår unødvendig forstyrrelse av internasjonal trafikk og handel. Trådte i kraft 1. januar 2008 Innføring av nye varslingsplikter

6 Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonal folkehelse og som ikke allerede er varslet etter varslingsbestemmelsene i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften 20. juni 2003 nr. 740 kapittel 3, skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart varsle kommunelegen. Tjenestemenn ved politiet, tollvesenet og havnevesen, på flyplasser, i Mattilsynet, Forsvaret og Kystvakten, Kystverket, Fiskeri-direktoratet og Sjøfartsdirektoratet som innen sitt ansvarsområde blir kjent med informasjon som kan gi mistanke om en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart varsle kommunelegen. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommunelegen, skal Nasjonalt folkehelseinstitutt varsles direkte. Kommunelegen skal varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt. IHR-forskriftens paragraf 4- varslingsplikt

7 § 14. Tiltak overfor personer (ved innreise til eller utreise fra Norge) a) plikt til å opplyse om reisehistorikk i berørte områder, samt planlagt reiserute eller oppholdssted, b) plikt til å fremlegge dokumentasjon på medisinske undersøkelser, laboratorieanalyser, vaksinasjon eller annen profylaktisk behandling, herunder vaksinasjonssertifikat, c) medisinske undersøkelser av personer som er mistenkt smittet, d) masseundersøkelser, e) nekte mistenkt smittede personer innreise, dersom ingen andre tiltak anses tilstrekkelige, f) nekte ikke-smittede personer innreise til berørte områder, dersom ingen andre tiltak anses tilstrekkelige. Undersøkelser etter første ledd bokstav c) eller d) kan iverksettes etter vilkårene i smittevernloven § 3-1. Undersøkelsene kan omfatte bildeundersøkelse, tuberkulinprøving, blodprøvetaking eller andre tilsvarende undersøkelser som kan gjøres uten fare.

8 IHR-overvåkingen i Norge Fhi v/SMAO WHO Helse- tjenesten vurdere varsle varsle, informere, konsultere Shdir iverksette tiltak

9 Ny malariaveileder Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern FIRM dagene oktober 2008 Forrige veileder kom i 2002 Oppdateringer på MSIS-rapport og fhi.no Ny veileder høst 2008 2008

10 Malariatilfeller meldt i de nordiske land 1992-2007 Kilde: WHO Europe

11 Importerte tilfeller av malaria Storbritannia 1987- 2007 Kilde: Health Protection Agency, London

12 Malariatilfeller meldt MSIS 1992-2007 etter bakgrunn

13 Malariatilfeller meldt MSIS 1992-2007 etter type plasmodium

14 Malariatilfeller meldt MSIS 1992-2007 etter smitteverdensdel

15 Malariatilfeller meldt MSIS 1992-2007 etter kjønn

16 Malariatilfeller meldt MSIS 1992-2007 etter aldersgrupper

17 Malariatilfeller meldt MSIS 1992-2007 med smittested Pakistan eller India

18 Malaria i Norge meldt MSIS 2004 - 2007 etter reisens art Reisens art2004200520062007Totalt Arbeid/studie/ langtidsopphold4971030 Forretningsreise123 Besøk tidligere hjemland51020540 Smittet før ankomst Norge (innvandring)574723 Turisme538319 Ukjent/annet4265154 Totalt61364428168

19 Importerte malariatilfeller Storbritannia 2007 etter reisens art Population groupP.falciparumOthersTotal Visiting family in country of origin45594549 Holiday travel5850108 Foreign visitor ill while in UK564096 New entrant403878 Business/professional travel351550 UK citizen living abroad14620 Foreign student studying in the UK241135 Civilian sea/air crew202 British armed services055 Children visiting parents living abroad011 Not stated455149604 Total11394091548 Kilde: Health Protection Agency, London

20 Risikoen for å bli smittet med malaria ved reise fra Sverige (per 100 000 reisende) Midtøsten/ Sentral-Amerika/Karibia: < 2 Sørøst-Asia 5 Sør-Amerika 7 Indiske subkontinent 62 Øst-Afrika 240 Vest- og Sentral Afrika > 300

21 Arbeidsgruppens medlemmer Kompetansesenter for import- og tropesykdommer, Ullevål universitetssykehus v / Bjørn Myrvang Kompetansesenter for tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus v/ Kristine Mörch Leger i samfunnsmedisinsk arbeid v/ Rolf Bergseth Norsk forening for infeksjonsmedisin v/ Åse Berg Stavanger Universitetssykehus og Svein Gunnar Gundersen, Sørlandet sykehus Kristiansand FIRM v/ Gunnar Hasle Reisedoktoren v/ Pål Voltersvik Folkehelseinstituttet v/Hans Blystad, Synne Sandbu og Katrine Borgen

22 Utvikling siden siste veileder Mindre rapporterte tilfeller av malaria til MSIS (som i mange andre land), særlig blant turister Antagelig mindre risiko for malariaoverføring i store deler av malariaområder utenfor Afrika Proguanil hydroklorid (Paludrine ®) tabletter avregistrert i mai 2007, men er fortsatt tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak Klorokinfosfat ® ikke lenger tilgjengelig Doksycyklin i økende bruk i Afrika for beskyttelse av malaria forårsaket av P. falciparum Mer oppmerksomhet rettet mot myggstikkprofylakse Flere land har endret sine anbefalinger

23 Viktigste endringer ny malariaveileder Mer vekt legges på myggstikkprofylakse Betydelig reduksjon i områder hvor det anbefales medikamentell profylakse Klorokin anbefales aldri lenger som førstehåndsvalg Doksycyklin anbefales som førstehåndsvalg kun i enkelte områder i Asia Andre myggoverførte sykdommer blir omtalt (?) Tar ikek stilling til DEET-konsentrasjon

24

25 Elfenbenskysten - hele landet, hele året Myggstikk- og medikamentell profylakse Anbefalt medikamentell profylakse er Malarone® eller Lariam®, evt. doksycyklin. Risikoen for malariasmitte er stor i hele landet. Innvandrere som skal besøke slekt og venner i opprinnelige hjemland er en spesiell utsatt gruppe. Denguefeber kan forekomme i hele landet og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid. Utdrag fra landsoversikten

26 India - Assam (delstat i nord-øst) Myggstikk- og medikamentell profylakse - resten av landet Myggstikkprofylakse * Anbefalt medikamentell profylakse ved opphold i delstaten Assam er Malarone® eller Lariam®, evt. doksycyklin. Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid. Japansk encefalitt som smitter gjennom myggstikk kan også forekomme i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. * Medikamentell profylakse med Malarone® eller Lariam®, i tillegg til myggstikkprofylakse kan være aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn 1 uke i tiden juni til september i midtre India (delstatene Gujarat, Maharastra, Madhya Pradesh,Chhattisgarh, Orissa, Ihrkhakhand, Bihar, Vest Bengal, Sikkim, Arunchal Pradesh, Nagaland, Manipur,Mizoram, Tripura og Meghalaya), for eksempel når innvandrere med indisk bakgrunn reiser på besøk til slektinger og venner.

27 Pakistan - Nordvestlige Grenseprovinsen (mot Afghanistan) Myggstikk- og medikamentell profylakse - områder over 2000 m Ingen malariarisiko - resten av landet Myggstikkprofylakse * Anbefalt medikamentell profylakse ved opphold i de nordvestlige grenseområder mot Afghanistan er Malarone® eller Lariam®, evt. doksycyklin. Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid. * Medikamentell profylakse med Malarone® eller Lariam®, i tillegg til myggstikkprofylakse kan være aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn 2 uker, for eksempel når innvandrere med pakistansk bakgrunn reiser på besøk til slektinger og venner.

28 Brasil - Amazonasområdet (statene Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão (kun vestre del), Mato Grosso (nordlige del), Pará, Rondônia, Roriaima og Tocantines Myggstikk- og medikamentell profylakse -resten av landet Ingen malariarisiko Anbefalt medikamentell profylakse er Malarone® eller Lariam®, evt. doksycyklin. Denguefeber kan forekomme i hele landet og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også utenfor malariaområder.

29 Kambodsja - vestlige provinser på grensen mot Thailand Myggstikk- og medikamentell profylakse - hovedstaden Phnom Penh, nærområdet rundt innsjøen Tonle Sap og Angkor Wat Ingen malariarisiko - resten av landet Myggstikkprofylakse * Anbefalt medikamentell profylakse i vestlige provinser på grensen mot Thailand er Malarone® eller doksycyklin. Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også utenfor malariaområder. Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. * Medikamentell profylakse med Malarone® eller Lariam®, evt. doksycyklin i tillegg til myggstikkprofylakse kan være aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn noen dager.


Laste ned ppt "Internasjonalt helsereglement (IHR) Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern FIRM dagene oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google