Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROP: Erfaringer fra Lovisenberg DPS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROP: Erfaringer fra Lovisenberg DPS"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROP: Erfaringer fra Lovisenberg DPS
Henriette Madsen Eriksen psykologspesialist oktober 2014

2 Fra prosjekt til DPS-enhet
ROP ved Lovisenberg DPS startet som et prosjekt i 2001, og var da det første tilbudet av sitt slag i Norge. Det var også få tilbud til denne pasientgruppa i kommuner og bydeler da prosjektet ble etablert.

3 Prosjekt Rus og Psykisk Lidelse
5-årig byomfattende prosjekt. Mandat: Å utvikle en modell for poliklinisk/ oppsøkende behandling/utredning og videreføring for denne pasientgruppa – som på grunn av sin ”doble” lidelse i stor grad har falt mellom stolene psykisk helsevern og rusmiddelomsorg. Rus og psykisk lidelse er to problemområder som tradisjonelt er blitt behandlet hver for seg; eller enda verre; det ene har stått i veien for det andre, slik at ingen av problemene er blitt tilbudt behandling. I ROP har vi tilstrebet samtidig tilnærming i samme behandlingsmiljø.

4 Kjerneoppgaver: Utredning og behandling av pasientenes sammensatte lidelser. Dette gjøres der pasienten til enhver tid oppholder seg, for eksempel i boligen, på kafé, på en benk eller i en trapp et eller annet sted i byen.

5 ROP tilbyr også: Bistand til å etablere kontakt og sikre tjenester fra øvrige deler av det profesjonelle hjelpeapparatet. Et miljøterapeutisk tilbud på ukedagene i tidsrommet kl 10 – 13, hvor vi tilbyr enkel mat (brødskiver, juice og kaffe) og utlevering av LAR- og annen forordnet medikasjon. Oppsøkende virksomhet for de av våre pasienter som ikke har polikliniske evner. De første årene hadde også pasientene tilbud om å låne dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Dette er tjenester som nå dekkes av andre deler av det profesjonelle hjelpeapparat.

6 Gode erfaringer Prosjektet ble en integrert del av DPS-et sitt tilbud til befolkningen i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen da prosjektperioden var over, i første omgang som egen enhet. Lovisenberg DPS etablerte etter hvert en egen seksjon for de ambulante enhetene: Seksjon ambulant virksomhet (SAV), og ROP er nå en del av denne seksjonen.

7 Avd.ledelse Stab RT GRUPPE RUPO SAV PGO DØGN PGA PSH MERKANTIL
TIPS-team DBT-team DØGN 17 senger +2 akutt-plasser PGA PSH FACT FACT FACT DT SOFT ATEAM ROP MERKANTIL

8 Fag- og ressurskart Raskere tilbake Gruppebehandling Poliklinikker:
Gamle Oslo Grünerløkka St Hanshaugen Ruspol Døgnbehandling FACT ATEAM FACT ROP FACT SOFT Depot-team TIPS Ressursgruppe, barn DBT Ressursgruppe, traume Ressursgruppe, dømte

9 ROP sin målgruppe: Pasienter med antatt alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusproblem. Pasientene er i liten grad i stand til å benytte seg av det ordinære hjelpeapparatet. Pasientene vil ofte være preget av forkommenhet, nedsatt fysisk helse, lavt funksjonsnivå og ha en utsatt boligsituasjon.

10 Inntak SAV mottar henvisninger innenfor Lovisenberg opptaksområde fra fastleger, Psykiatrisk avdeling LDS og bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo, og fra samarbeidspartnere i både 1. og 2. linjetjenestene. Enkelte pasienter søkes inn på bakgrunn av fritt sykehusvalg. Henvisningene behandles ukentlig i SAV sitt inntaksteam. Eksklusjonskriterie: Hvorvidt pasienten er i behov av sammensatte tjenester eller ikke, og geografiske avstander i forhold til aktuelle samarbeidspartnere og pasientens bolig. Har også søkt pasienter til lokalt DPS når de ikke har evnet å følge opp poliklinisk behandling på ROP etter å ha flyttet ut av byen..

11 ROP tilbyr: Utredning, diagnostisering og praktisk bistand. Vurdere aktuelt behandlingstilbud i samarbeid med andre, herunder 1. linjetjenesten. De fleste pasientene får tilbud om integrert behandling med fokus på deres avhengighets- og psykiske lidelser basert på intensiv kontaktetablering, oppsøkende virksomhet og ofte stor grad av nettverksarbeid.

12 Det prioriteres å bistå pasienter i behov av varige tjenester videre til riktig bo- og omsorgsnivå.
Medikamentell behandling, inkludert LAR-behandling. Ordinært behandlingsforløp er inntil 2 år.

13 Ansatte og pasienter 11 ansatte (fordelt på 10, 4 stillinger): Psykologspesialister, sosionomer, sykepleiere, vernepleier og lege der alle fast ansatte har videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus. Ca 100 pasienter: 1/3 av disse er underlagt vedtak om tvungent psykisk helsevern (TPH), herunder også særreaksjonen dom til tvungent psykisk helsevern, mens 2/3 mottar behandling innenfor rammen av frivillig psykisk helsevern.

14 Dobbel, trippel, multippel?
En ROP-pasient har tradisjonelt samtidig en avhengighetslidelse og en psykoselidelse. Flere av pasientene på ROP i dag har i tillegg traumeproblematikk, der overgrep (fysisk og/eller psykisk), omsorgssvikt og erfaringer fra krig og konflikter dominerer. Flere oppfyller også kriteriene for alvorlige personlighetsforstyrrelser, her er emosjonelt ustabil og dyssosial de vanligste.

15 Utredning: Vi ser ofte at pasientene våre har fått diagnoser uten forutgående utredning, diagnoser vi tidvis lurer på om er riktige. Vanskelig å utrede mennesker i aktiv rus for samtidige psykiske lidelser. Det samme gjelder utredning av kognitivt evnenivå.

16 Samarbeid Samarbeider tett med pasientens øvrige profesjonelle nettverk gjennom samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, utarbeidelse av individuell plan (IP), krise- og risikohåndteringsplaner. Deltar som DPS-ets representant ved inntak i boliger (for tiden Østerdalsgata boliger og Schandorffsgate), veileder og holder foredrag for flere av våre samarbeidspartnere.

17 Vold og utagering Ca 1/3 av pasientene tilknyttet ROP er underlagt vedtak om TPH eller idømt særreaksjonen dom til TPH. Flere i denne gruppa er vurdert å ha en forhøyet risiko for vold og utagering der det å sikre stabil medisinering er et viktig element for å redusere denne risikoen. Flere av våre pasienter har også historikk på utageringer rettet mot hjelpepersonale.

18 Tett samarbeid med øvrige hjelpere, herunder de som bistår i hjemmet og/eller boligen, NAV og pårørende. Utarbeidelse av risikohåndteringsplaner, dvs. hjelpeapparatets plan for tiltak i forbindelse med observerte varselsignaler for forverring og økt risiko for vold og utagering.

19 Når ROP ikke er nok.. Ser at det er svært vanskelig for vår pasientgruppe å få tilbud om rusbehandling i langtidsinstitusjon. For tiden er det kun Manifestsenteret som tar imot fra vår målgruppe i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde, her er det for tiden inntil 2 års ventetid. Noen institusjoner innenfor TSB tar imot våre pasienter unntaksvis..

20 Ønskeliste: Flere plasser på langtidsinstitusjoner øremerket vår pasientgruppe. Stabile saksbehandlere og kontaktpersoner i førstelinjetjenesten for våre pasienter. Tilgang på korttidsdøgnbehandling innen psykisk helsevern, gjerne i etterkant av avrusning/avgiftning.


Laste ned ppt "ROP: Erfaringer fra Lovisenberg DPS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google