Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN 2014 – 2015 FJØSHAUGEN BARNEHAGE FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN 2014 – 2015 FJØSHAUGEN BARNEHAGE FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
ÅRSPLAN 2014 – 2015 FJØSHAUGEN BARNEHAGE FJØSHAUGEN BARNEHAGE

2 Presentasjon av barnehagen
Adresse: Granittveien ØRNES Telefon: Hovednummer: Bærbar: Bjørnehiet: Kråkereiret: E-post Vår hjemmeside: Åpningstid: – Barnehagen ble bygd i 1990, og er et sambrukslokale mellom barnehagen og Den norske kirke. Barnehagen har deler av huset for seg selv, og menigheten har sine private rom. Ellers bruker vi lokaler etter behov, bl.a. kjøkken, deler av personalavdelingen, Maurtua og Solstua som er felles rom mellom oss og menigheten Fjøshaugen barnehage har 36 plasser for barn fra 0-6 år. Barnehagen er organisert med to avdelinger med en tredje base for de største ungene. PERSONALET Styrer: Hanne Edvardsen Bjørnehiet: Pedagogisk leder: Cathrin Lillegård 50% Pedagogisk leder: Hannelise Hogstad 50% Assistent: Vibeke Krokstrand 50% Assistent: Hannelise Hogstad 50% Fagarbeider: Veronica Valøy 100 % Fagarbeider: Anita Pettersen 50% Lærling: Kariann Jensen 100% Kråkereiret Pedagogisk leder: Lise Hogstad 100% Fagarbeider: Beate Våtvik 89% Fagarbeider: Camilla Hansen 40% Assistent: Bjørg Skjellstad 80% Lærling: Christine Edvardsen 100% Utplassert: Knut Helge Nereng 100% Vikarer: Tove Sørensen Camilla Hansen Fjøshaugen barnehage

3 Fjøshaugen barnehage 2014-2015
PEDAGOGISK ARBEID LÆRE FOR LIVET I Fjøshaugen barnehage arbeider vi for å skape et godt miljø som gir trygghet, trivsel, læring og utvikling for barn og voksne. Vi arbeider i tråd med både kommunale og nasjonale føringer for utvikling og kvalitet i barnehagevirksomheten. Seksjonsplan for seksjon undervisning : VISJON: LÆRE FOR LIVET Denne er brukt som utgangspunkt for vår årsplan. Planen finnes på kommunens hjemmeside, eller ved å følge denne linken: Verdiplakat Barnehagene vil i samarbeid i løpet av året ferdigstille en verdiplakat – som skal si noe om i hvilken retning barnehagene i kommunen skal arbeide mot. Årsplan Årsplanen er utformet slik at hvert barn skal få opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Hver måned har vi planlagte aktiviteter og temaer, tilpasset barnas aldersnivå som vi jobber med i barnehagen. Månedsplaner Kalenderdelen i årsplanen visere dere foreldre hva vi arbeider med de ulike månedene. Det er i tillegg til denne interne planer som regulerer når og hvordan årsplanen gjennomføres. Dokumentasjon På hver avdeling er det en oppslagstavle i garderoben. Husk å se om det henger beskjeder til dere foreldre på tavla. Hver måned lager avdelingene en oppsummering av måneden som har gått Barna som slutter i barnehagen får album med bilder fra barnehagelivet – inndelt etter rammeplanens fagområder. Hjemmesiden vår skal oppdateres jevnlig, og være en god kanal for å dele informasjon med foreldre og andre. Vurdering Det arbeides med ”vi vurderer vår barnehage” Avdelingene evaluerer månedlig arbeidet på teamet etter oppsatt plan, og ut fra ”vi vurderer vår barnehage” Tre punkter det arbeides videre med –tre punkter vi er gode på, beskrives/tas med videre hver måned. Vi inkluderer hele personalgruppen i arbeidet. Brukerundersøkelse annethvert år gir oss en verdifull vurdering fra foreldrene. Det utarbeides handlingsplan etter slike undersøkelser, og resultater tas med i videre planlegging. Hvert halvår skriver styrer halvårsevaluering etter oppsatt plan fra seksjon undervisning. Foreldremøte på våren planlegges som et temamøte. Vurderingsarbeid blir fortløpende lagt ut på barnehagens hjemmeside. Fjøshaugen barnehage

4 PEDAGOGISK ARBEID 2014-2015 TRAFIKK Måltider IKT
Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den tar for seg syv fagområder, hvor hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Disse fagområdene er: Språk- tekst og kommunikasjon, Kropp- bevegelse og helse, kunst kultur og kreativitet, natur miljø og teknikk, etikk religion og filosofi, nærmiljø og samfunn, antall rom og form. Disse finner du igjen hver måned i vår årsplan. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer. Fjøshaugen fortsetter KRAFT arbeidet, og tar med den kunnskapen vi har bygd opp tidligere i denne satsningen. Måltider Barnehagen serverer all mat og drikke til barna, og ønsker ikke at barna skal ha med egen mat. Barnehagen følger Helsedirektoratets anbefalinger, og bruker råd fra satsningen «Bra mat i barnehagen» Det tas hensyn til barn med spesielle behov i forhold til kost, der dette er dokumentert av lege. Fjøshaugen er en 5-om dagen barnehage – med fokus på frukt og grønt daglig. IKT Vi bruker maskiner og utstyr vi har tilgjengelig, for å søke informasjon på internett, for å tegne og skrive. Vi bruker lite tid på spill. Vi har i tråd med kommunens satsning, valgt å ha området: TRAFIKK som et av våre fokusområder dette barnehageåret. Vi arbeider i tråd med Trygg Trafikks føringer for en trafikksikker barnehage. Porten vår er alltid lukket. Barnehagen har fokus på trafikksikkerhet når vi er ute av barnehagen, og følger våre retningslinjer for vurdering av sikkerhet på tur. Barna øver på og lærer enkle trafikkregler for fotgjengere, og ser på skilt i nærmiljøet Foreldre sikrer sine barn i bil, og sørger for hjelm ved sykling på tohjulssykkel. Utenfor barnehagen parkerer alle biler med fronten ut, forsøk å unngå rygging. Barna bruker refleksvest på tur ut av barnehagen Ingen barn forlater barnehagens område uten voksne, dette gjelder også ved henting. Barn sikres alltid i transportmidler, også i buss. Personalet unngår å kjøre barnehagebarn i privat bil, uten særskilt avtale. Trafikksikkerhet tas opp som et eget punkt i oppstartsamtale med de enkelte foreldre. Fjøshaugen barnehage

5 Fjøshaugen barnehage 2014-2015
PEDAGOGISK ARBEID FORELDRESAMARBEID Det er viktig for oss at foreldre tar del i barnehagelivet, og sammenmed personalet arbeider for det enkelte barns beste. Barnehagen har to foreldremøter i året, samt tilbud om minimum to foreldresamtaler pr. år. Vi inviterer foreldre til mange av våre arrangement. Det velges to foreldrekontakter, der den ene leder barnehagens foreldreråd og sitter i samarbeidsutvalget for barnehagen. BARNEHAGENS FORVENTNINGER TIL FORELDRE Et godt samarbeid om det daglige, der foreldre viser interesse for barnets dag, i en trygg og god tone. Dere spør om noe er uklart, og gir oss positiv og konstruktiv kritikk Gi beskjed ved fravær, og dersom andre henter barnet. Legg mobiltelefonen i bilen ved henting/levering. Merk barnas klær, og ha med klær som passer barnet til enhver anledning. Barnet trenger uteklær, skifteklær og skotøy etter været. Respektere barnehagens dagsplan. For eksempel må barnet være i barnehagen senest kl hvis det ikke har spist frokost hjemme. Overhold sykeregelen. Det er bare friske barn som skal være i barnehagen! AVDELINGER KRÅKEREIRET 4 barn født 2013 3 barn født 2012 BJØRNEHIET barn født 2012 8 barn født 2011 MAURTUA barn født 2010 7 barn født 2010 Fjøshaugen barnehage

6 Fjøshaugen barnehage 2014-2015
BARNEHAGENS SYN PÅ: Omsorg, lek, danning og læring Fjøshaugen barnehage skal gi alle barn god omsorg og nærhet. Vi ivaretar det enkelte barns behov, og sikrer tid til å se det enkelte barn. Gjennom opplevelser, lek, omsorg og samspill med andre mennesker, skal det enkelte barn stimuleres til allsidig utvikling. Barna skal høres og sees, og deres meninger er viktige. Barna skal aktivt tilegne seg kunnskap og delta aktivt i sin egen hverdag. I barnehagen skal vi inspirere til utforsking og lærelyst. Vi har voksne tilretteleggere for et spennende miljø – der barna kan bli inspirert til lek og opplevelser alene og sammen med andre. Barns medvirkning Barna i Fjøshaugen barnehage skal være involvert og medvirkende i barnehagens hverdagsliv. Barna skal møte anerkjennelse fra de voksne når de deler tanker og opplevelser. Barna skal gis tid og rom til å utrykke seg, sammen med barn, og sammen med voksne For de eldste barna har vi barnesamtaler, hver for seg eller i gruppe, der vi legger vekt på deres ønsker og meninger. Vi tar hensyn til deres utsagn, og planlegger hverdagen ut fra det. De voksne samtaler med barn, lytter og forsøker forstå ut fra barnas perspektiv. Barn uten språk skal også ha medvirkning på sin hverdag. Voksne i barnehagen lytter til deres signaler og kroppsspråk, og gjøre sitt beste for å tolke disse. Dialog med foreldrene er her viktig. Vi skiller mellom barnas ønsker, og deres behov. Barna skal ikke alltid få det som de ønsker, men være delaktige i det demokratiske samfunnet vi lever i. Vennskap og tilhørighet I Fjøshaugen barnehage skal alle barn være en del av et felleskap, og alle barn skal oppleve vennskap med andre. Barn skal lære og harespekt for hverandre, samt respektere andres grenser. Sosial kompetanse Fjøshaugen barnehage arbeider med å støtte og fremme sosiale ferdigheter. Med mange barn og voksne i gruppe må vi lære å vente, å dele, og ta andres perspektiver. Barnas hverdag skal preges av gode følelsesmessige opplevelser. Barna skal få veiledning når noe er vanskelig, av anerkjennende og støttende voksne. Vi har ulike hjelpemidler og pedagogiske programmer som tas i bruk ved behov, her kan nevnes «steg for steg» ,«go-stol», og annen litteratur rundt følelser og holdninger. Overgang barnehage/skole Fjøshaugen samarbeider med Spildra skole om overgangen mellom barnehagen og skolen. Vi har samarbeidsmøter på senvinteren, besøker skolen/ SFO, og kontaktlærer besøker barnehagen. Vi inviterer Kloke Kaniner fra Spildra og Mosvold barnehage til minimaraton, og er på felles «klassetur» med disse barnehagene på våren før skolestart. Kloke kaninene er på hyppigere besøk hos Mosvold og Spildra i høstsemesteret, slik at dem får treffe flere fremtidige klassekamerater. Fjøshaugen barnehage

7 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
SEPTEMBER 2014 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK ALLE: Bli kjent med hverandre og rutinene vi skal ha Kle på og av Sette på plass etter lek Vaske hender Ordensjente/gutt BRANNVERNUKE De største ungene besøker brannstasjonen Eventyr: Bukken Bruse Sanger: Lille Bukken Bruse God morgen Navnesanger Vers: Hinkelinke Fingerregle UT PÅ TUR - ALDRI SUR Mandag er turdag for alle i barnehagen. Vi har alle fokus på hvordan vi opptrer i trafikken, og lærer oss å passe på når det kommer biler KLOKE KANINER: Vi øver på å spikke når vi er i gapahuken MAURTUA: ULV BJØRNEHIET: GEIT KRÅKEREIRET: KATT ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 1 EN HJERTE FARGE: GRØNN Vi starter med å lage høstbilder/trykk Fotspor og hender i taket Tegning og maling GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. MAURTUA:Hvorfor blir løvet gult? Vi andre observerer og følger med endringene i naturen. Steg for steg: GLEDE FJØSHAUGEN BARNEHAGE

8 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
SEPTEMBER 2014 Hva gjør vi? Mål Hva tenker vi spesielt på? Rammer? Evaluering GEIT (Bjørnehiet) Barna skal få kjennskap til: - kroppsdeler, lyd, farger, hva den spiser, hva den sier og spesielle kjennetegn. Henger opp bilder, samtale i samlinger, samt ellers i dagen. Besøke geitene som beiter på Mosvold. ULV (Maurtua) Barna skal få kjennskap til: Spesielle kjennetegn; Hvor bor og lever dyret, hva spiser dyret, hvordan jakter det, pattedyr Henger opp bilder, samtale i samlinger, samt ellers i dagen. Bruke internett for å søke informasjon, leke jakten sammen med barna KATT (Kråkereiret) Lære seg hva dyret sier, koble katt til lyden MJAU, delta på sanger om katt. Vise frem og henge opp bilde av katt. BRANNVERN Barna skal bli kjent med lyden av brannalarmen, og rutiner i forbindelse med alarmen. Barna deltar på brannøvelse De største besøker brannstasjonen, lærer seg nødnummer til brann 110 Kommunikasjon, språk og tekst Lesetrappa: MAURTUA: Barnet skal kjenne navnet sitt skriftlig. BJØRNEHIET: Barnet skal kunne delta i rollelek KRÅKEREIRET: Barna skal glede seg over bevegelsessanger MAURTUA:Vi henger opp barnas navn på deres plasser i Garderoben og på badet. BJØRNEHIET: Vi gir barna input i form av eventyr, fortellinger og dramatisering KRÅKEREIRET: Ulike bevegelsessanger i samlingsstund FJØSHAUGEN BARNEHAGE

9 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
OKTOBER 2014 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK Solidaritetsarbeid: Barn hjelper barn BASAR 24. oktober Vi leser eventyr og historier fra forut UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle MAURTUA Tur til fjæra i Torsvik ELEFANT Vi ser etter sopp og bær ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 2 TO FIRKANT Vi øver på å sortere - leker i riktig kasse - form og farger - Klassifisering Farge: ORANSJE Vi løser oppgaver og aktiviter i tråd med opplegg fra forut Vi ser på hvordan barn har det i et annet land som er ulikt vårt. Vi lager rom for undring over hvordan det er å leve i et annet land. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

10 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
OKTOBER 2014 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Del 1: Vi skaffer oss oversikt Avdelingene gjennomgår denne delen på avdelingsmøte TURER Barna skal oppleve glede over lek i naturen Barna skal se endringer i naturen som følger årstiden Barna skal lære trafikkregler Barna skal bli kjent i nærmiljøet Barna skal gå på ulikt underlag Barna skal oppleve glede over å gå på tur Vi går ukentlig på tur i skogen, til gapahuken eller til andre steder i nærmiljøet Trafikk Positive voksne Korte turer, i stor eller liten gruppe FJØSHAUGEN BARNEHAGE

11 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014- 2015
OKTOBER 2014 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Måltider Barna skal spise sunn og variert kost Barna skal daglig spise frukt/grønnsaker Barna skal være deltakende i å forberede måltider Det skal være hyggelig samtale rundt matbordet Barna skal få god tid til å spise Bevisst på bruk av begreper, varmt, kaldt, hardt, mykt, størrelser, fullt, tomt. Dekke bord, dekke på og trille tralla, smøre på skiva, dekke av bordet Garderobe, stell og soving MAURTUA: Barna skal kle på seg selv Barna skal utvikle evne til å kjenne og vurdere selv hva de trenger av klær Positive voksne med ro og god tid Små grupper av barn i garderoben Samtaler i forkant av garderoben, hjelpe ungene til å tenke selv på hva de skal ha på seg ut fra været KRÅKEREIRET OG BJØRNEHIET: Barna skal prøve å kle på seg selv Barn som trenger det skal få sove i barnehagen Barna skal bli bleietørre etter modning og behov Det skal være god tid ved stell av barna. Små grupper i garderoben. Voksne hjelper med å finne frem riktige klær, og tilrettelegger for at de mest mulig skal klare selv. Trygghet og ro Toalett trening skal være positiv for barnet. Forut Barna skal få kjennskap til barn i et annet land og kultur Barna skal bli kjent med landsby barna i BAWATELE Barna skal få grunnleggende erfaring med solidaritetsarbeid Vi arbeider med Foruts pedagogiske opplegg Vi arrangerer basar for barn og foreldre i barnehagen Vi henger opp bilder Ser film, hører musikk FJØSHAUGEN BARNEHAGE

12 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
NOVEMBER 2014 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK Vi starter smått med juleforberedelser midt i måneden, alle barna lager en julegave Vi lager hemmelige gaver Månedens eventyr: MAURTUA OG BJØRNEHIET: Pepperkakegutten SANGER: En elefant kom… Tre små kinesere VERS: Fingerregla Det var en gang en kone KRÅKEREIRET: EVENTYR: Rødhette SANG: Med krøllet hale UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle. Vi bruker Gapahuken og området rundt denne. Vi bygger snøhuler og snømenn MAURTUA: Vi går til felleskjøpet og handler ved MAURTUA OG BJØRNEHIET: TIGER HUND Maurtua: Hvorfor mister trærne bladene sine? VI andre er med å følger med og observerer. ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 3 TRE TREKANT Vi leker tampen brenner Tallord og telling Farge: SVART MAURTUA OG BJØRNEHIET: Vi tegner oss selv KRÅKEREIRET : Musikkinstrumenter Maling Dansestund FNs barnekonvensjon: ”Alle barn har rett til et navn” Steg for steg: Vi hjelper hverandre GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

13 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
NOVEMBER 2014 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til området: Kommunikasjon, språk og tekst Gjøres på avdelingsmøte, ped.ledere ansvarlig for prosess Antall, Rom og Form Barna skal tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper Støtte barnas initiativ når det gjelder telling og sortering Barna skal erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Bevisste voksne som bruker matematiske begreper Voksne som resonerer og undrer seg om likheter og ulikheter sammen med barna FJØSHAUGEN BARNEHAGE

14 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
NOVEMBER 2014 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering TRAFIKK Barna lærer enkle trafikkregler Barna forlater ikke barnehagen uten voksne Barna lærer om skilt Barna trener på ulike situasjoner i trafikken Øve der det er naturlig, for eksempel når vi er ute på tur Språk, tekst kommunikasjon Barna skal oppleve et språkstimulerende miljø Målsettinger i lesetrappa vurderes Hva må vi arbeide mer med? Hva er vi gode på? FJØSHAUGEN BARNEHAGE

15 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
DESEMBER 2014 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK Adventsstund hver dag, avdelingsvis Lucia Grøtfest Vi baker til jul; Felles bakedag og juleverksted Månedens eventyr: Juleevangeliet Vi bruker flanellograf - Julesanger fra vårt sanghefte RIM/REGLE: Nisse Rød og Nisse Blå Vi tar frem julebøker Vi går på spontane turer, ingen faste turdager i desember Vi er ute når det er dagslys, for å gi kroppen energi Hvorfor blir det mørkt om kveldene? ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 4 FIRE STJERNE Vi øver på begreper om plassering – over- under – ved siden av- foran-bak Vi teller til 24… Farge: RØD Vi lager hemmelige gaver til jul… NISSEN Hvorfor feirer vi jul? Steg for steg: Overrasket GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

16 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
DESEMBER 2014 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Adventsstund på teamet Barna skal oppleve glede, forventning, trivsel og samhørighet ved samling Barna skal få kjennskap til julesanger Barna skal opptre foran publikum Daglig samling på teamet, lystenning, hjerter i vinduet, nisse, julebøker Evaluer samlingsstund generelt Mørketid Barna skal få kunnskap til hvorfor det er mørketid Barna skal få kunnskap om solas forhold til jorda Bruk internett for å finne faktaopplysninger Barna skal ha hørt om hvor sola står i forhold til jorda Undring Baking Barna skal samles om trivelig arbeid i barnehagen Barna skal få kjennskap til tradisjonell julebakst Barna skal oppleve glede og fellesskap over å skape selv Vi baker peppernøtter og lussekatter Pynte pepperkaker Forme etter evne, og smake på deigen Julegaver og julepynt Vi forbereder jula, med fokus på - Mestring Glede Kreativitet Ro Ikke stress Spille julemusikk Legge til rette for aktiviteter FJØSHAUGEN BARNEHAGE

17 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JANUAR 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK Vi lager snømenn og snøhuler SOLFEST Besteforeldrefest uke 2 EVENTYR: Gullhår SANGER: Det snør, det snør, Per spellemann, Bjørnen sover REGLE: MAURTUA: Snille doktor pillemann BJØRNEHIET: Alle mine ender KRÅKEREIRET: Vi ser i bøker UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle Vi går til GAPAHUKEN og bruker AKEBAKKEN der MAURTUA: HAI BJØRNEHIET: BJØRN GRIS Vi leter etter dyrespor ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 5 FEM SIRKEL Liten-mindre-minst Stor. større størst Farge: HVIT ALLE lager soler til solfesten KRÅKEREIRET Dansestund FNs barnekonvensjon: ”Alle barn har rett til å gå på skole, og til å lære nye ting” Steg for steg: Lei seg GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

18 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JANUAR 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til området: Natur- miljø- teknikk Gjøres på avdelingsmøte, ped.ledere ansvarlig for prosess Forming Barna skal: -oppleve kunst og utrykke kunst selv -ha felles opplevelse og føle samhørighet -jobbe med ulike prosjekter i forbindelse med våre tradisjoner -oppleve kulturformidling Bruke ulike formingsmaterialer Bevissthet i forhold til farger Samarbeid Glede seg over det barna har laget med sitt eget ”fingeravtrykk” Solfest - Føle GLEDE over å se sola etter mørketia videreføre en del av barnehagens tradisjoner - føle GLEDE over å feire sammen med alle store og små i barnehagen Barna lager sol til å henge opp på avdelingen Vi samles til felles mat med gul farge Lyset og sola kommer tilbake FJØSHAUGEN BARNEHAGE

19 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
FEBRUAR 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Samefolkets dag Barna skal få kjennskap til samene i Norge og deler av deres kultur Barnehagen markerer samefolkets dag Barna skal få kjennskap til det samiske flagg Vi forteller om samene, viser bilder, forteller samiske eventyr og sagn. Vi fargelegger det samiske flagg Karneval Barna skal oppleve glede og forventning over felles karnevalsfest for alle i barnehagen Vi synger karnevalssang, danser til spreke rytmer og slår katta ut av sekken Vi synger om hvert enkelt barn, og barnet får vise fram kostymet sitt. Samlingsstund Barna skal oppleve et positivt fellesskap med fokus på kommunikasjon, glede, undring og læring. Månedens tema, sang, lesing m.m. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

20 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
FEBRUAR 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK Vi markerer SAMEFOLKETS dag 06.02 Karneval Vi hører samiske fortellinger, synger samiske sanger, og lærer noen samiske ord REGLE: MAURTUA: Gutten skulle kjøre BJØRNEHIET: Skjæra UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle Vi går til GAPAHUKEN og bruker AKEBAKKEN der Månedens dyr: REINSDYR Sola og planetene ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 6 SEKS SEKSKANT Vi forsker på lengde og vekt, måler og veier Farge: GRÅ Vi tegner/maler det samiske flagg Vi lærer om samisk kultur og tradisjon Vi lager karnevalskatter KRÅKEREIRET: Dansestund Musikkinstrumenter Vi besøker Mosvold barnehage MAURTUA: FNs barnekonvensjon: «De som bestemmer skal alltid tenke på hva som er best for barn." Steg for steg: REDD GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

21 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
FEBRUAR 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til området: Etikk – religion og filosofi Samarbeid barnehage - hjem Gjøres på avdelingsmøte, ped.ledere ansvarlig for prosess Foreldre-samarbeid Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. ( rammeplan side 18) Kvalitet i de daglige møtene? Kvalitet og innhold i foreldresamtaler? Kvalitet og innhold i foreldremøte? Barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Barna skal bli kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kultur og samfunn Våre verdier? Skape rom for undring og gode samtaler Være bevisste voksne forbilder Menneskerettigheter? (se rammeplanen s 45) FJØSHAUGEN BARNEHAGE

22 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
FEBRUAR 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Samefolkets dag Barna skal få kjennskap til samene i Norge og deler av deres kultur Barnehagen markerer samefolkets dag Barna skal få kjennskap til det samiske flagg Vi forteller om samene, viser bilder Vi fargelegger det samiske flagg Karneval Barna skal oppleve glede og forventning over felles karnevalsfest for alle i barnehagen Vi synger karnevalssang, danser til spreke rytmer og slår katta ut av sekken Samlingsstund Barna skal oppleve et positivt fellesskap med fokus på kommunikasjon, glede, undring og læring. Månedens tema, sang, lesing m.m. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

23 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
MARS 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK VINTER OG VÅR SKIDAG SANGER: 5 små apekatter REGLE: Å hei å hi EVENTYR: Den lille røde høna KRÅKEREIRET Vi ser i bøker om hesten REGLE: Ride, ride, ranke Sangkort UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle Hva betyr det å være allergisk? MAURTUA: GEPARD BJØRNEHIET: APEKATT KRÅKEREIRET: HEST ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 7 SJU KORS Vi spiller spill, og forsker på terninger Farge: ROSA Vi lager fuglematholdere/fuglemat Trolldeig Dansestund Vi besøker husene til de vi kjenner i nærheten Steg for steg: SINT GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

24 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
MARS 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til områdene: Kropp, bevegelse og helse Barns medvirkning Gjøres på avdelingsmøte, ped.ledere ansvarlig for prosess Antall, Rom og Form Barna skal øve på telling og plassering med spill, puslespill og terninger Barna skal få kjennskap til terningen Barna skal erfare plassering, og slik utvikle sine evner til lokalisering Barna skal få kjennskap til preposisjoner Bevisste voksne som bruker matematiske begreper Månedens tall visualiseres, barna maler, tegner, og henger opp tallet på veggen Bruk terning for å automatisere bildet av mengde Voksne som resonerer og undrer seg om likheter og ulikheter sammen med barna Kropp. Bevegelse og helse Utetid Barna skal oppleve glede over å være ute i all slags vær Barna skal styrke sin motorikk gjennom allsidige erfaringer ute Barna skal få forståelse av ulik påkledning i ulikt vær Voksne skal delta sammen med barna Voksne spredt på hele område FJØSHAUGEN BARNEHAGE

25 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
APRIL 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK PÅSKE PÅSKEFROKOST 11.04 I uke 14 og 15 lager vi påskepynt og snakker om påskebudskapet. Vi planter salat, sukkererter og blomsterløker (hvis været tillater det) PÅSKEBUDSKAPET Vi bruker flanellograf Sang: En liten kylling i egget lå Jeg gikk en tur på stien VERS: Maurtua:Spirrevirrevipp Bjørnehiet: Når jeg blir dame UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle Vi ser etter VÅRTEGN MAURTUA: SMÅFUGLER Hvor kommer småfuglene fra? Hvor har de vært? Hvordan finner de frem? BJØRNEHIET OG KRÅKEREIRET: HØNE/KYLLING ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 8 ÅTTE ÅTTEKANT Vi setter sammen former til mønster FARGE: GUL Vi lager påskepynt Vi maler og tegner vårtegnene vi ser MAURTUA OG BJØRNEHIET: Vi kjører buss, og besøker andre barnehager Vi ser på skilter i trafikken Steg for steg: TRIST SI STOPP GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

26 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
APRIL 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til områdene: Ledelse i barnehagen Personalsamarbeid Gjøres på personalmøte Styrer ansvarlig for prosess Kommuni-kasjon, språk og tekst Vi evaluerer i tråd med områdene i lesetrappa Fokus på: Bøker, bilder og ulikt lekemateriell tilpasset alder Følge tema i tekstskaping Delta i rolleleken Bøker, tekst, bilder, lek, sang, rim, regler. Dokumentasjon med bilder og tekst Tilrettelegging for rollelek Se lesetrappa Påske forberedelser Barna skal få kjennskap til påskebudskapet og den kristne kulturarv Barna skal lage påskefrokost, og samles med sine foreldre til felles måltid. Barna skal lage enkel påskepynt Vi bruker flanellograf til påskebudskapet FJØSHAUGEN BARNEHAGE

27 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
APRIL 2014 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering NATUR; MILJØ og TEKNIKK Vi sår og planter løk og frø Vi ser etter vårtegn Fugler Barna skal få erfaringer og kunnskap om ulike vekster Barna skal oppleve glede ved å se at det spirer og gror Barna skal få kunnskap om årstiden Barna skal få kunnskap om fuglene rundt oss Barna skal plante selv. Løker sendes hjem, ringblomster , sukkererter, salat o.l plantes direkte ut i bed. Vi ser på endringer i naturen når det våres Vi lytter etter fuglesang Vi titter på fuglene rundt oss LEKEMILJØ INNE Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfyllte opplevelser og aktiviteter(). Inne Inspirer vi til skaperglede Gode, allsidige opplevelser Har vi det ryddig? Lager vi et trivelig lekemiljø? FJØSHAUGEN BARNEHAGE

28 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
MAI 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK SKRAMLETOG 17. MAI forberedelser Vi planter og gjør klar kjøkkenhage og blomsterbed DUGNAD MAURTUA OG BJØRNEHIET: Den stygge andungen SANGER: En liten grønn frosk, Det satt to katter på et bord VERS: Musehuset Ride, ride ranke KRÅKEREIRET EVENTYR: Bukken bruse SANGER: Lille bukken bruse, Bæ, bæ lille lam UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle Gårdsbesøk/ besøke dyrene i nærmiljøet Vi hermer etter hverandre MAURTUA: DELFIN BJØRNEHIET: FROSK KRÅKEREIRET: SAU Hvorfor er det «spytt» i blomstene? ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 9 NI PIL Kart Hvor er barnehagen? Farge: Blå Vi maler norske flagg Musikkinstrumenter Vi planter salat, sukkererter og blomsterløker Trafikk Vi fortsetter å se på skiltene rundt oss Steg for steg: Når jeg ikke får det som jeg vil? GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

29 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
MAI 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til områdene: Nærmiljø og samfunn Fysisk miljø Gjøres på avdelingsmøte, ped.ledere ansvarlig for prosess Antall, Rom og Form Barna skal få kjennskap til kart og hvordan vi bruker dette Enkle kart over nærmiljøet 17.mai Skramletog Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer 17. mai Barna skal få kjennskap til det norske flagg Barna skal kjenne nasjonalsangen tradisjoner Vi formidler historie Vi fargelegger/lager flagg Øver på 17.mai rop og nasjonalsang Vi går i skramletog i nabolaget FJØSHAUGEN BARNEHAGE

30 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
MAI 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Måltider Barna skal spise sunn og variert kost Barna skal daglig spise frukt/grønnsaker Barna skal være deltakende i å forberede måltider Det skal være hyggelig samtale rundt matbordet Barna skal få god tid til å spise Bevisst på bruk av begreper, varmt, kaldt, hardt, mykt, størrelser, fullt, tomt. Dekke bord, dekke på og trille tralla, smøre på skiva, dekke av bordet Garderobe, stell og soving MAURTUA: Barna skal kle på seg selv Barna skal utvikle evne til å kjenne og vurdere selv hva de trenger av klær Positive voksne med ro og god tid Små grupper av barn i garderoben BJØRNEHIET OG KRÅKEREIRET: Barna skal prøve å kle på seg selv Barn som trenger det skal få sove i barnehagen Barna skal bli bleietørre etter modning og behov Det skal være god tid ved stell av barna. Trygghet og ro Toalett trening skal være positiv for barnet. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

31 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JUNI 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK MINIMARATON SOMMERFEST med KUNSTUTSTILLING MAURTUA OG BJØRNEHIET: EVENTYR: Prinsessen på erten REGLE: Lekediktet KRÅKEREIRET: EVENTYR/BOK: Marihøna Sangkort UT PÅ TUR-ALDRI SUR Mandag er turdag for alle KLOKE KANIN: Avslutningstur (fjelltur- dagstur) SMÅKRYP INSEKTER Vi ser på maurtua ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI 10 TI OVAL Peketelling Videretelling FARGE: LILLA Farge: LILLA Maling Vi lager sommerfuglbilder Kunst til kunstutstilling Vannlek Dansestund Vi går spontane turer i nærmiljøet Steg for steg: Å BRY SEG GODSTOL – Vi sier fine ting til hverandre. FJØSHAUGEN BARNEHAGE

32 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JUNI 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vi vurderer vår barnehage Vi gjør oss kjent med eget ståsted i forhold til området: Overgangen barnehage skole Vi gjennomgår vurderingsskjema på personalmøte, og vurderer egen praksis Forming Barna skal: -oppleve kunst og utrykke kunst selv -ha felles opplevelse og føle samhørighet -jobbe med ulike prosjekter i forbindelse med våre tradisjoner -oppleve kulturformidling Bruke ulike formingsmaterialer Bevissthet i forhold til farger Samarbeid Glede seg over det barna har laget med sitt eget ”fingeravtrykk” Sommerfest og kunstutstilling Barna skal GLEDE seg over å feire sammen med alle store og små i barnehagen Markere avslutning for skolebegynnere -Samle barnas familie til hyggelig lag, fremme samhold og stolthet over barnehagen vår. Barna skal vise fram produkter de har skapt i løpet av året, og føle stolthet og glede. Barna skal oppleve en trivelig fest sammen med sin familie FJØSHAUGEN BARNEHAGE

33 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JUNI 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Overgangen barnehage/ skole Vi samarbeider konstruktivt med skolen, for å sikre barna en best mulig overgang. Barns rettigheter - Alle barn har rett til å vite om rettighetene sine Hvordan har dette arbeidet fungert i året som har gått? Kommunikasjon språk og tekst Barna skal opptre foran publikum Synge/opptre på sommerfesten FJØSHAUGEN BARNEHAGE

34 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JULI – AUGUST 2015 AKTIVITETER og TRADISJONER KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE NATUR, MILJØ og TEKNIKK VANN – vi leker med vann, med vannspreder, lager sølekaker og koser oss med sommervarme SÅPEBOBLER INNSEKTSFELLER Vi leser og synger det vi har lært til nå i år Vi ser i bøker om småkryp og innsekter UT PÅ TUR - ALDRI SUR Mandag er turdag for alle også i sommer SMÅKRYP INSEKTER Vi lærer mer om maurtua ANTALL, ROM og FORM KUNST, KULTUR og KREATIVITET NÆRMILJØ OG SAMFUNN ETIKK, RELIGION og FILOSOFI Vi teller og legger sammen. Vi sorterer Vi maler og tegner – ute og inne Vi repeterer alle fargene Vi går spontane turer i nærmiljøet Ekstra fokus på barns medvirkning Vi finner nye venner i ferietiden, og er sammen store og små FJØSHAUGEN BARNEHAGE

35 FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015
JULI - AUGUST 2015 Hva? Hvorfor? Mål Hvordan? Hva tenker vi spesielt på? Evaluering Vann Barna skal få positive opplevelse med vann Barna skal ha tilgang på vann i utetia. Lage demninger, sølekaker og grise med vann Såpebobler Barna skal oppleve glede og undring over bobler. Barna skal få kunnskap om hva som skal til for å lage bobler La ungene selv få blande vann og såpe for å se hvor mye de trenger av hver del. Glede Innsekts feller Barna skal få kjennskap til småkryp og innsekter som fins i barnehagen Sette ut innsektsfeller med mat i. Bruk skogen vår, husk å slipp ut alt levende etter at vi har studert det. Sommer og ferietid Barna skal ha late dager i barnehagen som er preget av ro og ferie Barna skal få positive opplevelser i barnehagen Ukentlige turer Samlingsstund Spontane aktiviteter Rolige dager FJØSHAUGEN BARNEHAGE


Laste ned ppt "FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN 2014 – 2015 FJØSHAUGEN BARNEHAGE FJØSHAUGEN BARNEHAGE 2014-2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google