Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reginalt brukerutvalg 23. juni 2006 Rådgiver Terje Haaland 74 83 99 73 / 911 73 630.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reginalt brukerutvalg 23. juni 2006 Rådgiver Terje Haaland 74 83 99 73 / 911 73 630."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reginalt brukerutvalg 23. juni 2006 Rådgiver Terje Haaland Terje.haaland@rus-midt.no 74 83 99 73 / 911 73 630

2 Rusbehandling Midt-Norge HF Helse Midt-Norge RHF etablerte et eget helseforetak for tverrfaglig spesialisert rusbehandling fom 01.01.2004 Hensikten er m.a. å synliggjøre brukerne, og beholde mangfoldet innenfor behandlingsapparatet Omfatter 4 offentlige og 3 private enheter (driftsavtaler) Visjon: ”Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler”

3 Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Rusbehandling Midt-Norge HF LAR-Midt Lade Behandlings- Senter NKS Kvamsgrind- kollektivet Nidaros- klinikken Veksthuset Molde Vestmo Behandlings senter MNK Administrasjon Tyrilistiftelsen Poliklinisk og døgn- behandling i psykisk helsevern i de andre HF’ene Stort antall gjestepasientplasser

4

5 Målsetting med handlingsplanen Rusmiddelavhengige skal få et bedre tjenestetilbud som: er dimensjonert i tråd med det samlede behandlingsbehovet i regionen er samordnede og koordinerte både internt i spesialisthelsetjenesten og med kommunenes helse- og sosialtjenester er tverrfaglige og derved ivaretar både helsemessige og sosiale sider av pasientens problemer holder høy kvalitet

6 Overlevert til prosjekteier Dag Hårstad 29.09.2005 jfr prosjektoppdrag fra 12.04.2005 Prosjektrapport Rus/psykiatriproblematikk: Hvordan sikre god behandling, samhandling og kompetanse i spesialisthelsetjenesten Helse Midt-Norge?

7 Prosjektgruppe for utredning av rus- psykiatritilbudet 2005: Rusbehandling Midt-Norge etablerte en prosjektgruppe bestående av representanter fra alle HF’ene i Midt-Norge, med formål å utrede tilbudet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og alvorlig rusmiddelmisbruk (dobbeltdiagnosepasienter) Prosjektgruppen har også vurdert fremtidige behov for utvikling av tjenester til rusmiddelavhengige knyttet til psykisk helsevern. Rapporten ble ferdigstilt i september 2005.

8 Hovedlinjer i handlingsplan Samhandling Kapasitet Kvalitet Tverrfaglighet Samlet plan med betydelig vekt på økning av rusbehandling i psykisk helsevern

9 Formalisering av samhandling Faste møter på ledernivå fom 2006 Avtaler med kommunene gjennom forhandlinger med KS Felles tiltak med kommunene FoU-koordinator

10 Kapasitet Poliklinisk behandling: Poliklinisk og ambulant behandling Rusteamene/PUT/ARP styrkes med 2-4 årsverk pr team Styrking av ambulante team i det polikliniske arbeidet

11 Kapasitet Nye døgntilbud innen psykisk helsevern: Ny avd i HNT for avrusning/utredning Ny regional rus/psykiatripost ved Østmarka Innenfor hvert HF skal minst en av døgnenhetene i DPS gi tilbud til aktuelle DD-pasienter

12 Kapasitet Nye døgntilbud innen rusforetaket: Ny regional rusinstitusjon for ungdom/yngre voksne 10 nye avrusningsplasser

13 Kvalitet Dokumentasjon av god praksis Pasienttilfredshetsmålinger Risiko- og sårbarhetsvurdering i 2006 for å sikre faglig forsvarlig bemanning Kompetansehevingsprogram gjennomføres i 2006

14 Tverrfaglighet Alle avdelinger skal tilbud om tverrfaglige tjenester Det lages en rekrutteringsplan for 2006- 2007

15 Tiltak innen Rusbehandling Midt- Norge 65 nye behandlingsplasser for langtidsbehandling 10 nye avrusningsplasser Ny regional rus/psykiatripost for ungdom/yngre voksne i Rusbehandling Midt-Norge Økt kapasitet LAR

16 NrTiltakAnsvarligKostnadsestimatTime plan 20062007200820092010 1BrukermedvirkningAlle0,5 2006/10 2Lærings og Mestrings Senter-funksjonRMN1,00,5 2006/10 3IntegreringstiltakRMN0,5 2006/10 4Styrking Rusteam/PUT/ARP (2-4 årsverk pr team)Sykehus HF4,0 2006/08 5Poliklinikketablering ved RMNs enheterRMN3,02008 610 nye avrusningsplasserRMN4,5 2006/07 7Ny post Helse Nord-Trøndelag for avrusning/utredning/krise HNT5,010,02006/07 8DPS døgntilbud i alle sykehus HF (poster med 4-8 plasser) Sykehus HF14,0 2006/07 9DD-tilbud i psykiatriske avdelingerSykehus HF1,0 2007/08 10Regional rus/psykiatripost ved St. Olavs H, ØstmarkaSt.Olavs2,014,02006/07 11Regional rus/psykiatripost for ungdom/yngre voksne i Rusbehandling Midt-Norge RMN2,017,02006/07 12Videreutvikling NidarosklinikkenRMN2,02006 13Utvidelse med 65 døgnplasser langtidsbehandlingRMN17,02007 14FoU koordinatorRMN +0,52006 15KompetansehevingsprogramAlle1,02006/10 16Rekrutteringsprogram leger/psykologerRMN0,52006/10 SUM årlig kostnad (MNOK)37,583,09,51,5

17 Handlingsplan - kostnader Totale kostnader i 2010 er 133 MNOK, hvorav 56.5 MNOK for rusforetaket

18

19 Kommunenes rolle Samme krav som før ihht LOST Styrking av kommuneøkonomien –Vil rusmiddelavhengige bli prioritert? –Handler mye om kunnskap og holdninger Rett til nødvendig helsehjelp i spes.h.t. –Krever både høy nytte og høy alvorlighet Felles tiltak med kommunene –Brygga, No 46 og Jarlegården –Avtaler som dekker kritiske områder

20

21

22 Brukerutvalg RMN – noen av oppgavene siste år Regionalt rusprogram Pasient og pårørendeopplæring LAR-brukerutvalg Retningslinjer LAR Institusjonsbesøk Drøfting av aktuelle problemstillinger Div høringsarbeid

23 Fokusområder i 2005/2006 Kvalitetsarbeid (EQS) –Kvalitetssikring av interne rutiner og regelverk Kompetansestyrking (mange nytilsatte/ nye tjenestetilbud) Implementering av individuell plan –Deltaking i Legeforeningens gjennombruddsprosjekt (”Bedre rusbehandling”) Prosjekt: Barn i Rusfamilier (Birus). –Et samarbeidsprosjekt med Midt-Norsk Kompetansesenter. –Kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og for kommunene. Samhandling –Etablert kontaktutvalg med LMS og tidligere brukere. –Selvhjelpsgrupper


Laste ned ppt "Reginalt brukerutvalg 23. juni 2006 Rådgiver Terje Haaland 74 83 99 73 / 911 73 630."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google