Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen
Per Morten Hoff, IKT-Norge

2 Viktig digitaliseringsprosjekt som vi heier på, men vi har vært bekymret for tiden og for informasjonen til brukerne og risiko

3 Vi er i ferd med å bli beroliget
IKT-Norge ba om utsettelse av prosjektet med et år. Finans har sagt nei til dette. Og nå blir det eDag fra januar Siste frist for å trekke i nødbremsen er 15 sept. Det vil ikke skje. Men norske bedrifter kan få seg en betydelig overraskelse om de ikke tar dette på alvor. Overgangen kommer på det mest kritiske tidspunkt for alle landets økonomiavdelinger. Starter dere ikke med forberedelser i løpet av høsten kan man glemme juleferien i år. Tenk over om dere må leie inn hjelp, i desember blir det nok kø!

4 Digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.

5 Skattebetalingsloven §5-11
Tverretatlig forvaltning a- opplysningsloven Ligningsloven § 5-2 Skattebetalingsloven §5-11 Folketrygdloven § 24-2 Folketrygdloven §§ 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4 Statistikkloven § 2-2

6 A-meldingen baserer seg på fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. I dag er det et utvalg virksomheter som leverer oppgave til lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå – denne informasjonen vil nå SSB kunne hente direkte ut fra a-meldingen. Fra NAV er det melding om arbeidsforhold til Aa-registeret som vil i inngå i a-meldingen. Fra Skatteetaten er det lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift og terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som vil inngå i a-meldingen.

7 A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal
Den opplysningspliktige, arbeidsgiveren, leverer a-meldingen gjennom sitt lønns- og personalsystem eller gjennom manuell registrering i altinn. Det er satt opp et mottakssystem som tar i mot meldingen og fordeler opplysningene til de tre etatene. Etatene får kun den informasjon de etter loven har krav på. Den opplysningspliktige vil få en tilbakemelding på at meldingen er mottatt. Det vil også komme en innsynsmuligheter både for inntektsmottakere, altså de ansatte, og for de opplysningspliktige. Denne innsynstjenesten vil være tilgjengelig gjennom pålogging i altinn.

8 Ingen nye data inn, men på nye metoder og nye måter og nye frister og konsekvenser

9 Fordeler for virksomheter
Samkjørte prosesser Felles kode- og regelverk Digital rapportering Riktigere grunnlag, færre henvendelser STATUS: vi skal tappe lønns- og personalsystemene for opplysninger som allerede finnes. Vi har derfor hatt tett dialog med LPSene i utformingen av ordningen opplysningspliktige skal jevnlig rapportere status, ikke endringer (unntak: start- og stoppdatoer til Aa-reg.) SAMKJØRTE PROSESSER: fra ulike skjemaer til ulike tider til en melding med frist 5. i påfølgende mnd, men med mulighet for å levere i forbindelse med lønnskjøring samlet rapportering til tre etater for ansettelses og inntektsforhold kan rapportere så mange ganger man vil, så lenge den samlede innrapporeringen oppfyller kravene FELLES REGEL- OG KODEVERK: NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner og endrer sine regel- og kodeverk, slik at lønnsgrunnlag og annen informasjon blir likt benyttet i utregninger i etatene. Dette vil gjøre de offentlige etatene mer samkjørte, og lettere for opplysningspliktige å forstå. Tallkodene slik vi kjenner dem fra Lønns- og trekkoppgaven vil forsvinne (LTO-kodene blir altså borte). Det vil komme nye begrep istedenfor tallkoder, og en grundig veiledning vil hjelpe deg til å finne frem til de riktige rapporteringspunktene. Slipper avstemming mot LTO DIGITAL RAPPORTERING: A-meldingen skal leveres digitalt. Dette kan gjøres gjennom lønns- og personalsystemet der store deler informasjonen ofte ligger tilgjengelig. Eller gjennom registrering i altinn-portalen. Mottaket av a-meldingen vil skje umiddelbart, og innen du har rukket å hente en kopp med kaffe har systemet gitt deg tilbakemelding på at meldingen er mottatt, og eventuelt en feilmelding dersom rapporteringen ikke oppfyller de tekniske kravene – for eksempel dersom et personnummer mangler. Vi ber om opplysninger som virksomhetene i dag allerede har, og rapportering kan gjøres enkelt ved å "trykke innsendelsesknappen" i lønns- og personalsystemet. RIKTIG GRUNNLAG – FÆRRE HENVENDELSER: Et riktigere grunnlag gir etatene et bedre grunnlag når de skal beregne ytelser. Dette vil også komme virksomhetene til gode. La oss ta et konkret eksempel (skift slide)

10 Samfunnet: Mer effektiv
Fordeler for Samfunnet: Mer effektiv forvaltning Ordningen vil få en positiv effekt også på samfunnet. Med oppdaterte opplysninger vil Skatteetaten ha et bedre grunnlag for skatteberegning, og den enkelte vil få en mer riktig skatt. Ytelser fra NAV baserer seg på oppdatert informasjon om ansettelses- og inntektsforhold hos den enkelte. Dette gir bedre og raskere saksbehandling – og færre feilutbetalinger. Kontroller vil være lettere å utføre for både NAV og Skatteetaten (fordi opplysningene allerede er oppdaterte). Statistikk vil baseres på faktiske opplysninger fra alle og ikke på et utvalg. Dette vil gi bedre statistikk – til gode både for virksomhetene og for den enkelte inntektsmottaker. For eksempel kan man se faktisk lønnsstatistikk og gjennomsnitt for en gitt stilling – dette kan gi bedre grunnlag for lønnsforhandlinger. SSB vil få større og bedre datagrunnlag enn i dag og dermed høyere kvalitet på statistikken. Det vil for eksempel bli bedre statistikkgrunnlag til lønnsoppgjørene og økonomisk planlegging. Det vil også bli mulig med hyppigere publiseringer. I tillegg kommer det en innsynstjeneste for både virksomhetene og inntektsmottaker. Dette gjør at det vil være lettere å få oversikt over hvilke opplysninger som er rapportert inn. A-ordningen legger også grunnlaget for fremtidige muligheter – og er for eksempel nødvendig for at NAV skal kunne gjennomføre uførereformen. Med forenklet regelverk vil det være lettere å forstå og forholde seg til det offentlige og til tjenestene.

11 2 parallelle kommunikasjonsløp
Faste generelle løp som går hele prosjekt-perioden på tvers av alle målgrupper Løpende kommunikasjon Tiltak og aktiviteter dedikert mot ulike målgrupper Segmentert Eksempler her: LØPENDE: Altinn.no-sidene (hovedkanal), nyhetsbrev, informasjonsmøter, brosjyrer osv. SEGMENTERT: interesseorganisasjoner, informasjonsmøter, brevutsending

12 Styrt budskap i faser mot store virksomheter
Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Skape interesse og bevisstgjøre «forhold deg rolig» Besvare: Hva er a-ordningen? Når kommer det? Skape forståelse og handling «gjør deg klar» Hva og når må jeg gjøre hva av forberedelser? Påminnelse og utdypende informasjon og støtte «vær klar» Hvordan tilpasser jeg meg? Hjelp og støtte Holde oppdatert «rapporter!» Spørsmål knyttet til innrapportering (EFF)

13 Styrt budskap i faser mot små og mellomstore virksomheter
Høst 2014 Vår 2015 Skape bevisstgjøring, forståelse og handling «vær klar!» Besvare: Hva er a-ordningen? Hvordan tilpasser vi oss? Hvordan gjør vi det? Hjelp og støtte Holde oppdatert «rapporter!» Spørsmål knyttet til innrapportering (EFF)

14 Et omfattende informasjonsløp
Elektroniske kanaler 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Løpende oppdatering av altinn.no/a-ordningen Løpende oppfølging av Skatteetaten.no, NAV.no, SSB.no, kanaler for SKO, samt intranett Plan for sosiale medier: Twitter, LinkedIn osv. Drift av aktiviteter på sosiale medier Markedsmateriell og profilering Nyhetsbrev hver annen måned Visuell profil etableres Grafisk produksjon av materiell og profilering Markedsmateriell, brosjyrer, give aways etc - produksjon on demand Dette er oppsummert hva som gjøres på kommunikasjonssiden i EDAG-prosjektet. Direkte markedsføring Presentasjoner Deltagelse på Konferanser, møter, samlinger i etater, organisasjoner, egne fora for dedikerte målgrupper Aktiviteter mot segmenter, i samarbeid med segmentoppfølgere: Kurs, møter, konferanser, direkte mails Artikkel og tekstproduksjon Media og PR Budskap Proaktiv oppfølging av plan og forvaltning av budskapsplatform, annonsering i media Etablere mediaplan Beredskap og håndtering av henvendelser fra media Budskapsutvikling, artikkelproduksjon; til dedikerte media og generiske artikler til utsendelse Andre aktiviteter Forankringsmøter med organisasjoner, samarbeid tverretatelige fora, Oppfølging prøvedrift og LPS med kommunikasjonsfaglig bistand Faglig bistand og rådgivning i prosjektet

15 Tidsplan for brevutsending
Januar Juni August September 0-5 ansatte (papirbrukere) 0-8 ansatte Tidsplan for brevutsending. I de tilfellene vi har e-postadresse, sendes det ut e-post. Har vi ikke epostadresse, sender vi fysisk brev. Der vi har et mobilnummer til virksomheten (daglig leder), sender vi også en SMS. 9-29 ansatte ansatte 1000+ ansatte Kommuner Utland

16 Status edag og prøvedrift

17 LPS-leverandører og start prøvedrift Status per 20
LPS-leverandører og start prøvedrift Status per 20. juni 2014 – totalt 36 lønnssystemer Admin123 Adonis Easy-Regn Excelar Lønn Protago SunPro Lønn TaxiTotal Hogia Lønn OCS HR Paga Personec Lønn Visma Avendo Lønn Visma Lønn ASPECT4 DR-økonomi E-Business Suite Harmoni Lønn Visma Contracting Xledger Huldt & Lillevik JR Taxi Regnskap Nettlønn VIVALDI Agresso Agro Økonomi InfoADB Lønn InfoEasy Lessor Payroll Uni Micro Økonomi Visma Enterprise HRM Formula Midas Lønn Mamut SAP Norlønn Tripletex 17

18 Tips: Spør din LPS-leverandør hvordan de ligger an i forhold til eDag
Tips: Spør din LPS-leverandør hvordan de ligger an i forhold til eDag. Ikke alle leverandører er like våkne og det er din bedrift som sitter med Svarteper! Sjekk deres tilgang på brukerstøtte!

19 Tall for juni - overordnet
77 opplysningspliktige har sendt inn a-melding for juni. 34 er nye. I tillegg har 12 nye virksomheter startet rapportering for tidligere måneder, i alt 46 nye. I alt har 125 virksomheter sendt inn tom juni Noen nye i juni er: Østfold Fylke, Hå Kommune, Lovisenberg Sykehus, Elkjøp, Mattilsynet, Schibsted, PGS, Akershus fylke, Hordaland fylke, Sykehuset i Vestfold, Nordea, Telenor 20 systemleverandører i prøvedrift 4 nye systemleverandører i juni: Visma HRM, Infoeasy, Lessor payroll, Uni Økonomi

20 Tips forberedelser Rydd i ansattopplysninger ellers får dere feilmeldinger. De som ikke er ansatt må ut av registeret! Størst utfordringer for bedrifter som har mange ansatte med ulike stillingsbrøker. F.eks. helsesektoren, barnehager, skole, og virksomheter med stort innslag av innleid arbeidskraft. Feriepengegrunnlaget har i prøvedriften vist seg vanskelig – mange feil her. Inntekstsavstemming må til! RYDD – RYDD - RYDD

21 EFF og utvalgte intressenter
Eiere NAV SSB Skatteetaten Opplysningspliktige Arbeidsgivere Pensjonsutbetalere Frivillige organisasjoner Tjenesteleverandører Partnere Lønns- og personaldatasystemer Skatteoppkrevere Leverandører Altinn (Autentisering og innsending) SOL Skatteetaten (Brukerstøtte) SITS Skatteetaten (Utvikling og drift)

22 Hvem svarer på hva? Eksempler Altinn Sone for arbeidsgiveravgift
Utfylling av arbeidsgiveravgift i a-meldingen Veileder opplysningspliktige i valg av sone Betalingsutsettelse/betalingsoppdeling for arbeidsgiveravgift/forskuddsskatt Henviser til Skatteoppkrever Veileder opplysningspliktige i søknad om betalingsutsettelse Frigivelse av beløp på skattetrekkskonto Veileder opplysningspliktige i søknad om frigivelse Bruk av yrkeskodeverk (STYRK) Utfylling av STYRK-kode i a-meldingen SSB: Valg av rett STYRK-kode for virksomheten Beregning av ytelser Henviser til NAV NAV: Informerer om opptjening og beregning av ytelser Opplysningspliktig ønsker innsyn i Aa-registeret Minner om innsynstjenesten til NAV NAV: Veileder opplysningspliktige i bruk av innsynstjenesten Manglende personnummer/D-nummer Henviser til Folkeregister SKD: Veileder opplysningspliktige/skatteyter i bestilling av d-nummer Tilgangsnivå, roller og rettigheter i Altinn Orienterer om aktuelle tilganger for å sende inn a-melding Veileder opplysningspliktig i delegering av roller og rettigheter

23 Egen helpdesk vil bli opprettet, men her kan det bli kø?
Generelle spørsmål om a-ordningen Innlogging og innsending av a-meldingen Frister, betalinger og sanksjoner Om arbeidsforhold i a-meldingen Om rapportering av ytelser (lønn, pensjon, næringsinntekt etc) i a-meldingen Korrigeringer og tilbakemeldinger Tekniske feil EFF vil ikke besvare etatsfaglige spørsmål

24 Eksempler på henvendelser under prøvedrift
Vi har lønningsdato den 20. mens a-meldingen har frist den 5. – må vi endre lønningsdato? Kan vi ta ferie i hele juli når a-meldingen skal sendes månedlig? Når skal vi betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk? Trenger jeg å melde inn opplysninger om arbeidsforhold når det ikke er noen endringer? Jeg har hørt at LTO-kodene ikke skal brukes mer. Hva skal vi bruke da? Hvis vi ikke lenger skal sende inn lønns- og trekkoppgaver, hva skal de ansatte få? Hvordan retter jeg feil i en innsendt a-melding? Jeg har utenlandske arbeidstakere som mangler fødselsnummer / D-nummer. Hvordan rapporterer jeg? Hvordan kan jeg sende inn a-melding? Vi ansatte en ny i januar, som får sin første lønning i februar. Når skal han meldes inn i a-meldingen?

25 Hvor mye tid tar det å tilpasse seg
Umulig å svare konkret på – dette er strikk i metervis, men har man orden i sine registre vil det trolig gå rimelig bra, men nå skal man altså rapportere hver måned. Tidligere rapport på sykefravær en gang pr år. 5 februar vet vi Dagbøter om man ikke følger opp, men her vil nok overgangen bli myk. Første utkast til dagbøter var helt ute av proporsjoner. Oslo Kommune kunne f.eks få 2mill kr i dagbøter pr mnd om de var for sene. Dette er nå reversert, men vi vet enda ikke nivået.

26 Unntak: Kriterier for å gå inn på tilpasset innføring
Virksomheten er kompleks, eksempelvis desentral virksomhetsstruktur med mange virksomheter, mange lokasjoner, komplekse lønnarter, mange ansatte. Kompleksiteten må tilsi at tiden frem til ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre en implementering med rydding i datakvalitet (arbeidsforhold, lønnarter), endring i systemoppsett, tilpasning i arbeidsrutiner/arbeidsprosesser og eventuell informasjon/kursvirksomhet.

27 Krav til opplysningspliktig som skal vurderes for tilpasset innføring
Må være bruker av et lønnssystem. Små virksomheter uten lønnsystem kvalifiserer ikke da forberedelsene for å komme igang med a- ordningen er begrenset. Må ha vært i dialog med LPS og brakt klarhet i endringsbehov tilknyttet oppgradert systemløsning, og hvilken støtte systemleverandøren kan gi. Må kunne fremlegge en internt forankret implementeringsplan og ha en utnevnt prosjektleder. Hvis ikke må dette utarbeides før vurderingsprosess startes. Må ha orden på alle skatter og avgifter.

28 Hvem får trøbbel? Utenlandske foretak som ikke har et norsk regnskapsprogram De som tror at dette går over De som ikke har ryddet i sine registre over ansatte

29 Ingen grunn til å utsette forberdelsene

30 Som alltid er det små detaljer som kan ødelegge
Som alltid er det små detaljer som kan ødelegge. Dobbeltsjekk grunnlaget

31 Action – action –action NÅ!


Laste ned ppt "eDag: Som julekvelden på økonomiavdelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google