Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har vi overlatt for mye til kommunene ? Om fremtidig oppgavefordeling mellom den kommunale helse-og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten Wenche.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har vi overlatt for mye til kommunene ? Om fremtidig oppgavefordeling mellom den kommunale helse-og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten Wenche."— Utskrift av presentasjonen:

1 Har vi overlatt for mye til kommunene ? Om fremtidig oppgavefordeling mellom den kommunale helse-og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten Wenche Frogn Sellæg, Sykehuset Namsos

2 Hva har vi overlatt ? Hva mer vil vi overlate ? Er det på tide å ta noe tilbake ?

3 Den tradisjonelle oppfatning ” Sykehusene velter ” Sykehusene velter oppgaver over på oppgaver over på kommunene ” kommunene ”

4 Oppgaver overtatt av kommunen Styrt overføring fra Staten Styrt overføring fra Staten Kommunal egenutvikling Kommunal egenutvikling En følge av utviklingen i sykehusene En følge av utviklingen i sykehusene (Sintef Rapport november 04) (Sintef Rapport november 04)

5 Styrt overføring fra Staten Sykehjemsreformen Sykehjemsreformen Ansvarsreformen Ansvarsreformen Opptrappingsplan Opptrappingsplan for psykisk helse for psykisk helse

6 Kommunal egenutvikling Kommunenes ideologisk betingede valg: Opprusting av sykehjem Opprusting av sykehjem Kraftig økning av omsorgsboliger Kraftig økning av omsorgsboliger Nedbygging av aldershjem Nedbygging av aldershjem Differensiering av tilbudene Differensiering av tilbudene Høyere antall årsverk Høyere antall årsverk

7 Kursomlegging i sykehusene Færre senger Færre senger Kortere liggetid Kortere liggetid Mer spesialisering Mer spesialisering Kortere ventetid Kortere ventetid

8 Sykehjemsreformen Sykehjem overført til kommunalt eierskap og drift Sykehjem overført til kommunalt eierskap og drift ( Ot.prp.nr. 48 [85/86]) ( Ot.prp.nr. 48 [85/86])

9 Intensjoner bak overføring av sykehjemmene Integrere institusjons- og hjemmetjenester Integrere institusjons- og hjemmetjenester Sykehjemmene blir faglige ressurssentra Sykehjemmene blir faglige ressurssentra Opprette geriatriske team ved alle sykehus Opprette geriatriske team ved alle sykehus Gi sykehjemmene en faglig forankring i de geriatriske team Gi sykehjemmene en faglig forankring i de geriatriske team

10 Kraftig øking i hjemmesykepleie ¼ av mottakerne<67år Individuell tildeling av tjenester Heldøgns omsorg i boligen 26.000 omsorgsboliger Overtatt sykehusene ”langtidsliggere”.

11 Helsefaglig styrking Sykehjem som faglige ressurssentra i den kommunale helse- og omsorgstjeneste Sykehjem som faglige ressurssentra i den kommunale helse- og omsorgstjeneste

12 Sykehusenes geriatriske ansvar 26 sykehus tilbyr i dag geriatriske tjenester 26 sykehus tilbyr i dag geriatriske tjenester Verstinger: Akershus universitetsklinikk Verstinger: Akershus universitetsklinikk Sogn og Fjordane fylke Sogn og Fjordane fylke Best i klassen : Helse Midt-Norge Best i klassen : Helse Midt-Norge 10 sykehus har utadrettet virksomhet 10 sykehus har utadrettet virksomhet

13 Ansvarsreformen Normalisering Rett til egen bolig Rett til arbeid Rett til å bestemme over fritiden Rett til privatliv

14 Opptrappingsplanen for psykiatri 4770 nye årsverk 4770 nye årsverk Styrket forebyggelse Styrket forebyggelse Styrket tjenestetilbud Styrket tjenestetilbud Utbygging av DPS Utbygging av DPS Økt tilgjengelighet Økt tilgjengelighet Bedre differensiering Bedre differensiering

15 ” Det som ikke kan telles – teller ikke.” (Fagsjef i et foretak)

16 Endring 1998 – 2003 psykiatrisk institusjonshelsetjeneste 787 nye plasser i DPS 787 nye plasser i DPS 49 % økning i polikliniske konsultasjoner 49 % økning i polikliniske konsultasjoner 30 % økning i døgnopphold 30 % økning i døgnopphold 22% flere leger 22% flere leger 54 % flere psykologer 54 % flere psykologer 19% flere sykepleiere 19% flere sykepleiere 83 % flere annet høyskoleutdannet personell 83 % flere annet høyskoleutdannet personell (Samdata – 2003) (Samdata – 2003)

17 Tilfredsstillende ? Manglende krav til faglig kvalitet Manglende krav til faglig kvalitet Manglende krav til effektivitet Manglende krav til effektivitet Mangel på prosedyrer, retningslinjer og kunnskapsbaserte behandlingsprogram Mangel på prosedyrer, retningslinjer og kunnskapsbaserte behandlingsprogram Manglende avklaring av ansvarsdeling mellom nivåene Manglende avklaring av ansvarsdeling mellom nivåene ( Statusrapport psykiatri 2004 – ( Statusrapport psykiatri 2004 – Den norske Lægeforening ) Den norske Lægeforening )

18 Endring 1998 – 2003 forts……. 1577 færre plasser i psykiatriske sykehjem 1577 færre plasser i psykiatriske sykehjem 171 færre plasser i andre døgninstitusjoner 171 færre plasser i andre døgninstitusjoner Dette betyr ca. 1000 plasser skal erstattes med kommunale bo- og omsorgstilbud – kommunale bo- og omsorgstilbud – har de to nivåene kommet i utakt ? har de to nivåene kommet i utakt ?

19 Helsetjenester i rusomsorgen overført spesialisthelsetjenesten Bortfall av kommunal betalingsplikt Bortfall av kommunal betalingsplikt Fastlegen henvisningsrett Fastlegen henvisningsrett Spesialisthelsetjenesten uforberedt ? Spesialisthelsetjenesten uforberedt ?

20 Kommer det flere oppgaver ?

21 Styrt utvikling i sykehussektoren Økt konkurranse Økt konkurranse Økt privatisering Økt privatisering Økt poliklinikk Økt poliklinikk Økt dagkirurgi Økt dagkirurgi

22 Hvem konkurreres det om ? ”Den opplyste, krevende kunden med etablerte rettigheter”

23 Hvem tar seg av henne ? Den gamle pasient med sammensatte problemer

24 Fremtiden

25 En innholdsreform NOU 2005 : 3 Fra stykkevis til helt Innstilling fra Samhandlingsutvalget Avgitt 1.februar 2005

26 Brukerperspektivet Medvirkning i avgjørelser som gjelder meg Medvirkning i avgjørelser som gjelder meg Retten til autonomi Retten til autonomi Håpet om å bli sett Håpet om å bli sett Trygghet for å bli ivaretatt Trygghet for å bli ivaretatt

27 Samhandlingsutvalget Brukerutvalg i alle kommuner Brukerutvalg i alle kommuner Informasjon om retten til individuell plan Informasjon om retten til individuell plan Plikten til å utarbeide planen pålegges kommunen Plikten til å utarbeide planen pålegges kommunen Plikten til å delta inntas i helsepersonelloven og i regelverk som styrer skole, a-etat og andre etater Plikten til å delta inntas i helsepersonelloven og i regelverk som styrer skole, a-etat og andre etater Oppfølging i kvalitets- og internkontrollen Oppfølging i kvalitets- og internkontrollen Rett til opplæring om sykdom og egen mestring Rett til opplæring om sykdom og egen mestring Pasientombud også for kommunale tjenester Pasientombud også for kommunale tjenester

28 Boliggjøring

29 Omsorgsboligene er kommet for å bli Trygghet Faglighet Nærhet Fellesskap

30 Legetjenesten Tilsynslegens arbeid i sykehjemmet er normgivende Tilsynslegens arbeid i sykehjemmet er normgivende Omsorgsboligenes beboere trenger legetilsyn Omsorgsboligenes beboere trenger legetilsyn Sykehusene må vise seg som generalister overfor de gamle med sammensatte behov Sykehusene må vise seg som generalister overfor de gamle med sammensatte behov Tverrfaglig ambulant spesialisthelsetjeneste Tverrfaglig ambulant spesialisthelsetjeneste må være tilgjengelig ved alle lokalsykehus må være tilgjengelig ved alle lokalsykehus

31 Samhandlingsutvalget Kommunene må utnytte de 7,5 timene fastlegene kan tilpliktes offentlig arbeid Kommunene må utnytte de 7,5 timene fastlegene kan tilpliktes offentlig arbeid Klare funksjons- og kvalitetskrav legges inn i avtalene med fastleger og privatpraktiserende helsepersonell Klare funksjons- og kvalitetskrav legges inn i avtalene med fastleger og privatpraktiserende helsepersonell Samfunnsmedisinsk arbeid styrkes Samfunnsmedisinsk arbeid styrkes

32 Det er noe grunnleggende galt med en finansieringsmodell som langt på vei finansierer enkelttiltak, mens utfallet av behandlingen og kvaliteten på tjenestene krever at det finnes et helhetlig tilbud og en behandlings-kjede. ” ( Redaktør Charlotte Haug, Tidsskr Nor Lægeforen 2004; nr.1

33 Samhandlingsutvalget om finansiering Fjerne insentiver som oppstykker behandlingsforløpet Fjerne insentiver som oppstykker behandlingsforløpet Styrke insentiver som tilgodeser pasienter med store og sammensatte behov Styrke insentiver som tilgodeser pasienter med store og sammensatte behov Høyere basistilskudd, mindre på takst og egenandeler Høyere basistilskudd, mindre på takst og egenandeler Mindre stykkepris i sykehus Mindre stykkepris i sykehus

34 En samhandlingsmillard Et insitament til å komme i gang Delfinansiering av samarbeidsprosjekter: - enheter for lindrende behandling - enheter for lindrende behandling - distriktsmedisinske sentre - distriktsmedisinske sentre - sykestuesenger - sykestuesenger -intermediærenheter -intermediærenheter

35 Forpliktende avtale om samarbeid For å utløse samarbeidsmilliarden For å utløse samarbeidsmilliarden Som betingelse for å motta tilskudd fra Opptrappingsplanen for psykisk helse Som betingelse for å motta tilskudd fra Opptrappingsplanen for psykisk helse

36 Veien videre…..


Laste ned ppt "Har vi overlatt for mye til kommunene ? Om fremtidig oppgavefordeling mellom den kommunale helse-og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten Wenche."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google