Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggesaksforskriften (SAK 10)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggesaksforskriften (SAK 10)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggesaksforskriften (SAK 10)
Kapittel 10 -Krav til foretakenes system - Kapittel 11 -Krav til utdanning og praksis Dokumentasjon -på hvordan Cerum foretaksystem, samt rutiner og sjekklister i Mesterhus og Systemhus bidrar til oppfyllelse av byggesaksforskriftens krav. h00_131_oppfyllelse_systemkrav_SAK10_cerum.ppt

2 Strenge nye lover og forskrifter - Trussel eller mulighet?
Krav om bla. Foretakssystem Skriftlige rutiner/sjekklister Avvikshåndtering Dokumentstyring Sporbarhet Avfallshåndtering Ansvarsretter Årlig revisjon HMS Uavhengig kontroll Tilsyn/”Avskilting” INTRA NETT Dokument : h00_131

3 Hvorfor er Cerum så viktig ?
Medlemsbedrifter ber om hjelp til tolkning, opplæring og tilgang til ”verktøy” som løser de nye utfordringene. Kjeden sørger for at systemet er i henhold til lov/forskrift Bedrifter med gode kvalitetssikringssystemer vil få lettere regime med statlig kontroll . Varslet økt tilsyn av foretakssystem Sparer tid og penger ved å ha “alt i ett” system Dokument : h00_131

4 Cerum foretakssystem - Alt i ett foretaksystem for boligbyggere
Kundeoppfølging (CRM) Kontaktregister Prosjektmodul Kalender Fremdriftsplan Kommunikasjon (Brev, sms, mms, mail) Avvikshåndtering HMS /SHA Dokumentstyring/arkiv Lovpålagte Rutiner/Sjekklister - m/versjonshåntering Sjekklister tilpasset også uavhengig kontroll Kobling til blankettpakke fra Standard Norge Kobling mot Byggsøk Kompetanseoversikt medarbeidere, firma, prosjekt Lovpålagt dokumentasjon og FDV mot forbruker Dokument : h00_131

5 I Cerum løses kravet gjennom registrering av personers
§10-1 a) - Organisasjonsplan med faglige ansvars- og myndighetsfordelingen og kompetanseoversikt i Prosjektet I Cerum løses kravet gjennom registrering av personers Kvalifikasjoner Utdannelse Erfaring Ansatthistorie Kurs/videreutdannelse Kompetanseoversikt for Foretaket Hvert enkelt prosjekt Dokument : h00_131

6 §10-1 b) Hvordan andre foretak som foretaket knytter til seg, styres
I Cerum løses kravet gjennom Forslag til rutine og sjekkliste som beskriver hvordan foretaket styrer andre foretak og tar inn og prekvalifiserer underleverandører. Maler for underentreprenørkontrakter som regulerer HMS ansvar, oppstartmøte, byggemøter, avviksbehandling etc. Verktøy som gjør det mulig å registrere ansvarsforhold og kompetanseoversikt for også underentreprenørens ansatte, på samme måte som man registrerer kvalifikasjoner til egne ansatte. På den måten kan entreprenører som selv står ansvarlig for tekniske installasjoner forsikre seg om at underentrepriser blir utført av kvalifisert personell. Dokument : h00_131

7 I Cerum løses dette gjennom
§10-1 c) Hvordan foretaket ivaretar de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon I Cerum løses dette gjennom Forslag til rutiner og sjekklister for Ansvarlig søker, Ansvarlig Prosjekterende og Ansvarlig Utførende For ansvarlig søkerfunksjonen ivaretas kravet videre gjennom bruk av Byggsøk koblet til Cerum I Cerum Prosjekthåndbok ligger alle ”verktøy” i de forskjellige faser av byggeprosessen. I Cerum distribueres rutiner og håndbøker til rett person Dokumenter og kommunikasjon i byggeprosessen loggføres og arkiveres. Identifikasjon av tillatelser og bestemmelser gjøres gjennom Identifikasjon av plankrav gjøres ved at reguleringsplan lastet opp i Prosjekthåndbok i Cerum Fordeling av referat fra forhåndskonf.. sendes alle berørte parter gjennom Cerum Igangsettingstillatelse lastes opp i Prosjekthåndbok i Cerum. Fordeles til alle berørte parter gjennom Cerum. Identifikasjon av tekniske krav i pbl. gjøres gjennom bruk av sjekkliste med angivelse av detaljerte krav. Identifikasjon av krav til saksbehandling i pbl.gjennom aktiv bruk av Byggsøk Identifikasjon av HMS krav gjennom egne sjekklister og rutiner Dokument : h00_131

8 I Cerum løses dette gjennom
§10-1 f) Rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven I Cerum løses dette gjennom Egen elektronisk avviksmodul integrert i Prosjekt Alle krav i forskrift/Veiledning til registrering, behandling og lukking av avvik ivaretas. Ved oppdagelse av avvik, fravik, manglende dokumentasjon eller kontroll av plan- eller tekniske løsninger, sendes avviksrapport til kommunen. Dokument : h00_131

9 I Cerum løses dette gjennom
§10-1 g) Rutiner for hvordan foretaket ivaretar registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt. I Cerum løses dette gjennom Overlevering av FDV til Byggherre (Perm eller elektronisk) Dokumentasjon på Overtagelsesprotokoll Registrering og versjonshåndtering av dokumenter (rutiner, sjekklister, tegninger etc.) er innebygd i Cerum dokumentstyring . Videreformidling skjer gjennom Cerum kommunikasjon (Brev, mail, sms, mms) Byggeplassperm med standard innholdsfortegnelse som er arkivsted for dokumenter som skal brukes og oppbevares på byggeplassen. Beskrivelser, arbeidstegninger og kopi av offentlige dokumenter skal ha en styrt distribusjon og fordeles iht. distribusjons- og tegningslister.  Oppbevaring av dokumenter skjer i Cerum arkivfunksjon Dokumentasjon av Byggevarers egenskaper løses gjennom Systemet ”Min Bolig”, utarbeidet av Norsk Byggtjeneste (fra ) og knyttet til Cerum. Systemet genererer ut NOBB registrert informasjon knyttet til produkter brukt på hvert prosjekt. Produktdatablad HMS Faktablad FDV Dokumentasjon Monteringsanvisninger NBI teknisk godkjenning NBI Byggdetaljblader I tillegg genereres FDV dokumentasjon i form av ”Min Bolig” til kundens egen hjemmeside ”Min bolig” Dokument : h00_131

10 I Cerum løses dette gjennom
Foretaket skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet I Cerum løses dette gjennom Egen Rutine for jevnlig revisjon av foretaksystemet  I tillegg har Mestergruppen jevnlige Kvalitetsforumsmøter hvor det overordnede systemet oppgarderes i forhold til nye myndighetskrav, og forbedringsprosjekter av systemet. Dokument : h00_131


Laste ned ppt "Byggesaksforskriften (SAK 10)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google