Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids- og velferdsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids- og velferdsdirektoratet Gardermoen, 5. juni 2008

2 NAV, 19.11.2014Side 2 Kvalifiseringsprogrammet  Regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom  Store politiske forventninger  Et ektefødt barn av NAV-reformen  Store politiske forventninger til implementering og aktivitetsnivå i kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogrammet er en hovedprioritering for NAV i 2008

3 NAV, 19.11.2014Side 3 Ansvar og lovforankring  Kommunalt ansvar  Midlertidig forankring i nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven  Forvaltningen av programmet legges til NAV-kontoret, dvs programmet kan gis i kommuner der NAV- kontor er etablert.

4 NAV, 19.11.2014Side 4 Kvalifiseringsprogrammet – Et utviklings- implementerings og kompetanseprosjekt Det store partnerskapet – roller og utfordringer: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV fylke, Fylkesmenn (operativ arena på fylkesnivå), Kommuner (kommuneledelsen), NAV- kontorene, og samarbeidende instanser, tiltaksansvarlige, behandlere og andre.

5 NAV, 19.11.2014Side 5 Hvem kan delta i programmet?  Yrkesaktiv alder og vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne  Ingen eller svært begrensede trygdeytelser  Gjennomgått obligatorisk arbeidsevnevurdering  Rett for de som fyller kriteriene i loven  Tett og koordinert bistand gjennom deltakelse vurderes som hensiktsmessig  NAV-kontoret må kunne tilby tilpasset program

6 NAV, 19.11.2014Side 6 Mer om målgruppen  Personer som har vært avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid eller som står i fare for å komme i en slik situasjon  Personer med rusproblemer  Personer med etnisk minoritetsbakgrunn  Personer med psykiske problemer  Andre med sammensatte sosiale problemer

7 NAV, 19.11.2014Side 7 Hva menes med kvalifiseringsprogram?  Kvalifiseringsprogram: ”En bukett” eller ”en vifte” av tiltak som er basert på den enkeltes unike og individuelle behov: – Arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking skal inngå – Andre tiltak som kan inngå: - opplæring - motivasjons- og mestringstrening - fysisk aktivitet/kosthold - behandling/helsehjelp/  Individuell tilpasning eller ”skreddersøm” som forutsetning – Bruker har rett på individuell plan (IP)  Faste, avtalte rammer, men med varierende innhold

8 NAV, 19.11.2014Side 8 Kvalifiseringsstønad og andre ytelser  Deltakere på programmet har rett til 2G i årlig stønad  Deltakere under 25 år (fom 19 tom 24) får en stønad på 2/3G  Det gis et barnetillegg på 27 kr pr barn pr dag  Deltakere programmet får automatisk rett til bostøtte  Det skal betales skatt og trygdeavgift (7,8%) av stønaden  Ett år med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år

9 NAV, 19.11.2014Side 9 Kvalifiseringsprogrammet og Ny Sjanse  Nære slektninger både i form, innhold og ytelser  Overgangen kanskje ikke så vanskelig

10 NAV, 19.11.2014Side 10 Formålsparagrafen i sosialtjenesteloven gjelder også for §5A..  fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer  bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre  generelle bestemmelser ligger til grunn som samordning (§ 3-1) og brukermedvirkning (§ 8-4)

11 NAV, 19.11.2014Side 11 Kvalifiseringsprogrammet er det RAUSE programmet  Møtet med bruker er inngangsporten til mulighetene...  ”Å gjøre felles” – Skape en arbeidsallianse mellom bruker og veileder. »Det handler om: »Respekt og romslighet »Anerkjennelse og tillit »Utholdenhet »Støtte  Om å være R A U S

12 NAV, 19.11.2014Side 12 Måltall 5400 på programmet 31.12. 2008  En tvangstrøye eller et generøst mandat til det beste for brukerne?  En sterk legitimering og mulighet for godt, helhetlig sosialt arbeid

13 NAV, 19.11.2014Side 13 Kvalifiseringsprogrammet gir nye muligheter – men er det mulig?  Hvordan bruke det nye handlingsrommet? – De nye partnerskapet i NAV – Flere virkemidler og aktører – Mer penger – Nye fullmakter  Hvordan tilpasse programmet til den enkeltes behov og forutsetninger?

14 NAV, 19.11.2014Side 14 Å gjøre de riktige tingene på rett måte, på rett sted til rett tid.....

15 NAV, 19.11.2014Side 15 Hvordan komme raskt i gang?  Identifiser mulige kandidater. Start gjerne før NAV-kontoret er etablert  Gjør et utvalg: Hvem kan raskt komme i gang? Kan noen overføres fra andre, midlertidige program TIO, Ny sjanse, kommunale tiltak, åpen soning/frigang?  Inviter bruker til samtale om mulighetene i kvalifiseringsprogrammet.  Ikke still for høye krav når det gjelder inntak og innhold i starten. For høye krav kan hindre en bred utprøving av programmet.  Sørg for at bruker deltar aktivt i hele prosessen.

16 NAV, 19.11.2014Side 16 Hvordan komme raskt i gang?  Sett i gang formell søknadsprosess dersom kvalifiseringsprogrammet er aktuelt for bruker. Det er ingen krav til utforming av søknad, men for å sikre søkers rettigheter bør søknaden være skriftlig.  Alle søkere til kvalifiseringsprogrammet skal gjennom en arbeidsevnevurdering. Dette for å forstå og ta hensyn til brukers muligheter og barrierer når det gjelder arbeid og aktivitet. Inntil det er utviklet eget verktøy for arbeidsevnevurdering i NAV anbefales KIS som hjelpemiddel i denne prosessen. KIS-verktøyet finner du her.  Bruk faglig skjønn i vurderingen av brukers arbeidsevne.  Start utarbeiding av kvalifiseringsprogrammets innhold sammen med bruker. Dette kan skje parallelt med vurdering av arbeidsevne og behandlingen av søknad. Rekkefølgen i prosessen er ikke det viktigste.  For å komme raskt i gang, vent med detaljer som kan følges opp i selve gjennomføringen av programmet.

17 NAV, 19.11.2014Side 17 Hvordan komme raskt i gang?  Kartlegg tiltak og tjenester som kan inngå i programmet ut fra brukers behov.  Sørg for at innholdet i programmet er godt beskrevet og tilrettelagt for å sikre god oppstart/første fase. Hvem gjør hva, hvorfor, når og hvor lenge? Det er imidlertid ikke nødvendig å tenke ”alle detaljer” for et helt år fremover.  Identifiser suksesskriterier og forebygg risikofaktorer sammen med bruker (hva er viktig for at en deltaker skal lykkes):  Utbetaling av stønad til rett tid  Fortløpende kommunikasjon mellom bruker, veileder og arbeidsgiver/andre  Klargjøring av praktiske detaljer rundt gjennomføringen av programmet (oppmøtetidspunkt, oppmøtested, pauser, matpakke, tidsregistrering, kontaktperson, arbeidsklær, m.m.)  God og tydelig informasjon til bruker og samarbeidspartnere er viktig for å lykkes.

18 NAV, 19.11.2014Side 18 Hvordan komme videre?  Arbeidet med KVP er en utviklingsprosess – en læringssirkel.  Ta tid til oppsummering, refleksjon og justering  Informer ledere og politikere – Vis hva dere gjør (Skryt av dere selv) og del erfaringer med andre – For å lykkes trenger vi et aktivt ”støtteapparat”.  Jobb med partnerskapet, tiltaksledere, behandlere og andre  Behovet for ”skreddersøm” vil øke etter hvert. Hvordan sikres nok faglig tyngde og oppfølging i kompliserte saker…?

19 NAV, 19.11.2014Side 19 Utfordringer ( punkter fra kontorenes rapporter) De fleste mener KVP er et godt verktøy, men møter ulike utfordringer underveis:  Ressurssituasjonen og en krevende etableringsprosess  Gjøre avgrensninger til andre stønader som attføringsstønad og rehabiliteringspenger  Få på plass rutiner for saksbehandlingen og rutiner for eksempelvis refusjon av individstønad  Registrering i Arena?  Lønnsutbetaling, Koding i lønnssystemet osv. Trøsten er at de fleste spørsmål vil bli besvart på programmets nettsider.

20 NAV, 19.11.2014Side 20  Programmet vil fange opp personer med et relativt omfattende bistandsbehov før de kan komme i arbeid.  Programmet vil ikke være aktuelt for alle som i dag er avhengig av økonomisk sosialhjelp over lengre tid.  Personer som på grunn av omfattende og sammensatte problemer ikke møter kriteriene for kvalifiseringsprogrammet ved første vurdering, vil kunne vurderes på nytt etter en innledende periode med tiltak i form av blant annet behandling, boligtiltak og opptrening. Mer om målgruppen

21 NAV, 19.11.2014Side 21 Langtidsmottakere av sosialhjelp  Svært ulike forutsetninger for å kunne tiltre et arbeidsmarked (Dahl og Lødemel m/fl 2006)  Som gruppe; overrepresentert med livsbetingelser som svekker deres generelle muligheter for arbeidslivstilknytning – omtrent halvparten har så dårlig helse at det går utover evnen til å fungere i hverdagen – 58 prosent av langtidsmottakerne rapporterer høy utbredelse av psykiske plager – lav sosial kapital, med liten tillit og få broer som styrker muligheten for å tilføre ressurser (særlig menn)  Mange har hatt / har rusmiddelproblemer  Mange rapporterer om oppvekstproblemer  Høy dødelighet

22 NAV, 19.11.2014Side 22 Innhold i kvalifiseringsprogrammet - Eksempel

23 NAV, 19.11.2014Side 23 WOW Boksen med det rare i Individuelt utformet program - tilpasset programdeltakeren - ikke overlesset Statlige tiltak og tjenester Kommunale tiltak og tjenester Lokal- samfunn Frivillige organisa- sjoner

24 NAV, 19.11.2014Side 24 Eksempel Kvalifiseringsprogram Målgrupp e Forutsetninger Gjennomføring Arbeidsrettede tiltak Arbeidsmarkedstiltak Opplæring - opptrening Botrening Helsehjelp - behandling Medisinsk behandling. Motivasjons- og mestringstrening Egenaktivitet Arbeidssøking Andre tiltak, M.V. PROGRAMPROGRAM Mål ARBEID Aktivitet og deltakelse Bedret livskvalitet og bedre funksjonsevne Lov om sosiale tjenester § 5A-1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven. Rett til program forutsetter : At søker har gjennomgått en arbeidsevnevurdering. At tett og koordinert bistand vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet og At arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program. KVALIFISERINGSPROGRAM 1 år + 1 år + (særlig vurdering) -kvalifiseringsstønad – Innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger Rett til individuell plan Rett til kvalifiseringsstønad (2G) (2/3 u. 25år) Helårlig og på full tid; tilnærmet Skal inneholde arbeidsrettede tiltak. Kan inneholde andre tiltak som er med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. ARBEID Aktivitet Deltakelse Bruk av ulike stimulerings- og tilretteleggings-tiltak Evt. vurdere andre tiltak Inntektssikring Programforløp A: ”Ordinært forløp” med økende grad av arbeidsrettede tiltak og med overgang til ordinært arbeid/ arbeidsmarkedstiltak.

25 NAV, 19.11.2014Side 25 Samarbeid om virkemidlene  Forpliktende samarbeid mellom stat og kommune hvor brukerne får virkemidlene til disposisjon på ett kontaktsted.  Alle med behov for inntektssikring og bistand for å komme i arbeid vil bli vurdert i forhold til det samlede tiltaksapparatet som forvaltes av stat og kommune  Unngå kasteballeffekten

26 NAV, 19.11.2014Side 26 Individuelt tilpasset virkemiddelbruk Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Arbeidsevnevurdering Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper

27 NAV, 19.11.2014Side 27 Kvalifiseringsprogrammets innhold  Programmet må være arbeidsrettet og bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgang til arbeid – Det skal inneholde arbeidsrettede tiltak – Og det kan inneholde andre tiltak  Programmet kan bestå av arbeidsmarkedstiltak, opplæringstiltak, arbeidstrening, motivasjons- og mestringstrening og andre tiltak. Det skal settes av tid til aktiv arbeidssøking og det kan settes av tid i programmet til medisinsk behandling, opptrening, egenaktivitet m.v.  Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger.  Programmet skal være helårlig og på full tid.

28 NAV, 19.11.2014Side 28 Kompetanse som gjør NAV-kontorets ansatte til gode medspillere for programdeltakerne.

29 NAV, 19.11.2014Side 29 Overordnede mål for kompetanseutvikling  Arbeids- og velferdsforvaltningen skal ha ansatte som til enhver tid innehar den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og møte utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte

30 NAV, 19.11.2014Side 30 Bruker- tilpasset program Kvalifiseringsprogrammet og NAVs virksomhetside Hva er de nødvendige grepene ? Bruker tilstede og motivert Identifisere brukers muligheter og barrierer Bygge opp et støttende og lærende, individuelt program Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfylt aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring Identifisere omgivelsenes krav og forventninger NAV tilstede og motivert Gode tiltak og tjenester Program tilpasset bruker

31 NAV, 19.11.2014Side 31 Bruker- tilpasset program Kvalifiseringsprogrammet og NAVs virksomhetside Kompetanse; samspill og gode overganger Bruker tilstede og motivert Identifisere brukers muligheter og barrierer Bygge opp et støttende og lærende, individuelt program Program tilpasset bruker Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfylt aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring Identifisere omgivelsenes krav og forventninger NAV tilstede og motivert Gode tiltak og tjenester

32 NAV, 19.11.2014Side 32 Kompetanseområder Å møte denne gruppen utfordrer følgende kompetanseområder: – Relasjon – møtet med bruker – Samtalen som det mest sentrale verktøy i NAV – Arbeidsevnevurdering - kartlegging – Individuelt planarbeid – Tett individuell oppfølging – Veiledningsferdigheter – Myndiggjørende prosesser og tiltak – Økonomisk rådgivning – Psykisk helse, arbeid og aktivitet – Boligsosialt arbeid – Barne- og familiefokus – Rusarbeid – Arbeid med inkludering og etniske minoriteter – Folkehelse – Arbeidsmarkeds- og lokalsamfunnskunnskap

33 NAV, 19.11.2014Side 33 Hva er din rolle i dette arbeidet? Hva kan du bidra med i dette arbeidet?

34 NAV, 19.11.2014Side 34 En liten titt på KVP-sidene…… http://kommune.nav.no/ Eller http://www.nav.no/kommune (Sidene er på flyttefot….)

35 NAV, 19.11.2014Side 35 Vær rause med hverandre og lykke til videre med arbeidet!


Laste ned ppt "Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids- og velferdsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google