Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen, 5. juni 2008 Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen, 5. juni 2008 Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen, 5. juni 2008 Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Kvalifiseringsprogrammet
Regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom Store politiske forventninger Et ektefødt barn av NAV-reformen Store politiske forventninger til implementering og aktivitetsnivå i kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogrammet er en hovedprioritering for NAV i 2008

3 Ansvar og lovforankring
Kommunalt ansvar Midlertidig forankring i nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven Forvaltningen av programmet legges til NAV-kontoret, dvs programmet kan gis i kommuner der NAV- kontor er etablert. Kvalifiseringsprogrammet skal forvaltes av NAV-kontoret. Minimumsløsning i NAV blir de kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A i tillegg til de statlige tjenestene, jf. endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 13 annet ledd. Foreløpig forankring i sosialtjenesteloven. Spørsmålet om endelig lovforankring skal vurderes i lys av lovarbeidet knyttet til oppfølgingen av Bernt-utvalget, Wisløff-utvalget og reformert, midlertidig inntektssikring i folketrygden.

4 Kvalifiseringsprogrammet – Et utviklings- implementerings og kompetanseprosjekt
Det store partnerskapet – roller og utfordringer: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV fylke, Fylkesmenn (operativ arena på fylkesnivå), Kommuner (kommuneledelsen), NAV- kontorene, og samarbeidende instanser, tiltaksansvarlige, behandlere og andre.

5 Hvem kan delta i programmet?
Yrkesaktiv alder og vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne Ingen eller svært begrensede trygdeytelser Gjennomgått obligatorisk arbeidsevnevurdering Rett for de som fyller kriteriene i loven Tett og koordinert bistand gjennom deltakelse vurderes som hensiktsmessig NAV-kontoret må kunne tilby tilpasset program 5

6 Mer om målgruppen Personer som har vært avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid eller som står i fare for å komme i en slik situasjon Personer med rusproblemer Personer med etnisk minoritetsbakgrunn Personer med psykiske problemer Andre med sammensatte sosiale problemer

7 Hva menes med kvalifiseringsprogram?
Kvalifiseringsprogram: ”En bukett” eller ”en vifte” av tiltak som er basert på den enkeltes unike og individuelle behov: Arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking skal inngå Andre tiltak som kan inngå: opplæring motivasjons- og mestringstrening fysisk aktivitet/kosthold behandling/helsehjelp/ Individuell tilpasning eller ”skreddersøm” som forutsetning – Bruker har rett på individuell plan (IP) Faste, avtalte rammer, men med varierende innhold

8 Kvalifiseringsstønad og andre ytelser
Deltakere på programmet har rett til 2G i årlig stønad Deltakere under 25 år (fom 19 tom 24) får en stønad på 2/3G Det gis et barnetillegg på 27 kr pr barn pr dag Deltakere programmet får automatisk rett til bostøtte Det skal betales skatt og trygdeavgift (7,8%) av stønaden Ett år med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år

9 Kvalifiseringsprogrammet og Ny Sjanse
Nære slektninger både i form, innhold og ytelser Overgangen kanskje ikke så vanskelig

10 Formålsparagrafen i sosialtjenesteloven gjelder også for §5A..
fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre generelle bestemmelser ligger til grunn som samordning (§ 3-1) og brukermedvirkning (§ 8-4) Oppgavefordeling mellom kommune og stat: Funksjoner, ikke spesialisert etter diagnose eller rettigheter Helhet – tjenester sees i sammenheng – horisontal integrasjon – eksempelvis sosialtjenesteloven Nærhet – tjenester knyttet til brukernes hverdagssoner og underlagt lokal prioritering (boligpolitikken) Skjønn - ulikhet – forskjellsbehandling – individuell tilpasning Når loven ble vedtatt: stikkord er helhet og nedbygging av særomsorg og sektorgrenser. Overordnede bestemmelser som gjelder for alle de ulike områdene. Ivareta lokalsamfunnets velferd 10

11 Kvalifiseringsprogrammet er
det RAUSE programmet Møtet med bruker er inngangsporten til mulighetene... ”Å gjøre felles” – Skape en arbeidsallianse mellom bruker og veileder. Det handler om: Respekt og romslighet Anerkjennelse og tillit Utholdenhet Støtte Om å være R A U S

12 Måltall 5400 på programmet En tvangstrøye eller et generøst mandat til det beste for brukerne? En sterk legitimering og mulighet for godt, helhetlig sosialt arbeid

13 Kvalifiseringsprogrammet gir nye muligheter – men er det mulig?
Hvordan bruke det nye handlingsrommet? De nye partnerskapet i NAV Flere virkemidler og aktører Mer penger Nye fullmakter Hvordan tilpasse programmet til den enkeltes behov og forutsetninger?

14 Å gjøre de riktige tingene på rett måte, på rett sted til rett tid.....
14

15 Hvordan komme raskt i gang?
Identifiser mulige kandidater. Start gjerne før NAV-kontoret er etablert Gjør et utvalg: Hvem kan raskt komme i gang? Kan noen overføres fra andre, midlertidige program TIO, Ny sjanse, kommunale tiltak, åpen soning/frigang? Inviter bruker til samtale om mulighetene i kvalifiseringsprogrammet. Ikke still for høye krav når det gjelder inntak og innhold i starten. For høye krav kan hindre en bred utprøving av programmet. Sørg for at bruker deltar aktivt i hele prosessen.

16 Hvordan komme raskt i gang?
Sett i gang formell søknadsprosess dersom kvalifiseringsprogrammet er aktuelt for bruker. Det er ingen krav til utforming av søknad, men for å sikre søkers rettigheter bør søknaden være skriftlig. Alle søkere til kvalifiseringsprogrammet skal gjennom en arbeidsevnevurdering. Dette for å forstå og ta hensyn til brukers muligheter og barrierer når det gjelder arbeid og aktivitet. Inntil det er utviklet eget verktøy for arbeidsevnevurdering i NAV anbefales KIS som hjelpemiddel i denne prosessen. KIS-verktøyet finner du her . Bruk faglig skjønn i vurderingen av brukers arbeidsevne. Start utarbeiding av kvalifiseringsprogrammets innhold sammen med bruker. Dette kan skje parallelt med vurdering av arbeidsevne og behandlingen av søknad. Rekkefølgen i prosessen er ikke det viktigste. For å komme raskt i gang, vent med detaljer som kan følges opp i selve gjennomføringen av programmet.

17 Hvordan komme raskt i gang?
Kartlegg tiltak og tjenester som kan inngå i programmet ut fra brukers behov. Sørg for at innholdet i programmet er godt beskrevet og tilrettelagt for å sikre god oppstart/første fase. Hvem gjør hva, hvorfor, når og hvor lenge? Det er imidlertid ikke nødvendig å tenke ”alle detaljer” for et helt år fremover. Identifiser suksesskriterier og forebygg risikofaktorer sammen med bruker (hva er viktig for at en deltaker skal lykkes): Utbetaling av stønad til rett tid Fortløpende kommunikasjon mellom bruker, veileder og arbeidsgiver/andre Klargjøring av praktiske detaljer rundt gjennomføringen av programmet (oppmøtetidspunkt, oppmøtested, pauser, matpakke, tidsregistrering, kontaktperson, arbeidsklær, m.m.) God og tydelig informasjon til bruker og samarbeidspartnere er viktig for å lykkes.

18 Hvordan komme videre? Arbeidet med KVP er en utviklingsprosess – en læringssirkel. Ta tid til oppsummering, refleksjon og justering Informer ledere og politikere – Vis hva dere gjør (Skryt av dere selv) og del erfaringer med andre – For å lykkes trenger vi et aktivt ”støtteapparat”. Jobb med partnerskapet, tiltaksledere, behandlere og andre Behovet for ”skreddersøm” vil øke etter hvert. Hvordan sikres nok faglig tyngde og oppfølging i kompliserte saker…?

19 Utfordringer ( punkter fra kontorenes rapporter)
De fleste mener KVP er et godt verktøy, men møter ulike utfordringer underveis: Ressurssituasjonen og en krevende etableringsprosess Gjøre avgrensninger til andre stønader som attføringsstønad og rehabiliteringspenger Få på plass rutiner for saksbehandlingen og rutiner for eksempelvis refusjon av individstønad Registrering i Arena? Lønnsutbetaling, Koding i lønnssystemet osv. Trøsten er at de fleste spørsmål vil bli besvart på programmets nettsider.

20 Mer om målgruppen Programmet vil fange opp personer med et relativt omfattende bistandsbehov før de kan komme i arbeid. Programmet vil ikke være aktuelt for alle som i dag er avhengig av økonomisk sosialhjelp over lengre tid. Personer som på grunn av omfattende og sammensatte problemer ikke møter kriteriene for kvalifiseringsprogrammet ved første vurdering, vil kunne vurderes på nytt etter en innledende periode med tiltak i form av blant annet behandling, boligtiltak og opptrening.

21 Langtidsmottakere av sosialhjelp
Svært ulike forutsetninger for å kunne tiltre et arbeidsmarked (Dahl og Lødemel m/fl 2006) Som gruppe; overrepresentert med livsbetingelser som svekker deres generelle muligheter for arbeidslivstilknytning omtrent halvparten har så dårlig helse at det går utover evnen til å fungere i hverdagen 58 prosent av langtidsmottakerne rapporterer høy utbredelse av psykiske plager lav sosial kapital, med liten tillit og få broer som styrker muligheten for å tilføre ressurser (særlig menn) Mange har hatt / har rusmiddelproblemer Mange rapporterer om oppvekstproblemer Høy dødelighet Basert på spørsmål og spørrebatterier som er godt validert i internasjonale studier. I tillegg brukt spørsmål fra undersøkelser i Norge for å kunne sammenligne med normalbefolkningen (levekårstudien). Sosial kapital: bygger på ideen om at sosiale nettverk og relasjoner er nødvendige ressurser – for den enkelte og samfunnet – normer om gjensidighet og tillit som springer ut av sosiale nettverk. Byggesteiner: nettverk og tillit. Forskjell på sosial kontakt og sosial kapital (om innholdet i nettverket og relasjonene og hvilke ressurser de representerer – om tilliten og gjensidigheten) Lite bridging: medlemskap i org, nabokontakt, kurser, trening, kino, internett, kafè og andre sosiale aktiviteter – som bidrar til å tilføre ressurser som kan ha betydning for etablering i arbeidslivet.

22 Innhold i kvalifiseringsprogrammet - Eksempel
Programforløp A (”Arne”): ”Ordinært forløp” med økende grad av arbeidsrettede tiltak og med overgang til ordinært arbeid/ arbeidsmarkedstiltak. Prosess med søknad, kartlegging, arbeidsevneavklaring, utarbeidelse av plan og vedtaksfesting er gjort i forkant. (Rød pil illustrerer økende grad av arbeidsrettede tiltak) 22

23 Individuelt utformet program - tilpasset programdeltakeren - ikke overlesset
WOW Den store utfordringen ligger i å utforme programmet utfra den enkeltes forutsetninger og å sette sammen de ulike tiltakene på en måte som fremmer målet for den aktuelle brukeren. Statlige tiltak og tjenester Kommunale tiltak og tjenester Frivillige organisa- sjoner Lokal- samfunn Boksen med det rare i

24 Eksempel Kvalifiseringsprogram
Programforløp A: ”Ordinært forløp” med økende grad av arbeidsrettede tiltak og med overgang til ordinært arbeid/ arbeidsmarkedstiltak. Gjennomføring Arbeidsrettede tiltak Arbeidsmarkedstiltak Opplæring - opptrening Botrening Helsehjelp - behandling Medisinsk behandling. Motivasjons- og mestringstrening Egenaktivitet Arbeidssøking Andre tiltak, M.V. PROGRAM Mål ARBEID Aktivitet og deltakelse Bedret livskvalitet og bedre funksjonsevne Målgruppe Forutsetninger Lov om sosiale tjenester § 5A-1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven. Rett til program forutsetter : At søker har gjennomgått en arbeidsevnevurdering. At tett og koordinert bistand vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet og At arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program. KVALIFISERINGSPROGRAM 1 år + 1 år + (særlig vurdering) kvalifiseringsstønad – Innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger Rett til individuell plan Rett til kvalifiseringsstønad (2G) (2/3 u. 25år) Helårlig og på full tid; tilnærmet Skal inneholde arbeidsrettede tiltak. Kan inneholde andre tiltak som er med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. ARBEID Aktivitet Deltakelse Bruk av ulike stimulerings- og tilretteleggings-tiltak Evt. vurdere andre tiltak Inntektssikring Programforløp A: Dette er ett av 4 grovskisser til et mulig programforløp over 12 – 24 måneder. De andre eksemplene finnes på SHdirs temasider om kvalifiseringsprogrammet. Med ordinært programforløp tenker vi en bruker som ikke kan gå rett inn i fulltids arbeid/arbeidstrening, men som trenger noe tid for å gradvis komme over i mer arbeidsrettede tiltak med tanke på overgang til ordinære arbeidsmarkedstiltak evt. ordinært arbeid.

25 Samarbeid om virkemidlene
Forpliktende samarbeid mellom stat og kommune hvor brukerne får virkemidlene til disposisjon på ett kontaktsted. Alle med behov for inntektssikring og bistand for å komme i arbeid vil bli vurdert i forhold til det samlede tiltaksapparatet som forvaltes av stat og kommune Unngå kasteballeffekten

26 Individuelt tilpasset virkemiddelbruk
Arbeidsevnevurdering Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler, slik at virkemidlene skal kunne benyttes ut fra den enkeltes behov for å komme i arbeid og ikke som tidligere basert på kategorier. Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper

27 Kvalifiseringsprogrammets innhold
Programmet må være arbeidsrettet og bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgang til arbeid Det skal inneholde arbeidsrettede tiltak Og det kan inneholde andre tiltak Programmet kan bestå av arbeidsmarkedstiltak, opplæringstiltak, arbeidstrening, motivasjons- og mestringstrening og andre tiltak. Det skal settes av tid til aktiv arbeidssøking og det kan settes av tid i programmet til medisinsk behandling, opptrening, egenaktivitet m.v. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal være helårlig og på full tid. Programmet skal motivere til at personer i målgruppen finner det attraktivt å delta i programmet og det skal samtidig fremme overgangen til arbeid. Dette betyr at programmet må være arbeidsrettet og bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgang til arbeid. I lovutkastet § 5A-2 første ledd foreslås det derfor en bestemmelse om at programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak, og at det kan inneholde andre tiltak. I høringsnotatets forslag til §5A-2 annet ledd nevnes eksempler på hva programmet samlet kan bestå av, nemlig arbeidsmarkedstiltak, opplæring, arbeidstrening, motivasjons- og mestringstrening mv. Opplæringstiltak bør være aktuelt der manglende eller mangelfull opplæring antas å være en viktig årsak til at programdeltakeren har vanskeligheter med å få arbeid. Det skal settes av tid til aktiv arbeidssøking, særlig mot slutten av programmet. Det foreslås også at det kan settes av tid i programmet til helsehjelp, opptrening og egenaktivitet, herunder jobbsøking. Kvalifiseringsprogrammet er rettet mot mennesker i ulike livssituasjoner med ulike behov for bistand for å styrke sine muligheter for å komme i arbeid. Dette tilsier at programmet nettopp ikke kan gis et standardisert innhold, men vil måtte tilpasses individuelt, se utkastets § 5A-2 tredje ledd. Det legges opp til at programmet skal ha faste rammer, selv om innholdet vil variere. Programmet kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter. Programmet vil blant annet kunne inkludere eksisterende tiltak i form av Arbeids- og velferdsetatens tiltak for sosialt yrkeshemmede og andre målrettede arbeidsmarkedstiltak, samt arbeidsrettede tiltak i kommunene. Utformingen av foreslått § 5A-2 skal fange opp at forholdet til annen lovgivning innenfor helsesektoren mv. kan tilsi at enkelte tjenester (behandling mv.) ikke inngår i kvalifiseringsprogrammet som sådant. Slike tjenester kan likevel støtte opp under programmet og inngå i individuell plan. Det legges til grunn at personer som har jobbsøking på egen hånd som en vesentlig del av sin aktivitet ikke fyller inngangsvilkårene. For personer med mindre bistandsbehov, kan NAV-kontoret tilby en rekke kortere tiltak og tjenester som er mer egnet til å føre personer over i arbeid. Personer som er uten eller har svært begrensede rettigheter til dagpenger eller andre ytelser fra folketrygden, kan om nødvendig søke om økonomisk stønad til livsopphold i en overgangsperiode. Det ble i forslaget som ble sendt på høring ikke lagt opp til at egenaktivitet i form av jobbsøking skulle inngå i selve programmet, men at skulle settes av tid til dette på et egnet tidspunkt, og særlig når deltakeren har gått på programmet i en viss tid. (Hentet fra Ot.prp. 70

28 Kompetanse som gjør NAV-kontorets ansatte til gode medspillere for programdeltakerne.

29 Overordnede mål for kompetanseutvikling
Arbeids- og velferdsforvaltningen skal ha ansatte som til enhver tid innehar den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og møte utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte I tillegg til et bredt virkemiddel- og tiltaksspekter. Og økonomiske ressurser til finansiering av tiltak; herunder kjøp av særskilte tjenester.

30 Mulighet for arbeid for flest mulig
Kvalifiseringsprogrammet og NAVs virksomhetside Hva er de nødvendige grepene ? Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfylt aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring Bruker tilstede og motivert Identifisere brukers muligheter og barrierer Bygge opp et støttende og lærende, individuelt program Bruker- tilpasset program Program tilpasset bruker NAV tilstede og motivert Identifisere omgivelsenes krav og forventninger Gode tiltak og tjenester

31 Mulighet for arbeid for flest mulig
Kvalifiseringsprogrammet og NAVs virksomhetside Kompetanse; samspill og gode overganger Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfylt aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring Bruker tilstede og motivert Identifisere brukers muligheter og barrierer Bygge opp et støttende og lærende, individuelt program Bruker- tilpasset program Program tilpasset bruker NAV tilstede og motivert Identifisere omgivelsenes krav og forventninger Prosessen knyttet til oppfølging av brukere kan illustreres på ulike måter. Skissen illustrerer noen sentrale forhold på veien mot arbeid, meningsfylte aktiviteter og inntektssikring. Både brukeren og NAV-kontorets veiledere må være tilstede og motivert for å få til en best mulig samhandling. For å bygge opp et godt program forutsettes det at den lokale forvaltningen sammen med bruker gjør tilgjengelig gode lokale tiltak og tjenester. Historien viser alt for mange eksempler der bruker må tilpasse seg etablerte og generelle tiltak. Kvalifiseringsprogrammene skal ideelt bygges opp av individuelt tilpassede elementer. Gode samhandlingsprosesser er en forutsetning for å få til samspill og gode overganger mellom de ulike deler og nivåer i et kvalifiseringsprogram. Gode tiltak og tjenester

32 Kompetanseområder Relasjon – møtet med bruker
Å møte denne gruppen utfordrer følgende kompetanseområder: Relasjon – møtet med bruker Samtalen som det mest sentrale verktøy i NAV Arbeidsevnevurdering - kartlegging Individuelt planarbeid Tett individuell oppfølging Veiledningsferdigheter Myndiggjørende prosesser og tiltak Økonomisk rådgivning Psykisk helse, arbeid og aktivitet Boligsosialt arbeid Barne- og familiefokus Rusarbeid Arbeid med inkludering og etniske minoriteter Folkehelse Arbeidsmarkeds- og lokalsamfunnskunnskap Shdir har høye ambisjoner med Kvalifiseringsprogrammet! Kvalifiseringsprogrammet vil være en samlet innsats med både statlige og kommunale virkemidler rettet mot en FELLES målgruppe. Kvalifiseringsprogrammet skal inngå som en del av de metodiske rammeverket som utvikles i NAV-kontorene Beskrivelse av tiltaket: Shdirs arbeid med kvalifiseringsprogrammet vil bestå i å: Utvikle og gjennomføre kompetanseutviklingsprogram overfor ansatte i NAV-kontor slik at ordningen med kvalifiseringsprogram kan iverksettes etter intensjonen Sikre god samordning av kompetanseaktiviteter rettet mot NAV-kontor Rekruttere og følge opp kommunale veiledere som skal bistå i arbeidet med kompetanseprosjektet ved etablering og kompetanseutviklingstiltak til grunn for iverksettelse av kvalifiseringsprogrammet. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS. Fylkesmennene vil være operative samarbeidspartnere og har ansvar for å utføre og/eller koordinere nødvendige aktiviteter lokalt.

33 Hva er din rolle i dette arbeidet?
Hva kan du bidra med i dette arbeidet?

34 En liten titt på KVP-sidene……
Eller (Sidene er på flyttefot….)

35 Vær rause med hverandre og lykke til videre med arbeidet!


Laste ned ppt "Gardermoen, 5. juni 2008 Kvalifiseringsprogrammet - Målsetting hovedelementer og relevans v/seniorrådgiver Terje Lillehaug og Pavinder Grewal, Arbeids-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google