Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole for digital kompetanse 9K´s forankringsseminar 11.04.04 Tove Kristiansen Konsulent og Leder av arbeidsgruppen: ”Fremtidig behov for bredbånd i skolen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole for digital kompetanse 9K´s forankringsseminar 11.04.04 Tove Kristiansen Konsulent og Leder av arbeidsgruppen: ”Fremtidig behov for bredbånd i skolen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole for digital kompetanse 9K´s forankringsseminar 11.04.04 Tove Kristiansen Konsulent og Leder av arbeidsgruppen: ”Fremtidig behov for bredbånd i skolen”

2 Litt om meg Magistergraden i sosiologi ved UiO 1984 Forsker ved Telenor FoU 1984 – 2000;  Fjernundervisning i evu og IKT i skolen  Brukerforsøk, prosjektledelse og evaluering Forskningsleder ved Telenor FoU 1994 – 2000  Nettbasert læring, Fjernarbeid og Fremtidens hjem Pedagogisk leder ved IT Fornebu Knowation 2000 – 01 Fom 2.mai 2001; avdelingsleder ajourit-HR, Oslo Fom 1. Februar 2002 ; eget selskap, Tove Kristiansen Kompetanse

3 Digital kompetanse Hva er det? Hvorfor er det viktig?  Pedagogiske gevinster ved IKT/bredbånd Hvordan utvikle digital kompetanse?  Hva må til utover bredbånd?

4 UFD´s VISJON: ”Digital kompetanse for alle” Ny IKT-satsning: ”Program for digital kompetanse 2004-2008” Digital kompetanse = ” den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte.”

5 ITU om digital kompetanse: Information literacy : Grunnleggende IKT-ferdigheter - å søke, lokalisere, evaluere, manipulere og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder og formater Utvikling av en kommunikativ kompetanse: - kildekritikk, fortolkning, analyser av digitale genre og medieformer. Digital literacy Evnen til å utvikle potensialet som finnes i IKT og utnytte det innovativt i læring og arbeid. - forutsetter en fortrolighet med IKT og digitale medier og vurderes som nøkkelbegreper i livslang læring. ”Problemnotat Digital kompetanse” ITU 2003

6 Hvorfor digital kompetanse? Skolen skal forberede for aktiv yrkes- og samfunnsdeltakelse. Skolen skal speile tiden vi lever i. Skolen sakker akterut i forhold til PC-dekning og bruk i hjemmene. Motvirke faren for utvikling av digitale skiller

7 Pedagogisk gevinst ved bruk av IKT Elevaktive læringsformer  Stimulerer nysgjerrighet, utforskning, problembasert læring Økt differensiering  Stimulerer bruk av ulike sanser, støtte for ulike læringspreferanser og lærestiler Samarbeidsrettet læring og fjernundervisning Støtte for nye arbeids- og evalueringsformer

8 Tilgang på digitalt innhold Tilleggsstoff / alternativ til lærebøkene Autentisk / historisk materiale Ulike presentasjonsformer:  Tekst, lyd, foto, film Interaktivt innhold:  Animasjoner og simuleringer  Oppgaver og manipulasjoner = Konkretisere, variere, stimulere = Motiverende, aktiviserende, individualiserende

9 Individ-tilpasset læring Multimediale virkemidler kan bidra til økt differensiering: - alternative presentasjonsformer, - stimulere bruk av ulike sanser, - legge til rette for elever med lærevansker, ”universell tilrettelegging”. Intervjuet med "Short Cut" | 58 Kbps | 109 Kbps | 548 Kbps |58 Kbps109 Kbps548 Kbps

10 Elevaktiv læring Tilgang på digitale verktøy for produksjon av eget innhold; - digitale kameraer og lydopptakere, - programvare for - å lage animasjoner og simuleringer - å komponere musikk, form og farge - å redigere lyd, foto og film

11 Lagring og distribusjon av egenprodusert innhold Deling av ressurser internt og eksternt Systematisk samling av elevens arbeider  Den enkelte elevs ”læringshistorie” Mappemetodikk  Prosessuell tilnærming til læring og evaluering  Viktig som endringsfaktor i forhold til arbeidsmetoder og økt bruk av IKT

12 Samarbeidsrettet læring Nettet muliggjør nye former for samarbeid mellom elever og lærere ved ulike skoler - nasjonalt og internasjonalt, - asynkront og synkront, - med bruk av ulike kommunikasjons- og formidlingsformer.

13 Fjernundervisning inn i skolen Deling av lærerressurser Nye former for samarbeid Tilgang på ekspertise Virtuelle besøk Fleksibilitet mht sted for læring

14 Hvordan utvikle digital kompetanse? Bruk av IKT må inn i alle fag på alle nivåer IKT må integreres i undervisning og læring IKT må bli et naturlig verktøy Åpenhet mot lokalsamfunnet Styrke relasjonen skole-hjem Skolen = én av flere læringsarenaer

15 Bredbånd er en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig forutsetning for utvikling av digital kompetanse

16 Noen forutsetninger for å nå målene Tilgang på maskiner og nettverk  Maskintettheten må være god  Maskinene må være tilgjengelige  Intranett må være stabilt og ha god kapasitet Driftingen må profesjonaliseres  Samme krav til stabilitet og oppetider som på arbeidsplasser

17 Noen forutsetninger….. Utformingen av læringsomgivelsene – fleksibilitet:  Skolens arkitektoniske utforming  Organisering av undervisningsvirksomheten (Stovner videregående skole)

18 ”Klasserommene og klassene er borte… Baser på 3 klasser og trygghetsgrupper på inntil 18 elever med sine klassestyrere, er kommet i stedet. Basene har et stort baseareal/ fellesrom på 150m2 og grupperom til ulike formål. Her er studierom, forelesningsrom, amfierom, stillerom, elevsamtale- rom og arbeidsrom for gruppe- arbeid med samtaler. Lærerne har sine arbeidsrom i tilknytning til elevarealene.” ( Karlsrud skole, Oslo)

19 Noen forutsetninger…….. Lærernes kompetanse:  De fleste lærere har god generell kunnskap om IKT  Ønsker å vite mer om mulighetene med IKT  Motiverte for å lære  Behov for kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT  Størst effekt har læring på arbeidsplassen: kollegaveiledning, ”prøving og feiling” Må satses på systematisk og kontinuerlig komp. utvikling

20 Noen forutsetninger…… Ledelsens vilje og evne til å satse  IKT-plan  IKT-visjon  IKT-arbeidsgruppe  IKT-prosjekter  IKT-investeringsplan Ledelsen må være aktivt involvert og følge opp kontinuerlig

21 Noen forutsetninger….. Tilgang på digitale læringsressurser:  tilrettelegging for lokal og nasjonal produksjon, samarbeid mellom utviklere, felles standarder, avklare rettighetsproblematikk og personvern. Nye dokumentasjons- og evalueringsformer  IKT skal brukes ved avgangsprøvene i alle fag i grunnskolen, første gang i begrenset omfang våren 2004  Nasjonale prøver skal være nettbaserte og prøves ut på digital form i engelsk for 10.klasse våren 2004

22 Skoleeiers ansvar Utvikle forpliktende strategier og planer for bruk av IKT i undervisning og læring Kompetanse- og kvalitetsutvikling knyttet til IKT i opplæringen Infrastruktur: legge til rette for at skolene kan realisere pedagogiske mål i læreplanene  Intranett  Drifting Legge forholdene til rette for eksamen med IKT.

23 Skole for digital kompetanse! Fleksibelt organisert, åpen mot omverdenen Profesjonell drifting av nett og maskinvare God tilgang på digitale læringsressurser God tilgang på multimediale verktøy Kvalifiserte lærere og ledere Motiverte elever og lærere Økt læringsglede og –utbytte! Foto fra Dalane vgs

24 Takk for oppmerksomheten! Tove-k3@online.no Bredbåndsutredningen: http://www.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/04/skole074.pdf ITU-Monitor: http://www.itu.no/ITUMonitor


Laste ned ppt "Skole for digital kompetanse 9K´s forankringsseminar 11.04.04 Tove Kristiansen Konsulent og Leder av arbeidsgruppen: ”Fremtidig behov for bredbånd i skolen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google