Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter Haugesund 15.03.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter Haugesund 15.03.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter Haugesund 15.03.2013

2 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Plan for dagen  Bruk av tvang, Pasient- og brukerettighetsloven Kap. 4A Astrid Håland  Tillitsskapende tiltak Marte Meo tilnærmingsmetode Eli Myklebust, fagansvarlig Bjørgene USH  Gruppearbeid på vedtaksskriving

3 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Mål for dagen Øke kunnskap om loven Økt kompetanse til å gjenkjenne situasjoner som inneholder tvang Økt mot til å gå inn i utfordrende situasjoner, refleksjoner og diskusjoner

4 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter …forts. Mål for dagen 1) Tillitsskapende tiltak fremfor tvang 2) Tvangstiltak skal være til pasientens beste og skal være bevisst valgte tiltak ut fra pasientens situasjon

5 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Hvem er personen?

6 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Ulike utgangspunkt, ulike behov

7 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Etikk Det gode, det rette og det rettferdige Din etikk og min etikk er det vi gjør når ingen ser oss (Marie Aakre, leder i rådet for sykepleieetikk)

8 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Hva må ligge i bunn? Menneskerettighetene Etiske grunnprinsipper Faglig forsvarlighet

9 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Oppsummering Når gjelder Pasientrettighetsloven 4A? Har vi opplevd situasjoner som omhandler tvang? Hva var tiltaket? Hva skal den enkelte gjøre?

10 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Det store dilemma Omsorgssvikt eller Ulovlig bruk av tvang

11 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bruk av tvang Tvang blir oftest brukt overfor personer med kognitiv svikt (Bredthauer, 2005, Hamers 2004) Vanligste årsak til bruk av tvang er atferdsforstyrrelser (Evans, 2002) 79% av norske sykehjemsavdelinger rapporterer bruk av tvang og denne er i hovedsak relatert til atferdsforstyrrelser (Kirkevold, 2004) Bruk av tvang er oftest relatert til omsorgssituasjon (Kirkevold, 2004) Det er også en utstrakt bruk av psykofarmaka knyttet til atferdsforstyrrelser (Selbæk&Engedal, 2008) To studier (Testad 2005, 2010) viste nedgang i bruk av tvang hos personer med demens i sykehjem

12 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter …vi vet at det var 24 mill personer med demens i 2001. Antallet vil dobles hvert 20. år (Qui C., 2007, Ferri CP, 2005) om det ikke blir funnet behandlingsmetoder for sykdommen... det er 70 000 personer med demens i Norge. Halvparten av disse bor i sykehjem... ca. 80 % av beboerne i sykehjem har demenssykdom... 70–80 % har endring i atferd som medfører mye bruk av tvang og psykofarmaka... gjennomsnittsalderen er nærmere 80 år og at mange har flere somatiske lidelser i tillegg... fremskrivinger viser underskudd av pleiepersonal – i Norge estimert til 40 000 innen 2030 (Texmon I., 2005)

13 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Tvang “All begrensning på en persons mulighet til å bevege seg fritt” (Hantikainen, 1998) Hovedgrupper (Kirkevold, 2004) –Fysiske tvangstiltak –Overvåking –Medisinsk behandling –Bruk av press eller tvang for å gjennomføre daglig omsorg

14 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Strukturell og relasjonell tvang Strukturell tvang er tiltak som har som mål å beskytte pasienten (låst dør, sengehest) og som foregår i behandlings- og omsorgsrelasjonen Relasjonell tvang er tiltak som foregår i behandlings- og omsorgsrelasjonen, slik som medisinsk undersøkelse og stell (Testad, PhD, s.35)

15 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Makt Legitim makt er den som bidrar til å gjøre likeverdet større. Illegitim makt er den som forstørrer avhengigheten og gjør den underlegne part mer avhengig. (Inge Lønning)

16 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Problematferd - Mestringsatferd Det vi kaller problematferd kan mer positivt betraktes som mestringsatferd: forsøk på å protestere, forsøk på å få en opplevelse av kontroll, forsøk på å markere seg, å kjenne at man fortsatt kan gjøre noe. Hva personen med demens gjør, blir i det perspektivet ikke så viktig som hva han er.

17 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Samtykkekompetanse Samtykkekompetanse er å ha evnen til å avgjøre hva som er best for en selv Det betinger at en forstår hvilke valgalternativer man har, og forstår hva som er konsekvensen av de ulike alternativene Grad av konsekvens for valget henger sammen med krav til forståelse

18 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Samtykkekompetansekompanse, 5 viktige prinsipper 1.Samtykkekompetanse foreligger i utgangspunktet alltid 2.Forholdene skal i størst mulig grad være lagt til rette for å optimalisere pasientens mulighet for å gjøre egne valg 3. Pasienten har rett til å gjøre “ukloke” valg. Det er prosessen frem til beslutningen som er avgjørende for om samtykke foreligger eller ikke 4. Beslutninger tatt på vegne av personer som mangler samtykkekompetanse, skal alltid være i deres interesse 5. De minst inngripende alternativene, skal alltid velges først

19 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Setter kritisk søkelys på våre: -Holdninger -Handlinger -Vår felles praksis Hva styrer vår praksis?

20 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Pasientrettighetsloven 4A Handler om å sikre nødvendig helsehjelp til alle også til de som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen

21 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Formål - pasrl § 4 A-1 Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

22 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Stedlig virkeområde - pasrl § 1- 2 og § 4 A-4 annet ledd I Norge Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. Hele helsetjenesten

23 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Saklig virkeområde – pasrl § 4 A-2 Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Helsehjelp som ytes av helsepersonell Somatisk helsehjelp Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven

24 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter | Personelt virkeområde - pasrl § 4 A-2, første ledd Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må - være over 16 år, - mangle samtykkekompetanse, og - motsette seg helsehjelpen Diagnoseuavhengig

25 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Nærmere om samtykke Hovedregel: helsehjelp kan bare gis med samtykke fra pasienten Unntak: helsehjelp kan gis uten samtykke dersom det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

26 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter | Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse – rettstilstanden frem til kapittel 4A Hovedregel: Helsehjelp til pasienter over 16 år ytes på grunnlag av pasientens eget samtykke. Helsehjelp til pasienter over 16 år som mangler samtykkekompetanse Pasrl. § 4-5 – mellom 16 og 18 år, foreldre Pasrl. § 4-6 – myndig over 18 år, helsepersonell Pasrl. § 4-7 – umyndige, verge Helsehjelp til pasienter over 16 år som motsetter seg Psykisk helsevernloven kapittel 3 Helsepersonelloven § 7 - øyeblikkelig hjelp Straffeloven §§ 47 og 48 – nødrett og nødverge

27 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Rettstilstand fra 01.01.09 Samtykke- kompetanse Mangler samtykke- kompetanse Ikke motstand Hovedregel pasrl §4-1 pasrl §§ 4-5 – 4-7 Motstand Ingen helsehjelpKap. 4A

28 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår for bruk av tvang – pasrl § 4 A-3 første ledd Tillitskapende tiltak Hovedregel: Før det kan ytes helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst |

29 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Gjennomføringen – pasrl § 4 A-4 første ledd Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang, eller andre tiltak for å omgå motstand Loven er ikke uttømmende om tillatte tiltak Velg tiltak som er minst mulig inngripende |

30 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd Tre kumulative vilkår: En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen anses nødvendig Tiltakene må stå i forhold til behovet for helsehjelpen

31 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav a a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten Skade på pasienten – ikke skade på andre Både fysisk og psykisk skade Alle typer helsehjelp, jf. pasrl § 1-3 c Vesentlighetskravet –Betydelig omfang og/eller alvorlige konsekvenser –Grense oppad: Mindre helseskade enn det som utløser øyeblikkelig hjelp-plikt –Grense nedad: Mer enn ”helseplager”

32 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav b b) Helsehjelpen anses nødvendig Konkret medisinskfaglig vurdering av det helsemessige behovet –Mindre nødvendig enn ”påtrengende nødvendig” (jfr øyeblikkelig hjelp sit.) –”Nødvendig helsehjelp”, jf. pasl. § 2-1, men avgrenset til det som er nødvendig for å hindre vesentlig helseskade –Ikke krav om fullstendig helbredelse

33 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Gjennomføringen - pasrl § 4 A-4 Loven omtaler særskilt noen inngripende tiltak: Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon Varslingssystemer Bevegelseshindrende tiltak

34 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav c c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen Tiltakene (tvangen) må virke klart mer positivt enn de negative konsekvensene av å bruke tvang Tvangen må ikke gå lenger enn nødvendig.

35 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Vilkår - pasrl § 4 A-3 tredje ledd Til slutt skal det gjøres en helhetsvurdering Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. Vurdere bl.a.: Graden av motstand Om pasienten kan gjenvinne samtykkekompetansen i nær fremtid

36 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter

37 Skriv vedtak Bruk gjerne Fylkesmannens sjekkliste: Fylkesmannens sjekkliste.pdf Les skjemaet NØYE, fyll ut det som det blir spurt etter, hverken mer eller mindre Begynn tidlig å vurdere pasientens samtykkekompetanse i forhold til Å bevege seg utendørs selv/orientering (Tilbakeholdelse i institusjon) Å bevege seg innendørs selv (Bevegelseshindende tiltak) Å ta medisiner (bruk av reseptbelagte medisiner) Inngrep i kroppen Bruk av varslingssystemer, alarm-matte, dørsensor,

38 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Skriv vedtak Fyll ut skjemaet, forklar så konkret som mulig i alle punktene: 3. redegjørelse for når og hvordan pasientens motstand mot helsehjelp kommer til uttrykk pkt.4 Beskriv i korte trekk pasientens nåværende helsetilstand, I pkt 5; Vilkår, unnlatelse av å gi helsehjelp, helsehjelpen ansees nødvendig, og gjennomføringen står i forhold til helsehjelpen. I pkt 6 skal vi beskrive tillitsskapende tiltak som har vært forsøkt, legg gjerne med kopi av tiltaksplan I pkt 8 kryss av for hvilket tvangstiltak, nærmere beskrivelse av tiltaket

39 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Lykke til!

40 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Viktige kilder: Rundskriv / studiehefte 4A – Helsedirektoratet E-læring 4A – CD-rom eller internett: http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ E-læring samtykkekompetanse CD-rom eller internett: http://samtykketilhelsehjelp.helsedir.nohttp://samtykketilhelsehjelp.helsedir.no Etisk refleksjon KS – DVD eller internett: http://195.159.101.129/http://195.159.101.129/ Demensportal: http://helsedirektoratet.no/demens/ http://helsedirektoratet.no/demens/ Aldring og helse Tvang helst ikke, studieprogram Aldring og helse Tvang og makt, studieprogram (utviklingshemming) Refleksjonskort, aldring og helse http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583 http://www.aldringoghelse.no/?pageID=1613&ItemID=2583 NAKU, læringsportal http://naku.no/portalhttp://naku.no/portal Kirkevold O, Laake K, Engedal K. Use of constraints and surveillance in Norwegian wards for the elderly. Int JGeriatr Psychiatry 2003;18(6):491-497 Hantikanen V: Physical restraint: a descriptiv study in Swiss nursing homes. Nurs Ethics 1998;5(4):330-346

41 Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter


Laste ned ppt "Bjørgene Omsorg- og utviklingssenter Bjørgene omsorg- og utviklingssenter Haugesund 15.03.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google