Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning Grunnleggende opplæring i representerende medvirkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning Grunnleggende opplæring i representerende medvirkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning Grunnleggende opplæring i representerende medvirkning

2 Kursets første del Hvordan forstår vi brukermedvirkning? Gruppeoppgave «Erfaringsutveksling» Oppsummering, kommentarer i plenum Brukerorganisasjonene som interessebærere Hvor kommer sakene fra? Gruppeoppgave «Å forme en sak» Oppsummering, kommentarer i plenum Å representere andre og ha evne og vilje til å fremme synspunkter Oppnevningsprosessen

3 Refleksjonsoppgave Hva gjør at du ønsker å være brukerrepresentant ?

4 Som brukerrepresentant får du: Gjort bruk av felles erfaringer til brukere og pårørende Omdannet erfaringskunnskap til forslag som kan hjelpe andre Bidratt til forbedring av tilbudene til den gruppen du representerer

5 Begrepsdefinisjon «Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud» St. meld. nr. 34(1996-97) «Brukermedvirkning er rett og det er lurt» sa tidligere helseminister Dagfinn Høybråten

6 Refleksjonsoppgave Hva gjør brukermedvirkning viktig for brukerorganisasjonene?

7 Brukermedvirkningens begrunnelse En demokratisk rettighet Ønske om å benytte brukererfaringer til å bedre kvalitet i tjenesteyting Menneskerett Hvordan man begrunner brukermedvirkning gir retning i arbeidet.

8 Har brukermedvirkning betydning? Samfunnspåvirkning Samhandling Nytte brukernes erfaringer i kvalitetsarbeid Prøving og utvikling av saksargumentasjon Demokratiutvikling Det kan være vanskelig å måle hva brukermedvirkning resulterer i helt konkret.

9 Refleksjonsoppgave Hva skiller en bruker fra en brukerrepresentant?

10 Brukerorganisasjonene er interessebærere Sakene finner vi i brukerorganisasjonene Organisasjonene er møteplass for brukere Gjennom erfaringsutveksling kommer sakene til syne

11 Gruppeoppgave - Erfaringsutveksling Hvilke erfaringer har deltakerne med brukermedvirkning?

12 Generalisering av kollektive erfaringer Mette Hva er felles? Pål Adil

13 Gransking av løsningsforslag HVORFOR er det et problem HVOR er det et problem NÅR Er det et problem Forslag til løsning?

14 Velge og forberede en sak som legges frem i ditt råd eller utvalg Gruppeoppgave – Å forme en sak

15 Organisasjonene fanebærere for sakene SATSNING PÅ REHABLITERING Tilbud til ungdom Diagnosegrupper Rett til å velge ARBEID TIL FUNKSJONSHEMMEDE Oppfølging Flere tiltaksplasser Styrke kompetansen i NAV TILRETTELAGTE BOLIGER I KOMMUNEN Tilgjengelige bygninger Aktiv bruk av finansieringsordninger Veiledning til familier Inkluderende boligpolitikk

16 Evne og vilje til å fremme synspunkter Forberede seg godt TimingDanne allianser

17 Oppnevning av brukerrepresentant Skjer gjennom en prosess bestående av Nominasjon Innstilling Oppnevning NOMINERING Brukerorganisasjon en vurderer først hvem som har tillit og er egnet INNSTILLING Brukerorganisasjon eller paraplyorganisasjon ut fra oppdragsgivers bestilling OPPNEVNING Oppdragsgiver: NAV, helseforetak, institusjon, kommune, fylkeskommune, statlig etat eller sektor i kommunen

18 Brukerorganisasjonen nominerer Mette Pål Adil Egnet for oppgaven?

19 Innstilling ut fra representativitet Motivasjon Organisasjon eller paraply Nasjonalt / Lokalt Oppdrag Evne og vilje Kapasitet

20 Oppnevning av oppdragsgiver ANTALLKJØNN KATEGORI

21 Kursets andre del Ulike former for brukermedvirkning Hvordan forbereder en seg til møtet? Gruppeoppgave «Utarbeid et innlegg» Oppsummering, kommentarer i plenum Ansvarsfordeling mellom brukerorganisasjonene og deres representanter

22 Ulike former for medvirkning Innflytelsesgrader 1.Kommunale råd 2.Brukerutvalg 3.«Læremestere» 4.Brukerundersøkelser 5.Brukerstyrking 6.Dialogkonferanse 7.Prosjekter 8.Brukerpanel

23 Refleksjonsoppgave Hvordan ville du ha forberedt deg til ditt førstemøte i brukerutvalget?

24 Brukerutvalgets mandat Drøftes og fortolkes i det første møtet Samarbeid mellom oppdragsgiver og brukerorganisasjoner Rådgivning overfor ledelsen Systematisk tilbakemelding om brukererfaringer Mandatet og oppgavene brukerutvalget tar på seg, påvirker arbeidet, men også ledelse og arbeidsform.

25 NAV Brukarutval Sogn og Fjordane vere eit fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjon som vedkjem NAV sitt tenestetilbod og service i fylket stimulere til og støtte etablering og drift av gode medverknadsformer i NAV kontora lokalt drøfte og følgje opp brukarundersøkingar og andre brukarerfaringar i fylket bidra til at brukarane/ brukarorganisasjonane gir innspel om verkemiddelbruken i NAV for å støtte intensjonen om arbeid og aktivitet for flest mogleg serviceklager (enkeltsaker) vert ikkje behandla i NBU, men i den grad enkeltsaker reiser ei generell problemstilling, kan saka løftast til NBU NBU har ikkje besluttande mynde opplyse om sitt arbeid og invitere til samspel td gjennom eigne nettsider Kan noen av disse oppgavene stå i motstrid til hverandre?

26 Gruppeoppgave Ta utgangspunkt i forslaget til sak for brukerutvalget og utarbeid et innlegg du kan holde i dette møtet der du begrunner hvorfor brukerutvalget bør arbeide med denne saken

27 Delt ansvar for tilbakemelding Brukerrepresentant Organisasjon Paraply

28 Refleksjonsoppgave Hvordan kan brukerrepresentanten få kjennskap til brukergruppenes behov?

29 Noen kilder til kunnskap Saksdokumenter Medlemsblad og artikler på brukerorganisasjonenes hjemmesider Høringer, film og temahefter via paraplyorganisasjonenes hjemmesider Aviser og TV Sosiale medier Offentlige utredninger Forskningsartikler

30 Refleksjonsoppgave Hvordan kan brukerorganisasjon og brukerrepresentant jobbe sammen for å oppnå målet med brukermedvirkning?

31 Du kan forvente av oppdragsgiver: Mandat for arbeidet Praktisk tilrettelegging for å sikre tilgjengelighet dersom det er behov for det Likeverdig møte Opplæring om etaten, foretaket eller virksomheten der brukermedvirkningen finner sted Rutiner for å foreslå saker til drøfting Saksliste i god tid og saksdokumenter for større saker Interesse og vilje til å ta innspill til følge Rapportering om resultat av arbeidet

32 Fra organisasjonsleddet som har innstilt deg, kan du forvente: Vilje til å utvikle saker og dokumentasjon i samarbeid med brukerrepresentanten Faglige råd der brukerorganisasjonen har mulighet for å gi slike Rutiner for rapportering til organisasjonsleddet som har innstilt brukerrepresentanten Informasjon som er viktig for brukerrepresentantens arbeid Veiledning i utføringen av oppdraget og kontakter for hjelp og råd Opplæring i regi av brukerorganisasjon, paraplyorganisasjon eller andre Invitasjon til erfaringsutveksling og nettverksbygging

33 Brukerrepresentantens bud 1.Du skal vite hvem du representerer 2.Du skal vite hva du vil oppnå for brukerne 3.Du skal vite at du er kompetent for oppgaven 4.Du må være forberedt på motstand 5.Du skal lete etter støttespillere og ta imot hjelp 6.Du skal være tålmodig 7.Du skal være stolt over den tittelen du har fått 8.Du skal rapportere underveis 9.Du skal ikke påta deg mer enn du kan bære 10.Du skal ikke ta på deg all skyld

34


Laste ned ppt "Brukermedvirkning Grunnleggende opplæring i representerende medvirkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google