Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering bransjedialog HMS/SHA – (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering bransjedialog HMS/SHA – (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering bransjedialog HMS/SHA – (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes

2 AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale verneombud/NAF Oppsummeringsmøte Andre møter, kontakter Seminar, befaring London Møter med :

3

4 Omfattende materiale, konkrete tilbakemeldinger og råd Tiltaksplan, iverksatte tiltak - videre bearbeiding Prosjektering ikke med Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring Seriøsitetsarbeidet Dødsulykkene rammer i hovedsak norske underentreprenører Større omsetning, samtidighet - planlegging, logistikk, samtidighet, tidspress

5 Utgangspunktet (1) Statens vegvesen og Jernbaneverket iverksatt tiltak HMS og sosial dumping som oppfattes som viktige og bransjeførende Entreprenørene har gode H-verdier og gode interne rutiner og opplæringsopplegg/håndbøker Møtene preget av åpenhet og konstruktive tilbakemeldinger – gode innspill og råd

6 Utgangspunktet (2) Forskjeller i omfang og «modenhet» Vanskelig å se forskjellene i resultater Flere understreker å ta de lavt hengende fruktene (få og enkle tiltak) Fokus og holdninger - kompetanse

7 Sterk reaksjon i policygruppe for bransjekontakt Fellesprosjektet (2 dødsulykker/10 alvorlig skadet) til tross for at de har gjort alt riktig etter boka Sammenlignende statistikk andre land alvorlige ulykker Har vi trodd vi var bedre enn vi er Uttalelsene fra underentreprenører, regionale verneombud (og byggherreorganisasjon) Varierende og «personavhengig» praksis eksempler på avvik/brudd «rykter» eller fakta

8 Er tilbakemeldingene fortsatt gjeldende ? Er situasjonen endret det siste året? Ingen dødsulykker siste tolv måneder (til i går) Effekt av iverksatte tiltak og sterk ledelsesfokus Har vi samme virkelighetsoppfatning?

9 Status personskader SVV pr. 10. august 2014 men så kom katastrofen Status arbeidsulykker i entreprisedriften 12.08.2014 BeskrivelseKonsekvens -klasse 2013Siste 12 mnd. 2014 pr.10.08 DødsulykkeK5500 Personskade med mulig varig menK4830 Personskade med > 10 fraværsdagerK3293222 Personskade med <10 fraværsdagerK2705828 Antall skader uten fraværK1197202124 Antall skader med og uten fraværTotalt309295174 Potensial for K4/K572 5-6-7 ?

10 Statistikk H-verdi H1-verdiSykefravær AF-gruppen 1,4 (inkl. ue) 3,7 Skanska 4,55,4 Mesta 3,7 (4,4 inkl. ue)4,9 NCC 3,2 Constr. - 7 Roads (begge inkl. ue) 5,0 Implenia10,8 (inkl. ue – 3,8/19,1) Hæhre 2,3 ( mener det blir lavere med ue) Veidekke 5,24,4 Jbv entreprisedrift 6,3 SVV entreprisedrift 7,2 Ulik praksis – EBA’s konsept inkluderer ikke underentreprenører

11 EBA’s timegrunnlag H-verdi Registrering av timer: Antall arbeidete timer er all virkelig arbeidet tid for samtlige faste ansatte (inkludert hele ledelsen, stab etc.). Det betyr i praksis at planlagte arbeidstimer skal reduseres for fravær (permisjoner, sykdom og annet) og økes med arbeidet overtid/mertid. For funksjonærer skal det tillegges 10% for antatt merarbeid, med utgangspunkt i ordinær arbeidsuke.

12 Type tilbakemeldinger Gjennomgående («strukturelle») Innspill praksis Byggherre (i hovedsak SVV) Entreprenører

13 «Strukturelle» innspill H-verdi ikke entydig - behov for enhetlig standard – underentreprenører ekskl./inkl. Registrering flere steder – forenkles, samordnes i ett system De store statlige byggherrene bør etablere felles erfaringsdatabase og system for erfaringsoverføring + jevnlig oppfølging (bygg - anlegg) Forslag om nasjonal enhet og felles database sosial dumping Krav om ID-kort fra første dag (gjennomført) Krav til opplæring/dokumentasjon – kobling fag/sikkerhet !? Godkjenningsordning maskiner og utstyr (spesielt vinterutstyr)

14 Godkjenning av maskiner CE-merking – samsvarserklæring fra produsent om at maskinen er produsert iht EU’s maskindirektiv I Norge årlig sakkyndigkontroll (ca. 300 godkjente firma) Utstyr produsert i Tyskland eller Danmark må gjennom sentral sikkerhetsgodkjenning før det kommer ut i markedet (for Danmark spredere vinterdrift) Møtene har avdekket hendelser med høyt risikopotensial med nytt utstyr Påstand: Utstyr som brukes i Norge, ville ikke blitt tillatt i Tyskland/Danmark – gjelder spesielt vinterdrift

15 Byggherrepraksis Ønsker aktiv byggherre som tar ansvar Ta initiativ ved dødsulykker (gransking) Tydelig og enkel SHA-plan Ikke konkurrere på HMS, konkret bekrivelse Byggherreansvaret – byggherre beskrive risiko i prosjektet Videreutvikle samhandling - risikovurdering og involvering alle nivå (underentreprenører) Varierende praksis – personavhengig

16 Entreprenør/underentreprenør Involvering – ue med i byggemøter Krav til entreprenører om involvering av ue (involverende planlegging)? «Skvising» – «back to back» Konsekvenser for ue ved varsling – arbeidstidsordninger ue Enkelhet og tydelig (SHA-planer, rutiner og retningslinjer større entreprenører, tiltak) Tilbakemeldinger og eksempler fra mindre entreprenører og regionale verneombud gjør at det må stilles spørsmål ved praksis

17 Arbeidstilsynet Alle ønsker et aktivt Arbeidstilsynet – tidlig informasjon viktig Petroleumstilsynet åpen – legger ut nyttig informasjon for læring I ettertid: AT tatt initiativ overfor anlegg

18 Arbeidstidsordninger Økende press dispensasjoner (Arbeidsmandsforbundet godkjenner) Byggherre får ikke samme dispensasjoner (SD/FAD) Underentreprenører må søke separat «Rykter» om brudd på arbeidstidsbestemmelser hos underentreprenører Press i forhold til korte byggetider, delfrister (noe blandet tilbakemelding – ulik praksis mellom regioner i SVV) Forutsigbar arbeidstid

19 Sikkerhet i tunnel Samtidig boring og lading – ulikt syn på sikkerhet – enkelte entreprenører hevder forbud gir økt risiko (forskriften åpner for SJA for arbeid i risikosone) SVV praktiserer forbud / JBV tillater samtidig boring/lading NAF/regionale verneombud/EBA’s anleggsutvalg støtter SVV’s linje «Rykter» om at det praktiseres ulikt i SVV – regionvegsjefene følger opp – tilbakemelding: enkelttilfeller har forekommet, men er stoppet NFF’ utviklingskomité gjennomfører prosjekt om sikkerhet i tunnel (boring/lading – samtidige aktiviteter – akkordsystem) Oppfølgingsmøte i bransjegruppe tunnel – evaluering og oppsummering erfaringer Samtidig salveboring og bolting

20 Forskjellig virkelighetsoppfatning? Hva er farlig arbeid, hva er risikoen? Koblet til økonomi, kontrakt? Konflikthåndtering Enkelhet og tydelighet både hos byggherre og hovedentreprenør Utnytte verneombud, regionale verneombud Tilbakemeldinger byggherre, underentreprenører, verneombud i forhold til den bedriftsstrategi og praksis som beskrives Framkommer utsagn som reiser mange spørsmål, enkelteksempler eller svikt i holdninger («personavhengig) Avvente og se effekter av iverksatte tiltak, eller ta nye initiativ?

21 E 6 Utbyggingen/fellesprosjektet Dovrebanen Samhandlingsprosess (brukt som eksempel til etterfølgelse) HMS-regime, tung prosjektorganisasjon Obligatorisk sikkerhetsopplæring Omfattende SHA-plan Entreprenører med fokus på HMS Kjører nå personlig holdningskampanje – god effekt 2 døde, 10 alvorlig skadet

22 Statistikk dødsulykker - eksempler England 2,4 dødsulykker pr 100 000 sysselsatte i bygg og anlegg Norge 4,5 snitt (litt usikker statistikk) Skanska globalt 2-3 dødsulykker 150 000 årsverk SVV 2013: 6 (1) dødsulykker ~ 22 000 årsverk Arbeidsdirektøren: Vi må komme oss ned på svensk nivå !

23 Noen spørsmål Har vi trodd at vi var best pga. lave H-verdier ? Har vi god nok sikkerhetskultur? Hva med kompetanse og utvikling? Utnytter vi de teknologiske mulighetene? Gir oppsummeringen et riktig bilde av dagens situasjon ? Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd -Se til England -Den gode samtalen


Laste ned ppt "Oppsummering bransjedialog HMS/SHA – (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google