Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISF 2015 DRG forum 7 november2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISF 2015 DRG forum 7 november2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISF 2015 DRG forum 7 november2014

2 Foreløpig ISF-regelverk 2015
Bygger på forutsetningene i Prop 1 S ( ). Endelig ISF-regelverk er klart når statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. Prop lagt frem 8 oktober og foreløpig regelverk lagt frem 10 oktober. Statsbudsjett skal behandles og gitt at det er en mindretallsregjering kan det forekomme endringer, Antar imidlertid at det ikke nødvendigvis blir store endringer på ISF-ormådet- det gjenstår selvsagt også å se, Det er også en del forhold i St prop 1 som berører ISF.

3 Fra St prop 1 S (2014-2015) relatert til ISF-ordningen
Mer aktivitet fra private inkluderes i ISF ordningen. Innebærer også at polikliniske kontakter for private spesialistvirksomheter inkluderes i ISF-grunnlaget. Fritt behandlingsvalg er planlagt etablert f.o.m. 1. juli 2015 også for utvalgte områder innen somatikk, som forutsettes å inngå i ISF-grunnlaget. ISF for pasientadministrert legemiddelbehandling av kreft Kommunal medfinansiering (KMF) avvikles. Midlene flyttes til ISF. Rituell omskjæring. ISF-refusjonen reduseres tilsvarende egenbetalingen Direktoratet vil ha en gjennomgang med HOD for å sikre at vedtatt politikk implementeres i ISF-regelverket. Som noen kanskje har observert er vedlegg B – avgrensningen av hvilken aktivitet som skal inngå i ISF f.o.m under revidering og vil bli klar når endelig ISF-regelverk for 2015 er klart

4 Mer fra St prop 1S (2014-2015) relatert til ISF-ordningen
Dagens system for aktivitetsstyring avvikles fra Staten vil påta seg større økonomisk risiko ved å styre på denne måten Aktivitet utover budsjettert aktivitet vil utløse 50 pst ISF-refusjon Det vil fortsatt stilles tydelige krav til sykehusene om økonomisk balanse I tillegg innførte regjeringen i 2014 regelen om at det skal være høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rus enn innenfor somatikk ( for å redusere risiko for utilsiktede prioriteringer bort fra tjenester som ikke omfattes av aktivitetsbasert finansiering)

5 Oversikt over private i ISF
Fra kap 4.3 i Foreløpig ISF-regelverk 2015: «Informasjon om nye drifts- og kjøpsavtaler med private virksomheter, der behandlingsaktiviteten forutsettes omfattet av ISF-finansiering skal meldes til Helsedirektoratet så snart avtale er inngått. Her skal det meldes ifra om hva slags aktivitet det dreier seg om, både fagområde og type aktivitet (døgn, dag og/eller poliklinikk). Videre skal det opplyses om hvilket enhetsnummer virksomheten har i Enhetsregisteret.»

6 Nytt i kodeverkene i 2015 Det vises til presentasjonen fra ISF-møtet 18. juni på våre nettsider. Der er det oversikt over endringene i ICD-10, NCSP og NCMP for 2015. Kodeveileder og kodeverk for 2015 vil publiseres innen 1. desember.

7 Utførende helsepersonell
Nåværende regler i all hovedsak videreført i 2015 Justering ved at DRG 915O «Poliklinisk konsultasjon vedrørende perinatale tilstander uten signifikant prosedyre» godkjennes for sykepleier/ jordmor Utredning om helsepersonell og ISF Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra HOD å gjennomgå dagens regelverk for somatisk virksomhet og vurdere om det kan være behov for å foreslå endringer Utredningen skal gjøres i lys av en smartere og bedre arbeidsdeling, samtidig som finansieringssystemene ikke skal utformes på en måte som bidrar til en fragmentert helsetjeneste. Prinsippene i samhandlingsreformen skal også vektlegges Frist på oppdraget er 15. desember 2014

8 DRG logikk 2015 Arbeidet med DRG logikk – todelt
Nordisk samarbeid for døgn og dag DRG-er (NordDRG) Norsk logikk for poliklinikk Om lag 80 saker behandlet i NordDRG (inkl feilrettinger, og saker som kun gjelder svensk logikk) . Informasjon om de ulike sakene finnes på

9 Typer endringer i DRG-logikk
Oppretter nye eller sletter DRG-er Skyldes ofte endring i medisinsk praksis som gjenspeiles i DRG-logikken Kan også være ressursmessig begrunnet ift homogenitet i DRG-ene Endrer på hierarkiet DRG-ene i mellom Ofte ressursmessig begrunnet Endrer på enkeltdiagnose/ -prosedyrekoder sine egenskaper og evt tilknytning til DRG Kan være både medisinsk og ressursmessig begrunnet Endrer nummerering av DRG eller endrer HDG tilhørighet For eksempel ved skille mellom innlagte DRG-er og DRG-er for poliklinisk virksomhet

10 Endringer NordDRG (1) Biopsier i HDG 8
DRG 483B «Invasiv sirkulasjonsstøtte» etablert i 2014 Justering av løsningen ved at IABP (intraaortal ballongpumpe) «alene» tas ut av 483B. P12.2 Epikraniell subaponevrotisk blødning Karakteriseres som «signifikant problem hos nyfødt» og opphold vil flyttes ut av DRG 391/ 470. Biopsier i HDG 8 Biopsiene vil ikke lenger «overstyre» større operasjoner i HDG 8 DRG 215O Dagkirurgiske operasjoner på kolumna Feilretting ved at en kode (ABC21) manglet korrekte egenskaper DRG 36C Brakyterapi på øyet Korrigering slik at flere opphold vil gruppere til DRG 36C framfor DRG 36D ABD40 Implantasjon av spinalt injeksjonsutstyr i DRG 570/ 570O norsk særløsning implementeres i den nordiske versjonen

11 Endringer NordDRG (2) J370 kronisk laryngitt Til DRG 73 evt 74 «Sykdommer i øre, nese, hals ITAD» (fra DRG 68, 69, 70A eller 70B) DRG for bilaterale kataraktoperasjoner – DRG 39P Implementeres i den norske versjonen, likt med løsning i nordisk versjon AAL10 intrakraniell endovaskulær trombolyse Flytter fra DRG 1B til DRG 1C Z09.4 Kontakt med helsetjenesten for etterundersøkelse etter behandling av brudd Grupperes til HDG 8 DRG 170 og 171 Operasjoner på fordøyelsesorganer ITAD Flyttes opp i DRG hierarkiet Revisjon av hvilke diagnosekoder som har kompliserende egenskaper

12 Endringer i norsk del av logikken (1)
DRG 187E «Tannimplantatbehandling» endrer nummer til 803T DRG 851C «Poliklinisk ekstern strålebehandling ved svulst i øre, nese, hals, øye og ansikt» Endrer HDG tilhørighet til HDG 3 WBGC12 «Dosejustering av implantert legemiddelpumpe» Tas ut av DRG 801J «Poliklinisk kontakt med påfyll av baklofen ved ITB-behandling med dystoni og spastisitet»

13 Endringer i norsk del av logikken (2)
Medikamentell kreftbehandling Gradvis implementering (teknisk endring i 2014, endret løsning for 2015) Gruppering vil basere seg på registrert Hovedtilstand (indikasjon) NCMP koder for administrasjonsmåte (WBOC medikamentell svulstbehandling) (Kur_id (evt særkode eller ATC kode) skal fortsatt registreres) Det er opprettet en ny DRG for poliklinisk administrert medikamentell kreftbehandling DRG 856J «Poliklinisk medikamentell behandling av malignt melanom»

14 Medikamentell kreftbehandling
Poliklinisk Gjennomsnittsvekter innenfor DRGene Indikasjon + administrasjonsmåte samt fortsatt registrere KurID eller særkode evt ATC-kode Pasientadministrert Fra 1. januar 2015 vil 5 kreftlegemiddel som er pasientadministrerte inngå i ISF-ordningen. Systemet bygger på H-resept-løsningen tilsvarende den man har for biologiske legemidler. For å sette inn bunntekst på presentasjonen går du til «Sett inn» i menyen og velger «Topptekst og bunntekst». Her skriver du inn ønske bunntekst i «Bunntekst»-feltet og trykker «Bruk på alle» for å sette den på alle sidene.

15 Registrerings- og rapporteringsforhold
Pasientadministrert 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode WL000 (utstedelse av H-resept) Skal kodes hver gang pasienten får utlevert en resept 3) Særkode Poliklinisk 1) ICD-10-kode for tilstanden (indikasjon) 2) NCMP-kode (WBOC) som angir administrasjonsmåte 3) KUR-ID / Særkode / ATC-kode OBS! Kodeverket for WBOC-koder er endret. Disse kodene er nå relatert til «medikamentell svulstbehandling» OBS! Z-grupper utgår og skal ikke registreres og rapporteres.

16 Finansieringsforhold
Poliklinisk Refusjon for hver infusjon i sykehus Indikasjonsgrupper som tidligere, men med tillegg av gruppe for malignt melanom (DRG 856J). Pasientadministrert Årlig refusjonssats hensyntatt gjennomsnittlig behandlingstid. Fem legemidler: Vemurafenib (Zelboraf®) Abirateron (Zytiga®) Enzalutamid (Xtandi®) Dabrafenib (Tafinlar®) Denosumab (Xgeva®) Indikasjonsgrupper: Pasienter med malignt melanom med spredning Pasienter med metastase Pasienter med prostatakreft

17 Om forholdet til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
«Helsehjelpens hovedinnhold kan ikke være gjennomføring av behandling og utredning med metoder som etter vurdering i Nasjonalt system for metodevurdering er forutsatt ikke tatt i bruk». Alle kan melde metoder Alle kan fortløpende følge status på saker, herunder innkomne saker på deres hjemmeside (oppdateres daglig) Dette innebærer i praksis at metoder som ikke blir anbefalt innført som metode ikke vil implementeres i ISF-ordningen

18 Dialyse Utvikling i behandlingstilbud til pasienter
Derfor nå fire ulike inndelinger: All dialysebehandling i sykehus Hemodialyse: Helsepersonelladministrert Peritonealdialyse Hemodialyse: Pasientadministrert

19 Dialyse Dialyse, sykehus NY! Hemodialyse Pas.adm. Finansiering
Helsepers.adm. Peritonealdialyse NY! Hemodialyse Pas.adm. Finansiering ISF + basis- / rammetilskudd Ramme - / basistilskudd + tilskudd for pol. aktivitet Registrering Pkt (ISF-regelverket) Pkt Pkt Kapitalkostnader er ikke en del av ISF

20 Dialyse – Særlig om pas.adm. hemodialyse
Dette er en relativt ny behandlingsform Lavt pasientvolum Derfor innenfor ramme- / basistilskudd i 2015 Ønsker imidlertid å registrere aktiviteten for å få vurdert tjeneste for ISF i 2016. Ny særkode: A0094 (ved utlevering / avtale x 1 per år)

21 Rehabilitering: Helsefaggruppe
Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hva en helsefaggruppe er, jfr rehabilitering som innlagt Dette er definert som: Helsepersonell (med autorisasjon), jfr helsepersonelloven Utfører ulike tjenester Unntak fra hovedregel: Spesialpedagog / pedagog + sosionom Helsepersonellet skal ha klar sammenheng med rehabiliteringen

22 Kostnadsvekter til ISF-2015
Kostnadsvektarbeidet har avsluttet innsamlingen for det andre året av en samarbeidsperioden på tre år. Stor interesse for å delta i KV-arbeidet – nå 17 HF (28 enheter) Oppdatering av kostnadsvektene basert på kostnads- og aktivitetsdata 2013 OUS er representert i kostnadsvektarbeidet med aktivitetsdata for 2012 og kostnader for 2012 (inkl prisjustering) Kvalitetskontroll gjenstår før endelige vekter

23 KPP-data KPP-data ønskes tatt i bruk når disse foreligger
Sykehuset i Vestfold, Helse Fonna og Diakonhjemmet har levert KPP-data KPP-dataene fra disse sykehusene er integrert i kostnadsvekstarbeidet Den formelle godkjenningen av KPP-leveransen blir klar i løpet av høsten

24 Årlig oppdatering av kostnadsvektene
Samarbeidsprosjekt Kostnadsdata fra et utvalg sykehus Pasientdata fra NPR Top-down fordelingsmodell Helsedirektoratet beregner sykehusvise gjennomsnittskostnader per DRG Ønsker fordeling av kostnadene i tråd med ressursinnsatsen Gradvis implementering av KPP-data

25 Kostnader og kostnadsfordeling:
Samarbeidssykehusene fordeler etablert kostnadsgrunnlag til de ulike kostnadsgruppene, herunder felleskostnader Samsvar mellom aktivitet og kostnader viktig Potensial for større samsvar mellom pasientdata og regnskapsføring Aggregering til større enheter blir ofte løsningen – relevante kostnadsforskjeller mellom delenheter kan forsvinne

26 Kobling av aktivitets- og kostnadsdata
Kostnadsdata fra sykehusene etter årlig oppskrift/spesifikasjon Kobles mot avdelingsoppholdsdata fra NPR Fordeling av kostnader fra kostnadsgruppe til pasientopphold i beregningsmodell ved hjelp av Fordelingsnøkler per DRG liggetid (per avdeling) prosedyre

27 Omfordelingseffekter – nye vekter
Effekt av logikkendring er innarbeidet Nye vekter skal gi like mange DRG-poeng som tidligere – budsjettnøytral løsning Aktivitet 1.tertial 2014 oppskalert til helårstall er sammenligningsgrunnlaget Aktivitet uten tilleggsrefusjoner er inkludert i grunnlaget Pasientadministrert behandling med særskilte legemidler og posedialyse er inkludert i kalibreringsgrunnlaget

28 Effekt av nye vekter per aktivitetsområde:
Foreløpig

29 Effekt av nye vekter - DRG-type
Foreløpig

30 Foreløpig

31 Endring per sykehusregion:
Foreløpig

32 Foreløpig

33 NPK – Norsk pasientklassifisering
Planlegger foreløpig versjon i løpet av november Foreløpig versjon vil inneholde Foreløpig DRG logikk inkl nye diagnose-/ prosedyre- og særkoder (NB! Innehar kjente feil) Foreløpige kostnadsvekter Justering utførende helsepersonell Nødvendig justering ifm poliklinisk medikamentell kreftbehandling (Z-kode refusjonsregel tas ut – overflødig ved ny DRG-løsning) Foreløpig versjon vil ikke inneholde Endringer knyttet til bruk av private virksomheter ift poliklinisk aktivitet Regel ift egenbetaling rituell omskjæring og reduksjon i ISF-refusjon Støtte for NPR melding versjon 51 (som vil gjelde i 2015) Planlegger endelig versjon av NPK i januar

34 Foreløpig NPK 2015 – kjente feil og obs. punkter
Enkelte av endringene i DRG logikken forutsetter ny kodepraksis (eksempelvis medikamentell kreftbehandling) En beskrivelse av kjente feil i foreløpig DRG logikk vil publiseres sammen med NPK

35 Innspill vedrørende foreløpig regelverk sendes til:


Laste ned ppt "ISF 2015 DRG forum 7 november2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google