Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HANDELS- OG INVESTERINGSSAVTALER PÅ 1 - 2 – 3 ” Høyrepolitikk for all framtid? ” (her)her Helene Bank For velferdsstaten/ Handelskampanjen Globaliseringskonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HANDELS- OG INVESTERINGSSAVTALER PÅ 1 - 2 – 3 ” Høyrepolitikk for all framtid? ” (her)her Helene Bank For velferdsstaten/ Handelskampanjen Globaliseringskonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 HANDELS- OG INVESTERINGSSAVTALER PÅ 1 - 2 – 3 ” Høyrepolitikk for all framtid? ” (her)her Helene Bank For velferdsstaten/ Handelskampanjen Globaliseringskonferansen 2014

2 Slik blir dei rike rikare: Slik forblir dei fattige fattige: Dei innovative vekstnæringane drar opp lønnsnivået i andre/ gamle bransjar (frisørar aukar prisen når industrilønna aukar)‏ Fråværet av næringar med ”produk- tivitetseksplosjon” held nede lønns- nivået i heile landet. Satsing på ut- danning fører primært til hjerneflukt. Stor investering kapital Dyr forsking Ny kunnskap/ teknologi Høgt lønnsnivå og høg avkasting Stordrifts fordeler Ny næring Høg produktivitetsvekst og avgrensa konkurranse Lite investerings kapital Lågt lønnsnivå og låg avkasting Avtakande avkasting Lite forsking Overtar ”brukt” kunnskap/ teknologi Gamaldags næring Med flat læringskurve, lite produktivitetsvekst og full konkurranse

3 Colonial trade policy, London 1729 Joshua Gee, Trade and Navigation of GB Considered, That all Negroes shall be prohibited from weaving either Linen or Woollen, or spinning or combing of Wool, or working at any Manufacture of Iron, further than making it into Pig or Bar iron: That they be also prohibited from manufacturing of Hats, Stockings, or Leather of any Kind … Indeed, if they set up Manufactures, and the Government afterwards shall be under a Necessity of stopping their Progress, we must not expect that it will be done with the same Ease that now it may

4 Colonial trade policy, Dublin, 1744 Mathew Decker, Causes of the Decline of the Foreign Trade, What to do to take the colonies` mind off establishing manufacturing industries? Give them free trade in agricultural products! Because People in the Plantations, being tempted with a free Market for their Growths all over Europe, will all betake themselves to raise them, to answer the prodigious Demand of the extensive Free Trade, and their heads be quite taken off from manufactures, the only thing which our interests can clash with theirs

5 Handelsteorier og handelsprinsipper Fra 1945 til WTO i 1995 Produksjon, bearbeiding og sysselsetting Sterk stat –politiske reguleringer Redusere toll på industrivarer Fleksibilitet for å produsere og bygge landet – Beskytte små og nye industrier – Konsesjonsregler Miljø-, arbeidsmiljø-, forbruker-, velferds,- matsikkerhedspolitik – et nasjonalt anliggende

6 Keynes´ opprinnelige forslag Fokus på handelsbalanse Stadig handelsoverskudd må straffes, stadige handelsunderskudd trenger hjelp til å utvikle produksjon. Bytteforholdet er viktig ( råvare vs. bearbeiding) ITO - International Trade Organization En handelsordning med fokus på forutsibar toll, rett til produksjon og bearbeiding - konsesjonslover ICU - International Clearing Unit en mekanisme som gir strafferente til de som eksporterer med enn de importerer – og skaper gjeld hos andre Bancor – en global handelsvaluta Kontroll med finansinstitusjoner og råvarespekulasjon!!!

7 I 1970-tallet: vedtak om Oljeprinsippene og å opprette Statoil  Baserte seg på kunnskap og erfaringer fra vannkraft-konsesjonene og hjemfallsretten  som et ledd i en strategi for å sikre mest mulig av grunnrenta for å bygge land og velferd  Ledd i en industrialiseringsprosess med omfattende krav til utenlandske aktører  Sysselsettingsstrategi

8 Handelsteorier og handelsprinsipper Dominerende fra 80-tallet til ………… Alt bliver handel og marked Investeringer og kapital er drivkraften Minimum stat – deregulering Komparative fordele – (global arbeidsdeling, alle aktiviteter er like) – Ikke forskjellsbehandling – ( Most favoured nation+National treatment) – Minst mulig handelshindrende politikk – Ikke stille krav til produksjon utenfor egen jurisdiktion ANTAR at det er full sysselsetting, fri bevægelse, og at alle har all informasjon ANTAR at det er full sysselsetting, fri bevægelse, og at alle har all informasjon

9 Frihandelsprinsippene i WTO og frihandelsavtalene – anvendt på: Landbruksvarer Ikke-landbruksvarer, fra Ipad til fisk Tjenester, fra vann og utdanning til telekom og finans Patenter, fra © til genressurser Industripolitikk, fra toll og distriktspolitikk til nye arbeids- og miljølover Avregulere finanssektoren

10 Regjeringen forhandler ikke bort offentlige tjenester? “services” includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority; “a service supplied in the exercise of governmental authority” means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers. Tjenesteavtalen – GATS ( Art. 1.3) Finnes det slike sektorer?

11 Hvorfor denne endringen? Profitkrise i realøkonomien Finans- versus realkapital (billioner US$)

12 Kapitalen svar på profitt- og finanskrise: Utvide markeder Markedsadgang i utviklingsland Utvide hva som anses for å være marked – konkurranseutsetting og privatisering Eiendomsrett til allmenningene Frihet på finansområdet – total frihet Øke utlån (risiko og gjeld nasjonaliseres)

13 Krisene i dag henger sammen Redusert avkastning på realkapital øker spekulasjon Knapphet -> spekulasjon i energiressurser, mat, jord, vann og teknologi Spekulasjon i vann, mat, energi -> priser opp Klimakrisen -> bioenergi konkurrerer med matproduksjon Klimakrisen -> press på matjord Mat- og energimport øker kapitalbehov og gjeld Kapitalbehov uten politiske virkemidler, presser arbeids- og miljøbetingelser nedover

14 Helene Bank, Nestle der Attac Norge Storselskaper presser på for investorbeskyttelsesavtale Avvises i WTO Hemmelige forhandlinger i OECD (MAI) – nedkjempet Bilaterale avtaler  Investor - stat - tvisteløsning  Ikke krav om ytelse til vertsland  Utvidet definisjon av ekspropriasjon  Erstatningsplikt  Privatiserte tvisteordninger

15 NÅR POLITIKK ER HANDELSHINDRING Transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) Internasjonal avtale om tjenesteliberalisering (TISA) Bilaterale investeringsavtaler (BITs)

16 TTIP og DEMOKRATIET – I Når politikk er handelshindring Toll er allerede lav i EU og USA – det er ”tekniske handelshindere som skal fjernes/harmoniseres Harmonisering av regler betyr at regjeringer IKKE skal regulere. Nye regjeringer er bundet til masten. Avregulering bliver regelen Betale erstatning - hvis vi ta tilbake helse, utdanning og vand tilbake til fellesskapet etter privatisering Politikk = ekspropriasjon – Hvis vi øker skat, lager nye miljø- og arbeidsmiljøregler, kan det utfordres av selskaperne og forbys, eller medføre store bøter

17 TTIP og DEMOKRATIET - II Kommunene bindes af ikke-reglene Reguleringsviljen svekkes Nødvendighetstest med bevisbyrde hos politikere som vil regulererregulere Vitenskapelighetskrav – ikke føre var EØS-relevant? Kan komme som EØS-standarder – selv om vi ikke lager tilsvarende avtale med USA Forhandles bak lukkede døre – men ikke for alle……..

18 SPINNDOKTORER inn I EU- kommisjonen Lekket fra uformelt møte Issues paper Communicating on TTIP http://notat.dk/issues-paper-communicating/ Nødvendig med sterkt politisk budskap Sikre at de store medier forteller vårt historie Definere debatten ved å fokusere på det positive fram for å bli dratt inn i en defensiv kommunikasjon om hva avtalen ikke er ( f.eks dataovervåking, reduserte EU-standarder). Bruke alle medier inkl. online og sosiale medier

19 Kontroll med kommunikasjonen Fjerne toll og avskaffe unødvendige regler og byråkrati Påstander: I beste fall: økt vekst i EU på 120 mrd €, i USA på 90 med €, resten av verden 100 med € 10 mill nye jobber i EU Tilsvarer at hver EU-familie kunne få 545€ pr år (4500 kr/år) Investor-stat tvisterettigheter: Har bidratt til investeringer, men trenger forbedringer. Retten til å regulere for legitime politiske mål http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

20 ...” Vi har regelmessig kontakt med regjeringen om handelspolitikk, herunder både forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon WTO, og TISA. Vårt budskap er at regjeringen, i mangel på framdrift i WTO, må være aktive i forhandlinger som denne Direktør for NHOs internasjonale avdeling, Tore Myhre til avisa Klassekampen 15. juli 2014

21 Utenlandske investorer gis rett til at saksøke stater TTIP/ TAFTA Corporate Empowerment Map De 75,000 selskaper som kan angripe USAs lover, som: Clean Water Safeguards, Green Energy Policies and Wall Street Reforms http://www.citizen.org/T AFTA-investment-map http://www.citizen.org/T AFTA-investment-map

22 De mer end 24.000 amerikanske selskaper som kan angripe love I EU-landene som hindrer deres fremtidige profitt http://www.citizen. org/TAFTA- investment-map

23 TTIP og arbeid Eksisterende arbejdsmiljøkrav udfordres –USA har ikke anerkendt ILOs rettigheder og EU angriber stadig sine egne. Nå kan de hjelpe hverandre

24 TTIP og MILJØET Business Europe – dette forstyrrer handel med USA: US energi og drivstoffmerker (obligatoriske) Miljøkrav ved offentlige innkjøb Skattefradrag for mer miljøvennlig drivstoff US industri og USTR angriper EUs ”handelsbarrierer”: REACH - føre var-prinsippet Frivillig energimerking EUs Fuel Quality direktiv Forbud mod HFC i frysere og air condition anlegg Felles: Alle std skal være science based – føre var-prinsippet skal bort Angriber hverandres problemer som problem for konkurransen – mens det er politikken og innbyggernes krav som er problemet http://www.policymic.com/articles/71255/10-corporations-control-almost-everything-you-buy-this-chart-shows- how

25 TTIP og forbruk og matsikkerhet Business Europe – dette forstyrrer handel med USA: US Food Safety modernization Act Forbud mot oksekjøtt ( kugalskab) Definisjon av grade A melk US industri mener at EU har handelsbarrierer: Forbud mod klorinert kylling Forbud mod Ractopamin – vekstkjemikalie i kjøtt Pesticidgrenser i frukt Problemer med begrensninger på GMO import, vekst og merking Krav til leker http://www.policymic.com/articles/71255/10-corporations-control-almost-everything-you-buy-this-chart- shows-how

26 TISA: Tjenesteavtalen – GATS +++ Negativ listing – ”List it or loose it” GATS- mal for offentlige tjenester Ikke lov å snu – ”Ratchet caluse” Ikke unødige handelshindere Finansliberalisering – allt blir lov – eller intet kan forbys Prof. Jane Kelsey om Wikileaks dok Analysis Article - Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services Annex.Analysis Article - Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services Annex Rachel Denae Thrasher Univ.Boston, A glimpse into the future of services liberalization.A glimpse into the future of services liberalization

27 TISA og Velferd Tjenesteliberalisering som vi kjenner det fra GATS-avtalen – i prinsippet ingen unntak – men med negativ listing. Hva betyr det, når regjeringen sier at offentlige tjenester ikke forhandles? I prinsippet ingen sektorer unntatt Offentlige anskaffelser – transatlantisk konkurranse Dyrt/i praksis umulig å rekommunalisere

28 Handelspolitikk – videreført BITs Investorbeskyttelse http://www.exposethetpp.org/TPPImpacts_TheEnvironment.html Den rasjonelle investor - skal ikke møte hindringer, for eksempel 1.Ikke ytelseskrav og konsesjoner som er unødig handelshindrende 2.ikke krav til lokalt innhold 3.Ikke begrensninger på utføring av varer og kapital 4.Erstatning for negative endringer i forretningsforhold 1.Privatiserte tvisteordninger: Investor – stat

29

30 Handelspolitikk snikes inn i statsbudsjettet I Statsbudsjettet, Utenriksdepartementet ( s. 14, 34,, 47, 38, 90, 93,151, 260, 301, 331) Nærings- og fiskeridepartementet( s 14, 11, 46, 185- 186) ……varsles det omfattende avtaler, som ikke er justert opp mot den nye situasjonen. Det gjelder Tjenesteforhandlinger (TISA), EU-USA-forhandlinger (TTIP), Investeringsavtaler (BITs), med eller uten Investor-stat-tvisteløsninger (ISDS), og nye frihandelsavtaler sammen med EFTA Handelskampanjen – Høring m utenriks- og forsvarskomiteen

31 TTIP, Norge og EFTA Bruker alle kanaler EFTA – Dialog med Washington ( embedsmannsdelegasjon Vanlige kanaler i EØS-komiteen Opptatt av konsekvenser av TTIP Tverdepartemental arbeidsgruppe om tilsvarende avtale med USA

32

33 ” Høyrepolitikk for all framtid? (her) ”her PSI: Sterk kritikk mot kontroversielle tjenesteforhandlinger.Sterk kritikk mot kontroversielle tjenesteforhandlinger ITUC: Statement on the goals and principles of the Trade in Services Agreement (TISA).Statement on the goals and principles of the Trade in Services Agreement (TISA) NTF: TTIP-forhandlingene mellom EU og USA.TTIP-forhandlingene mellom EU og USA. Education international Investeringsavtaler:http://etuce.homestead.com/Documents/2014_10_13_Statement_ on_Investment_Protection_in_EU_Investment_Agreements.pdfhttp://etuce.homestead.com/Documents/2014_10_13_Statement_ on_Investment_Protection_in_EU_Investment_Agreements.pdf TTIP og TISA: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html: http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html UNIO: https://www.unio.no/cms/files/3704/unios-notatserie-nr-4-2014-handelsavtaler.pdfhttps://www.unio.no/cms/files/3704/unios-notatserie-nr-4-2014-handelsavtaler.pdf Fagforbundets (LS). http://www.fagforbundet.no/?article_id=118804http://www.fagforbundet.no/?article_id=118804 Industri og energi (LM) http://www.industrienergi.no/modules/m10/default.aspx?FileCatGuid=424b1f5a-79cd- 439f-b070-5b1fb92099cc&CatId=69 http://www.industrienergi.no/modules/m10/default.aspx?FileCatGuid=424b1f5a-79cd- 439f-b070-5b1fb92099cc&CatId=69 Nei til EU: http://www.neitileu.no/aktuelt/nytt_fra_nei_til_eu/norge_maa_avvise_handelsavtaler_s om_setter_demokratiet_til_side http://www.neitileu.no/aktuelt/nytt_fra_nei_til_eu/norge_maa_avvise_handelsavtaler_s om_setter_demokratiet_til_side Attac: http://www.attac.no/


Laste ned ppt "HANDELS- OG INVESTERINGSSAVTALER PÅ 1 - 2 – 3 ” Høyrepolitikk for all framtid? ” (her)her Helene Bank For velferdsstaten/ Handelskampanjen Globaliseringskonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google