Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enhet plan- og samfunnsutvikling Hege Hornnæs Alexander Mysen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enhet plan- og samfunnsutvikling Hege Hornnæs Alexander Mysen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Enhet plan- og samfunnsutvikling Hege Hornnæs Alexander Mysen
MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 Kommunedelplan kystsonen Enhet plan- og samfunnsutvikling Hege Hornnæs Alexander Mysen Plan og økonomiutvalget 23. oktober 2014

2 Oppsummering innspill
Høringsfristen gikk ut 26. september Arealplanen - 60 høringsuttalelser inkludert 19 innsigelser + en varsel Kystsoneplanen - 30 høringsuttalelser inkludert 6 innsigelser der en av de omfatter 10 områder

3 Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 Sarpsborg kommune
Merknader ved offentlig ettersyn Plan- og økonomiutvalget

4 Innsigelser Statens vegvesen, bolig Statens vegvesen, næring
Boligområdet B-4.2 ved Bodalsveien begrunnet i for lang gangavstand til kollektiv tilbud Boligområdet B-13.3 Opstadfjellet begrunnet i for lang gangavstand til kollektiv tilbud Boligområdet BA 13.1 ved Vister/ Skredderberget begrunnet i for lang gangavstand til kollektiv. Hensynsone over varslingsområdet for reguleringsplanen til fv 109 Næringsområdene N1 og N2 ved Kalneskrysset (E6) begrunnet med at områdene ligger utenfor langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse i fylkesplanen og for lang gangavstand til kollektiv tilbud Næringsområdet N7 begrunnet med at området kan generere trafikk oppstuving/tilbakeblokkering på E6. Næringsområde BA-N.1 begrunnet i manglende kollektivdekning Næringsområde BA-N2 begrunnet med at området kan generere trafikk oppstuving/tilbakeblokkering på E6.

5 Innsigelser Fylkesmannen, bolig Fylkesmannen, næring
Boligområdet BA-13.1 ved Vister/ Skredderberget begrunnet i jordvern og landskapshensyn, samt fylkesplanens avgrensing. Boligområdet B-13.5 Knattås begrunnet i fylkesplanens avgrensing, eksponering mot landskapsrommet og siluett virkningen fremtidig bebyggelse vil få på åsen Idrettsanlegget Kalnes travbane I-1 begrunnet i jordvern, landskapshensyn og vern om dyrkbar mark. Næringsområdene N-1 og N-2 ved Kalneskrysset (E6) begrunnet i areal- og transporthensyn (drar byggeområdene fra Grålum nordover) Næringsområdet N-7 begrunnet i jordvern, landskapshensyn samt fylkesplanens avgrensing

6 Innsigelser Fylkeskommunen Fredrikstad kommune
Næringsområdene N-1 og N-2 ved Kalneskrysset (E6) begrunnet med at områdene ligger utenfor langsiktig grense for fremtidig tettbebyggelse i fylkesplanen. Næringsområdet N-7 begrunnet med at området er utenfor langsiktig grense i fylkesplanen og av hensynet til ønsket om å bevare historisk kulturlandskap. Boligområde B-13.2 som ligger innenfor fredningsområdet for Opstadfeltet. Fredrikstad kommune peker på trusselen mot egen sentrumsvekst og målsetningen i Bypakka om nullvekst i personbiltrafikken. Næringsområdene N-1 og N-2 ved Kalneskrysset (E6) begrunnet i omfanget på næringsområdene og profilen. Den delen av næringsområdet N-4 på Grålum/Bjørnstad som er nytt i fht gjeldende plan. Begrunnet i omfanget på næringsområdet og profilen.

7 Fylkesmannen, SVV Fredrikstad k. Fylkeskommunen X Fylkesmannen X X Fredrikstad kommune Fylkes-kommunen 30 X SVV SVV X X 80 6 X 1100 X 176 Fylkesmannen X Fylkesmannen SVV 350 X 74 SVV X Fylkeskommunen 6 16 Fylkesmannen Fylkeskommunen SVV (X) 288 84 SVV – innsigelse dersom planområdet til fv 109 ikke blir underlagt hensynsone Fylkeskommunen – innsigelse til kjøpesenter i bydelssentre SVV X 8 140

8 Øvrige fokusområder i merknadene
Jordvern Opstadfjellet B-13.3 og Greåkerstien Boligfeltet i Bodalsveien B-4.2

9 Kommunedelplan for kystsonen 2015 – 2026 Sarpsborg kommune
Merknader ved offentlig ettersyn Plan- og økonomiutvalget

10 Innsigelser Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune
Prinsippet om å føre byggeområdene på generelt grunnlag ned til sjøen, er i strid med strandsonevernet (SPR for strandsonen) og byggeforbudet i 100m-beltet (pbl §1-8). Områder som allerede har stor hyttetetthet bør reguleres og i den forbindelse kan byggelinje og avgrensning vurderes nærmere, evt. også mulighet for fortetting. Små hytteområder bør ikke legges inn som enkeltområder uten nærmere overordnet planvurdering (med fritak fra reguleringsplikten). Innsigelsen gjelder delområdene F3, 4, 6, 7, 8, 9 og F Det er ikke konsekvensutredet hvordan disse samlet vil påvirke utviklingen i strandsonen. Havnene som ligger innerst kilene Hornneskilen og Bukta og i/inntil vernet område, bør ikke utvides. Tiltak her vil påvirke naturverdiene og bakenforliggende våtmarksområder. Område F3 representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Er ikke vurdert i forhold til landskapshensyn og eksponering mot sjøen. Område F4 representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbyggingen vil skje som en forlengelse av dagens hytteområde med hytter eksponert fra sjøen. Område F5 representerer ikke utfylling, men en utvidelse av eksisterende hyttefelt. Utbygging av stort ubebygd område. En utbygging vil føre til et vesentlig større og svært eksponert hytteområde.

11 Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold

12 Faglige råd Innspill fra berørte
Statens vegvesen er skeptiske til fortetting i områdene BA-1 og BA-2. De mener områdene ligger for langt fra skole, og at de ikke vil være med å styrke Skjeberg stasjonsby som lokalsenter. Fylkesmannen vil som sterkt faglig råd anbefale at det vurderes (og konsekvensutredes) hva en omlegging fra bruksareal (BRA) til bebygd areal (BYA) vil bety for bygninger størrelse og volum og dermed eksponering i landskapet. Flere av innspillene fra velforeninger og privatpersoner dreier seg om fjerning av den regionale dumpeplassen på Haslau. Flere hytteeiere er kritiske til foreslått utvidelse av småbåthavner i nærheten av egen hytte. Velforeningen i Græsdal frykter den økte trafikken som følge av 20 nye hytter i felt F3.

13 Mulige strategier Enkeltmøter/drøfting med det enkelte organ som har fremmet innsigelse Regionalt planmøte – fellesdrøfting Gå rett på mekling - enkeltvis eller felles

14 Takk for oss!


Laste ned ppt "Enhet plan- og samfunnsutvikling Hege Hornnæs Alexander Mysen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google