Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovgrunnlag Historikk Reglement/retningsliner for brukerutval/-råd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovgrunnlag Historikk Reglement/retningsliner for brukerutval/-råd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovgrunnlag Historikk Reglement/retningsliner for brukerutval/-råd
Brukarutval/-råd Lovgrunnlag Historikk Reglement/retningsliner for brukerutval/-råd

2 LOVGRUNNLAG Brukarutval ikkje lovpålagt for kommunal helse- og omsorgsteneste Helse- og omsorgstjenesteloven ( ) § 3-10: «Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste». «Kommunen skal sørge for at» …..det «etableres systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter».

3 I. LOVGRUNNLAG (framhald)
§ 3-10 (merknader): «Bestemmelsen skal sikre pasient- og brukerinnflytelse innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og er bygd opp etter modell av den ordning som gjelder i spesialisthelsetjenesten». «Lovforslaget regulerer ikke hvordan og på hvilket nivå det skal etableres systemer for denne type pasient- og brukerinnflytelse. Det vil være opp til den enkelte kommune selv å avgjøre hvordan arbeidet skal organiseres, og hvilke systemer som må etableres for å sikre innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter».

4 I. LOVGRUNNLAG (framhald)
§ 4- 2: «Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.» § 4 – 2 (merknader): «Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhetsarbeid skal være en del av virksomhetens internkontroll». «Det gis også hjemmel for at det kan gis forskrift om politisk behandling av kvalitetskrav.» «Det sentrale er å sikre at de folkevalgte i kommunene deltar både i utarbeidelsen av kvalitetskravene og oppfølgingen av dem».

5 I. LOVGRUNNLAG (framhald)
Pasient- og brukerrettighetsloven ( ) § 2-1a: «Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen». «Pasient og bruker har rett til verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven». § 2-8: «De som har særlig tyngende omsorgsarbeid kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lett omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå i». § 3-1: «Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester». «Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker

6 II. HISTORIKK Sentrale føringer: Helseforetaksloven 15.06.01. (§ 35)
Pasient- og brukerrettighetsloven (1999/2001/2002/2011 (2012) Meld. St. 16 ( ): Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): 7.1. Brukermedvirkning og pasientforløp: «Brukermedvirkning er nedfelt i lov om spesialisthelsetjenester. Det foreslåes å ta inn slike bestemmelser i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester» Helse og omsorgstjenesteloven

7 II. HISTORIKK (framhald)
Sentrale føringer (framhald): Dialogmøte om pårørendes egne behov HOD, HD, KS. Opprette et lovfestet demokratisk pårørendeorgan i kommunen. Eldrepolitisk handlingsprogram for perioden slår fast at Pensjonistforbundet skal arbeide målrettet for å bli representert i brukerutvalg i helseforetakene og i kommunene. Den ble det sendt et brev fra Pensjonistforbundet til fylkesforeningene med oppfordring til lokallagene om å samarbeide med eldrerådene i kommunene for å få plass i brukerutvalgene som retter seg mot eldres helse og forhold i lokalsamfunnet.

8 II. Historikk (framhald)
Lokale føringer/utspel: Ålesund bystyre : Normalreglement for Samareidsutvalg og Brukerutvalg. Forsøksordning Forslag til nye retningslinjer for brukerdialog i Ålesund kommune jan. -12. Rokilde sykehjem i Kr.sund brukerråd sidan Frå i år eit felles brukerråd for alle sjukeheimane i kommunen Vårt helseutvalgs prosjekt 2013 med spørsmål til kommunane om brukarutvalg. Vårt årsmøte 2014 sin resolusjon og oppmoding om etablering av brukarutvalg på verksemdnivå.

9 III. KONKRET FORSLAG/RETNINGSLINER
Sjå utsendt forslag frå fylkeskontoret 05.sept. d.å. Innleiing Lovgrunnlag for brukermedvirkning Samansetning: Bruker/pårørande(2-3), brukerorganisasjon, politiker (eldrerådet/helse-og velferdskomite), tilsetterepresentant, virksomhetsleiar(ikkje stemmerett). Virksomhetsleiar sekretærfunksjon? Mandat/mynde: Rådgivande til seksjonsleiar. Høyringsinstans for rådmannen Ta opp egne saker Dersom rådgivande vedtak ikkje vert følgde skal det serskilt grunngjevast

10 III. KONKRET FORSLAG/RETNINGSLINER (framhald)
Saker og oppgaver: Gi råd og innspel i saker som gjeld alle sider ved verksemda si drift Skal ikkje behandle personalsaker eller saker som gjeld einskild personer Informasjonsspreiing/rapportering: Internt og eksternt. Eit viktig arbeid for utvalgsfunksjonen Opplæring, samarbeid og erfaringsutveksling Evaluering Møtegodtgjering Teieplikt


Laste ned ppt "Lovgrunnlag Historikk Reglement/retningsliner for brukerutval/-råd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google