Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gym og Turns plass i norsk idrett Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell 20.11.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gym og Turns plass i norsk idrett Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell 20.11.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gym og Turns plass i norsk idrett Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell 20.11.2010

2 2© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettspolitisk dokument 2007-2011 ”En åpen og inkluderende idrett” Gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud. Prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene. Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling. Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapingen.

3 3© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettspolitisk dokument 2007-2011 Innsatsområder NIF er landets største frivillige organisasjon. NIF skal sikre et aktivitetstilbud for alle. Det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes og det er derfor viktig at denne målgruppen prioriteres. Idrettens mangfold og variasjon er dens styrke både lokalt, regionalt og nasjonalt.

4 4© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Positiv medlemsutvikling: 2006: 79.621 aktive 2009: 83.859 aktive En viktig idrett for jenter – 61.308 jenter av aktive 2009 Gymnastikk og turn er – og vil bli - en viktig idrett i satsingen på idrett i skole Gymnastikk og turn – basisidretten

5 5© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Gymnastikk og turn - økonomi Post 2 2006: 4.308.579,- Post 2 2009: 7.431.689,- Post 3 2006: 1.944.000,- Post 3 2009: 4.000.000,- Utstyr 2006: 640.000,- Utstyr 2009: 1.200.000,-

6 6© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

7 7 Gymnastikk og turn - anlegg Skal ha mye av æren for at vi har så mange innendørshaller og gymsaler i Norge - 2886 gymnastikksaler har mottatt spillemidler Basishallene for gymnastikk og turn – et meget spennende hallkonsept Gymnastikk og turn er en av særforbundspartene i Idrettshallprosjektet i Oslo –positivt at ulike særforbund kan samarbeide om et felles halløft i storbyene Idrettsstyret har innstilt på kr 3.000.000,- til basishallprosjekt over kostnadskrevende anlegg for 2010

8 8© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innstilling kostnadskrevende anlegg 2010 Ishockey og Skøyter Kr. 4.000.000,- Skiskyting (støttet av Skiforbundet) Kr. 2.000.000,- Skøyter og Bandy Kr. 5.000.000,- Gymnastikk og turn Kr. 3.000.000,- Svømming Kr. 5.500.000,- Friidrett Kr. 5.500.000,- Summert Kr. 25.000.000,- Kulturdepartementet foretar endelige tildelinger

9 Anleggspolitisk handlingsplan Sentrale innsatspunkter

10 Fortsatt programsatsing NIF sentralt skal arbeide for at øremerkede spillemidler til idrettsanlegg i pressområdene videreføres og innrettes på en slik måte at befolkningstette områder/storbyene får en bedre anleggsdekning enn det som er tilfelle i dag Rammebetingelsene for realisering av interkommunale anlegg må styrkes ved at det åpnes for å gi inntil 30% ekstra i spillemidler, slik at disse anleggene blir etablert. 10

11 Formell høringsinstans NIF sentralt skal arbeide for at bestemmelsene for tildeling av spillemidler til idrettsanlegg skal bli tilstrekkelig fleksible slik at endrede idrettslige/aktivitetsmessige utviklingstrekk ivaretas. NIF sentralt skal arbeide for at NIF skal være formell høringsinstans ved årlig rullering av statlige bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg. 11

12 Felles anlegg med skolen Med tanke på en evt. fremtidig endring av finansieringen av nærmiljøanlegg skal NIF sentralt ta initiativ til en evaluering av dagens finansieringsordning for nærmiljøanlegg. Norsk idrett skal arbeide for at nye flerbrukshaller og andre relevante anlegg i størst mulig grad plasseres med henblikk på at i første rekke skolen, men også barnehager og SFO, kan stå som bruker på dagtid. Dette må sikres gjennom gode og inkluderende plan- og reguleringsprosesser lokalt og regionalt. 12

13 Mesterskapsanlegg må forankres NIF skal arbeide for at alle relevante idrettsanlegg som benyttes i opplæringsøyemed på dagtid, skal omfattes av rentekompensasjonsordningen. Bygging og oppgradering av større idrettsanlegg i forbindelse med store internasjonale mesterskap skal forankres i idrettsorganisasjonen, og en evt. bruk av spillemidler skal avklares internt i idretten. 13

14 Kostnadskrevende anlegg - statsbudsjettet NIF skal, som en direkte oppfølging av punkt IV.5 i Idrettspolitisk Dokument 2007-2011, arbeide for at det årlig i inneværende stortingsperiode skal øremerkes kr. 600.000.000,- til kostnadskrevende idrettsanlegg over statsbudsjettet. Midlene skal også kunne benyttes til nødvendig rehabilitering og oppgradering av eksisterende nasjonalanlegg og OL-anleggene fra 1994. Det er ikke forutsatt at disse midler skal brukes til å dekke driften av disse anleggene. Et kostnadskrevende anlegg er definert til å ha en totalkostnad på minimum kr. 200.000.000,- for å kunne omfattes av disse midlene.(I tillegg til nasjonalanlegg og OL-anleggene). 14

15 Miljøbevissthet Norsk idrett skal arbeide for at staten stiller strengere miljøkrav til byggeprosess, drift og avvikling av idrettsanlegg (bl.a. med henblikk på energi- og materialbruk, samt avfalls- og utslippshåndtering). For å bli prioritert av idretten sentralt til spillemidler skal det foreligge en energi- og miljøutredning for bygging og drift av anlegget. NIF skal inngå strategiske og kompetansemessige partnerskap på for å kunne sette idrettens organisasjonsledd i stand til å ta et miljøansvar for egne anlegg (eksempelvis myndigheter, interesseorganisasjoner, næringsliv etc). Livsløpsanalyser skal ligge til grunn i alle faser relatert til idrettsanlegg; prosjektering, realisering, drift og avvikling. Dette skal gjelde ved bygging av nye anlegg, og ved rehabilitering av eldre anlegg. Ved inngåelser av nye leiekontrakter for idrettsanlegg, bør det mest miljøvennlige alternativet foretrekkes i de tilfeller der andre sentrale faktorer er like. 15

16 Gratis bruk for barn/unge Norsk idrett skal, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, arbeide for at den organiserte, frivillige barne- og ungdomsaktiviteten skal ha gratis tilgang til arrangementer, konkurranser og treninger i offentlige idrettsanlegg. Norsk idrett skal også arbeide for at den organiserte idretten er prioritert bruker i alle anlegg som er finansiert av spillemidler. 16

17 Store internasjonale mesterskap Anleggsutvalget, 13.09.2010: Det er viktig at NIF kommer i en tidlig dialog med KUD i de tilfeller hvor slike anleggsplaner foreligger, for å avstemme en evt. bruk av spillemidler av en viss betydelig størrelse (eksempelvis lik eller større enn høyeste tilskuddsbeløp til et enkeltanlegg slik det er beskrevet i KUDs bestemmelser om tilskudd til idrettsanlegg).

18 Stortings- og sametingsvalget Langsiktig finansiering Momsfritak Etterslep anlegg

19 19

20 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer 50 mill. til fordeling i 2010 Mottatt søknader for ca 18 mill. Ca. 80 søknader 100% innvilgelse i 2010 60 mill. foreslått i stasbudsjett for 2011 Vil bli et langt høyere søknadsbeløp 2011 enn i 2010 Viktig: å få gjort midler fra 2010 overførbare til 2011

21 Lykke til med konferansen og arbeidet videre for norsk idrett!


Laste ned ppt "Gym og Turns plass i norsk idrett Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell 20.11.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google