Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemidler for et godt skolemiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemidler for et godt skolemiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemidler for et godt skolemiljø
Djupedal-utvalget Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

2 Noen Overordnede problemstillinger i dag
Hva må gjøres for å sikre at alle elevene har et trygt psykososialt miljø uten krenkelser og mobbing? Hvordan kan hjem- skolesamarbeidet styrkes? Brukerorganenes rolle? Er det noe i dag som ikke fungerer i arbeidet med psykososialt miljø? Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

3 Innspill på tiltak kan også gis underveis på twitter: @kbotnanlarsen eller @fugforforeldre
Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

4 Om utvalget Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte utvalget i statsråd Utvalget er videreført av Regjeringen Solberg Utvalget skal vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. NOU’en skal overleveres statsråden innen påske 2015 Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

5 Utvalget Utvalget består av:
Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal, leder Oppvekstdirektør i Kristiansand Arild Rekve Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Trond Johnsen Rektor Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino Lektor Erlend Moen, Trondheim kommune Generalsekretær i Friends og tidligere svensk Barn- og elevombud Lars Arrhenius, Sverige Tidl. FUG-leder Christopher Beckham Stipendiat ved UIO Hanna Helseth Konsulent Noor Jdid, Oslo Tidl. sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Cecilie Mathisen Professor ved UiT Monica Martinussen Advokat Harald Pedersen, Oslo Lektor ved Universitet i Århus Jette Kofoed, Danmark Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

6 Status – hvorfor et offentlig utvalg?
Opplæringsloven kapittel 9a i gir alle elever rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring og gir skolene et ansvar for å oppfylle elevens rett – men er det implementert? Kapittel 9a har i hovedsak vært endret siden det trådte i kraft Men blir elevenes rettigheter oppfylt? Elevundersøkelsen 2013 viser: De fleste barn trives i skolen, men: 4,2% av elevene mener at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer 1 av 5 oppgir at de har blitt krenket 2-3 ganger i måneden eller mer  Skolene er uvitende om mange av krenkelsene eller de ikke gjør noe for å hjelpe. For alle typene krenkelsene svarer over 50 % av elevene som er krenket at skolene ikke viste det eller gjorde noe for å hjelpe. Det er store forskjeller mellom skolene ndg forekomsten av krenkelser og mobbing Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

7 Mandatet - utvalget skal
utrede de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen systematisere kunnskapen om hvilke faktorer som skaper et godt psykososialt læringsmiljø uten mobbing og andre former for krenkende atferd vurdere hvilke virkemidler og tiltak, inkludert regelverket og forvaltningen av dette på ulike nivå, som er effektive for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing vurdere hvordan regelverksetterlevelsen kan styrkes og foreslå tiltak for å gjøres regelverket bedre kjent i bedre sektor vurdere hvilke andre virkemidler og tiltak som må til for å oppnå varige resultatet i arbeidet med godt psykososialt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

8 1. utrede de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø
Utvalget ser på alle sider av elevenes psykososiale skolemiljø - et helhetlig fokus Utvalget ser på hvordan: fremme et godt psykososialt miljø motvirke og forebygge krenkelser og mobbing håndtere krenkelser og mobbing når det skjer Utvalget vil se på: Juridiske virkemidler (opplæringsloven kapittel 9a) Pedagogiske virkemidler (støtte, veiledning, opplæring) Økonomiske virkemidler Utvalget vil også se på ansvars- og oppgavefordelingen i sektor Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

9 2. systematisere kunnskapen
Utvalget skal systematisere kunnskapen om: Utviklingstrekk som vil prege fremtiden Samfunnstrekk Barn og ungdom i 2014 Hva som kjennetegner de skolene som klarer å utvikle og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø. ”whole school approach” Hvordan utvikle, opprettholde og videreutvikle gode psykososiale skolemiljø En faktor er et godt hjem-skolesamarbeid Hvorfor oppstår mobbing og krenkelser Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,

10 3. Regelverket og forvaltningen
Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gir oppl. kapittel 9a elever og foreldre tydelige rettigheter og effektivt vern når elever krenkes/mobbes? Utvalget skal: gjennomgå og vurdere regelverket bl.a på bakgrunn av erfaringene vi har med manglende oppfølging av alvorlige mobbesaker med store konsekvenser. foreslå hvordan regelverket bør utformes for: å sikre tilpassede reaksjoner til sakenes alvor Å klarere definere kravene til forvaltingsansvaret slik at man unngår at alvorlige saker ikke får en forvaltningsmessig forsvarlig oppfølging. på grunnlag av nasjonale og internasjonale erfaringer vurdere om regelverket i tilstrekkelig grad ivaretar barn og unges rett til et godt psykososialt læringsmiljø og sikrer deres rettigheter når eleven opplever å bli krenket eller mobbet Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

11 Forts. – regelverket Hvordan fungerer gjeldende regelverk?
Utvalget ønsker tilbakemelding på hvilke endringer kan tenkes i kapittel 9a? Hvilke plikter bør være lovfestet? Er det noe som bør tydeliggjøres? Klageordningen – fungerer den? Hvordan kan vi gjøre regelverket om psykososialt miljø bedre kjent for foreldre? Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

12 Utvalget skal vurdere:
5. tiltak for å oppnå varige resultatet i arbeidet med godt psykososialt skolemiljø uten krenkelser og mobbing Utvalget skal vurdere: Hvilke tiltak må til for å oppnå et godt psykososialt miljø uten krenkelser og mobbing? Forslagene skal både dekke skolens forebyggende tiltak og tiltak når negative og uønskede situasjoner oppstår. Har skolene og lærerne kompetanse i alle deler av arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø samt forebygge, avdekke og håndtere krenkelser som mobbing og trakassering? Hvilken kompetanse er det behov for? Hva kan gjøres for å forhindre at alvorlige mobbesaker oppstår og evt. håndtere dem hvis de oppstår? Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

13 Hva med digital mobbing?
Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

14 Samarbeid med foreldrene
Samarbeid mellom hjem-skole er viktig for å lykkes i arbeidet med gode skolemiljø uten krenkelser og mobbing Hva bør foreslås for at skolen styrker samarbeidet? Hvordan involvere foreldrene? Utvalget er opptatt av samarbeid med foreldrene: Det representative samarbeidet Brukerorganene – hva har dere behov for? Direkte samarbeid Det formaliserte samarbeidet ved direkte møter mellom foreldre og lærere - foreldresamtaler, foreldremøter Samarbeid uten kontakt Handler om foreldres engasjement for barnas skolegang og skolehverdag. Samarbeid med foreldre i ”fredstid” og ”krigstid”? Råd til utvalget i de to fasene? Tiltak? Ønsker innspill på gode eksempler. Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

15 Spørsmål Hvilke områder bør det settes inn tiltak mot?
Er regelverket godt nok? Behov for opplæring? Støttemateriell? Ressursbank? Hva kan FUG gjøre? Hvilke tiltak mener dere utvalget bør foreslå? Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø

16 Tilbakemeldinger kan også sendes til
Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø E-post: Djupedal-utvalget, Virkemidler for et godt skolemiljø,


Laste ned ppt "Virkemidler for et godt skolemiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google