Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt barn og unge i hedmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt barn og unge i hedmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt barn og unge i hedmark 2010-2014
«De utrolige årene» Karin Brekken og Hege Brennodden

2 Bakgrunn for prosjektet
Alvdal kommune, Tynset kommune og Folldal kommune ønsket å delta i prosjektet. Kommunene ønsket å bli bedre på tidlig intervensjon hos barn og unge, og sikre best mulig tjenestekvalitet, tverrfaglig samarbeid og interkommunalt samarbeid. Fylkesmann stilte krav om opprettelse av et nettverk mellom de tre kommunene. Nettverket ble etablert med ansatte fra PPT (interkommunal tjeneste), NAV, helsestasjon og helseleder. Konklusjon: alle tre kommunen kom til at de hadde en utfordring omkring samhandling mellom tjenestene, og ønsket en felles forståelse og fokus på foreldreveiledning. Satsningsområdet ble «De utrolige årene» (DUÅ) av Carolyn Webster-Stratton.

3 Oppstart av «de utrolige årene»
Søknad ble sendt til Universitetet i Tromsø i april 2012. Felles søknad for Alvdal, Tynset og Folldal. Opplæring av gruppeleder i august 2012: - 3-dagers workshop i det forebyggende førskolealderprogrammet (for foreldre med barn i alderen 3-6 år). - Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, barnevern og PPT i de tre kommunene.

4 Hva er «de utrolige årene»?
DUÅ er både en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker fra alderen 0-12 år, og et forebyggende tiltak for barn i samme aldersgruppe. Det finnes program for foreldre, for ansatte i skole-/barnehage og for barn med atferdsvansker.

5 Hva er «de utrolige årene»? Forts.
DUÅ er utviklet av barnepsykolog Carolyn Webster- Stratton (USA). Hun begynte å arbeide med gruppeveiledning for foreldre til barn med atferdsvansker i begynnelsen av årene. Har gradvis utviklet flere program. I alle tre kommune tilbyr vi forebyggende foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3-6 år (førskolealderprogrammet). Tynset og Folldal har også tilbud om foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 6-12 år (skolealderprogrammet). Dette er et manualbasert program. Det vil si at vi må følge en bestemt oppbygging og rekkefølge på de temaene som blir tatt opp.

6 Hvorfor «de utrolige årene»?
DUÅ har en sterk empirisk støtte, noe norsk og internasjonal forskning viser. DUÅ er blant de best dokumenterte programmene for behandling av atferdsproblemer hos små barn, og har fått vitenskapelige priser for høy kvalitet og solid forskningsgrunnlag. Programmet bygger på en allmenn akseptert teoretisk og forskningsmessig base. DUÅ er også evaluert som et forebyggende program. Resultatene viser bl.a. at foreldrene forbedret sin foreldrekompetanse og at barna forbedret sin sosiale kompetanse. Programmet anbefales av helse- og skolemyndigheter i Norge.

7 Resultater ved å delta på duå
2/3 av barna får betydelig redusert atferdsvansker. Foreldrenes oppdragelsesmetoder blir bedre og mer positive etter enn før kurset. Foreldrene føler større tillit til egen foreldrekompetanse. Relasjon mellom voksen og barn blir mer positivt. Stressnivået i familien går ned. Relasjonene mellom familiemedlemmer blir mer positivt.

8 Mål med «de utrolige årene»
Programmets kortsiktige mål: Utvikle barnets kompetanse (sosiale ferdigheter, språk/begrep, problemløsning, håndtering av sinne m.m.) Øke foreldrenes kompetanse og styrke familien (øke positive relasjoner, forståelse for ulike temperament, normale utviklingsmessige milepæler, realistiske krav og forventinger, viktigheten av ros, hensiktsmessige grenser, problemløsning m.m.)

9 Mål med «de utrolige årene»
Programmets langsiktige mål: Utvikle et forebyggende program som er effektivt med tanke på omkostningene, og som kan benyttes av familier med barn for å forhindre at det oppstår atferdsproblemer i barndommen Forbedre den dårlige langsiktige prognosen for barn med atferdsproblemer ved hjelp av tidlig intervensjon og støtte til familier med barn med atferdsproblemer (behandlingsprogrammet)

10 Programmets oppbygging
Tanken er at vi skal ha mest fokus på den nederste delen i pyramiden. De temaene som er nederst handler om å styrke barnas og foreldrenes positive atferd med blant annet foreldreoppmerksomhet, ros, lek og belønning → øke foreldrekompetansen. Temaene videre oppover i pyramiden handler om å redusere sannsynligheten for uønsket/negativ atferd. Vi starter nederst i pyramiden og jobber oss oppover.

11 Gjennomføring av foreldreprogrammet
14-16 kvelder, hver på 2 timer, ukentlig. Manualstyrt, teorigjennomgang, videovignetter og hjemmeoppgaver. Gruppelederne møtes til forberedelse og etterarbeid mellom hvert møte. Foreldrene følges opp med telefonkontakt ukentlig. Møtene holdes i egnede lokaler m/nødvendig utstyr, video-opptak. Enkel servering. Tilbud om barnepass. Det er gratis for foreldrene å delta.

12 Gjennomføring i kommunene så langt
Alvdal: Har gjennomført et førskolealderprogram (vår 2013). Tynset: Har gjennomført to førskolealderprogram (vår og høst 2013). Er i gang med nytt kurs i førskolealderprogrammet (oppstart september 2014). Folldal: Har gjennomført to førskolealderprogram (vår og vår 2014).

13 Erfaringer så langt Fremmer det tverrfaglige samarbeidet mellom PPT, barnevern, barnehage, skole og helsestasjon. Foreldreveiledningen er satt i system ved å bruke samme metodikk og tankesett. Forebyggende foreldreveiledning gjør at vi kan komme tidligere inn i familier med tanke på hindre at atferdsproblemer oppstår. Jevnlig veiledning for gruppelederne gir økt faglig kompetanse. Et interkommunalt DUÅ-samarbeid vil gi mer helhetlig tilbud til barn, unge og deres familier i regionen. Ved å ha opprettet kontaktpunkter i nabokommunene, blir det enklere å samarbeide omkring andre saker.

14 Erfaringer forts. Det er viktig at begge foreldrene deltar, der det er mulig. Foreldre som har redusert omsorgskompetanse og/eller språkutfordringer klarer ikke på samme måte å nyttiggjøre seg det forebyggende programmet. Bekymring kan avdekkes gjennom veiledning. Noen foreldre trenger ekstra oppfølging og hjelp til struktur for å kunne fullføre kurset. De foreldrene som gjør hjemmeaktivitetene har større utbytte av kurset.

15 foreldreevaluering Foreldrene gir tilbakemelding på at de har blitt tryggere i foreldrerollen, og at de er tryggere på hvordan de kan håndtere eventuelle framtidige atferdsproblemer. Foreldrene som har deltatt på kurset vil anbefale dette programmet til andre foreldre. Foreldrene fyller ut Eybergskjema (registreringsskjema for barns atferd) før og etter gruppeløpet. Jo høyrer score, jo flere atferdsproblemer. Resultater viser at Eybergscore går ned hos de fleste barna etter at foreldrene har deltatt på kurs.

16 Videre arbeid i de tre kommunene
Alvdal Gjennomføre et kurs per år Utdanne gruppeleder(e) i universalprogrammet På sikt implementere småbarnsprogrammet Tynset Gjennomføre to kurs per år Utdanne gruppeledere i universalprogrammet Folldal Gjennomføre ei gruppe per år med utgangspunkt i annen hvert år førskolealderprogrammet og skolealderprogrammet. Planlegger oppstart av skolealderprogrammet i januar 2015 Antall grupper per år og hvilke program det gis tilbud om, må sees i sammenheng for alle tre kommunene. Dette fordi PPT er en interkommunal tjeneste som bidrar med gruppeledere i kommunene, og de kan ikke drive grupper i alle tre kommunene på samme tid.

17


Laste ned ppt "Prosjekt barn og unge i hedmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google