Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Situasjon og problemstilling Situasjonen; mangelfull tilpasning –Direktivkonform tolkning ikke nok –EU-regelen har ikke gjennomslag i tvisten – dvs ikke umiddelbar anvendelighet eller direkte virkning –EU-regelen har i og for seg direkte virkning, og forrang, men nasjonal lovgivning i strid med EU-regelen er respektert det er fattet enkeltvedtak i strid med EU-regelen Problemstillingen –Når posisjon er utelukket, har medlemsstatene plikt til å gi kompensasjon? –Kompensasjon – erstatning – kan ha to grunnlag nasjonal rett fellesskapsretten

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 De grunnleggende dommene Francovich, første entydige konstatering av medlemsstatenes erstatningsansvar på fellesskapsrettslig grunnlagFrancovich –Uløste spørsmål: Ethvert regelbrudd? Hvilke skadelidte? –med andre ord; er det bare de hvis interesse den aktuelle fellesskapsregelen tilgodeser som har et krav? Årsakssammenheng –Stikkord: Konkurrerende regelbrudd Omfanget av skadelidtes tapsbegrensningsplikt

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Presiseringer og utdypninger Brasserie du Pêcheur.Brasserie du Pêcheur –Den regel som er brutt må ha til hensikt å gi borgerne rettigheter Skadelidte må være i den beskyttete personkrets –Bruddet må være tilstrekkelig kvalifisert –Det må være årsakssammenheng mellom det tilstrekkelig kvalifiserte bruddet og økonomiske tap som er lidt –Skadelidte har en tapsbegrensningsplikt

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kravet om at EU-regelen gir private rettigheter – og at disse kan utledes av den Alltid krav om at EU-regelen gir private rettigheter Ikke så mange avgjørelser der dette er problematisert, men –Sak 380/87, EnichemSak 380/87, Enichem –Sak C-222/02, Peter Paul – spørsmål om rettighetens innholdSak C-222/02, Peter Paul –Poenget: EU-bestemmelsen må tolkes Kanskje særlig praktisk i forhold til direktiver som stiller krav til saksbehandlingen? Også et krav om at innholdet i rettigheten lar seg utlede av EU-regelen –Illustrasjon: Sak C-91/92, Dori (28)Sak C-91/92, Dori

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 ”Tilstrekkelig kvalifisert brudd”, EU-retten Brudd i seg selv kan være nok –en overtrædelse af fællesskabsretten er tilstrækkelig kvalificeret, såfremt en medlemsstat under udøvelsen af sin kompetence til at udstede generelle retsakter åbenbart og groft har overskredet grænserne for sine beføjelser, dels at selve den omstændighed, at der er begået en overtrædelse af fællesskabsretten, kan være tilstrækkelig til at bevise, at der foreligger en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse, såfremt medlemsstaten på det tidspunkt, da den begik overtrædelsen, kun havde et stærkt begrænset eller intet skøn For øvrig, en helhetsbedømmelse –hvor klar og præcis den tilsidesatte bestemmelse er, om overtrædelsen er begået eller tabet er forvoldt forsætligt eller uagtsomt, om en eventuel retsvildfarelse er undskyldelig eller uundskyldelig, den omstændighed, at en fællesskabsinstitutions holdning kan have været medvirkende til vedtagelsen eller opretholdelsen af nationale foranstaltninger eller praksis i strid med fællesskabsretten

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Tre illustrative avgjørelser Sak C-392/93, British Telecom Sak C-224/01, Köbler, premiss 104 flg.Sak C-224/01, Köbler Sak C-278/05, Robbins m.fl., premiss 64 flg.Sak C-278/05, Robbins m.fl.

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kort om misforståelser av nasjonal rett Høyesterett i Finanger II: Lovgiver må bære risikoen for misforståelse av norske regler Gjelder dette også for andre myndigheter? EF/EFTA-domstolspraksis om spørsmålet forekommer meg bekjent ikke

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Økonomisk tap Vilkår for erstatning, men ikke for pådømmelse av kravet. Saken vil da gjelde om ansvarsgrunnlag foreligger Erstatningsansvaret inntrer når EU-retten er så avklart at en unnlatelse av å endre nasjonale regler utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd. Mulig at det også er en ”nådetid”

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kravet til årsakssammenheng Årsakssammenheng mellom det tilstrekkelig kvalifiserte bruddet og tapet –Normalt uproblematisk –Særlig om antatt normharmonitilfellene Situasjonen Illustrasjon: Sak C-319/96, BrinkmannSak C-319/96, Brinkmann

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Betydningen av nasjonal rett, illustrert med inntak fra norsk rett Sikker norsk rett at myndighetshandlinger i strid med krav som etter norsk rett stilles til dem, kan utløse erstatningsansvar –Skadeserstatningsloven § 2-1, omfatter også Stortingets virksomhet –Det ulovfestete organansvaret –Felles for begge – synes å forutsette uaktsomhet, og dermed implisitt at rettsvillfarelse kan være ansvarsbefriende –Det offentliges erstatningsansvar for ugyldige vedtak Diskusjonen om ansvaret er objektivt eller ikke. Realiteten i diskusjonen: kan det foreligge relevante unnskyldningsgrunner? Kommuner: Ja Staten: Tja

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Ekvivalensprinsippets betydning Ekvivalensprinsippet er utviklet i EF-domstolens praksis, og innebærer i korthet at krav som bygger på EU-retten ikke kan være underlagt andre betingelser, materielle og prosessuelle, enn tilsvarende krav i nasjonal rett. Dersom man er av den oppfatning at det offentliges erstatningsansvar etter nasjonal rett er objektivt, må derfor antakelig det samme gjelde der det skjer brudd på EU-retten slik den gjelder i nasjonal rett

13 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Enkeltspørsmål; tapsbegrensningsplikt Ved utmålingen av erstatningen, kan det tas hensyn til om skadelidte i passende grad har søkt å unngå skaden eller begrense dens omfang, blant annet ved i rett tid å benytte de rettsmidler som står til disposisjon. Sak C -46 og 48/93, Brasserie du Pêcheur (84)Sak C -46 og 48/93, Brasserie du Pêcheur Forente saker C-397/98 og C-410/98 Metallgesellschaft, Sml. 2001 s. I-1727:C-397/98 og C-410/98 Metallgesellschaft Udøvelsen af de rettigheder, som fællesskabsrettens umiddelbart anvendelige bestemmelser tillægger borgerne, ville imidlertid blive gjort umulig eller uforholdsmæssig vanskelig, hvis deres krav om tilbagebetaling eller deres krav om erstatning på grundlag af tilsidesættelse af fællesskabsretten ikke kunne imødekommes eller blev nedsat alene med den begrundelse, at de pågældende ikke havde anmodet om en skattemæssig fordel, som de ikke havde ret til efter den nationale lovgivning, med henblik på at anfægte skattemyndighedernes afslag ved hjælp af de bestående retsmidler og under påberåbelse af fællesskabsrettens forrang og direkte virkning.

14 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Enkeltspørsmål; foreldelse Problemet: Særlige søksmålsfrister og særlige foreldelsesfrister EU-rettslig skranke: Effektivitetsprinsippet – fristene må ikke være så korte at det i realiteten er umulig å fremme sak, og ekvivalensprinsippet.


Laste ned ppt "Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google