Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten
Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo

2 Situasjon og problemstilling
Situasjonen; mangelfull tilpasning Direktivkonform tolkning ikke nok EU-regelen har ikke gjennomslag i tvisten – dvs ikke umiddelbar anvendelighet eller direkte virkning EU-regelen har i og for seg direkte virkning, og forrang, men nasjonal lovgivning i strid med EU-regelen er respektert det er fattet enkeltvedtak i strid med EU-regelen Problemstillingen Når posisjon er utelukket, har medlemsstatene plikt til å gi kompensasjon? Kompensasjon – erstatning – kan ha to grunnlag nasjonal rett fellesskapsretten

3 De grunnleggende dommene
Francovich, første entydige konstatering av medlemsstatenes erstatningsansvar på fellesskapsrettslig grunnlag Uløste spørsmål: Ethvert regelbrudd? Hvilke skadelidte? med andre ord; er det bare de hvis interesse den aktuelle fellesskapsregelen tilgodeser som har et krav? Årsakssammenheng Stikkord: Konkurrerende regelbrudd Omfanget av skadelidtes tapsbegrensningsplikt

4 Presiseringer og utdypninger
Brasserie du Pêcheur. Den regel som er brutt må ha til hensikt å gi borgerne rettigheter Skadelidte må være i den beskyttete personkrets Bruddet må være tilstrekkelig kvalifisert Det må være årsakssammenheng mellom det tilstrekkelig kvalifiserte bruddet og økonomiske tap som er lidt Skadelidte har en tapsbegrensningsplikt

5 Kravet om at EU-regelen gir private rettigheter – og at disse kan utledes av den
Alltid krav om at EU-regelen gir private rettigheter Ikke så mange avgjørelser der dette er problematisert, men Sak 380/87, Enichem Sak C-222/02, Peter Paul – spørsmål om rettighetens innhold Poenget: EU-bestemmelsen må tolkes Kanskje særlig praktisk i forhold til direktiver som stiller krav til saksbehandlingen? Også et krav om at innholdet i rettigheten lar seg utlede av EU-regelen Illustrasjon: Sak C-91/92, Dori (28)

6 ”Tilstrekkelig kvalifisert brudd”, EU-retten
Brudd i seg selv kan være nok en overtrædelse af fællesskabsretten er tilstrækkelig kvalificeret, såfremt en medlemsstat under udøvelsen af sin kompetence til at udstede generelle retsakter åbenbart og groft har overskredet grænserne for sine beføjelser, dels at selve den omstændighed, at der er begået en overtrædelse af fællesskabsretten, kan være tilstrækkelig til at bevise, at der foreligger en tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse, såfremt medlemsstaten på det tidspunkt, da den begik overtrædelsen, kun havde et stærkt begrænset eller intet skøn For øvrig, en helhetsbedømmelse hvor klar og præcis den tilsidesatte bestemmelse er, om overtrædelsen er begået eller tabet er forvoldt forsætligt eller uagtsomt, om en eventuel retsvildfarelse er undskyldelig eller uundskyldelig, den omstændighed, at en fællesskabsinstitutions holdning kan have været medvirkende til vedtagelsen eller opretholdelsen af nationale foranstaltninger eller praksis i strid med fællesskabsretten

7 Tre illustrative avgjørelser
Sak C-392/93, British Telecom Sak C-224/01, Köbler, premiss 104 flg. Sak C-278/05, Robbins m.fl., premiss 64 flg.

8 Kort om misforståelser av nasjonal rett
Høyesterett i Finanger II: Lovgiver må bære risikoen for misforståelse av norske regler Gjelder dette også for andre myndigheter? EF/EFTA-domstolspraksis om spørsmålet forekommer meg bekjent ikke

9 Økonomisk tap Vilkår for erstatning, men ikke for pådømmelse av kravet. Saken vil da gjelde om ansvarsgrunnlag foreligger Erstatningsansvaret inntrer når EU-retten er så avklart at en unnlatelse av å endre nasjonale regler utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd. Mulig at det også er en ”nådetid”

10 Kravet til årsakssammenheng
Årsakssammenheng mellom det tilstrekkelig kvalifiserte bruddet og tapet Normalt uproblematisk Særlig om antatt normharmonitilfellene Situasjonen Illustrasjon: Sak C-319/96, Brinkmann

11 Betydningen av nasjonal rett, illustrert med inntak fra norsk rett
Sikker norsk rett at myndighetshandlinger i strid med krav som etter norsk rett stilles til dem, kan utløse erstatningsansvar Skadeserstatningsloven § 2-1, omfatter også Stortingets virksomhet Det ulovfestete organansvaret Felles for begge – synes å forutsette uaktsomhet, og dermed implisitt at rettsvillfarelse kan være ansvarsbefriende Det offentliges erstatningsansvar for ugyldige vedtak Diskusjonen om ansvaret er objektivt eller ikke. Realiteten i diskusjonen: kan det foreligge relevante unnskyldningsgrunner? Kommuner: Ja Staten: Tja

12 Ekvivalensprinsippets betydning
Ekvivalensprinsippet er utviklet i EF-domstolens praksis, og innebærer i korthet at krav som bygger på EU-retten ikke kan være underlagt andre betingelser, materielle og prosessuelle, enn tilsvarende krav i nasjonal rett. Dersom man er av den oppfatning at det offentliges erstatningsansvar etter nasjonal rett er objektivt, må derfor antakelig det samme gjelde der det skjer brudd på EU-retten slik den gjelder i nasjonal rett

13 Enkeltspørsmål; tapsbegrensningsplikt
Ved utmålingen av erstatningen, kan det tas hensyn til om skadelidte i passende grad har søkt å unngå skaden eller begrense dens omfang, blant annet ved i rett tid å benytte de rettsmidler som står til disposisjon. Sak C -46 og 48/93, Brasserie du Pêcheur (84) Forente saker C-397/98 og C-410/98 Metallgesellschaft, Sml s. I-1727: Udøvelsen af de rettigheder, som fællesskabsrettens umiddelbart anvendelige bestemmelser tillægger borgerne, ville imidlertid blive gjort umulig eller uforholdsmæssig vanskelig, hvis deres krav om tilbagebetaling eller deres krav om erstatning på grundlag af tilsidesættelse af fællesskabsretten ikke kunne imødekommes eller blev nedsat alene med den begrundelse, at de pågældende ikke havde anmodet om en skattemæssig fordel, som de ikke havde ret til efter den nationale lovgivning, med henblik på at anfægte skattemyndighedernes afslag ved hjælp af de bestående retsmidler og under påberåbelse af fællesskabsrettens forrang og direkte virkning.

14 Enkeltspørsmål; foreldelse
Problemet: Særlige søksmålsfrister og særlige foreldelsesfrister EU-rettslig skranke: Effektivitetsprinsippet – fristene må ikke være så korte at det i realiteten er umulig å fremme sak, og ekvivalensprinsippet.


Laste ned ppt "Medlemsstatenes erstatningsansvar ved brudd på EU-retten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google