Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kanvas.no Små barn – store muligheter Årsplan barnehageårene 2012 - 2014 Spikkestad Kanvas-barnehage Engasjerte hverdager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kanvas.no Små barn – store muligheter Årsplan barnehageårene 2012 - 2014 Spikkestad Kanvas-barnehage Engasjerte hverdager."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Årsplan barnehageårene 2012 - 2014 Spikkestad Kanvas-barnehage Engasjerte hverdager

2 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Barnehagens å rsplan skal v æ re et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foreg å r i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen p å en systematisk m å te over tid (ca 3 å r), jobber med krav stilt i Rammeplanen og Kanvas ’ vedtatte strategi og overordnede m å l. Foreldrene skal ha reell innflytelse p å innholdet. Å rsplanen skal fastsettes av barnehagens SU. FAKTA OM BARNEHAGEN Spikkestad Kanvas-barnehage ligger sentralt i lokalmilj ø et p å Spikkestad. Det er kort vei til b å de tog og buss, skog og mark. Barnehagen ble å pnet i 1990. Bygget er inndelt i fire avdelinger, som organiseres i to baser. Rommene i barnehagen er inndelt etter funksjon ut fra en verkstedtenkning og etter fagomr å dene fra Rammeplanen for barnehagene. Barnehagen har 13 faste stillinger. Barnehagen kan ogs å ha noe ekstra personell tildelt p å grunn av barn med spesielle behov. Barnehagen har full kost og serverer tre m å ltider hver dag. Vi har frukt og gr ø nt til alle m å ltider. Spikkestad Kanvas-barnehage

3 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas’ pedagogiske plattform Vår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplanen, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i Kanvas. Vår pedagogiske plattform er utarbeidet av ansatte i Kanvas og viser hva vi legger vekt på i det pedagogiske arbeidet, og hvorfor og hvordan vi gjør det. Vår pedagogiske plattform skal bidra til at Kanvas er en ideell, kompetent og nyskapende virksomhet. Kanvas’ formål Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være en pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag. Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren. På bakgrunn av vår samlede kompetanse skal Kanvas opptre som rådgivende instans for foreldre, kommuner, bedrifter og private barnehager. Kanvas skal bidra til nytenking og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager. Små barn – store muligheter! Vi lærer fra vi er født - og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Denne erkjennelsen legger listen for Kanvas’ ambisjoner. Skal barnehagen fungere som en meningsfull arena der barn skal utvikle ferdigheter, kunnskap og holdninger som er nødvendige for livslang læring, må det pedagogiske arbeidet holde høy kvalitet.

4 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas’ pedagogiske plattform forts. Kanvas’ pedagogiske grunnsyn Menneskesyn Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Læringssyn Kanvas’ læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for barns utvikling av sosial kompetanse og et godt utviklet språk. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn, og barn seg imellom. Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling.

5 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas’ pedagogiske plattform forts. Kanvas’ kvalitetsnormer Hva vi gjør I Kanvas kommuniserer vi åpent, konstruktivt og effektivt Vi tar alle henvendelser på alvor og gir raske tilbakemeldinger. Vi har informasjonsrutiner som er hensiktsmessige. I Kanvas får barna mulighet til fordypning og konsentrasjon Vi tilrettelegger for barns rett til å medvirke og gi uttrykk for sitt syn på det som skjer i barnehagen. Vi tilrettelegger for at barn får tid og rom til å fullføre den aktiviteten de deltar i. I Kanvas får barna være med å dokumentere egen læring Vi stimulerer barn til å reflektere over egen læring - hva er det jeg kan og hvordan har jeg lært det? Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre barns læringsprosesser og utvikling. I Kanvas vurderes arbeidet systematisk Vi har kvalitetssystem for vurdering av driften, organisatorisk og pedagogisk. Pedagogisk dokumentasjon skal synliggjøre pedagogisk praksis, få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende væremåte hos ansatte.

6 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas’ pedagogiske plattform forts. Hva vi er I Kanvas er vi engasjerte Vi setter barn og foreldre i fokus. Vi tar ansvar og gjør hverandre gode gjennom samhandling og tilbakemeldinger. I Kanvas er vi kompetente Systematisk veiledning og refleksjon gjør Kanvas til en lærende organisasjon. I Kanvas ivaretar vi kontinuerlig kompetanseutvikling for alle ansatte i henhold til vår strategi og er en intern arena for utveksling av kunnskap og kultur. I Kanvas er vi endringsvillige Ny kunnskap er en forutsetning for videreutvikling. Vi er nytenkende og lærer av andre i forhold til pedagogikk, driftsform og arkitektur. I Kanvas er vi mangfoldige Vi har en pedagogisk praksis som er likestilt og likeverdig, og som inkluderer kulturers tradisjoner og verdier. Vi har personalgrupper med begge kjønn, ulike profesjoner, ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulik kulturell bakgrunn. I Kanvas er vi tolerante Vi har respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig. Vi respekterer de individuelle ståsteder hos barn og voksne. Kanvas’ visjon ”en engasjert hverdag”

7 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Omsorg, lek og læring i Spikkestad Kanvas-barnehage Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Bhg- loven § 2). Omsorg er n æ rt knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og l æ ring. Omsorg i barnehagen handler b å de om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Leken er en viktig del av barnehagehverdagen. Den har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Den gir vekst og utvikling motorisk, sosialt, spr å klig og intellektuelt. Vi skal gi barna gode lekemuligheter i barnehagen ved å ha voksne som engasjerer seg og er tilstede for barna under leken. Vi skal tilby barna godt lekemateriell som fremmer rollelek, fantasi, engasjement og samspill. Det skjer mye l æ ring i f ø rskolealder og det er derfor viktig at barnehagen fremst å r som en tydelig l æ ringsarena. Rommene skal fortelle om v å re pedagogiske intensjoner og p å virke barn og voksne i forhold til det som foreg å r der. Uteomr å det og n æ rmilj ø et er ogs å en viktig del av l æ ringsarenaen og b ø r brukes som det. Fagomr å dene som er bestemt i Rammeplan for barnehager vil gjenspeile verkstedene i barnehagen.

8 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Sm å barn l æ rer mye gjennom kroppen mens st ø rre barn l æ rer ogs å mye ved å h ø re og se. Alle barn l æ rer best ved å pr ø ve selv, erfare gjennom kropp og f ø lelser. Barnehagen skal st ø tte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Det er derfor viktig at vi voksne tar barnas perspektiv. For barn er l æ ring lek og det er gjennom leken barn l æ rer. Det skal v æ re mye lek av forskjellig art b å de inne og ute i barnehagen. For å pr ø ve å forst å barnets behov kan vi for eksempel sette oss ned og se verden med barnets ø yne, lese kroppsspr å ket deres, samtale med barnet og f å frem barnets ø nsker og synspunkter. P å denne m å ten f å r barnet medvirke i hverdagen sin. Planlagte aktiviteter og mindre barnegrupper er ogs å en m å te for å f å til mye l æ ring og gode opplevelser. Veksling mellom lek, l æ ring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velv æ re. Det er ikke hensiktsmessig å trekke et klart skille mellom formelle og uformelle l æ ringssituasjoner. For barn l æ rer gjennom alt de opplever og erfarer p å alle omr å der. M Å L Alle foreldre skal v æ re trygge p å at deres barn f å r omsorg, l æ rings- og utviklingsmuligheter tilpasset sitt niv å. Barnehagen skal skape et variert og godt lekemilj ø Barnehagen skal st ø tte og stimulere til undring og nysgjerrighet hos barna Barnehagen skal legge til rette for varierte opplevelser, kunnskaper og materialer som fremmer l æ ring

9 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Bhg-loven § 2). Å utvikle sosial kompetanse vil si å l æ re sosiale ferdigheter samtidig som man m å ha kunnskap om n å r og hvordan de brukes. De sosiale ferdighetene kan beskrives som byggesteinene i den sosiale kompetansen. Enkelt beskrevet dreier sosial kompetanse seg om å mestre samspill med andre. Sosial kompetent atferd er effektiv og fleksibel og gj ø r at vi kan tilpasse oss ulike milj ø er. Det er viktig å merke seg at sosial kompetanse er noe vi l æ rer og utvikler gjennom hele livet. Sm å barn er i begynnelsen av sin kompetanse utvikling. Forskning viser at barns lek og vennskap ikke bare er til glede for barna, men at det ogs å gir helt unike sosialiseringserfaringer. Det gir dem helt spesielle muligheter til å praktisere sosiale ferdigheter og p å den m å ten utvikle sosial kompetanse. Leken utgj ø r en sentral del av sm å venners samv æ r og det hersker bred enighet om at rollelek ø ker barnas sosiale kompetanse. Innenfor omr å det sosial kompetanse vil vi arbeide med empati/prososiale handlinger, selvhevdelse, selvkontroll, samarbeid, glede og humor. Ved å jobbe med disse tingene danner vi grunnlag for: at barna kan danne og opprettholde vennskap samspill og lek å forebygge mobbing likeverd uansett utviklingshemming, kj ø nn, kulturell og etnisk bakgrunn M Å L Barna skal f å god mulighet til å styrke og utvikle sin sosiale kompetanse.

10 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Rammeplanens syv fagområder Rammeplan for barnehagen deler arbeidet inn i syv fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Målene i rammeplanen er formulert som prosessmål og retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen, læringsområdet og prosessen som er viktig. På de kommende sidene presenteres noen av aktivitetene og tiltakene vi har for å nå rammeplanens mål innenfor de enkelte fagområdene. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Progresjonen i fagområdene er på de følgende sider fremstilt i en trapp.

11 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kommunikasjon, språk og tekst Voksne oppfordrer barna til å fortelle og sette ord på følelser og handlinger Høytlesning av eventyr og andre fortellinger Lek med bokstaver / skriving på PC Bruke pedagogiske materiale som ”Språksprell” og ”Lek med språk” Ha alfabetet og kalender synlig i barnehagen og kjenne igjen bokstaven ”sin” Maxigruppe med fokus på symboler som bokstaver og tallsiffer Dikte historier Skrive navnet sitt Lek med bokstaver Bevisste voksne som setter ord på barnas handlinger, benevner, samtaler og forteller Variert tilbud av pekebøker og billedbøker Lek med språket, rim og regler Bruke flanellograf, ”Snakkepakken” og konkreter til støtte i fortellinger og eventyr Samlinger tilpasset alder og utvikling Sang og sangleker Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksne Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker at variert ordforråd Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskapning Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer. Blir kjent med bøker, sanger, bilder, rim m.m.

12 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Utvikler forståelse for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Se også Kanvas’ strategi: Kosthold, bevegelse & miljø. Vi serverer mat i tråd med Helsedirektorates anbefalinger i barnehagen Hygiene: vaske hender Enkle bevegelsesleker Hinderløype på grovmotorisk rom Turer i nærmiljøet Utelek Sovestund/hvilestund Aktivitetsdager Morgentrim Voksne som benevner kroppsdeler Gi barna bevissthet i forhold til sansene; ”kjenn her”, ”lukt på den” og ”smak på denne” Turer i nærmiljøet i variert terreng Balansere, klatre, hoppe Være med i matgruppe og lage mat. Snakke om hva som er sunt og hva kroppen trenger Sykle, gå på ski, ake Begynne å kle av og på seg selv Smøre egen mat Gå lengre turer med maxigruppa Regelleker Kropp, bevegelse og helse

13 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kunst, kultur og kreativitet Maxigruppe med sang og samlinger tilpasset skolestarterene Sanger og sangleker Høytlesning av eventyr og annen litteratur Få bruke pc og skanner Lage og bruke rytmeinstrumenter Få bruke ulikt formingsmateriell Eksprimentere med farger Dramatisere Sang og musikk Lytte og lage lyd. Høre på ulike typer musikk Få prøve ryteminstrumenter Tegne og male Tilgang til utkledningstøy Utstilling av barnas bilder Estetiske opplevelser ved å se på bilder og billedbøker Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennomallsidige møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet Utvikler elementær kunnskap om virkemidler om form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang dans og drama

14 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Se også Kanvas’ strategi: Kosthold, bevegelse & miljø og Kanvas’ strategi: Digital hverdag Turer i nærmiljøet Oppleve ulike årstider, vær, temaer og sanger Samle og bruke naturmateriale Så urter og blomster Sommertur til bondegård Ta vare på naturen og vise respekt for vekster og dyr Ruskendag Være med på kildesortering og gå til returpunkt Vi har tilgjengelige oppslagsverk om natur, fugler, blomster osv. Bruke tekniske hjelpemidler som data, foto og skanner Turer med maxigruppa en gang i uken Gå på turer til skogområder i nærheten Maxibarna lærer å spikke med kniv Vi prater om sammenhenger i naturen (kretsløp, økosystem) Natur, miljø og teknikk

15 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Se også Kanvas’ strategi: Likestilling & Mangfold Vi markerer høytider og merkedager gjennom året Voksne som setter ord på det barna gjør og forklarer hvordan barna har det (eks. nå gråter han fordi du tok leken han hadde – han ble lei seg) Vi jobber med å lære barna turtaking Hyggelige måltider FN-markering med foreldrearrangement Vi jobber med sosial kompetanse ved å bruke Steg for steg Voksne som undrer seg sammen med barna rundt spørsmål de stiller Snakke om bakgrunnen for FN-markeringen Snakke om forskjellige kulturer og merkedager Tilbud fra menigheten; formidling av juleevangeliet. Skriftlig forespørsel fra barnehagen til foreldre om barnet skal delta. Etikk, religion og filosofi

16 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler tillit til egen deltagelse i og påvirkning av fellesskapet Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv Samle barnegruppa, skape fellesskap (måltider, samlinger m.m.) Barnehagen har voksne som viser respekt/aksept for alle. Gir jenter og gutter like mye oppmerksomhet og samme muligheter Turer i nærmiljøet Markere FN-dag Markere samefolkets dag, 6. februar Synge 17. mai sanger for de eldre på Bølstadsenteret Se og oppleve demokrati ved å få være med å ta avgjørelser for fellesskapet i barnehagen Bruke Steg for steg Markere samefolkets dag, 6. februar Få noe kjennskap til samisk kultur Maxibarna drar på tur til Drammen og Asker for å besøke biblioteket og kjøpe frukt/grønt på torget Maxibarna får møte andre skolestartere fra barnehager i nærområdet Besøke barneskolen og skolegården Maxibarna deltar på Kanvas festivalen i Frognerparken i juni Nærmiljø og samfunn

17 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Erfarer, utforsker og leker med form og mønstre. Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfarer plassering og orientering, og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Se også Kanvas’ strategi: Teknisk kvalitetsstandard Være med på å sortere og rydde Konstruksjonslek med store klosser og duplo Ha tallene synlig i barnehagen Være med å telle og lære telleregler Voksne som bruker begreper og benevner antall, form og preposisjoner Bevege seg i rommet Leke på puterommet Leke med ulike materieler som vann og sand; øse og helle Snakkepakka Være med på å veie og måle når vi baker/lager mat Dekke bord Spill og puslespill Tilgang på aktiviteter og leker som stimulerer forståelse for tall og mønster, rom og form; lego, klosser, spill, perlebrett Leke Kims lek Kalender Benevne mengde og mål Telle ut perlemønstre Maxibarna får oppgaver og tema tilpasset alderen PC-spill Antall, rom og form

18 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas-strategi: Digital hverdag Tiltak – Tidsfrist: 2012: Justere opplæringsplanen Innkjøp av to bærbare pc`er 2014: Innkjøp av to bærbare pc`er Mål: Alle Kanvas-barnehager har tilstrekkelig IKT-kompetanse hos sitt personale. Alle Kanvas-barnehager har en opplæringsplan for IKT for sitt personale. Daglig leder i Kanvas-barnehagen bruker IKT på en hensiktsmessig måte. Alle Kanvas-barnehager har tilstrekkelig med IKT-utstyr. Kanvas-barnehager bruker IKT som en arena for å jobbe med rammeplanen. Kanvas-barnehager bruker digitale verktøy i sin pedagogiske dokumentasjon.. I Kanvas bruker barn aktivt digitale verktøy. Status: Personalet trenger å videreutvikle sin IKT-kompetanse. Oppl æ ringsplanen skal justeres. Har to pc`er med skrivere og skanner til bruk for barn. Trenger flere b æ rbare til bruk for ansatte.

19 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas-strategi: Likestilling & Mangfold Tiltak – Tidsfrist: 2012: Rekruttering av menn arbeides det med kontinuerlig. 2013: Øke og opprettholde bevissthet og kompetanse i persongruppen angående likestilling og andre kulturers tradisjoner og verdier. Mål: Kanvas har et mål om 30% menn i personalgruppene. Kanvas har et mål om flerkulturelle i personalgruppene. Kanvas skal være profilert og ledende i sektoren innen likestilling og mangfold. Pedagogisk praksis skal være likestilt og likeverdig for gutter og jenter. Pedagogisk praksis skal inkludere andre kulturers tradisjoner og verdier. Status: Barnehagen har ikke 30% menn. Barnehagen har en flerkulturell personalgruppe. Vår pedagogiske praksis er likestilt og likeverdig, og vi inkluderer andre kulturers tradisjoner og verdier

20 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas-strategi: Kosthold, bevegelse & miljø Tiltak – Tidsfrist: 2012: Øke tilbudet om utelek vinterstid 2013: Opprettholde status 2014: Opprettholde status Mål: Kanvas tilbyr et kostholdsprogram som omfatter barn, ansatte og foreldre. Kanvas skal gjennomføre sosial- og helsedirektoratets gjeldende retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Kanvas tilbyr kombinasjon av varm og kald lunsj med riktig ernæring. Uteområdet er tilgjengelig for barna i barnehagens kjernetid hele året. Alle Kanvas-barnehager har min. 1 turdag i uken. Alle Kanvas-barnehager har arenaer og tid/rom som er tilrettelagt for sanse-, fin- og grovmotorisk arbeid. Kanvas skal bli en Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet. I Kanvas-barnehager deltar barna aktivt i det miljørettede arbeidet. I Kanvas jobber vi med miljørettet holdningsarbeid og aktiviteter blant ansatte og foreldre. Status: Barnehagen serverer alle måltider, det er frukt og grønt til alle måltider. Vi følger Helsedirektorates retningslinjer. Barnehagen tilbyr varm lunsj en gang i uken i de periodene vi har matgruppe. Uteområdet er stort sett tilgjengelig for barna i barnehagens kjernetid hele året. Barna går jevnlig på turer. Maxibarna har en fast turdag i uken. Barnehagen arbeider med miljø, men er ikke Miljøfyrtårn-sertifisert.

21 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kanvas-strategi: Teknisk kvalitetsstandard Tiltak – Tidsfrist: 2012: Tydeliggjøring av fagområder som de ulike rommene skal representere. Nye kjøkken- innredninger på avdelingene er innvilget. 2013: Målsetting om ny innredning i barnegarderobene. 2014: Målsetting om at det bygges et vognhus. Tiltakene avhenger av ekstra bevilgninger. Mål: Kanvas har barnehagebygg som er tydelige læringsarenaer med hjelpemidler og utstyr som underbygger dette. Alle Kanvas-barnehager har en teknisk standard med høy kvalitet som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet for barn og ansatte. Status: Vi har innredet rommene i barnehagen med utgangspunkt i fagområder. Vi har utstyr og materiell som underbygger dette, men dette kan tydeliggjøres. Barnehagen er 21 år og trenger fortsatt oppgradering selv om en del er gjort.

22 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Plan for overgang barnehage - skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Tilretteleggingen skal skje i nært samarbeid med barnets hjem; foreldrene skal samtykke i all informasjon som gis til skolen om sitt barn. Samarbeidet skal fokusere på hva barn kan og mestrer. Maxigruppe: Vi følger politisk vedtatt prosedyre for overgang barnehage/skole for Røyken. Skolestarterne i hele barnehagen samles 2 ganger i uken. En turdag og en samling inne i barnehagen. Vennskap, selvstendighet, sosiale ferdigheter, språk og trafikk kunnskap er tema. Samarbeid med skolen om overgang. Foreldremøte for skolestartere. Foreldresamtale og utfylling av overgangskjema. Barnehagen i møte med skolen.

23 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, og foreldrenes medvirkning på barnehagens samlede virksomhet, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. I Kanvas tilbys foreldre minimum 2 foreldresamtaler pr. år. Hvordan får foreldre medvirke: Planer blir sendt på mail og foreldre kan komme med innspill og tilbakemeldinger. Årsplan blir fastsatt av SU. SU har 4 til 6 møter i året. Det blir orientert og drøftet rundt ulike sider av driften. Vi har et foreldremøte for skolestartere, et for nybegynnere og et for alle foreldre i løpet av barnehageåret. Vi legger vekt på god dialog ved henting og mottakelse. Brukerundersøkelsen blir gjennomført årlig og resultat utdypes i foreldresamtalene. FORELDRESAMARBEID

24 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Pedagogisk dokumentasjon – en måte å være på Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis – hva barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør og tenker sammen med barna. Den voksnes ansvar ligger i å la seg inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål – gi barna medvirkning på egen utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon skal være et refleksjonsverktøy for barn og voksne. I vår barnehage er temaarbeid metoden vi bruker for å kunne dokumentere den pedagogiske praksisen og barns medvirkning (i dokumentasjonen bør det vises til hvilke fagområder som er involvert). Slik gjør vi det: Barnehagen skal dokumentere prosesser slik at barna i ettertid kan se hva de gjorde og hvordan de gjorde det. Foreldre og andre som kommer i barnehagen skal finne dokumentasjon på arbeidet som gjøres.

25 www.kanvas.no Små barn – store muligheter BARNA SKAL FÅ GOD MULIGHET TIL Å STYRKE OG UTVIKLE SIN SOSIALE KOMPETANSE DET SKAL VÆRE ET VARIERT OG GODT TILRETTELAGT SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN BIDRA TIL Å STYRKE BARNAS MOTORISKE UTVIKLING OG BIDRA TIL GODE VANER OG SUNT KOSTHOLD VI SKAL LAGE GODE DOKUMENTASJONSRUTINER AV LÆRING OG UTVIKLING I BARNEHAGEN Barnehagens satsningsområder

26 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Kvalitetsutvikling og evaluering Kanvas kvalitetssystem er innført i barnehagen. Vi følger Kanvas sitt HMS system. Evaluering foregår jevnlig på møter og i det daglige. Praksis justeres fortløpende. Skriftlig evaluering av periodeplaner sendes ut til foreldrene. Halvårsvurdringer som tas med for planlegging av neste barnehageår. CAF-modellen brukes for å evaluere alle sider ved barnehagedriften og gjennomføres annethvert år.

27 www.kanvas.no Små barn – store muligheter Barnehagens tradisjoner og merkedager Vi markerer FN-dagen 24. oktober med et foreldrearrangement fra kl.15-16.45. Juleverksted med pepperkakebaking for barn og personalet. Luciamorgen i desember, et foreldrearrangement fra kl. 7.15. Nissefest for barn og personalet. Markering av samefolkets dag for barn og personalet 6. februar. Karneval i februar for barn og personalet. Påskesamling på kjøkkenet, og gul lunsj for barn og personalet fredag før påske. Vi øver oss på å gå i 17. mai tog en av dagene før 17. mai. Skolestarterne deltar på Kanvasfestivalen. Sommertur for 3 – 4 åringene. Sommerfest i juni, et foreldrearrangement fra kl. 16.30 – 18.30 Vi har i løpet av barnehageåret 3 aktivitetsdager for barn og personalet. Barnas bursdag feirer vi med flagg og egen bursdagssamling. Barnet får krone og det blir sunget bursdagssang. Bursdagsbarnet er i sentrum og får velge hva som skal skje i samlingen. Foreldrene tar med frukt eller annet sunt alternativ.


Laste ned ppt "Www.kanvas.no Små barn – store muligheter Årsplan barnehageårene 2012 - 2014 Spikkestad Kanvas-barnehage Engasjerte hverdager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google