Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging etter landsmøtet 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging etter landsmøtet 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging etter landsmøtet 2012

2 Det nye forbundsstyret
Runar Rugtvedt, leder  Arne Jørstad, 1. nestleder Lise Dalen, 2. nestleder Terje Aslaksen Arne Aaberg Brynjar Berge Gunnar Borgen Vigdis Jensen Maria Almli Vidar Nilsen (ansattes representant)

3 Ny satsing på innlandsfiske
Adm. utvikler en plan for oppfølging Vil involvere fylkeslagene – kommer i vinter Sees i sammenheng med Sportsfiskets år i 2014 NJFF sentralt vil arbeide for å sikre gode rammevilkår og konkrete opplegg for bruk i lokalforeningene Landsmøtevedtak: Sak 9-1 Ny satsing på innlandsfiske. Forslag til ny måte å kultivere overbefolka vann og vassdrag på. Landsmøtet støtter forslaget om økt innsats og fokus på fiskeforvaltning, herunder bruk av kultiveringstiltak for et bedre sportsfiske. NJFF skal videreutvikle seg som en viktig aktør og en kunnskapsleverandør innenfor fiskeforvaltning og utøvelse av sportsfiske. NJFF skal søke samarbeid med prosjekter og fagmiljø som har opparbeidet kunnskap og erfaring på området.

4 Landsdekkende kurs i sportsfiske
NJFF sentralt vil utvikle en pakke til bruk i foreningene, slik at de kan arrangere kurs som et lokalt tilbud Sees i sammenheng med Sportsfiskets år i 2014 Landsmøtevedtak: Landsmøtet støtter forslaget om å utvikle et praktisk kurs i laksefiske som inngår som i et bredt og variert kurstilbud innenfor sportsfiske.

5 Opphevelse av jule- og påskefredningen
Adm. utvikler først et eget strategidokument til styret Her vil det inngå en tidsplan Politisk arbeid mot en lovendring Medieplan for organisasjonen Landsmøtevedtak: Landsmøtet går inn for at julefredningen skal begrenses til julehelgen (juleaften, 1. juledag og 2. juledag), og at NJFF skal arbeide for å endre viltlovens §10 slik at jaktforbudet oppheves for de øvrige dagene i romjula og påsken.

6 Opphevelse av ulvesone
Styret har bedt om en strategiplan for det politiske arbeidet for å oppheve ulvesonen I tillegg skal det gjennom en involverende prosess ses på ulike måter å beregne bestandsmål for ulv I løpet av vinteren 2013 Landsmøtevedtak: NJFF skal arbeide for en opphevelse av forvaltningssonen for ulv. Innenfor en ramme av maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene, skal det vektlegges en aktiv forvaltning med byrdefordeling og muligheter for lisensfelling i hele ulvens utbredelsesområde. Spørsmålet om vurdering om bestandsmål på individnivå oversendes det nye forbundsstyret for oppfølging og en grundig organisasjonsmessig behandling.

7 Tilbakekalling av våpenkort
Denne saken er i prosess NJFF er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet Tidsperspektivet er uklart Må sees i sammenheng med arbeidet for ny våpenlov NJFF satt i våpenlovutvalget, og har spilt det inn Uavklart om det kommer en egen Stortingsmelding om Gjørvkommisjonens innstilling som påvirker saksgangen Landsmøtevedtak: Intensjonene i forslaget støttes. NJFF skal arbeide for bedre rammer for håndtering av tilbakekalling av våpenkort overfor myndighetene og inn i den videre prosessen med ny våpenlov.

8 Annonserte prøver ettersøkshund
NJFF sentralt følger opp mot Direktoratet for naturforvaltning Må «times» godt Viktig med dialog med kennelklubben Landsmøtevedtak: Forslaget fra NJFF-Nord-Trøndelag støttes. NJFF skal arbeide for å få gjeninnført ordningen med bruk av annonserte prøver for ettersøkshunder.

9 Ettersøkshundsarbeidet
Ettersøksvirksomheten skal fortsatt være en viktig del av NJFFs opplæringsvirksomhet. Det utvikles nye kurs: videregående kurs ettersøk og et nytt sporingskurs (den sporende hunden). Klart til sommeren. Viktig arena for ettersøksarbeidet er «Kontaktutvalget for ettersøkshund» der kennelklubben, NJFF og DN er representert. Landsmøtevedtak: Landsmøtet ønsker at NJFF arbeider for at vi skal bli ha en desentralisert og effektiv utdanning og opplæring innen fagfeltet ettersøk- og ettersøkshund. Ettersøksvirksomheten skal fortsatt være en viktig del av NJFFs opplæringsvirksomhet. Instruktørutdanningen for ettersøk videreføres etter samme mal som de øvrige av NJFFs instruktørordninger der fylkeslagene har ansvaret for utdanning av lokale instruktører. Det legges vekt på å gi forbundets instruktører et solid faglig fundament for sin virksomhet. De lokale instruktørene skal sikre tilstrekkelig mange og gode lokale tilbud om trening, opplæring og prøving av ettersøkshunder gjennom sine lokalforeninger.

10 Rekruttering til jaktskyting
Prøveordning med kulesti klar i løpet av vinteren Ungdomstiltak etter svensk modell Tas evt med i neste regelrevisjon (klart til ) Landmøtevedtak: NJFF utarbeider et skyteprogram for kulesti som et aktivitetstilbud innenfor jaktskyting. Erfaringer som gjøres gjennom en slik prøveordning med kulesti som et frivillig skyte- og aktivitetstilbud, vil danne grunnlag for en senere vurdering av om dette skal inngå som en del av NJFFs ordinære tilbud innenfor jaktskytingsgrener.

11 Klasseinndeling/endring i regler for jaktskyting
Disse sakene tas på bred høring i organisasjonen sammen med revisjon av regelverket for jaktskyting Fast rutine med to høringsrunder Nytt regelverk på plass Landsmøtevedtak: Sakene oversendes det nye forbundsstyret og tas med på en bred organisasjonsmessig behandling i forbindelse med neste revisjon av regelverket for jaktskyting.

12 Endring av fraværsregler i vg-skole
Henvendelse går til Kunnskapsdepartementet med det første Landsmøtevedtak: For å gi ungdom som er elever i videregående skole mulighet til å delta i opplæring innen utøvelse av jakt, fiske og naturforvaltning, foreslår Neiden JFF at NJFF tar initiativ til at Forskrift til Opplæringsloven §3-43 endres slik at deltakelse kan gjennomføres uten at det føres fravær på vitnemålet. Det bør kunne stilles som forutsetning om at opplæringen gjennomføres etter kursinnhold som er fastsatt av og gjennomført i regi av landsdekkende organisasjon, eller i samarbeid med organisasjonens fylkes- og lokallag.

13 Standard økonomirutiner og IT-plattform
Denne saken er i prosess Omfattende arbeid – utredning Egen ressursgruppe opprettet Landsmøtevedtak: NJFF skal ta et større ansvar for en sikrere og mer effektiv drift av lokalforeninger og fylkeslag ved å utarbeide en standard kontoplan, anbefalte maler for driftsrutiner, nedlastbare rapporteringsskjemaer for bruk i felles nettbasert IT-løsning.

14 Mer stoff for barn og ungdom i Jakt & Fiske
Redaksjonen har merket seg signalet fra landsmøtet Landsmøtet ber redaksjonen merke seg de synspunkter og ønsker som fremkommer vedrørende barne- og ungdomsstoff i Jakt & Fiske.

15 Landsleir for ungdom Saken utredes av administrasjonen nå
Innhold Omfang Økonomi Vi vil trekke veksler på de erfaringer fylkeslagene har gjort Hvis praktisk mulig vil det bli gjennomført i 2013 Landsmøtevedta: NJFF skal arbeide for og gjennomføre en landsleir for jakt- og fiskeungdom. Forbundet skal søke midler og gjennom samarbeid med fylkeslag og lokalforeninger jobbe mot et stort årlig nasjonalt arrangement for barn og unge.

16 Rekruttering og markedsføring
Et innsatsområde i 2013! «Bli med» kampanjen tilpasset bruk i lokalforeningene Revitalisering av verveopplegget Landsmøtevedtak: Landsmøtet støtter intensjonen i forslaget fra NJFF-Hedmark om en bred nasjonal rekrutteringskampanje. Finansiering av tiltakene skal som før ivaretas gjennom de årlige budsjett- og søknadsprosessene. Saken ivaretas gjennom det nye Handlingsprogrammet under innsatsområdet rekruttering.

17 Oppnevning av et sentralt kvinneutvalg
Utvalget er oppnevnt i styremøte Vigdis Jensen – leder (forbundsstyret)   Helene Bertelsen – nestleder (Finnmark) Anita Verås (Nord-Trøndelag) Anne-Lise Sekse (Rogaland) Heidi Brennhaug Hansen (Møre og Romsdal) Nina Bøkseth (Sør-Trøndelag) Landsmøtevedtak: Forslaget om å etablere et sentralt kvinneutvalg oversendes det nye forbundsstyret for videre behandling.

18 Endring av mønstervedtektene
En sterkere synliggjøring av kvinnesatsingen i organisasjonen, blant annet gjennom kvinnerepresentasjon i lokallagsstyret og eget kvinneutvalg Saken kommer til realitetsbehandling på representantskapsmøtet til våren Landsmøtevedtak: Saken oversendes kommende Forbundsstyre for oppfølging og vedtak i Representantskapet.

19 Medlemskategorier og kontingentsatser
Flere ulike forslag om endring i kategorier og satser munnet ut i et utredningsvedtak om forenkling En stor prosess med mye utredningsarbeid fram mot landsmøte 2015 Landsmøtevedtak: Landsmøtet ber det nye forbundsstyret om å utrede mer forenklede og ensartede kontingentsatser og medlemskategorier for organisasjonen som framlegges til landsmøtet i 2015.

20 NJFFs innsatsmedalje Et ønske om en medalje for å påskjønne personer lokalt og regionalt som har utvist en særlig innsats for organisasjonen Styret vil med det første vedta kriteriene Landsmøtevedtak: Det innføres en ny hedersbevisning i organisasjonen for spesielt å hedre personer med langvarig og betydelig innsats for organisasjonen og dens interesser lokalt og på fylkesnivå. Ordningen hjemles i NJFFs vedtekter ved at §14, pkt. 8, (forbundsstyrets plikter) endres til: «Sette fram overfor Representantskapet forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av forbundets gullmerke, samt beslutte tildeling av NJFFs innsatsmedalje.

21 Handlingsprogrammet 2013 - 2018
Gjeldende som et overordnet plandokument for hele organisasjonen Alle har et ansvar for at vedtatt HP omsettes til praktisk politikk i eget organisasjonsledd Trykkes opp og sendes ut i organisasjonen med det første

22 Medlemskontingenten Rammene for den sentrale andelen av medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Representantskapet vedtar hvert år den årlige kontingenten innenfor denne rammen. Hovedmedlemskap med tidsskrift kr Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift kr Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift kr Pensjonist/- uføremedlemskap med tidsskrift kr Familiemedlemskap uten tidsskrift kr Sidemedlemskap uten tidsskrift kr Æresmedlemskap med tidsskrift kr Direktemedlemskap med tidsskrift kr Direktemedlemskap i Fiskeklubben kr Landsmøtevedtak: Rammene fastsatt som vist på foil. I tillegg: Kontingentrammene relateres til kroneverdien pr. 1. mai 2012, og justeres årlig i takt med den totale pris- og kostnadsutviklingen i samfunnet. Foreningene og fylkeslagene bestemmer selv sine kontingentsatser for de ulike medlemskategorier.


Laste ned ppt "Oppfølging etter landsmøtet 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google