Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storbyene som utviklere av kulturnæringene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storbyene som utviklere av kulturnæringene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storbyene som utviklere av kulturnæringene
Storbynettverk Kultur 28 mars 2012 Øyvind Lyngen Laderud Næringsrådgiver, By og samfunnsenheten Kristiansand kommune

2 Tromsø,Trondheim, Stavanger og Kristiansand
KRO-prosjektet Effektive virkemidler for å utnytte KRO-næringenes innovasjonsevne Økt innovasjon i KRO-næringen i storbyregionene Styrke storbyenes motorrolle innen KRO-næringen Deltakende byer: Tromsø,Trondheim, Stavanger og Kristiansand

3 Prosjektportefølje i KRO-prosjektet
Inkubasjon Informasjon Nettverk Verdikjede Tromsø Kultibator Trondheim IdeCultCity Utviklingsprogram for kunstnere What`s on Trådløse Trondheim Sponsormatch Musikk Stavanger Informasjons- og Kompetansesenter Kristiansand KRO-inkubator Local Motion Senter for opplevelsesindustri Kortreist mat

4 Anbefalinger fra KRO-prosjektet
Etablere et nasjonalt inkubasjonsprogram for KO-bedrifter (Kultibatorprogram) spesielt rettet mot storbyene og deres motorrolle  I rapport 12/2008 fra Østlandsforskning, foretas en diskusjon ev begrepet ”Kulturnæringer” (som brukes i Norge) i forhold til begrepene ”Kreative næringer (UK) og ”Opplevelsesnæringer” (Sverige). Vi har i vårt arbeid brukt begrepet KRO-næringene, men har ikke gjort omfattende arbeid med å definere hvilke virksomheter som hører inn under begrepet. I ovennevnte rapport legges følgende virksomhetsområder til grunn for begrepet ”Kulturnæringer”: • Arkitektvirksomhet • Design • Film, video og foto • Kulturarv, herunder bibliotek og museum • Kunstnerisk virksomhet, herunder utøvende kunst • Markedskommunikasjon, herunder annonse og reklame • Musikk • Trykte medier, herunder bøker, aviser og blader • TV og radio Det kan diskuteres hvorvidt også virksomheter innenfor følgende områder bør inkluderes: Naturbaserte opplevelser , Spill og organiserte opplevelser, Sport

5 Kultibatorprosjektet
Visjon Flest mulig vekstbedrifter og virksomheter innenfor Kultur- og Opplevelsessektoren Deltakende byer: Tromsø,Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Oslo

6 Kultibatorprosjektet
Effektmål Kunnskapsoverføring mellom storbyene rundt drift og innhold i byenes kulturinkubatorer, vekstmiljø. Samarbeid om arbeidet med å fremme en felles Kultibatorsatsing (sentralt) Skape synergieffekter innen kunnskap og finansieringsmodeller

7 Kultibatorprosjektet
Resultatmål Etablering av et nasjonalt inkubasjonsprogram for KO-bedrifter (Kultibatorprogram) spesielt rettet mot storbyene (`motorrolle`) der vekstgrunnlaget er størst.

8 Kultibatorprosjektet
Prosjektet skal generere økt samarbeid mellom storbykommunene gjennom: Nettverksbygging blant ressurspersoner innenfor kultibator virksomheter Kunnskapsoverføring mellom byene gjennom felles samlinger Felles front/plattform inn mot virkemiddelaktører Felles håndbok / kompetanseutviklingsprogram Samarbeid finansieringsmodell

9 Kultibator Inkubator Inkubasjon Informasjon Nettverk Finansiering
En inkubator er et tilrettelagt miljø hvor innovative gründere/bedrifter i en planleggings-/etableringsfase, eller bedrift i tidlig fase, gis særskilt oppmerksomhet. Dette omfatter: •Faglig veiledning og rådgivning knyttet til etablering, bedriftsutvikling og mentoring. •Tilgang til kompetansenettverk mot andre bedrifter, kunnskapsmiljøer og markedssementer. •Tilgang til et nettverk som såkorn- og venturefond, private investorer og andre finansieringsinstitusjoner. •Fysisk/teknisk tilrettelegging som kontorer, internt og eksternt telefon-/datanettverk, telefaks, kopimaskin og lignende. Inkubatoren skal være etablert på ett fysisk sted. •Administrative tilbud som sentralbordtjenester, sekretær-/kopieringstjenester, økonomiske/ administrative tjenester, post, renhold og stordriftsfordeler med rabattordninger og lignende. Inkubasjonsvirksomhet rettet mot kultur- og opplevelsesnæringene er svært krevende og fordrer helt spesielle virkemidler og derfor foreslås det å etablere et eget inkubatorprogram rettet mot KO-virksomheter. I tillegg vil en inkubator kunne være vertskap eller en katalysator for de over nevnte viktige punkter; nettverk, informasjon og finansiering.

10 Realisering av Kultibatorprogram
Finansiering Klar forutsetning for eventuell finansiering fra nasjonale myndigheter at også de deltakende byer bidrar betydelig på finansieringssiden

11 Realisering av Kultibatorprogram
Strategisk Inkubasjon i Kultur- og opplevelsesbaserte næringer er ulik inkubasjon i tradisjonelle næringer. Trenger derfor et tilpasset program I Nærings – og handelsdepartementets handlingsplan for kultur og næring (utgitt i 2007), heter det for eksempel at regjeringen: • ”… vil styrke det forretningsmessige grunnlaget for kulturbedriftene slik at verdiskapningspotensialet, som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og næring kan utløses”.

12 Realisering av Kultibatorprogram
Forankring En nødvendig forutsetning for å realisere inkubasjonsprogram for kultur og opplevelsesnæringer er naturlig nok at storbyene samlet sett er enige om 1) at dette er viktig, og at 2) byene er villig til å sette av ressurser

13 Kultibatorprogram Målet for videre arbeid foreslås å være følgende: Etablere et Kultibatorprogram i storkommunene innen utgangen av 2012 (?)

14 Kultibatorprogram

15

16 Storbynettverket Kultur (møte i Trondheim april 2011)
”Man bør gå sammen og sikre at storbyene får flere av de midlene som finnes innen dette feltet slik at gode prosjekter kan støttes. Virkemiddelapparatet gjennom Innovasjon Norge er fragmentert og vanskeliggjør uttelling for storbyene. Byene må gå sammen om å gjøre en politisk jobb for å sørge for at den del av virkemidlene går til storbyene.”

17 Storbynettverket Kultur (møtet i Trondheim)
”Kulturnæringsaktørene har problemer med å forholde seg til virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge. Aktørene forstår ikke de som sitter med virkemidlene og visa versa. Det bør etableres et kompetansesenter innen kulturnæringsområdet som nasjonal pilot, ønske om at Innovasjon Norge skal bli med på laget.”

18 Kulturnæringene flagges fortsatt høyt i store deler av landet…
Drammen Kulturnæringene flagges fortsatt høyt i store deler av landet…

19 Byråd Gunnar Bakke (FrP), næring og kultur, Bergen kommune:
«Jeg har sansen for at kulturen skal få leve sitt eget liv. Kommunen skal selvsagt være en tilrettelegger og gi starthjelp, men på et tidspunkt er målet at kunstnerne skal klare seg selv» «Kommunen vil…være en profesjonell bidragsyter mot kulturnæringen når det trengs.»

20 Kulturbyråd Hallstein Bjercke , Oslo Gjengitt på Ballade. no. Den 16
Kulturbyråd Hallstein Bjercke , Oslo Gjengitt på Ballade.no. Den Referat fra innspillskonferansen om kultur og næring i forkant av by:Larm.

21 Byråd Hallstein Bjercke (V), Oslo kommune:
«En inkubatorkjede for de seks største byregionene kunne være et godt tiltak, selvsagt basert på lokale etableringer av inkubatorer.»

22 Trondheim - Forslag «Etablere et nasjonalt inkubasjonsprogram for kulturnæringer spesielt rettet mot storbyene og deres motorrolle.» Begrunnelse: «Erfaringene så langt tilsier behov for en rekke tiltak fra pre-inkubasjon via inkubator til utvikling av samarbeid, bedriftsnettverk, klynger etc. gjerne i form av samlokaliseringer, kontorfellesskap eller næringshager» Bedre tilbud til gründere og vekstbedrifter de første 1-3 årene etter etablering. Inkubatortilbud som kan dokumentere resultater (vekst) i gründerbedriftene må sikres økonomi, samtidig med at det stilles krav til faglig og kapasitetsmessig utvikling.

23 Trondheim - begrunnelse
«Kulturbedrifter er i liten grad interessante for investorer mangler ofte tilgang på kapital Inkubatorer for kulturnæringene i dag har små muligheter til å skaffe seg inntekter gjennom f eks å selge tjenester til gründere eller gjennom å gå inn på eiersiden i bedriftene.» «Drift av inkubatorer er derfor et virkemiddel som det offentlige må betale.»

24 Arnfinn Bjerkestrand, Dagsavisen 14 februar
«Regionale miljøer som Ipark i Stavanger, Introfondet i Tromsø og Papirbredden Innovasjon/ Union Scene i Drammen er eksempler på enheter som kan gi kunstnere og bransje tilrettelegging av kompetanse oppfølging».

25 Et nasjonalt kompetansenettverk av inkubatorer i de største byene?
Kompetansesentre som plattform og arena for inkubasjon? Samme ambisjoner og mål som andre inkubatorer Nettverksmøter og samlinger Felles møter med de sentrale myndigheter, virkemiddelapparat ? Organisert i et partnerskap i hver av byene i forhold til lokale tilpasninger og prioriteringer?

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Storbyene som utviklere av kulturnæringene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google