Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august 2014

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Program 08.35 – 09.35Endringer i nasjonale prøver fra og med 2014 v/Per Kristian Larsen, Utdanningsdirektoratet 09.35 – 10.10Informasjon om nasjonale prøver v/Yngvild Ziener Nilsen, UDA retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver, regler for fritak, sjekkliste for fritak, oppfølging av resultater 10.10 – 10.30Pause 10.30 – 11.30PAS i praksis, funksjoner og gjennomføring v/Torill Wøhni, Making Waves

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Program 12.05 – 13.05Endringer i nasjonale prøver fra og med 2014 v/Per Kristian Larsen, Utdanningsdirektoratet 13.05 – 13.40Informasjon om nasjonale prøver v/Yngvild Ziener Nilsen, UDA retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver, regler for fritak, sjekkliste for fritak, oppfølging av resultater 13.40 – 14.00Pause 14.00 – 15.00PAS i praksis, funksjoner og gjennomføring v/Torill Wøhni, Making Waves

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Datoer for gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2014: 5. trinn Prøver 5. trinnDato Lesing og lesing samisk (papirprøve) onsdag 15. oktober Regning og engelsk13. oktober til 24. oktober Frist for registrering av svar på leseprøven er 31. oktober. 8. og 9. trinn Prøver 8. og 9. trinnDato Lesing og lesing samisk (papirprøve) onsdag 17. september Regning og engelsk (engelsk kun for åttende trinn) 15. september til 10. oktober Frist for registrering av svar på leseprøven er 17. oktober.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Reserveuker Reserveuke for 8. og 9. trinn er 13. oktober til 17. oktober. Reserveuke for 5. trinn er 27. oktober til 31. oktober.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten NASJONALE PRØVER - TILRETTELEGGING FOR OVERFØRING AV ELEVER FRA SATS TIL PAS, RAPPORTERING AV PRØVERESULTATER OG AVVIKLING AV ELEKTRONISKE PRØVER Brev om tilrettelegging for overføring av elever, datert 18.08.2014 Den enkelte skole er ansvarlig for: Tilrettelegging i SATS Skole og prøveadministrasjonssystemet PAS i forkant av prøvene Alle elever på henholdsvis 5., 8. og 9. trinn skal meldes opp til prøvene. Oppmelding gjøres ved å overføre dataene fra SATS til PAS Legge til rette for og teste at skolen kan gjennomføre de elektroniske prøvene i regning og engelsk Rapportere prøveresultatene i lesing i PAS innen ovennevnte frister for registrering Registrere fritak/ikke deltatt i PAS for elever som ikke har gjennomført prøvene innen ovennevnte frister for registrering

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver - fordeling i Utdanningsadministrasjonen Kontaktpersoner for Nasjonale prøver: Nasjonale prøver/PAS: Marianne Bjerknes, Marius Berntzen SATS Skole: sats.skole@ude.oslo.kommune.nosats.skole@ude.oslo.kommune.no Relevant informasjon og dokumenter til bruk i Utdanningsetaten finnes på http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categor yID=59034http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categor yID=59034

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjon og tjenestevei Skolene har selv ansvar for å følge med på Utdanningsdirektoratets hjemmeside – rektor har ansvaret for å finne oppdatert informasjon Alle lærere henvender seg til egen ledelse –Alle henvendelser fra skolene skjer skriftlig pr. e-post til Utdanningsadministrasjonen (som også tar henvendelser videre)

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Nasjonale prøver – Utdanningsdirektoratets hjemmeside http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

10

11

12

13 Oslo kommune Utdanningsetaten OFTE STILTE SPØRSMÅL

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Deltakelse Prøvene er obligatoriske Elever som er syke på prøvedagen, eller annet fravær, kan gjennomføre helt fram til fristen for registrering av resultater. Elektroniske prøver må gjennomføres i løpet av tiden som er avsatt. Det er satt av reserveuker.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Om elever som får opplæring på et midlertidig opplæringssted - korttidsplass Korttidsplass - Vi har korttidsplasser for 12-ukersopphold Elever som er på korttidsplass ved en institusjon/annen skole, avlegger prøvene på institusjonen Bostedsskolen er ansvarlig for at opplæringsskolen får tilgang til prøvene Institusjonen er ansvarlig for gjennomføringen og for at prøveresultatet returneres bostedsskolen for registrering i PAS (kun papirprøver) Bostedsskolen er ansvarlig for å ta ut resultatrapporter og sende disse tilbake til institusjonen

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialgrupper/spesialskoler Elevene har fått skolebytte til spesialgruppen/spesialskolen, og er registrert som sluttet ved nærskolen. Elevene skal kun stå som aktive elever ved spesialskolen/spesialgruppen, og det er denne skolen som har det formelle ansvaret for eleven. Elevene skal registreres i PAS ved denne skolen

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Mottak Elevene skal stå som aktive elever ved skolen som har mottaket, og som passive ved nærskolen. Mottaksskolen har det formelle ansvar for elevene. Elevene skal registreres i PAS ved den skolen som har mottaket.

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Deltakelse Alle elever skal registreres i PAS før gjennomføringen Resultatet skal registreres Status fritatt skal registreres Eventuelt Ikke deltatt Utdanningsdirektoratet vil sjekke tallene opp mot GSI

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Individuelt fritak Forskrift til opplæringslov § 2-4. Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført. For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og elevar som går i vidaregåande opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk. Eleven sjølv eller foreldra eller dei føresette kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene.

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Individuelt fritak Det kan gis fritak for elever med rett til spesialundervisning (enkeltvedtak) eller opplæring etter §2-8 og det er klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen Begge vilkårene må oppfylles for at skolen kan fatte vedtak om fritak. Melding om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og må gjøres skriftlig. For elever som er på institusjon, er det opplæringsskolen (institusjonsskolen/mottak) som har ansvar for å fatte /skrive enkeltvedtak (gjerne i samarbeid med bostedsskolen der det er korttidsopphold). Skoleeier skal sikre lik praktisering av bestemmelsene om fritak i forskrift til opplæringsloven § 2 – 4.

21 Oslo kommune Utdanningsetaten SJEKKLISTE I FORBINDELSE MED FRITAK NASJONALE PRØVER Sendt skolene i brev datert 29.06.2010, ligger på Utdanningsetatens intranett TAVLA Skolene må foreta en gjennomgang av alle elever mht gjennomføring av nasjonale prøver. Elevene som skal vurderes for fritak, må identifiseres. Skolen må gjennomgå begrunnelsen for fritak. Alle foresatte må informeres i forkant av enkeltvedtaket. Informasjonen bør gis skriftlig. Hvis informasjonen gis muntlig, må skolen kunne dokumentere at informasjon er gitt. Foresatte må gis mulighet til å uttale seg i saken. Skolen fatter et enkeltvedtak. Mal utarbeidet av UDA skal benyttes (ligger i Sats skole). Foresatte skal informeres om at enkeltvedtaket kan påklages. Enkeltvedtaket skal oppbevares i elevmappen. –http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID =59034http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID =59034

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Om fritak - eksempler Skolen fatter vedtak om fritak. Foreldrene ønsker at prøven skal gjennomføres. Da skal prøven gjennomføres. Skolen kan ikke overprøve vedtaket. Foresatte ønsker fritak. Skolen fatter enkeltvedtak om gjennomføring. Foreldrene kan påklage til skolen som sender saken til Fylkesmannen.

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Krav til enkeltvedtak (Udir) Avgjørelsen om fritak fra nasjonale prøver er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at vedtaket skal komme i god tid før prøven være skriftlig og begrunnet gi informasjon om klagemuligheter si hvilken prøve det er gitt fritak fra vise til hjemmel i lovverket Beslutningen gjøres for hver enkelt elev på individuelt grunnlag.

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Tilrettelegging Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen av en nasjonal prøve. Skolen skal sørge for all slik tilrettelegging. Det kan ikke legges til rette for ordninger som vil påvirke den ferdigheten som skal måles. For eksempel er det ikke anledning til å lese opp teksten i nasjonale prøver i lesing eller engelsk siden elevenes leseferdigheter er en del av det som skal måles. Skolen må legge den enkelte elevs behov til grunn for spesielle ordninger. I utgangspunktet er det ikke anledning til å utvide gjennomføringstiden, men i særskilte tilfeller kan den utvides med inntil 30 minutter.

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølging av resultater Utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter er et ansvar for lærere i alle fag. Det er derfor viktig at alle lærere involveres i resultatene og oppfølging av dem. På denne måten kan nasjonale prøver fungere som et utgangspunkt for arbeidet med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av faggrenser. Skolene skal arkivere resultatene. Elevresultatene i PAS lagres maksimum et år.

26 Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i nasjonale prøver – resultater og oppfølging Det avholdes kurs i oppfølging av samtlige nasjonale prøver Egen innkalling sendes ut senere

27 Oslo kommune Utdanningsetaten Mer informasjon Prøveplanen Oslo –http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skolens_innhold/p roveplan_oslo/nasjonale_prover/http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skolens_innhold/p roveplan_oslo/nasjonale_prover/ Utdanningsdirektoratet –http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

28 Oslo kommune Utdanningsetaten LYKKE TIL MED GJENNOMFØRINGEN!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Nasjonale prøver Møte for skolene 29. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google