Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!. Velkommen! Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!. Velkommen! Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Velkommen!

3 Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?

4 Situasjonen for PP-tjenesten i dagens Norge
Sakkyndig tjeneste – men uten formelle kompetansekrav Mange til dels små kontorer med få fagpersoner Store variasjoner i andel barn/unge som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning i de ulike kommunene Fylkeskommunale ledernettverk i de fleste fylker, men ingen struktur som muliggjør samhandling og kommunikasjon på nasjonalt nivå

5 Dagens situasjon, forts.
Det er ingen overordnet enhet som kan gi faglig veiledning/ føringer Ingen bemanningsnorm eller organiseringsføringer Ingen nasjonal fagstatistisk base – har GSI på antall timer, ikke hvorfor PP-tjenesten er nærmest blitt «den usynlige tjenesten»

6 PP-tjenesten – Den siste hemmelige tjenesten!

7 Konklusjon HVORFOR TRENGER NORGE ET FAGLIG RÅD FOR PP- TJENESTEN?
PP-tjenesten må bli synlig og fronte sin egen sak Fordi PP-tjenesten er en avgjørende viktig aktør for sine brukere

8 Hvordan skal Faglig råd organiseres?
Demokratisk valgte representanter; hvert fylkesnettverk velger en delegat med vara Sikre geografisk representasjon ved nominasjon av representanter til styret Ha en kommunikasjonsstruktur som ivaretar at innspill flyter fritt mellom styret i Faglig råd og de enkelte PP-tjenestene i landet Medlemskontingent (kontorene)

9 Valg- og kommunikasjonsprosessen

10 Nasjonale føringer og veien videre
Stortingsmelding 18 ( ) gir tydelige forventninger om at PPT skal vri sine tjenester mot mer systemrettet og forebyggende arbeid På mange måter kan man si at PPT befinner seg i et paradigmeskifte Det er i dette landskapet PP-ansatte over hele landet ønsker seg en sammenslutning; en organisasjon der sentrale tema for vår tjeneste- og kompetanseutvikling kan settes på dagsorden!

11 Formål for Faglig råd for PP-tjenesten
Ønsker styrket dialog og samhandling mellom PPT og sentrale aktører innen opplæring Søker å gi inspirasjon, utveksle erfaringer og bidra til økt kompetanse- og organisasjonsutvikling Ønsker å skape en mer enhetlig forståelse i vurdering og tilråing slik at likeverdighetsprinsippet ivaretas Vil fremme god kvalitet og utvikling av profesjonsutøvelsen Vil være en høringsinstans i forhold som omhandler PP- tjenesten og andre sentrale beslutningen innenfor opplæringssektoren

12 Plan for stiftelsesmøtet i morgen
Innledning og presentasjon av representantene/ bli kjent Gjennomgang og godkjenning av vedtekter Valg av representanter til styret og valgkomitè Lunsj (vi er nå felles med de andre på konferansen ut dagen) Oppsummering i plenum av formiddagens parallellsesjoner Presentasjon av det nyvalgte styret i plenumssalen

13 Program i morgen - for alle andre
FØR LUNSJ: PARALLELLSESJONER Hvordan skal vi definere oss som tjeneste? Hvordan lever vi opp til våre føringer og vårt lovgrunnlag? v/Tore Gunnar Sandve, Sandnes PPT Hvordan ivareta likhetsprinsippet? v/Julie Ek Holst-Jæger, Bærum PPT Hvordan ivareta det todelte mandatet? v/Ann Kristin Imenes, Nøtterøy PPT ETTER LUNSJ Alle felles, oppsummering i plenum Det nye styret presenteres

14 Program for dagen Svaret er: «Barnehage og skole» – Spørsmålet er: «Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?» V/Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo PP-rådgivers mulighet til å skape endring i skoler og barnehager v/Stein Jonny Valstad, konsulent ved Senter for ledelse og førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Middag og sosialt samvær

15 Spørreundersøkelse I mappen; spørreskjema til alle som jobber i PPT
Frivillig, men veldig viktig at dere svarer! Dataene skal utfylle forskningen i Speed- prosjektet (The function of special education) v/HiHm + HiVo Benytt muligheten til å la din stemme høres

16


Laste ned ppt "Velkommen!. Velkommen! Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google