Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Korreksjoner i a-ordningen. Hvordan korrigere Korrigeringer kan gjøres på to måter: 1)Erstatningsmelding: Her erstatter du en a-melding med en annen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Korreksjoner i a-ordningen. Hvordan korrigere Korrigeringer kan gjøres på to måter: 1)Erstatningsmelding: Her erstatter du en a-melding med en annen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Korreksjoner i a-ordningen

2 Hvordan korrigere Korrigeringer kan gjøres på to måter: 1)Erstatningsmelding: Her erstatter du en a-melding med en annen. 2)Ny melding: Her sender du inn differansen, slik at summen av a-meldinger blir riktig. 2

3 1) Erstatningsmelding – eksempel En a-melding for januar 2015 inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere. Det er rapportert feil på den ene inntektsmottakeren. Dette kan rettes ved å sende inn en erstatningsmelding. Det er opplysningene gitt i a-melding med meldingsID = 2 som gjelder i januar 2015 3 første a-melding kalendermånedjanuar 2015 meldingsID1 erstatt meldingsID inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere andre a-melding kalendermånedjanuar 2015 meldingsID2 erstatt meldingsID1 opplysninger om 9 inntektsmottakere (uendret) opplysninger om 1 inntektsmottakere (endret)

4 2) Ny melding - eksempel En a-melding for januar 2015 inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere. Det er rapportert feil på den ene inntektsmottakeren. Dette kan rettes ved å sende inn en ny melding. Det er summen av opplysningene gitt i a-meldingene som gjelder i januar 2015 4 første a-melding kalendermånedjanuar 2015 meldingsID1 erstatt meldingsID inneholder opplysninger om 10 inntektsmottakere andre a-melding kalendermånedjanuar 2015 meldingsID2 erstatt meldingsID opplysninger om 1 inntektsmottaker (differanse)

5 Områder for korrigering 1.Arbeidsforhold 2.Inntektsopplysninger 3.Tilleggsopplysninger 4.Trekk/avgift 5.Lønnsforskudd 5

6 1. Korrigering av arbeidsforhold 6 Arbeidsforhold ID Type arbeidsforhold Start- og sluttdato for arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) Yrkeskode Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) Stillingsprosent Dato for siste stillingsprosentendring Dato for siste lønnsendring Lønnsansiennitet Lønnstrinn Skipsregister, skipstype, fartsområde PermisjonsID Start- og sluttdato permisjon Permisjonsprosent Beskrivelse (permisjon/permittering) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n

7 1. Korrigering av arbeidsforhold Aktuelle problemstillinger: 1.Korrigere lønnsansiennitet og/eller lønnstrinn Ikke nødvendig å korrigere tilbake i tid. Rapporter korrekt fremover når feilen avdekkes. 2.Korrigere alt annet under arbeidsforhold Erstatningsmeldinger må sendes inn for alle de månedene som er feil inntil 48 måneder tilbake i tid. 7

8 8

9 2. Korrigering av inntektsopplysninger 9 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon

10 2. Korrigering av inntektsopplysninger Aktuelle problemstillinger: 1.Innrapportert feil beløp, men utbetaling er korrekt 2.Riktig innrapportert beløp, men det er inntruffet endrede forutsetninger for utbetalingen 3.Etterbetalinger 10

11 2. Korrigering av inntektsopplysninger 1. Innrapportert feil beløp – men utbetaling er korrekt Korrigeringer gjøres for hver måned hvor det er innrapportert for høyt eller lavt beløp. To muligheter: – Kan gjøres ved erstatningsmelding – det vil si en helt ny melding på alle poster (også de som var korrekte). – Kan gjøres ved ny melding som kun inneholder differansen mellom tidligere innrapportert og korrekt beløp. For mye innrapportert legges inn som et negativt beløp, for lite innrapportert legges inn som et positivt beløp. 11

12 12

13 2. Korrigering av inntektsopplysninger 2. Endrede forutsetninger for utbetaling Eksempel: Utbetaling av trekkfritt beløp som senere viser seg å være trekkpliktig For inneværende år: – Korrigeres i kalendermåneden avstemming/avregning skjer. For foregående år: – Korrigeres på a-melding for desember året før, uansett hvilken måned «feilen» faktisk skjedde. 13

14 14

15 15

16 2. Korrigering av inntektsopplysninger 3. Etterbetaling Aktuelle problemstillinger: 1.For lite utbetalt 2.Lønnsjustering etter lønnsoppgjør. Etterbetaling rapporteres samlet sammen med annen lønn når den utbetales. Det vil si i a-meldingen for den måned etterbetalingen skjer, jf. kontantprinsippet. 16

17 17

18 18

19 3. Korrigering av tilleggsopplysninger 19 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon

20 3. Korrigering av tilleggsopplysninger Aktuelle problemstillinger: 1.Korrigere tilleggsinformasjon og/eller korrigere ytelsesbeskrivelse Rapporter beløpet med negativt fortegn, med de tilleggsopplysninger og eventuell ytelsesbeskrivelse som opprinnelig ble oppgitt i a-meldingen. Rapporter beløpet på nytt med fullstendige og riktige tilleggsopplysninger/ ytelsesbeskrivelse. 2.Korrigere avgiften Avgiften kan bli endret som følge av nye tilleggsopplysninger. Korreksjon av avgiftsbeløpet tas også med i samme, nye i a-melding for tidligere kalendermåned. 20

21 21

22 4. Korrigering av trekk/avgift 22 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Forskuddstrekk Beløp Beskrivelse Betalt trygdeavgift til Jan Mayen Jan Mayen og bilandene Kildeskatt på pensjon Svalbard Barnepensjon

23 Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.) Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for beregning av arbeidsgiveravgift Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag Avgiftssats Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada) Antall sjøfolk/måned og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n 4. Korrigering av trekk/avgift 4. Feil i arbeidsgiveravgift

24 4. Korrigering av trekk/avgift Aktuelle problemstillinger: 1.Grunnlag for beregning av trekkbeløp er endret, slik at trekkbeløp må korrigeres. 2.Innrapportert feil beløp, for eksempel tastefeil eller innrapportert trekk som ikke er gjennomført. 3.Feil i arbeidsgiveravgiften. 24

25 4. Korrigering av trekk/avgift 1. Grunnlag for trekk er endret – Korrigering gjøres på desember, uansett hvilken måned feilen oppstod. Har den ansatte sluttet før desember, kan korrigering gjøres på den måneden da den ansatte sluttet. – Korrigering må skje innen fristen for innsending av desember- oppgaven, det vil si 5. januar. Rapporter den delen av tidligere beløp som ikke lenger er avgift/trekkfritt med negativt fortegn. Rapporter dette beløpet på nytt som trekk/avgiftspliktig. 25

26 26 *om inntektsmottakeren får andre utbetalinger som rapporteres i melding 1712 kan forskuddstrekk gjennomføres

27 27 4. Korrigering av trekk/avgift 2. Typiske tastefeil Inneværende år: – Feilen gjelder en måned hvor fristen ikke er utløpt: Feilaktig beløp innrapporteres med motsatt fortegn (som nullstiller feilen) enten ved en ny melding eller en erstatningsmelding. – Fristen er utløpt: Rene feilrapporteringer kan korrigeres ved at opplysningspliktig rapporterer et beløp som nullstiller feilrapporteringen for den angjeldende kalendermåneden.

28 28

29 4. Korrigering av trekk/avgift 3. Feil i arbeidsgiveravgift Korreksjon av opplysninger på arbeidsgiveravgift må skje for den kalendermåneden feilen skjedde. 29

30 30

31 5. Korrigering av lønnsforskudd Aktuelle problemstillinger: 1.Utbetalt forskudd på lønn (netto) som oppfyller vilkårene for å unnlate trekk ved utbetaling, jf. skattebetalingsforskriften § 5- 10-10 første ledd 1.Beløpet er forskudd på løpende eller utløpt avregningstidsrom, og forskuddet skal avregnes i neste lønnsutbetaling. 2.Utbetalt forskudd på lønn hvor det skal gjennomføres trekk. 1.Eksempel - Forskudd på lønn for en måned som ikke er påbegynt. 31

32 5. Korrigering av lønnsforskudd 1. Utbetalt forskudd (netto) Omfatter forskudd på lønn som inntektsmottaker har opptjent rett til eller opptjener rett til på utbetalingstidspunktet. – Eksempel: Arbeidsgiver utbetaler lønn etterskuddsvis, men rekker ikke å få en nyansatt inn i lønnssystemet til utbetalingsdato. Han kan da i stedet utbetale et forskudd (netto) uten at trekk avsettes på vanlig måte. Arbeidsgiver må før neste rapportering beregne hva bruttolønn og trekk utgjør i forhold til utbetalingen/forskuddet. Innrapportering skjer i første ordinære a-melding. – Forskuddet innrapporteres som lønn på første a-melding etter utbetaling. – Bruttobeløpet (ordinær lønn + brutto forskuddsbeløp) innrapporteres og trekk beregnes på både forskudd og annen ordinær lønn og innrapporteres. 32

33 33

34 5. Korrigering av lønnsforskudd 2. Utbetalt forskudd som krever trekk Trekk må gjennomføres når utbetaling skjer og avsettes på vanlig måte. Lønnsforskuddet behandles dermed på samme måte som ordinær lønn. – Eksempel: En ansatt får en månedslønn ekstra utbetalt sammen med en sin vanlige lønn. – Samlet utbetaling og trekk innrapporteres på samme måned. 34

35 35


Laste ned ppt "1 Korreksjoner i a-ordningen. Hvordan korrigere Korrigeringer kan gjøres på to måter: 1)Erstatningsmelding: Her erstatter du en a-melding med en annen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google