Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning i mikroøkonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning i mikroøkonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning i mikroøkonomi.
Forelesning i mikroøkonomi Kapittel 4

2 Forelesning i mikroøkonomi.
Med en produsent mener økonomer normalt en økonomisk virksomhet som produserer goder dvs varer og tjenester.

3 Forelesning i mikroøkonomi.
Forutsetninger produsentteorien: Bedriften fremstiller bare ett gode. Vi antar at produksjonen av godet har målbare egenskaper. Produsenten gjør bare bruk av to produksjonsfaktorer. Begge produksjonsfaktorene antar vi er homogene og har målbare egenskaper. Vi antar at samvariasjonen mellom innsatsen til produksjonsfaktorene og den mengden som blir produsert, lar seg beskrive ved hjelp av en produktfunksjon. Bedriften er en av mange i faktormarkedet (ressursmarkedet) og godemarkedet. Produsentens formål med produksjonen er å maksimere fortjenesten.

4 Forelesning i mikroøkonomi.
I produsentteorien skal vi gjøre nærmere rede for kriteriene som avgjør: størrelsen på produksjonen og bruken av produksjonsfaktorene i produksjonen

5 Forelesning i mikroøkonomi.
Produktfunksjon er en funksjon som viser maksimal produksjon av godet for hver kombinasjon av produksjonsfaktorene. Produktfunksjonen sier derfor hva som er teknisk mulig å produsere gitt at ressursene utnyttes effektivt.

6 Forelesning i mikroøkonomi.
En variabel produksjonsfaktor er kjennetegnet ved at innsatsen til produksjonsfaktoren kan endres i løpet av den tidsperioden vi analyserer, mens innsatsen til en fast produksjonsfaktor ikke kan det.

7 Forelesning i mikroøkonomi.
Gitt et bestemt nivå på realkapitalen, viser produktfunksjonen på kort sikt sammenhengen mellom den maksimale produksjonen og ulike nivåer på innsatsen til den variable Produksjons-faktoren arbeidskraft.

8 Forelesning i mikroøkonomi.

9 Forelesning i mikroøkonomi.
Tilveksten i produksjonen når vi øker innsatsen av den variable produksjonsfaktoren (arbeidskraft) med en enhet, kalles for grenseproduktiviteten.

10 Forelesning i mikroøkonomi.
loven om avtakende grenseproduktivitet til en variabel produksjonsfaktor sier at økningen i produksjonsmengden som følge av en trinnvis like stor økning av en variabel innsatsfaktor før eller senere vil avta.

11 Forelesning i mikroøkonomi.
Gjennomsnittsproduktiviteten til arbeidskraft kan defineres som forholdet mellom produksjon X og den mengden arbeidskraft N som blir benyttet for å fremstille denne produksjonen.

12 Forelesning i mikroøkonomi.
Et nødvendig krav til teknisk effektiv produksjon er at grenseproduktiviteten til den variable produksjonsfaktoren er positiv.

13 Forelesning i mikroøkonomi.
Produktfunksjonen på lang sikt viser sammenhengen mellom den maksimale produksjonen og ulike kombinasjoner av de variable Produksjonsfaktorene arbeidskraft og realkapital.

14 Forelesning i mikroøkonomi.

15 Forelesning i mikroøkonomi.
Generelt kan vi definere en isokvant som en samling med faktorkombinasjoner i faktorplanet som gir samme produktmengde

16 Forelesning i mikroøkonomi.

17 Forelesning i mikroøkonomi.
En viktig egenskap med isokvantene i isokvantkartet er at de viser at der er mulig å erstatte en produksjonsfaktor med en annen uten at produksjonsmengden reduseres. Vi kaller dette bytte av produksjonsfaktorer for teknisk substitusjon.

18 Forelesning i mikroøkonomi.

19 Forelesning i mikroøkonomi.
Helningen til isokvanten kalles den marginale tekniske substitusjonsbrøken (MTSB) og viser bedriftens evne til å erstatte en produksjons-faktor (kapital) med en annen produksjonsfaktor (arbeidskraft), gitt at produksjonen er konstant.

20 Forelesning i mikroøkonomi.

21 Forelesning i mikroøkonomi.

22 Forelesning i mikroøkonomi.

23 Forelesning i mikroøkonomi.
Jo mer rettlinjet en isokvant er, jo større grad av teknisk substitusjon representerer den. Jo mer rettvinklet en isokvant er, desto mindre grad av teknisk substitusjon representerer den.

24 Forelesning i mikroøkonomi.


Laste ned ppt "Forelesning i mikroøkonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google