Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIRCLASS partnere Parma Universitet,ItaliaNYE PARTNERE KOM MED I 2005 Høgskolen i Jønkøping,Sverige Institutt Miguel Torga, PortugalINHOLLAND universitet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIRCLASS partnere Parma Universitet,ItaliaNYE PARTNERE KOM MED I 2005 Høgskolen i Jønkøping,Sverige Institutt Miguel Torga, PortugalINHOLLAND universitet,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VIRCLASS partnere Parma Universitet,ItaliaNYE PARTNERE KOM MED I 2005 Høgskolen i Jønkøping,Sverige Institutt Miguel Torga, PortugalINHOLLAND universitet, Haarlem, Nederland Complutense, Madrid, SpaniaUniversitetet i Warmia og Mazury, Polen Universitetet i Wales,Swansea Høgskolen i Bodø Universitetet Vytautas Magnus, LitauenFra HIB: Kontorsjef Olav Hauken Høgskolen i Vorarlberg, Østerrike Stipendiat Grete Oline Hole Høgskolen i Mannheim, Tyskland Instituttleder IVS Knut Simonsen (januar 2006) Bergen Kommune Høgskolen i Bergen Kjell Henriksbø Anne Karin Larsen Mediesenteret: Morten Fahlvik Lisbeth Thomassen

3 Kort om bakgrunn for prosjektet VIRCLASS startet i 2003 som resultat av samarbeid innen EUSW som er koordinert av Universitetet i Parma, Italia. Gøteborg, Mannheim, Bristol, Bergen og Parma er grunnleggerne av dette nettverket.

4 Ideen om e-læring i internasjonalisering EUSW skulle arrangere en sommerskole i 2005 Undertegnede presenterte i 2002 ideen om å utvikle e-læringsmoduler i forkant av sommerskolen for å kunne benytte flere virkemidler i internasjonalt samarbeid og undervisning. Ville gi muligheter for å tildele studiepoeng

5 Arbeidsgruppen tente på ideen Arbeidsgruppen for skole i EUSW startet med utvikling av et studieplan med 3 moduler. M1=5 studiepoeng M2=10 studiepoeng M3=5/10 studiepoeng Til sammen ga disse 20 studiepoeng

6 MODUL 2 Modul 2 inneholdt 5 alternative studieløp: Discrimination and oppression as phenomenon in Europe Poverty as phenomenon in Europe Ethnic diversity as phenomenon in EU Welfare systems in Europe Social work education, skill training and professional competences

7 Målgruppen for studiet Studenter i Europa som er under utdanning til sosialarbeidere i BA/Diplom programmer MA studenter Videreutdannings studenter Yrkesaktive sosialarbeidere Ny målgruppe fra 2006: Fokus på BA og yrkesaktive sosialarbeidere Åpen for MA

8 Gjennomføring av studiet Studieplanen ble godkjent av Dekan ved IVS Studiet startet Januar – Juli (eksamen i Modul 3 i september) 2005 Finansiering: EU-støtten til EUSW opphørte. Ingen bevilgning for 2005. Heller ingen EU støtte til VIRCLASS VIRCLASS prosjektet fikk midler fra SOFF/NUV og HIB og dette sammen med frivillig arbeid reddet planene om gjennomføringen av studiet. Ingen studentavgift

9 Administrering og ansvar Et delt ansvar for opptak og vitnemål mellom HIB og Parma Universitet Pga administreringen av It’s Learning og ble hovedansvaret lagt til Bergen. Begge institusjoner signerte vitnemål

10 Antall studenter og lærere 120 studenter fra 20 land søkte om opptak 62 gjennomførte 30 e-læring 32 selvstudie 11 lærere fra Tyskland, Sverige, England, Spania, Portugal, Norge, Polen, Østerrike, Litauen, Italia deltok En internasjonal sensorgruppe

11 EVALUERINGSMØTE i AMSTERDAM i September 2005 Konklusjoner og nye mål: Justering av studieplan – reduksjon til tre tema i modul 2 VIRCLASS konsentrerer arbeidet om e-læring Utvikling av en virtuell bok med digitalt undervisningsstoff Utvikling av en didaktisk modell for e-læringsstudier Utvikling av en administrativ og finansiell plan for internasjonale e-læringsstudier Forskning og formidling av informasjon gjennom konferanser og faglige artikler

12 Ny styringsgruppe Alessandro Bernazzoli, Parma Remmelt Veenkamp, INHOLLAND Klas-Göran Olsson, Jønkøping Ewa Kantowicz, Olztyn Knut Simonsen, Bergen Anne Karin Larsen, Bergen

13 Nye prosjektmidler På bakgrunn av søknad om midler til utvikling av en virtuell bok fikk prosjektet tilført 450 000 fra NUV for 2006 Tilsvarende midler fra HIB/AHS/IVS Andre partnere som har skaffet midler: Høgskolen i Jønkøping (100.000) En del andre partnere kombinerer møtevirksomhet med lærerutveksling og betaler egne reiser og opphold Betydelig arbeidsinnsats fra partnerne

14 VIRCLASS fyller flere av de strategiske målene for HIB Målområde 1: Utdanning og læringsmiljø VIRCLASS gir mulighet for utvikling av BA og MA studier som samsvarer med behovet i samfunns- og næringsliv VIRCLASS tilby studium tilrettelagt for studenter med minoritetsspråklig bakgrunn, og inkludere flerkulturelle innslag i studietilbudene

15 Strategisk målområde 2 Forskning, utvikling, nyskaping og formidling Prosjektet har allerede blitt presentert på en rekke konferanser, og rapporter, artikler og kapitler om arbeidet er skrevet eller under utarbeiding Innebærer også forskningssamarbeid med partner institusjoner Og bidrar til samarbeid mellom flere avdelinger ved HIB (KBP og Mediesenteret)

16 Strategisk målområde 3 Samarbeid mellom samfunns- og næringslivet Bergen kommune er en av partnerne i prosjektet Praktiserende sosialarbeidere er en målgruppe for studiet

17 Strategisk målområde 4 INTERNASJONALISERING VIRCLASS utvikler internasjonalt samarbeid som kan styrke kvaliteten og bidra til fornying av grunnutdanningen og bidra til internasjonalt samarbeid i masterprogrammet Samfunnsarbeid (jfr tema i modul 2) VIRCLASS forbereder studentene på et yrkesliv med internasjonale utfordringer og økende utveksling av informasjon og arbeidskraft på tvers av landegrensene, og gir økt kompetanse i arbeid med innvandrere og asylsøkere. VIRCLASS utvikler et godt internasjonalt undervisnings og læringsmiljø VIRCLASS bidrar med et viktig studietilbud til de nye østeuropeiske landene og bidrar til kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging som kan gi kommende sosialarbeidere en tro på egne krefter og eget fag og bedre utviklingen for de fattiges situasjon

18 VIRCLASS vil bidra til at gjennomføring av målområde 4 blir mulig Innen 2010 skal internasjonalisering være en fullt ut integrert del av høgskolens virksomhet VIRCLASS sin studieplan må integreres som en av flere valgbare moduler i ny fagplan for sosionomstudiet i 2007 Øke internasjonaliseringsaktiviteten mot Europa og land i Sør Vi har sett at særlig studenter fra Øst-Europa har funnet studiet interessant og viktig Skal bygge internasjonale studentmiljø og internasjonalt orienterte fagmiljø VIRCLASS har bidratt til dette allerede gjennom flere års internasjonalt samarbeid om curriculum development Alle avdelingene bør tilby en studieenhet på 30sp på engelsk innen 2010, åpen for egne og innreisende studenter Dette er også mulig å gjennomføre gjennom VIRCLASS

19 Strategisk målområde 5 VIRCLASS bidrar til kompetanse- og organisasjonsutvikling Gjennom utvikling av en administrativ modell for internasjonale e-læringsstudier Utvikler kompetanse på e-læringspedagogikk og didaktikk Utvikler kompetanse på IKT-området

20 HIB og plan for IKT utvikling Mål: Undervisning basert på IKT skal prioriteres spesielt. IKT skal bidra til at HIB når sine mål og er et foretrukket valg blant studenter, ansatte og oppdragsgivere Virkemidler: HIB skal besitte hensiktsmessig programvare knyttet til FOU- arbeid Gjennom VIRCLASS blir IKT tatt i bruk for å nå strategiske overordnede mål for virksomheten VIRCLASS viser behov for å skape en egnet teknologisk og systemmessig infrastruktur for framtidig utvikling av e- lærings studier VC reiser problemstillinger som skaper grunnlag for framtidige prosesser som kan bidra til at virksomheten blir bedre i stand til å møte framtidige krav og behov

21 HVORFOR ER VIRCLASS ET VIKTIG PROSJEKT? Gir muligheter for ”internationalisation at home” Fremmer samarbeid mellom studenter fra mange land Fremmer lærersamarbeid mellom mange universiteter i Europa Gir våre studenter muligheter for engelsk-språklige moduler Gir lærerne trening i utvikling av engelskspråklig fagstoff Gir studentene muligheter for å øke sine kunnskaper om internasjonalt sosialt arbeid før de reiser i utenlandspraksis Kan skape muligheter for utviklingen av en BA i internasjonalt sosialt arbeid Utvikler IKT kompetanse hos lærere og studenter Prosjektet er innovativt. Det finnes ikke tilsvarende e- læringsbaserte studier i faget sosialt arbeid med det omfaget av partnere og med et så bredt internasjonalt student tilfang

22 Studentenes vurdering av studiet Ved å gjøre sammenliknende studier lærer studentene mye om eget og andre land Blir bedre rustet til å møte nye problemstillinger som følge av globalisering Utvikler vennskap og kontakter som vil virke inspirerende på fagets utvikling Opplever økt selvfølelse, mestring og tro på egne evner til å gjøre en forskjell Blir inspirert til faglig fordypning og selvstendig arbeid

23 VIRCLASS har: Ført til økt digital kompetanse hos partnerne, særlig når det gjelder e-lærings pedagogikk Gitt de fleste studentene en første opplevelse av å være e-lærings- student Gjort til skamme ideen om at det ikke går an å lære sosialt arbeid over Internet

24 Avtaler gjort etter det siste møtet i mars 2006 i Østerriket En ny studieplan godkjennes og Nye moduler gjennomføres for å prøve ut bruken av en virtuell bok Studiet starter opp med nye studenter i midten av oktober 2006. Da gjennomføres modul 1 (5 studiepoeng) Fra midten av Januar – mai 2007 gjennomføres 3 selvstendige kurs i modul 2 (10 studiepoeng)

25 Hva må gjøres for å sikre studiets videre framtid etter 2006 ? Partnerne må avklare prosjektets stilling ved deres egen institusjon før mars 2007 Avklare hvordan studiet kan integreres som valgfrie moduler i BA programmene i sosialt arbeid Avklare hvordan studiet skal finansieres fra 2007 Avklare hvilke arbeidskontrakter de enkelte lærere kan få som sikrer at arbeidet med e-lærings modulene blir lønnet arbeid

26 Et ønske om besøk fra prosjektets ledelse Partnerne mener det er viktig at prosjektledelsen møter rektorer, dekaner, ledere ved deres institusjon for å fremme prosjektets betydning og framtid Partnerne mener det er viktig at HIB inviterer til et ledermøte i Bergen for de involverte institusjonene

27 UTVIKLING AV EN ADMINISTRATIV MODELL Viktige spørsmål som må avklares: Ønsker HIB at denne virksomheten skal fortsette i framtiden? Ønsker HIB å ha ledelsen for utvikling og ledelse av et virtuelt klasserom for sosialt arbeid i Europa? Hvis JA: Hvordan skal studiene finansieres? Hvordan skal studiene administreres? Skal VIRCLASS bli en enhet bestående av partnere fra andre Europeiske høgskoler og universitet – danne en Association? Hvordan sikre et framtidig forpliktende samarbeid mellom de nåværende aktørene? Hvordan fremme integrering av de internasjonale modulene i BA programmene?

28 Fremtidsvyer Skal vi begynne å planlegge en BA i internasjonalt sosialt arbeid i 2010? Som skiller seg fra det vanlige BA programmet ved å ha et 3.semester med internasjonale studier / e-læring Og et 5. semester med utenlandspraksis/ study abroad Og hvor studentene avslutter studiet med å skrive en internasjonal komparativ BA oppgave på engelsk

29 Fra noen møter

30 Sommerskole i Parma 2005

31 NYE EUSW 2006 - 2008 VIRCLASS er nå en ”task force” gruppe i det nye store EUSW nettverket Leder for VIRCLASS er med i styret for EUSW


Laste ned ppt "VIRCLASS partnere Parma Universitet,ItaliaNYE PARTNERE KOM MED I 2005 Høgskolen i Jønkøping,Sverige Institutt Miguel Torga, PortugalINHOLLAND universitet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google