Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NJFFs 18. ordinære landsmøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NJFFs 18. ordinære landsmøte"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NJFFs 18. ordinære landsmøte
Landsmøtet ble holdt på Hafjell i Øyer ved Lillehammer november 150 landsmøtedelegater valgt på fylkeslagenes årsmøter + Representantskapet og Forbundsstyret Landsmøtet er NJFFs høyeste demokratiske organ Følgende punkter er et utdrag av det som ble vedtatt

3 Nytt forbundsstyre Leder: Torstein Moland (Aust Agder) Gjenvalg
1.nestleder: Trond Asakskogen (Akershus) Gjenvalg 2.nestleder: Runar Rugtvedt (Telemark) Gjenvalg Styremedlem: Kristin Halvorsen (Sogn og Fjordane) Gjenvalg Styremedlem: Knut Haugen (Nordland) Ny Styremedlem: Kjetil Aarstad (Nord-Trøndelag) Gjenvalg Styremedlem: Arne Egil Stensåsen (Hedmark) Ny Styremedlem: Ole Furu (Møre og Romsdal) Ny Styremedlem: Håkon Rudland (Oppland) Ny Styremedlem: Hjalmar Eide (ansattes representant) Ny (Valgt av de ansatte) Vararepresentanter til forbundsstyret: 1. Bjarne Huseklepp (Sogn og Fjordane) Gjenvalg 2. Anita Kirkeby (Hedmark) Ny 3. Anne Grete Thiis (Østfold) Ny 4. Johan Colbjørnsen (Aust-Agder) Gjenvalg Kjersti Tveit Nergaard (ansattes representant) Ny (Valgt av de ansatte)

4 Familiemedlemskap Åmli JFF og Ringebu og Fåvang JFF foreslo innført en ny medlemskategori: familiemedlemskap Vedtak: ”Forslaget om å etablere et nytt familiemedlemskap tiltres ikke for kommende landsmøteperiode. Forbundsstyret gis i oppdrag frem til neste landsmøte å utrede samt sende ut på høring i organisasjonen en eventuell etablering av en slik medlemskategori.”

5 Miljøtunneler av hensyn til villreinen
NJFF-Hordaland foreslo at NJFF skulle arbeide for etablering av miljøtunneler på Hardangervidda for å avbøte de negative konsekvensene av økt trafikk på riksvei 7. Landsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til dette forslaget og vedtok at: ”NJFF skal arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen på Hardangervidda, blant annet gjennom å få gjennomslag for at det skal bygges miljøtunneler.”

6 Lovforbud mot hyttebygging i villreinområder
Bergens JFF foreslo at det blir lovforbud mot hyttebygging i verneskogen og i barfjellområder der det er villrein. Landsmøtet vedtok at: ” NJFF skal arbeide for en hyttebyggingspolitikk som bygger på helhetlige regionale planer og som ivaretar nødvendige hensyn til naturmiljøet og friluftslivet. Hensynet til villreinen og spesielt sårbare områder må være bærende i disse planprosessene.”

7 Økt avskyting av kystsel
Stavanger og Rogaland JFF ønsket at NJFF skulle påvirke aktuelle myndigheter til å øke avskytingen av kystsel. Landsmøtet vedtok at: ” NJFF skal arbeide for å påvirke myndighetene til å øke avskytingen av sel når bestandssituasjonen tilsier det. NJFF skal arbeide for at myndighetene i større grad trekker med lokal kunnskap for å oppnå en best mulig forvaltning av kystselartene med grunnlag i tilstrekkelig gode bestandsanslag og kunnskap om bestandenes leveområder.”

8 Rømming av oppdrettslaks
NJFF-Møre og Romsdal ønsket sterkere reaksjoner fra storsamfunnet på problematikken rundt rømt oppdrettslaks Landsmøtet støttet intensjonene i forslaget og vedtok: ” Landsmøtet tiltrer forslaget fra NJFF - Møre og Romsdal og vil samtidig rette fokus også på oppdrett av andre fiskearter. NJFF finner det uakseptabelt at storstilt rømming av oppdrettslaks og annen oppdrettsfisk kan true villfiskens eksistens uten at dette rammes av noe lovverk. NJFF vil ta initiativ overfor både forvaltning og det politiske nivå for å sørge for at storsamfunnet har tilstrekkelige virkemidler overfor miljøkriminalitet som rammer villfisken.”

9 Avgrensing og innstramming av regime for fjordfiske etter brisling i vestlandsfjordane
NJFF-Sogn og Fjordane foreslo at NJFF skal arbeide for at det treffast administrative tiltak for å avgrense fjordfiske etter brisling i vestlandsfjordane. Landsmøtet vedtok: ” Landsmøtet støtter intensjonene i forslaget fra NJFF-Sogn og Fjordane. NJFF vil arbeide for en reduksjon i fjordfiske etter brisling, og da særlig lysfiske, der dette ikke anses å utgjøre en bærekraftig beskatning. Videre vil NJFF arbeide for munningsfredning og fredningssoner utenfor anadrome vassdrag også omfatter yrkesfiske, der dette fisket anses å beskatte anadrome arter vesentlig.”

10 Konsesjonskrav for sjølaksefiske med kilenot
NJFF-Nord Trøndelag ønsker et konsesjonskrav for sjølaksefiske med kilenot. Landsmøtet var enig og vedtok: ” Landsmøtet støtter forslaget fra NJFF - Nord-Trøndelag. Forslaget om å innføre konsesjonsordning for fiske med faststående redskap vedtatt i sak under landsmøtet 2003 videreføres. NJFF skal øke sin innsats for å få en strengere regulering av fisket på blandede bestander.”

11 Mikro, mini og småkraftverk og vindkraftutbygging
NJFF-Sogn og Fjordane foreslo for landsmøtet at NJFF må gi nemnde kraftutbyggingssaker meir fokus i arbeidsprogrammet. Sentralleddet må kommunisere meir aktivt både med politiske miljø og kraftentrepenørane. Landsmøtet vedtok at: ” Landsmøtet støtter intensjonene i forslaget fra NJFF - Sogn og Fjordane. NJFF skal arbeide for at det etableres regionale og nasjonale planer som sikrer at natur-, miljø- og friluftslivshensyn blir ivaretatt og som gjør det mulig for de ulike organisasjonsleddene å bli en viktig aktør i behandlingen av saker om utbygging av mikro, mini og småkraftverk og vindkraftutbygging.”

12 Forvaltning av rovvilt
En vanskelig sak for NJFF der det var kommet inn forslag om å si nei til ynglende ulv i Norge fra 16 av våre lokalforeninger, mens NJFF-Hedmark hadde et mer omfattende forslag til politikk på området forvaltningen av de fire store rovdyra. Forbundsstyret hadde utarbeidet et forslag til vedtak som i stor grad baserte seg på Hedmarks forslag. Dette ble vedtatt etter at en setning om å akseptere inntil tre familiegrupper med ulv ble tatt ut. I hovedsak ble dagens rovviltpolitikk i NJFF videreført, men med en hvessing av klørne i ulvesaken

13 Rovviltforvaltning - Landsmøtets vedtak:
Landsmøtet tiltrer forslaget fra NJFF-Hedmark. NJFF skal arbeide for at det sentralt stilles statlige midler til rådighet øremerket for konfliktdempende tiltak – rettet mot grupperinger som bruker utmarka i rekreasjonsøyemed – jakt, fiske, friluftsliv etc. NJFF skal intensivere sitt arbeid og overfor regjering og Storting for å begrense ulvebestanden og fremme forslag til løsninger som innebærer at ”Ulveflokker som har mer enn 50 % av sitt revir på norsk side av grensen, skal regnes som norske.” NJFF krever at myndighetene skal legge til rette for en langt mer aktiv forvaltning av grenseflokkene av ulv på en måte som trekker med de berørte rovviltnemndene og alle aktuelle aktører både på norsk og svensk side av grensen. Uttak av ulv gjennom lisensfelling må være et aktuelt virkemiddel for å regulere bestandene av ulv i grenseflokkene og bidra til å fordele belastningen med å ha ulv i sine nærområder. Landsmøtet vil gi uttykk for stor forståelse for den belastningen det innebærer å leve med ulven i sine nærområder. NJFF vil derfor prioritere arbeidet for å begrense antall ulv i Norge. NJFF krever en aktiv forvaltningen av ulven med lisensfelling for å regulere ulvebestanden der også grenseflokkene inngår og som bidrar til å fordele byrdene i de berørte områdene. Landsmøtet går inn for at nødvergeretten i viltlovens § 11 må utvides til også å omfatte hunder. NJFF skal derfor videreføre sitt arbeid for å få utvidet nødvergeretten.

14 Bedre våpenopplæring for småviltjegere
NJFF-Akershus foreslo at forbundsstyret skulle utrede hvordan NJFF kan tilrettelegge for bedre våpenopplæring for småviltjegere og foreslå eventuelle endringer av jegerprøven og eventuelt innføring av obligatorisk ”småviltprøve” eller pålagte treningsskudd med hagle. Etter en lang debatt vedtok landsmøtet: ” Landsmøtet støtter intensjonene i forlaget fra NJFF-Akershus. Forbundsstyret bes utrede hvordan NJFF kan tilrettelegge for bedre våpenopplæring for småviltjegere for å sikre et nødvendig grunnlag for å oppnå målsetningen om en human jaktutøvelse, herunder arbeide for innføring av obligatoriske treningsskudd.”

15 Mål og visjon for NJFFs jaktskyting
NJFF-Hedmark foreslo at NJFF skal stimulere til trening og utvikling av skyteferdighet for å fremme human jaktutøvelse gjennom skyting som sport, blant annet ved å tilrettelegge og motivere for jaktskyting med hagle og rifle. Landsmøtet sluttet seg til forslaget fra NJFF-Hedmark om å satse bredt på å tilrettelegge og motivere til jaktskyting med rifle og hagle. Møtet gjorde et omfattende vedtak i denne saken, hvor blant annet disse punktene var med: God informasjon, markedsføring og profilering av forbundets jaktskytingsaktiviteter, herunder terminlistene for konkurranseaktiviteten. Aktiv bruk av nettportalen til å informere om foreningenes skytebaner/-arenaer og jaktskyting generelt. Fokus på tiltak for å sikre rekruttering av nye skyttere av begge kjønn. Stimulere til utvikling av nye tilbud innenfor jaktskytingssektoren.

16 Betre medlemspleie i NJFF
NJFF-Sogn og Fjordane fremma forslag om at NJFF går gjennom sine rutiner for medlemspleie. NJFF bør i framtida ta betre vare på sine medlemmer og betre stimulere dei som legg ned ein stor innsats for å skape aktivitet og nå organisasjonen sine mål. Landsmøtet vedtok: ” Intensjonene i forslaget fra NJFF Sogn og Fjordane følges opp gjennom Handlingsprogrammet for kommende landsmøteperiode.”

17 Lokal jakt- og fiskeskule for barn og ungdom
NJFF Sogn og Fjordane fremmet forslag om et forsøksprosjekt med lokale jakt- og fiskeskuler for barn og ungdom Landsmøtet vedtok: ” Landsmøtet støtter intensjonen i forslaget fra NJFF-Sogn og Fjordane om å etablere kontinuerlige lokale tilbud til barn og ungdom gjennom lokalforeningene. Sentralleddets rolle i denne forbindelse bør være å arbeide for økte ressurser og tilrettelegging for foreningene. Landsmøtet støtter forslaget om å etablere forsøk med lokale jakt- og fiskeskoler i samarbeid med utvalgte lokalforeninger.”

18 Barne- og ungdomsmedarbeidere ved fylkeskontorene
NJFF-Rogaland foreslo at Norges Jeger- og Fiskerforbund etablerer en ordning fom. 1. januar 2008 med tilskudd minimum for ansettelse av barne- og ungdomsmedarbeidere ved fylkeskontorene. Det forutsettes at fylkeslagene stiller opp med tilsvarende beløp for å få utløst sentralt tilskudd. Landsmøtet vedtok: ” Norges Jeger- og Fiskerforbund etablerer en prøveordning fra og med 1. januar 2008 til og med 31. desember 2009 med et årlig tilskudd på minimum kr ,- ved ansettelse av barne- og ungdomsmedarbeider ved fylkeskontorene. Det forutsettes at fylkeslagene stiller opp med et tilsvarende beløp for å få utløst sentralt tilskudd. Ordningen evalueres på Landsmøtet i november 2009, med sikte på en endelig avklaring på om ordningen skal fortsette eller avvikles. Sentralleddet er ansvarlig for å fremme saken med innstilling til neste landsmøte.”

19 Rekruttering av minoritetsgrupper
Solemskogen JFF foreslår at Norges Jeger- og Fiskerforbund skal satse på en langsiktig rekruttering av etniske minoriteter til jakt og fiske og som medlemmer av NJFF. Landsmøtet vedtok: ” Landsmøtet tiltrer forslaget fra Solemskogen JFF og anser forslaget som oppfylt ved at temaet er innarbeidet i forslaget til nytt handlingsprogram.”

20 Retten til land og vann NJFF-Nordland fremmet forslag om at det avsettes tilstrekkelige ressurser i form av både personell og kompetanse, samt økonomiske midler til arbeid med rettighetsspørsmål vedrørende land og vann i Troms og Nordland, samt øvrige berørte områder. NJFF sentralt må stille til disposisjon de midler som er nødvendig for å få gjort en evaluering av det arbeidet som er utført, og til arbeidet videre. Landsmøtet vedtok: ” Landsmøtet deler vurderingen fra NJFF-Nordland om at dette er en svært viktig sak for organisasjonen. Landsmøtet vil understreke betydningen av at alle deler av organisasjonen må ha et sterkt engasjement i arbeide med å ivareta allmennhetens interesser i spørsmålene om retten til land og vann, og setter av ressurser til denne innsatsen. Organisasjonens arbeid må være enhetlig og bygge på en felles omforent organisasjonspolitisk plattform. I forbindelse med dette arbeidet utarbeides det en strategiplan av en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert av de berørte fylkeslag samt forbundet. Denne plan skal ferdigstilles innen 1. mars 2007.”

21 NJFFs organisasjonsstruktur
Forslag til organisatoriske endringer og ønske om en evaluering av organisasjonsstrukturen fra Sarpsborg og omegn JFF og flere av fylkeslederne Landsmøtet vedtok: ” Landsmøtet ber det nye forbundsstyret om å ha fokus på den fremtidige organisasjonsutviklingen i NJFF. Dersom myndighetene beslutter å fjerne dagens fylkesinndeling til fordel for større regioner, skal det sittende forbundsstyret straks sette i gang utredninger med sikte på å tilpasse organisasjonen til endringene i det offentlige Norge, inklusiv en vurdering av roller og ansvar for de ulike organisasjonsledd. Likeledes skal det gjennomføres en vurdering av forbundsstyrets og administrasjonens arbeidsoppgaver og ansvar. En slik gjennomgang skal behandles på vanlig måte gjennom organisasjonsdemokratiet herunder representantskapet, og at konklusjonene i form av eventuelle vedtektsendringer, behandles på NJFFs landsmøte.”

22 Rammer for forbundskontingenten
Øvre ramme for fastsettelse av sentral andel av medlemskontingenten vedtatt av landsmøtet: Rammer for kontingentandelen for NJFF sentralt fom år 2008 Hovedmedlemskap med tidsskrift kr Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskrift kr Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskrift kr Pensjonist-/uføremedlemskap med tidsskrift kr Familiemedlemskap uten tidsskrift kr Sidemedlemskap uten tidsskrift kr Æresmedlemskap med tidsskrift kr Direktemedlemskap med tidsskrift kr Direktemedlemskap i Fiskeklubben kr

23


Laste ned ppt "NJFFs 18. ordinære landsmøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google