Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis?
Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 22. april 2009

2 evidensbasert praksis?
Hva forbinder dere med evidensbasert praksis?

3 Hva skal jeg snakke om? Hva er evidensbasert/kunnskapsbasert praksis?
Hva baserer vi våre avgjørelser på? Trinnene i kunnskapsbasert praksis Modellen til kunnskapsbasert praksis Forholdet mellom erfaring og forskning Trenger vi det? Presentasjon av Senter for kunnskapsbasert praksis Kritikken til kunnskapsbasert praksis

4 Evidence Based Practice
Evidence Based Medicine Evidence Based Mental Health Evidence Based Nursing Evidence Based Social Care Over the decades the principles of EBP has reached other health care as well as non-health care areas, such as education, social work and librarianship. In recent years in Norway, national strategies set out to improve the services of the health sector, the educational sector and the library sector, emphasise the contribution of research for improving services and its importance for continuous professional development and lifelong learning. Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Library and Information Practice

5 Forskning utviklingsarbeid
FoU Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147)

6 Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig behandling
Ikke unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

7 Som helsearbeider Gjør alt en kan for å gi det beste tilbudet til pasientene

8 Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: 2000 dødsfall varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

9 Gjelder det Norge? Praksis har stor variasjon (stell av sår)
39% av feilbehandlingene fører til sykehusinfeksjon (A-hus) 40-50% kan forebygges Screening av inneliggende pasienter på ernæringsstatus (HUS) Hofteoperasjoner variasjon på 10 dager

10 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig
30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

11 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?

12 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?
1 informasjon fra den enkelte pasient 2 personlige erfaring 3 sykepleierskolen 4 internundervisning 5 prosedyrebøker 6 andre sykepleiere 7 leger 8 ny terapi som blir forordnet 9 intuisjon 10 det som har virket i alle år 11 bøker 12 sykepleie fagtidsskrift 13 slik som jeg alltid har gjort det 14 lege fagtidsskrift 15 artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16 media Estabrooks CA

13 Trinnene i kunnskapsbasert praksis

14

15

16

17

18

19 Diskusjon Finn eksempler der du vet at praksis varierer

20

21 Forgrunnsspørsmål Bakgrunnsspørsmål DiCenso et al 2005

22 Hvis du var ny sykepleier på lungeavdelingen ville du etter all sannsynlighet ha mange spørsmål som karakteriseres som bakgrunnsspørsmål. Eksempler på slike bakgrunnsspørsmål: Hva kjennetegner de pasientene som legges på denne avdelingen? Hva er egentlig KOLS? Hvordan er patofysiologien bak denne diagnosen? Hvordan virker oksygentilførsel på denne pasientgruppen? Hvordan virker dette medikamentet på denne sykdommen? Hva innebærer team-sykepleie? Hva betyr det å ha stille rapport?

23 Du er sykepleier ved en lungeavdeling og jobber tett med en KOLS pasient. Denne pasienten er nå helt avhengig av oksygentilførsel for å opprettholde en tilfredsstillende surstoffmetning og han forespeiles hjemmebehandling med oksygen. Eksempler på forgrunnsspørsmål som kan oppstå på bakgrunn av denne situasjonen, enten som pasienten stiller deg eller som du selv spør: Hvordan opplever KOLS pasienter å være avhengig av surstoff store deler av døgnet? Hvor vanlig er det at KOLS pasienter må ha hjemmeoksygen? Lever KOLS pasienter som har surstoff hjemme lenger enn de som ikke har det? Hvordan kan dere vite at det er diagnosen KOLS jeg har?

24 Bakgrunnskunnskap finner du mest i bøker.
Svar på forgrunnsspørsmål finner du i forskningslitteraturen. Kunnskapsbasert praksis opplæringen er mest fokusert på hvordan du kan finne svar på forgrunnsspørmålene.

25 Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Hvorfor virker det?
Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Hvorfor virker det? Opplevelse - erfaring Kvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomst Tverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologi Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose -sykdomsforløp Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

26

27 Hva er nytt? Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

28

29 Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

30 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

31

32

33 Sjekklister kan brukes
Kan du stole på resultatene? Setter metodedelen av artikkelen under lupen. Hva er resultatene? De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem. Kan resultatene brukes i din praksis? Her trenger du din fagekspertise.

34

35 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

36 60% interpretation 40% information

37 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

38

39 Eksempel fra praksis Tømningsdager på sykehjem
Meget høyt forbruk av avføringsmidler

40 Øvsttunheimen sykehjem, Bergen
Ledelse – avd.sykepleier Gretha Pettersen Ingen har tømningsdager Ingen bruker avføringsmidler

41

42 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

43 Forskningsbasert kunnskap Forskning kan kun hjelpe når vi står overfor forskbare problemstillinger

44 Forskning skal blant annet bidra til:
At vi vet hva som virker At vi forstår bedre

45 Kunnskapsbasert praksis
Erfaringsbasert kunnskap

46 Diskusjon Hvordan opparbeider vi oss erfaringskunnskap?

47 forskning erfaring

48 Diskusjon Finn eksempler der du har måttet endre praksis til tross for at du hadde erfaring med at det var bra.

49 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer

50 Nortvedt et al 2001

51 Oppegående pasienter (gj 15år)
59% svarer at sykdommen har påvirket deres seksualliv 50% er plaget med vannlatingsproblemer Mange er plaget med depresjon

52 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (informasjon)

53 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap

54 Forskning - erfaringskunnskap
erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap som pasienter forventer vi at sykepleiere er oppdatert (eks. helsesøster og jordmor)

55 Grunner til at amming anbefales

56 Grunner til at amming anbefales
ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi

57 Grunner til at amming anbefales
ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi OBS ny kunnskap på området! Sears MR et al. Lancet 2002;360: Viser at amming ikke virker beskyttende for utvikling av allergi og astma. Amming øker risikoen for å utvikle disse sykdommene!!

58

59

60 Systematisk oversikt resultater fra flere studier
Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

61 Kunnskapsbasert praksis
Brukerkunnskap og brukermedvirkning

62 Fra Kunnskapsbasert praksis til ”evidence-informed patient choice”
Å bruke dette begrepet tydeliggjør at forskningsbasert kunnskap skal understøtte og informere praksis, men at praksis ikke bør baseres på denne kilden alene. På norsk oversettes det ofte til ”velinformerte beslutninger”. ”Make everything open to everyone” er et prinsipp vi jobber for innen kunnskapsbasert praksis, og dette prinsippet har bidratt til at helseinformasjon er blitt lettere tilgjengelig både for helsepersonell og for brukere av helsetjenesten. Vi ønsker å videreutvikle konseptet ”evidence-informed patient choice” ved å involvere pasienter og pasientforeninger i Norge, og ved å utvikle kunnskapsbasert pasientinformasjon. ”Evidence-informed patient choice” kombinerer prinsippene fra kunnskapsbasert praksis og pasientsentrerte helsetjenester. Vårt mål er at helsetjenestens virkemidler og forskningsaktivitet i større grad skal påvirkes av brukerne av tjenestene.

63 Erfaringsbasert kunnskap
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

64 Trenger vi det?

65 Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak
LOV nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

66 Trenger vi det? Sykepleie er den største profesjonen i helsetjenesten.
Det setter oss i en posisjon der vi i stor grad er med på å påvirke pasientresultat og systemet. Ved å kunne håndtere informasjonsflommen vil det gi oss en styrke og en mulighet til å påvirke.

67

68 En vanskelig oppgave Mer enn 2 millioner medisinske faglige publikasjoner i året Vanskelig for en praktiker å holde seg oppdatert ved å lese primærlitteratur En oppdatering blir avhengig av andres oppsummering

69 Hindringer for bruk av forskning
Diskusjon Hindringer for bruk av forskning

70 Hindringer Egenskaper ved:
forskningen (motstridende resultater, svarer ikke på spørsmål) sykepleieren ( manglende metode/engelskkunnskap organisasjonen (manglende kultur for endring) profesjonen (manglende samarbeid mellom akademia og praksis) Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Reinar 2007

71 Barrierer hos norske helsefaggrupper
Mangler relevant forskning Økonomi - ressurser - IT Mangler kunnskap i søk og kritisk vurdering Overskudd - tid - prioritering Kultur - negativ holdning på arbeidsplassen - truende Mangler nettverk Jamtvedt et al. upublisert – erfaringer fra utallige kurs i kunnskapsbasert praksis

72 Hvordan få det til? Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

73 Tjenester av god kvalitet
...og bedre skal det bli! Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle er trygge involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke brukeren Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisa- sjon Styrke forbedrings- kunnskapens plass i utdanninger Følge med i og evaluere tjenestene Handlingplan Handlingplan Handlingplan Handlingplan Handlingplan Og bedre skal det bli …. Nasjonal strategi for kvalitet i sosial- og helsetjenesten, Sosial- og helsedirektoratet 2004

74 Hvordan kan jeg vite om min praksis er kunnskapsbasert?

75 Følger jeg trinnene?

76 Følger jeg trinnene? Selvevaluering !
Refleksjoner rundt praksis/bevissthet rundt praksis Spør jeg meg hvorfor jeg gjør som jeg gjør i jobben min? Diskuterer jeg med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i praksis? Å stille spørsmål Stiller jeg kliniske spørsmål? Stiller jeg velformulerte spørsmål? Klassifiserer jeg spørsmål i kjernespørsmål? Søke etter forskningslitteratur Søker jeg etter litteratur? Vet jeg hva som er de beste kildene for ulike kjernespørsmål? Har jeg tilgang til Internett? Blir jeg mer og mer effektiv i min søking etter forskningslitteratur? Starter jeg med å søke etter systematiske oversikter? Kritisk vurdering Leser jeg vitenskapelige artikler? Bruker jeg sjekklister mens jeg leser forskningslitteratur? Implementering av klinisk forskning Bruker jeg forskning av høy kvalitet til i praksis? Bruker jeg forskning av høy kvalitet til å løse faglig uenighet rundt behandling av et problem i praksis? Selvevaluering Har jeg gjennomført en evaluering eller audit av min egen evne til å arbeide kunnskapsbasert? Oversatt fra Herbert et al 2005

77 Følger jeg retningslinjer ?

78 Retningslinjer ”… systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling ” Retningslinjer for retningslinjer. Sosial-og helsedirektoratet 2002.

79 Gjør vi det vi burde gjøre? Clinical audit - praksisevaluering

80

81 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis
Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer. Være ledende i Norge og bidra internasjonalt med forskning om KBP

82 HiB Regionalt Nasjonalt Internasjonalt

83 Innen utdanning Stipendiat Nina R Olsen fysioterapi bachelor
Videreutdanning i diabetessykepleie Videreutdanning KBP + KBP for bibliotekarer Mastergradsutdanningen

84 Innen praksis Den akutt kritisk syke sykehjemspasienten Løvås undervisningssykehjem (stipendiat ansatt fra ) Fagringsprosjekt sykehjem Barneklinikken Fagringsprosjektet, HUS, NSF Sulten på sykehus, HUS

85 Preoperative forberedelser Overvåkning av pasienter
Prosjekt for sykepleiere: Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis Et samarbeidsprosjekt for mellom Haukeland Universitetssykehus og Høgskolen i Bergen Kreftavdelingen Post 1, 2 Post 2 syd deltaker Post 1 + polikl. deltaker deltaker student Mottak av pasienter Ernæring til kreftpasienter Stell av stråleskadet hud deltaker deltaker deltaker Ingunn Eikeland Britt Jorun Tjore Audhild Christensen Nevrologisk avdeling student Omsorg til pasienter med maligne hjernetumorer Smerte-behandling deltaker Senter for kunnskaps- basert praksis (HiB) dagers kurs For deltakere, ringledere, prosjektgr og styringsgr. - Månedlig veiledning For ringledere deltaker Åse Humberset Eldbjørg Oma Nevrokirurgisk avdelingen Preoperative forberedelser Overvåkning av pasienter med SAH deltaker student deltaker Sidsel Bragstad e Aina Onarheim ASI

86 Kunnskapsbasert praksis, nasjonalt
Ambisjoner om å være en nasjonal ressurs Samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter Holder seminarer Fagkonferanser årlig (neste er 24. april) Radiumhospitalet Skriver i fagtidskrift Skaper debatt

87 Kunnskapsbasert praksis, internasjonalt
Internasjonalt nettværk Professor ansatt fra januar 2006 Flere gjesteprofessorer

88 Stor satsing Vi har ikke fasiten, men visjoner og mål Nettverk nasjonalt Nettverk internasjonalt Dele med hverandre

89 Kritikken til kunnskapsbasert praksis

90 Forskjellen på kvalitativ og kvantitativ tankegang
Hvor mange av dere ser en ung dame? Hvor mange av dere ser en gammel dame? Hvor mange av dere ser begge damene? Det beste er jo å kunne lære seg å se begge. Begge er like sanne, men det er ikke mulig å se begge samtidig. Problemet er når vi ikke er oppmerksom på dette

91 Forskjellen på kvalitativ og kvantitativ tankegang
Hvor mange av dere ser en ung dame? Hvor mange av dere ser en gammel dame? Hvor mange av dere ser begge damene? Det beste er jo å kunne lære seg å se begge. Begge er like sanne, men det er ikke mulig å se begge samtidig. Problemet er når vi ikke er oppmerksom på dette

92 Kritikken Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort
Kokebok/styrt praksis –ikke individualisering RCT-studier som gullstandard

93 Finnes en metodologisk gullstandard?

94 Ulike problemstillinger krever ulik studiedesign

95 Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Opplevelse - erfaring
Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Opplevelse - erfaring Kvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomst Tverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologi Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose -sykdomsforløp Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

96 Spørsmål som besvares med kvalitativ metoder
Hvordan kan vi motivere ungdommer til å drive fysisk aktivitet? Hva påvirker kvinners beslutning om å amme eller ikke? Hvorfor har ungdom ubeskyttet sex? Hvordan oppleves tiden etter en abort? Hvordan oppleves det å få et barn med CP?

97

98 Kvalitative forskningsmetoder
Fenomenologi Hermeneutikk Grounded theory Etnografi

99 Kvantitative design Tverrsnittsstudie Kasus-kontroll studie
Kohort studie Randomisert kontrollert studie

100 Cross section studies En tverrsnittsstudie En tverrsnittsstudie (eller prevalensstudie) er en studie der informasjon er samlet på en planlagt måte i en definert populasjon (utvalg) på et tidspunkt. You have just devised a cross-sectional study. Relevant to here and now. Confirm that it is a snapshot of a population. Preparation is very important. Refer back to preparing to answer question for leg ulcers. Intrepid 6

101 Populasjon - utvalg POPULASJON UTVALG 2000 personer med stemmerett
Vi ønsker å si noe om hvordan nordmenn stemmer hvis det hadde vært valg i dag. Vi trekker et tilfeldig utvalg av populasjonen alle nordmenn. Alle må ha like stor mulighet for å bli trukket ut. Ofte pr. tlf. sist ble det diskutert at pga endring i tlf. vaner (mobiltlf.) så kunne bli et problem Vi ønsker ikke å si noe om de 2000 vi trekker ut, men vi vil si noe om hvordan nordmenn generelt stemmer Dette er den ideelle uttrekkingsmetoden 2000 personer med stemmerett Dem jeg ønsker å si noe om Eks. Norges befolkning

102 The Hite Report Undersøkelse blant 3000 kvinner
Harassment = forstyrrelser Undersøkelse blant 3000 kvinner Amerikanske kvinners sexvaner 84% er ikke fornøyd med deres forhold 95% rapporterte psykisk trakassering fra deres menn Kun 13% var forelsket etter to års ekteskap

103 Metode og datainnsamling
spørreskjema ble sendt ut Sendte spørreskjemaet til ulike organisasjoner som kirke-, politiske- og kvinnesaksorganisasjoner og til krisesentre for kvinner. Spørreskjemaet besto av 127 åpne spørsmål

104 Effekt av tiltak

105 Randomisert kontrollert forsøk (RCT)
utfall nytt tiltak gruppe 1 populasjon gruppe 2 utfall kontroll

106 Categories of evidence
Ia Evidence from meta-analysis of randomised controlled trials Ib Evidence from at least one randomised controlled trial IIa Evidence from at least one controlled study without randomisation IIb Evidence from at least one other type of quasiexperimental study III Evidence from non-experimental descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies, and case-control studies IV Evidence from expert committee reports or opinions, clinical experience of respected authorities, or both

107 Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Opplevelse - erfaring
Kjernespørsmål Kunnskap Foretrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Opplevelse - erfaring Kvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomst Tverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologi Kohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? Diagnostikk (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose -sykdomsforløp Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltak Randomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

108 Oppsummering Hver 4. krone går til behandling av syke mennesker. Vi er for lite opptatt av å evaluere det som skjer Du gjør ikke bare en jobb, men du driver kompetanseutvikling av deg selv og nye sykepleiere Vi har et samfunnsansvar i å sørge for å utvikle vårt profesjonsfag

109 Oppsummering Økte muligheter til å utvikle vårt eget fag ved å basere vår praksis på best tilgjengelig kunnskap Mulighet for større påvirkning av tilbudet pasientene skal få Større samarbeid mellom de som driver med forskning og de som skal bruke den Forskningen vil bli mer praktisk rettet Pasientene vil få et bedret tilbud

110 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

111 Senter for kunnskapsbasert praksis
Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 22. april 2009


Laste ned ppt "Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google